K Y C Z E R A 2
Za horamy, za lisamy.............
* * *C 0 N T E N T S


 1. Hej tili, tili
 2. Za horamy, za lisamy
 3. Hej, zahraite, hudatsy
 4. Horlychka
 5. Pid oblachkom
 6. Kolo mlyna yavorina
 7. Kryknu sobi, kryknu
 8. V syrym poli
 9. Oi, Bozhe, Bozhe jak mi zhli
 10. Yak ya spala na seni
 11. Kolomyika
 12. Pylam palunochku
 13. Dobra tota zhena
 14. Ne piy koniu vodu
 15. Idu domil, idu
 16. Sandetska kasarnia
 17. Vspomniy sobi Lemku - tekst by Roman Ladna


Icon Return to Lemkos Home Page

Document Information

Document URL: http://lemko.org/lvpro/kyczera2.html


E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LVProductions, Ltd.

Originally Composed: September 17th, 2003
Date last modified: September 23rd, 2003