RFE/RL Poland, Belarus, and Ukraine Report
Vol. 3, No. 38, 9 October 2001

A Survey of Developments in Poland, Belarus, and Ukraine by the Regional Specialists of RFE/RL's Newsline Team

***********************************************************

POLAND

ETHNIC LEMKO WINS PRECEDENT CASE OVER NATIONALIZED PROPERTY. Last week Poland's Supreme Administrative Court passed a precedent verdict in a case over property confiscated by the state in 1949 from Maria Hladyk, an ethnic Lemko who was compulsorily resettled in 1947 from her village in Beskid Niski (a region in southeastern Poland).

In 1999, Maria Hladyk's grandson, Stefan Hladyk, applied to the Polish authorities with a request to repel the 50-year-old decision by which some 11 hectares of land (including 7.55 hectares of forest) was confiscated from his grandmother. The Agriculture Ministry satisfied his request. In last week's decision, the Supreme Administrative Court rejected an appeal by Poland's State Forests, a state-run agency that manages the country's forested areas and which had owned Maria Hladyk's wooded plot for the past 50 years. The court simultaneously confirmed Stefan Hladyk's ownership right to the plot.

This precedent verdict by the Supreme Administrative Court actually admits that the nationalization of Lemko properties 50 years ago was illegal. The verdict paves the way for other Lemkos (or their heirs) to regain what was confiscated from them by the communist authorities. According to PAP, Polish courts are currently going over some 200 lawsuits by Lemkos seeking to have their properties in Beskid Niski returned to them.
[Ed. note: Some historical background to the case. In a bid to deprive the Ukrainian Insurgent Army (UPA) - which fought the Polish communist government in 1944-47 - of support among Ukrainians inhabiting their ethnic territories in southeastern Poland, the Polish authorities decided in 1947 on a mass resettlement of Ukrainians to the so-called Recovered Lands (Ziemie Odzyskane) - the former territories of the Third Reich incorporated into post-World War II Poland. The Polish army performed the drastic and violent Operation Vistula, which resettled some 150,000 people. The operation, according to the General Staff, contributed to "the final solution of the Ukrainian problem" in Poland.

The resettled people included some 30,000 Lemkos, an ethnic community with a vaguely defined ethnic identity: some Lemkos considered themselves to be Ukrainians, while some believed they were a group different from Ukrainians. Incidentally, support for the UPA among Poland's pre-1947 Lemko community was much weaker than among Polish Ukrainians.

The dispersion of Lemkos following the 1947 resettlement immensely accelerated the process of their assimilation. The Polish authorities did not give Lemkos the right to develop their ethnic identity in 1956, when Poland's Ukrainians, Belarusians, Lithuanians, and Jews were allowed to set up their own ethnic organizations to pursue some educational, cultural, and social activities. Some Lemko activists joined the Ukrainian movement but many others chose Polishness to avoid being identified with Ukrainians.

In 1949, the Polish government passed a decree on the nationalization of properties remaining after the resettlement of the Ukrainians and Lemkos.
Following the decree, local authorities passed appropriation decisions with regard to resettled owners' land plots and belongings remaining on their administrative territories.]

With the kind permission of Radio Free Europe/Radio Liberty, this news item appears on our web site. Visit the RFE/RL home page for daily news stories from Central Europe.

Dostaną lasy albo pieniądze

Rzeczpospolita
02.10.01 Nr 230
A może warto przesłać ten tekst Państwa znajomym?

Adres odbiorcy (do):

Adres nadawcy (od):


Naczelny Sąd Administracyjny uznał roszczenia Łemków pokrzywdzonych w Akcji "Wisła"

Dostaną lasy albo pieniądze

Czy łemkowska rodzina Hładyków odzyska 7,5 ha lasów pod wsią Kunkowa w Beskidzie Niskim, odebranych jej przez państwo w 1947 r.? Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie skutek wczorajszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, pierwszego pozytywnie załatwiającego roszczenia pokrzywdzonych w Akcji "Wisła".

NSA oddalił skargę Nadleśnictwa Łosie, władającego obecnie tym terenem. Orzeczenie z 1954 r. o jego nacjonalizacji unieważnił w czerwcu zeszłego roku wojewoda małopolski, a rok później poparł go minister rolnictwa i rozwoju wsi. Nadleśnictwo domagało się uchylenia tych decyzji.

Sporne 7,5 ha lasu do 1947 r. wchodziło w skład liczącego niewiele ponad 11 ha gospodarstwa Marii Hładyk we wsi Kunkowa. W wyniku przymusowych wywózek podczas Akcji "Wisła" w ciągu jednego dnia straciła ona cały dobytek.

- Swoje chyże (domy) musieli opuścić w ciągu kilku godzin. Pakowali się błyskawicznie, jedną furmanką wywieźli dobytek. Bali się, że trafią do obozów koncentracyjnych - tak o przeżyciach babki i ojca opowiadał podczas rozprawy spadkobierca Stefan Hładyk, jednocześnie prezes Zjednoczenia Łemków.

Cel Akcji "Wisła" był wojskowy: wysiedlenie Ukraińców miało pozbawić zaplecza Ukraińską Armię Powstańczą. Zwłaszcza wobec Łemków był to motyw fałszywy, na Łemkowszczyźnie nie było oddziałów UPA. W rzeczywistości był to drugi akt czystki etnicznej na południowo-wschodnich ziemiach Polski. W latach 1944 - 1946 przesiedlono blisko pół miliona Ukraińców do ZSRR.

Postanowienie o przeprowadzeniu Akcji "Wisła" podjęło Prezydium Rady Ministrów 24 marca 1947 r. Wysiedlenia dokonała wojskowa Grupa Operacyjna gen. Stefana Mossora, pełnomocnika rządu do spraw akcji przesiedlenia ludności ukraińskiej i walki z UPA. Właściwą akcję poprzedziło aresztowanie 24 - 25 kwietnia 1947 r. elit ukraińskich. Od 28 kwietnia do 15 sierpnia 1947 r. przesiedlono 33 154 rodziny - 140 660 osób.

Osiedlaniem - też pod przymusem - kierował Polski Urząd Repatriacyjny. Przesiedleńcom nie wolno było osiedlać się w zwartych grupach ani oddalać z wyznaczonego miejsca. Żeby posiąść gospodarstwo na własność (nie zawsze na zasadzie zamiany, często władze żądały wykupu), trzeba było zwrócić kartę przesiedleńczą, co groziło wykluczeniem w przyszłości starań o zwrot opuszczonego majątku.

W latach 1957-58 na dawne ziemie powróciło niespełna 5 tys. rodzin. Wracający przeważnie musieli odkupić ojcowiznę od osadników lub spółdzielczych i państwowych zarządców, zwłaszcza po 12 marca 1958 r., kiedy Sejm uchwalił ustawę, że byli właściciele mogą odzyskać majątki przejęte przez skarb państwa tylko drogą kupna.

Łemkowskich i ukraińskich rewindykacji majątkowych nie uregulowano w odrębnym akcie prawnym. W porozumieniach rzeszowsko-ustrzyckich (strajkujących rolników z rządem) w styczniu 1981 r. zapowiedziano możliwość starania się o zwrot własności rolnej odebranej niesłusznie, nie zostało to jednak zrealizowane. W 1991 r. Senat w uchwale potępił Akcję "Wisła" i zapowiedział podjęcie starań o naprawienie krzywd, ale tak się nie stało. W 1991 r. w Sejmie powstał projekt ustawy o zwrocie majątków skonfiskowanych w Akcji "Wisła", ale nie był rozpatrywany, ponieważ miała to załatwić ustawa reprywatyzacyjna. Nie załatwiła.

Majątkowe skutki wysiedleń regulowały dwa dekrety: z 5 września 1947 r. o przejściu na własność państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR i z 27 lipca 1949 r. o przejęciu na własność państwa nie pozostających w faktycznym władaniu właścicieli nieruchomości ziemskich. Na ich podstawie w lipcu 1954 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach wydało zbiorcze orzeczenie o przejęciu ziem wszystkich wysiedleńców z gruntów o łącznej powierzchni 726 ha.

- To jawne bezprawie - dowodzi Stefan Hładyk. - Nie można jakimś ogólnym aktem, operującym tylko nazwiskami właścicieli i ogólną powierzchnią gruntów, pozbawić kogoś własności.

Jego zdaniem konieczna była indywidualna decyzja administracyjna, czego zresztą wymaga rozporządzenie Prezydenta RP z 28 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym: rozstrzygnięcie nacjonalizacyjne powinno dokładnie wskazywać dane właściciela, wielkość, granice i położenie gruntu oraz numer ewidencyjny działki.

- Orzeczenie zapadło dopiero w 1954 r., a przy wysiedleniu w 1947 r. moja babka nie dostała żadnego pokwitowania - mówi Stefan Hładyk. - W ten sposób nie mogła ubiegać się o ekwiwalent zamienny, gwarantowany w dekrecie z 1949 r. Kiedy moja rodzina po trzech miesiącach poniewierki osiadła w Górecku nad Notecią (powiat Strzelce Krajeńskie), aby nie umrzeć z głodu, musiała kupić zrujnowaną poniemiecką gospodarkę za równowartość 156 q żyta.

Mecenas Jan Buchman, pełnomocnik Lasów Państwowych, powoływał się z kolei na rozporządzenie ministra reform rolnych z 1950 r., które przewidywało możliwość wydania uproszczonego orzeczenia nacjonalizacyjnego, gdy nie można było ustalić właściciela gruntu albo granic nieruchomości. Jego zdaniem z takiej właśnie możliwości skorzystano.

- Nie wystąpiły takie okoliczności - ripostuje Stefan Hładyk. - Nazwisko babci było uwidocznione w katastrze, a grunty miały księgi wieczyste. Ponadto Państwowy Urząd Repatriacyjny posiadał dokładny plan rozmieszczenia deportowanych w konkretnych miejscowościach. Organa po prostu nie przeprowadziły żadnego postępowania wyjaśniającego.

NSA poparł większość argumentów spadkobiercy. Uznał, że orzeczenie z 1954 r. w części dotyczącej upaństwowienia lasów rażąco naruszyło prawo.

- Nie oznaczało ono dokładnie wysiedlanych nieruchomości: ich wielkości, granic itd. - argumentował sędzia. Jego zdaniem nie spełniło też warunków rozporządzenia z 1950 r. - Wszystkie te braki i nieprawidłowości spowodowały pogorszenie sytuacji właścicieli - mówi sędzia - ponieważ nie można było wyliczyć ekwiwalentu zamiennego za utracone ziemie. Dlatego należało je unieważnić w części odnoszącej się do lasów.

- Sprawiedliwości stało się zadość, szkoda, że dopiero w drugim pokoleniu - reasumuje Stefan Hładyk.

Dodaje jednocześnie, że obecnie prowadzonych jest 230 postępowań wszczętych przez potomków przesiedlonych Łemków. Ogółem przewiduje prawie 10 tys. takich wniosków.

AKA, MR


Dolna mapa
| Bez polskich znaków |

| Dzisiejsze wydanie | Z ostatniej chwili | Archiwa | Serwis Prawny | Regiony | Ogłoszenia | Księgarnia
| Galeria | Ścieżki | Instytucje, urzędy | Początek | Rzeczpospolita | Zespół | Poczta | Prenumerata |

Opracowanie Centrum Nowych Technologii, (C) Copyright by Presspublica Sp. z o.o.


bear

Document Information

Document URL: http://lemko.org/zyndranowa/museum1.html

       Return to Lemko Home Page

Date Posted: October 9th, 2001
Last Revision: November 27th, 2002


Shnook-O-Meter
counter
since December 15th, 2000
LV Productions
c/o Walter Maksimovich
3923 Washington Street,
Kensington MD 20895-3934

USA
Š LV Productions, Ltd. All Rights Reserved.