Na Tle HistorycznymIcon Apel za materia³ami

Icon "Co dalej z £emkami w Polsce? – zachêta do dyskusji", Eugeniusz Janicki, Krosno.

Icon "FLORYNKA. Ratunek dla ³emkowskiego cmentarza" - Wygaszanie konfliktu, Dziennik Polski (10/25/2002)

Icon "Kychera" i "£emkowie i £emkowszczyzna" - wystawa w Legnicy (27-VI-1998)

Icon £emkowie i Dolina Strugu - Mlodzi fachowcy o turystyce, NOWINY, 21 listopada 2002 r.

Icon M³ody £emko p³acze za górami - Teresa Gindalska w tygodniku

Icon Muzeum Kultury £emkowskiej w Zyndranowie

Icon O £emkach w "Dzienniku Polskim"

Icon O £emkach w "Gazecie Krakowskiej"

Icon O £emkach w "Gazecie Wyborczej"

Icon O £emkach w "Rzeczpospolitej"

Icon "Rocznik Rymanowa Zdroju" - Stowarzyszenie Przyjació³ Rymanowa Zdroju

Icon Return to the Lemko Home PageDocument Information

Document URL: http://lemko.org/phistory.html/


Original page design and layout by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org


Copyright © LV Productions, Ltd.
E-mail: webmaster@lemko.org


LV Productions

Originally Composed: February 24, 1998
Date last modified: May 27th, 2003