Protokół zebrania odbytego
w Starostwie Powiatowym w
Gorlicach w sprawie wysiedlenia
Łemków do USRRGorlice

dn. 1945 sierpień 3


Zebranie rozpoczął starosta powiatowy mgr Rześniowiecki Fr. słowem wstępnym dotyczącym akcji łemkowskiej, poczem głos oddał wicestaroście L. Mysakowi, który wyjaśnił, iż z powodu przedłużenia akcji łemkowskiej i wielkich trudności w ich wysiedleniu, należy przystąpić energicznie do współpracy z komisją ukraińską, aby pomóc jej w przesiedleniu na wschód ludności należącej do USRR.
Wobec tego, że ludność łemkowska pozostała na terenach polskich żadną miarą nie chce opuścić swych zagród i używa wszelkich sposobów, aby pozostać na miejscu, jak również mając na uwadze wzbroniony oficjalny przymus wysiedleńczy, zachodzi pytanie, w jaki sposób należy postępować i co czynić należy, aby, nie używając przymusu i presji, wpłynąć i doprowadzić Łemkówa do dobrowolnego opuszczenia swych osiedli i wyemigrowania na swe ojczyste ziemie - do Ukrainy.
- Po długich debatach i ożywionej dyskusji ze strony wszystkich przedstawicieli zebrania, na które pod koniec przybyli przedstawiciele komisji ukraińskiej i por. Danko, uchwalono:
1. Nałożyć podatki na ludność łemkowską.
2. Wyznaczyć kontyngent i ściągać go bezwzględnie.
3. Ściągać podatki zaległe.
Z chwilą podpisania umowy na wyjazd, tracą swą moc wyżej podane trzy punkty i obywatel ukraiński zostaje uwolniony od wszelkich świadczeń na rzecz Państwa Polskiego. Dalej punkt:
4. Ci, co zapisali się na wyjazd i nie wyjechali, automatycznie przestają być obywatelami polskimi, co należy dać im do zrozumienia wyjaśniając, iż osoba wyjęta spod prawa narażona jest na wszelkie, jak najdalej idące niebezpieczeństwo i pozostawanie ludziom takim w obcym państwie nie jest zbyt bezpieczne.
5. Wszelki majątek ruchomy i nieruchomy, a pozostały po Łemkach, przechodzi na własność Państwa i w żadnym przypadku nie może być oddawany, bądź przekazywany tylko na okres taki lub inny obywatelowi narodowości niepolskiej. W związku z tym należy wstrzymać wszelkie notarialne przelewy własności z jednego Łemka na drugiego.
6. Zorganizować akcję żniwną na gruntach pozostałych po Łemkach, do której wciągnąć przymusowo tychże przy współudziale wojska.
7. Do pracy w akcji wysiedleńczej powołać wszystkie partie wraz z organami Milicji Obywatelskiej.
8. Zwołać zebranie na dzień 7 VIII na godz. 10 rano wszystkich wójtów i sołtysów, gdzie ma się omówić
i poinformować, w jaki sposób ma być przeprowadzona dalsza akcja przesiedleńcza Łemków'. 9. Wyznaczyć dla celów propagandowych i odczytowych przedstawicieli partii, którzy udadzą, się razem z przedstawicielami komisji ukraińskiej w teren i rozpoczną swą działalność wśród ludności łemkow-skiej .
Wyznaczeni zostali:
gm. Gładyszów - ob. Kosiba, P.P.R. gm. Lipinki i Sękowa - ob. Schmidt, P.P.S. gm. Uście Ruskie - ob. Duma St.,
Stronnictwo Ludowe
gm. Ropa - ob. Jarczyk, gm. Śnietnica - Stronnictwo Demokratyczne
Wyznaczono poniedziałek 6.VIII. br. O godz. 10-tej rano, celem ponownego zebrania się wszystkich obecnych dzisiejszego zebrania, dla omówienia wspólnego wyjazdu w teren i rozpoczęcia działań akcji łemkowskiej.
Na tym zebranie zakończono.
[podpis nieczytelny]
Gorlice, dnia 4 sierpnia 1945.
Oryginał, maszynopis.
AAN, GPRz ds Ewak. w Lublinie, 166, np.


a W oryginale wszędzie małą litery.

Published in Antyfon 4(24), 2002

Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information Document URL:http://lemko.org/wisla/protokol.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LV Productions, Ltd.
E-mail: webmaster@lemko.org


LV Productions, Ltd.
c/o Walter Maksimovich
3923 Washington Street,
Kensington MD 20895-3934
USA
© LV Productions, Ltd. 
Originally Composed: March 2nd, 2003
Date last modified: