CE (Windows-1250) Encoding - in Slovak/po Slovensky

V dňoch 29.05 - 01.06.1996 sa uskutočnil v Budapešti 4.svetový kongres Rusínov /SKR/. Účastníci tohto stretnutia prijali následovné prehlásenie:
Uznesenie 4. svetového kongresu Rusínov

  1. ukladá Interregionálnemu výboru Svetovej rady Rusínov /IVSRR/ vykonať stretnutie s predstaviteľmi vlád Ukrajiny, Slovenska, Maďarska, Juhoslávii a Česka s cieľom prerokovať a riešiť problémy Rusínov v daných štátoch,
  2. ukladá čelným predstaviteľom rusínskych národnostných organizácií, ktoré sú členmi Svetovej rady Rusínov, aby v každom štáte, kde žijú Rusíni, dosiahli uznanie Rusínov ako samostatnej národnostnej menšiny s právom každého Rusína hlásiť sa slobodne k Rusínom a aby pri najbližšom ščítaní obyvateľstva bola na ščítacom lístku umiestnená kolónka „Rusín",
  3. ukladá IVSRR zabezpečiť do 5. svetového kongresu vydanie antológie rusínskej prózy a malú encyklopédiu histórie a kultúry Rusínov, začať zo strany vedeckých pracovníkov prípravu vydania všeobecného dejepisu Rusínov,
  4. ukladá IVSRR a čelným predstaviteľom rusínskych národnost