БАЧВАНСКО-СРИМСКИ РУСНАЦИ ДОМА И У ШВЕЦЕ (17452001), VI. том НАШО ЛЮДЗЕ НВУ РУСКЕ СЛОВО, НОВИ САД, 2007, 520 боки, тираж 350 прикладнїки.

 

Прегляд змисту: Слово рецензентох Ирина Гарди-Ковачевич Ирина и Штефан Гудак (79) ; Мирон Жирош: Зазначени народни живот (1112) ; НАШО ЛЮДЗЕ ; 1. БУЛО КЕДИШИК ; На старей Ризкаши (1718) ; Смутна Коцурска жатва (1922) ; На новей Ризкаши (23-25) ; Шандор колєсо (26-28) ; Сережанє чуваре, а крадоше (2934) ; Дюрдьовски витерняки (3547) ; Билянски салаши (4870) ; Ґардованє Жирошовиx (7178) ; Дуфадло дїда Лаґана (7980) ; 2. ЛЮДЗЕ И ЇX СУДЬБИ ; Др Мафтей Винай як културни дїяч и публициста (8391) ; Три швети доктора Сидора (92100) ; Перша керестурска професорка (101118) ; Михал Мункачи (119120) ; Др Е. Гербут, В. Новта, М. Жирош (121122) ; Живи коцурски памятнїк (123125) ; Надїя живота (126133) ; Бурлак на Сави (134136) ; Вецей од споведзи (137148) ; Живот пошвецени воздухоплївству (149153) ; Ирин, перша Австралиянка (154159) ; Чеканє без надїї (160164) ; Жени на швабских польох (165168) ; Млєкаре Млєкарнї Франц Манґ (169175) Стоти рок баби Юлияни (176182) ; 3. У БОРБИ ЗА ШЛЄБОДУ ; Памятнїк здогадує и опомина (185187) ; Стретнуце патролох (188191) ; З нашима у Старей Бинґули (192206) ; Релейна станїца Влади Рогаля (207216) Андрияшевски скоєвки (217234) ; 4. ЗЯВЕНЯ, ПОДЇЇ, НАЗДАВАНЯ... Були зме визионере (237240) ; Поля нашо зоз житом зашати (241252) ; Каждодньове чудо (253255) ; Кирбай у Бачинцох (256261) ; Православє у Ґосподїнцох (262264) ; Уткани думки (265270) Керестурски били чуми I (271273) ; Керестурски били чуми II (274276) ; Живот народа ричне тирванє (277280) ; 5. ЗОЗ ПУТОВАНЬОX ; Селїдба за хлєбом, драгопис (283302) ; Нашо у Пишкуревцох (303305) ; Постали зме руски Шваби, драгопис (306315) ; Чувар нашей прешлосци, драгопис (316335) ; Фрушкогорски Карпати (336344) ; 6. ОДЛЄТЛИ МЛАДИ ГЕРЛЇЧКИ ; З поколєня на поколєнє драга водзи до швета (347375) ; Марленково сни, мриї и яви (376385) ; Руска интернет РТВ станїца (386436) ; Руска свадзба у Киченеру (437442) ; Блаженка з Едмонтону (443444) ; Наш нови дом (445454) ; Жем Фундамент и постамент Руснакови (455458) ; Интернет радио, приказ (459462) ; Глашнїк, приказ( 463466) ; Руснаци у швеце, уводнїк (467470) ; Канада наш нови руски дом (471502) ; ДОДАТОК ; Жридла, информаторе (505507) ; Видавательни проєкт (508509) ; Спонзоре, помагателє, предплатнїки (510514) ; Змист(515520).

 

Рецензиї и одгуки:

ГАРДИ-КОВАЧЕВИЧ, Ирина, Библиоґрафия под

ГУДАК, Штефан, Библиоґрафия под

ОЛЕЄР, Славомир, Библиоґрафия под

 

 

ГАРДИ-КОВАЧЕВИЧ, Ирина

 

 

ШИЦКО ВЄДНО ДЇЙСТВУЄ ДОКУМЕНТАРНО, ПРЕШВЕЧЛЇВО И О НЄДЛУГИ ЧАС БУДЗЕ ДОКУМЕНТ ЗА ДАЛЬШЕ ВИУЧОВАНЄ.

(Рецензия кнїжки Бачванско-сримски Руснаци дома и у швеце 17452001 VI том)

 

Рукопис Бачванско-сримски Руснаци дома и у швеце 1745-2001 автора Мирона Жироша предлужує його виглєдовацки опус о историї и статусу нашей националней заєднїци, преширююци польо свойого интересованя кед нє на цали швет (бо нє дотхнути ґеоґрафски простор Африки и Азиї) а воно голєм на пол жемовей кулї. И вшадзи го интересує судьба Руснака, котри ше вше баржей претворює до припаднїка народа у розшеваню, народа котри нєстава. Подцагованє тей прикмети, розшатосци и нєставаня, таке часте у рукопису же ясне же автор з окремним банованьом то констатує и свой труд як писателя сконцентровани на зазберованю каждого Руснака о котрим дозна, призначованю його судьби як окремносци, з котру ше злїва до националного єства, инсистуюци на припадносци.

Удава ше му єдноставно, людски, бешедовац о часто нєобичних и нєобчекованих животох, котри дзекеди праве там, дзе нє маю упорище у своїм националним окруженю, виказую ошведочени руснацки прикмети, а то роботносц, скромносц и богобойносц, пошвеценосц фамелиї як найсиґурнєйшому и найбезпечнєйшому жридлу чловеческей цеплоти, идентитета души. Допущуюци себе одисц далєй од архивох и документох, та и шведоченьох котри мож превериц, вон постава фельтониста, репортер, а дакеди аж и новелиста з довирийом до свойого новинарского и писательского нерва, випреда приповедки котри мож лєгко провадзиц и котри ше можу читац як цо ше дакеди у календарох медзи двома войнами на прадкох читало о судьбох людзох у далєких крайох. Илуструюци тоти свойо приповедки зоз фотоґрафиями вон хаснує сучасну технїку и премосцує жеми и континенти, та до конца аж и азбуки и правописи. Шицко тото вєдно дїйствує документарно, прешвечлїво и о нєдлуги час будзе документ за дальше виучованє.

Рукопис почитує основну професийну чесносц, зазначує дзекеди и нєважни деталї позберани у стретнуцу з людзми, та без огляду як автор дума же го зведол на реалну миру, дзекеди и повторює слики и деталї, як поведзме двойнїсти (гоч кус розлични) опис Рогаль бази и Ябуки, та даєдних других местох и подїї. Селектуюци тексти до оддзелєньох котри би требали водзиц читача до лєпшого розуменя вон дзекеди пре змист превидзи жанр. Так ше ґу чистому документарному читаню придружели и таки котри маю литературну структуру. Находзиме на новели у хторих можебуц авторови випатра же то репортажа, бо єй зна жридло, читачови то лєм приповедка. Кед же у своїх записох ма вецей таки добре би було отвориц єдно оддзелєнє або том за нїх.

У сущносци, векши пригварки на текст нє мам, а тоти цо припоминам лєм можу допринєсц його читлївосци и ище лєпшому успиху при публики котри єй предвидзуєм.

(Гарди-Ковачевич, Ирина, Библиоґрафиє под )

 

 

ГУДАК, Штефан

 

 

ХАСНОВИТЕ ЗА КАЖДОГО РУСНАКА ЖЕ БИ МАЛ У СВОЄЙ БИБЛИОТЕКИ ДЇЛА МИРОНА ЖИРОША

(Рецензия кнїжки Бачванско-сримски Руснаци дома и у швеце 17452001 VI том.)

 

Два и пол вики, кельо Руснаци по тераз препровадзели у южней Панониї и нє страцели ше у маси рижнородних южнославянских и нєславянских народох, заслужели же би були призначени як феномен витирвалосци у пестованю своєй рускей националней окремносци, намаганю розвиц свой язик и културу у найширшим смислу того слова и прилапйованю и запровадзованю цивилизацийних здобуткох нового часу.

Мирон Жирош, опредзелююци ше за новинарску професию, поставел пред себе ширши план роботни, насампредз, попри иншей, роботи на зазберованю фактоґрафского материялу зоз шицких обласцох живота колонизованих Руснацох на панонски простор. Наоружани зоз нотесом, клайбасом, фотоапаратом, маґнетофоном и камеру, вон роками упарто провадзел Руснака на каждим його крочаю, у каждей його роботи, у каждим його намаганю же би зробел викрок ґу проґресу. Мирон Жирош у найвецей случайох нє бул лєм припатрач з боку, алє и активни учаснїк у намаганьох Руснацох же би були тото цо вони були и значели у своїм стредку.

Велїм интелектуалцом, по Жироша, котри пробовали спатриц и зазначиц Руснака як историйни субєкт, було познате же новоприселєне руске жительство у ХVІІІ вику до Бачкей зоз Карпатского ареалу котри теди бул у составе Австрийского царства терашнєй сиверовосточней Мадярскей, Восточней Словацкей, югозаходней України и сиверозаходней Румуниї, барз вельо робели и чежко жили, алє то була лєм констатация котру велї историчаре хасную як обовязкову прикраску кед слово о животу народа у прешлих часох. После штирох томох (прейґ 2 100 боки рижнородного фактоґрафского материялу) о Руснацох у Бачки, Сриме и Славониї, котри Мирон Жирош обявел (І том 1997, ІІ том 1998, ІV том 2004 и V том 2003), мож зоз шмелосцу повесц же постої можлївосц подполней историйней реконструкциї живота Руснацох у остатнїх 250 рокох на спомнутим подручу.

О Жирошовей роботи др Яков Кишюгас написал: Рукопис доминантно засновани на преверлївих жридлох; др Иштван Удвари, инспировани зоз Жирошовима материялами, написал: Бачвански Русини феномен славянского швета; наш визначни историчар др Янко Рамач о Жирошових материялох ше висловел: Свидоцтво о нашим тирваню, розвиваню и щезованю; академик Микола Мушинка Жирошову роботу наволал: История Русинох Югославиї у фактох; Михайло Ковач Жирошову роботу преглашел за Писани памятнїк югославянским Руснацом; Миколови Гирякови Жирошово историйни материяли Слово правди зоз Войводини...

 

Находзаци ше пред текстом рукописа за VІ том Бачванско-сримски Руснаци дома и у швеце (1745-2001), мам упечаток же сом нє годзен нїч нове повесц цо уж други нє гварели о Жирошовим дїлу. Найблїзши текст котри бим даяк могол зложиц бул би, так повесц, идентични зоз змистом текста нашого младого историчара Дюри Гардия, котри обявени под насловом Новинарске дїло як историоґрафске жридло и литература.

Дюра Гарди на концу своєй розправи написал: На концу, мож констатовац же препознатлїви стил историйней публицистики Мирона Жироша приблїжи историю Руснацох ширшей читацкей публики и релативизує поняце часу наспрам общих и цикличних еґзистенциялних преокупацийох витирвалей рускей заєднїци на югу Панониї. (Мирон Жирош хронїчар рускей души, Руске слово, Нови Сад, 2006, б. 75)

Нє сиґурни сом же пасма терашнїх и будуцих ґенерацийох буду мац сцерпезлївосци складац каменчок по каменчок же би вискладали слику живота Руснацох у одредзених периодох. Їм будзе єдноставнєйше, кед же за то вообще почувствую потребу, вжац готову вискладану слику живота Руснацох за одредзени период и пробовац ю инсталовац до своєй свидомосци. Бо як може Руснак 21. вику задумац селїдбу Руснацох у ХVІІІ вику зоз сиверних крайох Австрийского царства до южних на способ же одрезали два длугоки палїци длужини коло 4 метери, прейґ нїх прибили даскельо карфи, та достали цошка таке як драбина, лєм дакус ширше, на тото наскладали свою худобку, даскельо зайди, и тоту превозку днями цагали за собу, покля нє сцигли на одредзене место?!... Як то може задумац Руснак 21. вику, кед ше у його чаше, вон за 24 годзини може найсц, хаснуюци сучасни транспортни средства, на було котрей дестинациї жемовей кулї?!... Як може Руснак 21. вику задумац же ище и у 19. вику було же виведу хлопа на стред валала и пре даяку вину, наприклад же нє могол виплациц панови порцию, даю му двацец пейц палїци по задку?!...

А вец пойсц до странского швета, медзи цудзих людзох и там у тим швеце збудовац свой дом?!...

Там у тим швеце барз швидко думаюци чловек ше зочи зоз алтернативу остац свой, як єдинка плодотворней цалосци зоз кореньом и нашеньом, лєбо свидомо веґетировац як подоцата штучно дочасово отримована рошлїна з кореньом у воздуху и нашеньом на тарґовищу, зоз котрим други тарґую, при чим и теорийно и практично оставаю лєм два драги: остац свой и зачувац твар, лєбо зрадзиц себе.

Я оставам при даскелїх аксиомох котри виходза зоз потерашнєй Жирошовей роботи о Руснацох:

1. Народ котри з рока на рок ма векши морталитет як наталитет муши нєстац зоз историйней сцени;

2. Конар одрезани од стебла спреє;

3. Нїкого селїдби нє ущесцели;

4. Нїхто ше на власней мотики нє змогнул;

5. Ґазда дава лєм тельо хлєба и тельо бочкори кельо потребне же би слуга могол за ньго робиц, и

6. Слуга нє на то же би думал и писал, алє же би копал.

Кед же треба на концу дацо повесц о вкупним доприношеню Мирона Жироша виучованю историї руского народу, вец най би то було шлїдуюце: хасновите за каждого Руснака же би мал у своєй библиотеки дїла Мирона Жироша и, кед же надума зробиц дацо револуцийне зоз своїм животом, лєбо свою фамелию, най пред тим зоз увагу пречита Жирошово дїла.

(ГУДАК, Штефан, Библиоґрафия под )

 

 

ОЛЕЯР, Славомир

 

(Огляднуце на кнїжку Бачванско-сримски Руснаци, VI том Нашо людзе)

 

Knizka, VI tom... To prave toto co nam hibi u popolnjovanju praznjini medzi suhima faktami z oficijnej istoriji i zivotom htori i vitvorel toti fakti. Istoriju tvorja sicki ljudze u odredzenim case na odredzenim prostore i u ucebnjikoh se vona javja jak kumulativni zapis obscih podjijoh htori se tedi sluceli. A jaki vpljiv toti podjiji mali na pojedini osobi, jaku ucasc pojedini osobi mali u tih podjijoh i jaki tedi bul jih zivot, nje moz doznac z knjizkoh istoriji, alje ljem z takih zapisoh jak tvojo. Ked ze oficijna istorija koscanjik, tvojo teksti meso i dusa na tim koscanjiku. Ked se meso svidko nje opise i nje vislikuje - prepadanje u zabucu , a koscanjik sam po sebe nje budze dostatocni podpolno doznac i rozumic tedisnju kazdodnjovosc, cikavi drobnjici, mentalitet, verenja, pripovedki, zdohadovanja, ta az i jazik. U tim zmisle istorija jak i arheologija: koscanjiki co nas bez knizkoh jak tvojo uca ljem o suhih faktoh, a tvojo knjizki nas uca pocitovac i ljubic svojo bo nam omozljivjuju pribljizic se i prepoznac se u podjijoh i na mestoh htori opisuju.

Napriklad ljem, ked som cital o djurdjovskih viternjakoh, zdohadnul som se casu ked som jak 10-12 rocni pravel valjki u "jamuraci" i rozdumovanja jak bi som se mohol zakvacic za kridlo, dzvihnuc se hore na njim i opatric jak Djurdjov vipatra z tej visoti. Raz som to az i proboval. Vlapel som se za latki na kridlu htore me pocalo dzvihac i u ostatnjej hviljki skocel zljeknuti z visoti od 3-4 meteroh. Odrazu mi bljislo ze na kridlu budzem obraceni horeznacki u joho najvissej tocki i ze sigurno spadnjem bo mi nohi nje buli zakvaceni.

Verim ze kazdi z citateljoh hodzen prenajsc njitku u tej knjizki htora ho povjaze z casom svojej ljebo preslosci svojih bljizkih i u tim pohljadze je drahocina, unikatna i njezamenljiva.

(Торонто, 25. юлия 2007. року)

(ОЛЕЯР, Славомир, Библиоґрафия под )

 

 

Початок :: Početak :: Home