tryzub

Vládny úrad Ukrajiny

pre veci národnostných menšín a migrácie.

252021 m. Kyjev, ul. Institutska, 21/8, tel. 293 53 35, 293 22 07


 

7. októbra 1996

                                                                                                                                        #13 - 884/2 

                                                                       VicepremiéroviUkrajiny  

                                                                       I. F. Kurasu 

 

        Vázený Ivan Fedorovic! 

 

Na základe odporúcaní Úradu vlády Ukrajiny z 5. 9. 1996 No.17626/34 a z25. 9. 1996 No.17626/34 Vám posielame Plán riešenia problémov Ukrajincov - Rusínov v súlade s pripomienkami a odporúcaniami ministerstiev aúradov. 

 

Dodatok: 5 strán 

                               

                                        Prvý zástupca vedúceho         V.Troščinskij

 
                                                       /signed/                                                                                                        
                                               /rubber stamp - 
                                                   document classification - illegible/ 


Plánriešenia

problémov Rusínov- Ukrajincov

 

1.      Prísne zadeklarovat, na základe Ústavy Ukrajiny, hlavne jej clánku 2, postoj Ukrajinskej republiky k bezperspektívnosti ídeí osamostatnenia alebo autonómie Zakarpatskej Ukrajiny na akejkolvek báze -kultúrnej, etnickej ci administratívno-teritoriálnej. Nariadit velvyslanectvám Ukrajiny na Slovensku, v Cechách, Madarsku a Polsku zorganizovanie série prezentáciio postoji Ukrajiny k otázke rusínstva. Pre velvyslanectvá v uvedenýchkrajinách zabezpecit dostatok materiálov nevyhnutných pre realizáciu prezentácii. 

 

                                        Ministerstvo zahranicných vecí Ukrajiny, 
                                        Ministerstvo vnútra Ukrajiny, 
                                        Národná akadémia vied Ukrajiny. 

                                    
                                        r. 1996 


2.      Sfunkcnit systém úloh zameraných na posilnenie ukrajinskosti Zakarpatska ( jazyk, kultúra, výber kádrov atd. ) a na integráciu jej obyvatelstva v sociálno politickom a kultúrnom priestore Ukrajiny. Zriadit medzirezortnú organizáciu zabezpecujúcu koordináciu ministerstiev a úradov v tej to otázke. 

 

                                           Ministerstvo kultúry a umenia Ukrajiny, 
                                           Ministerstvo osvety Ukrajiny, 
                                           Zakarpatská oblastná samospráva. 


                                           r. 1996-1997 


3.      Zabránt realizácii lokálnych referend, ktorých cielom by bola samoidentifikácia Ukrajincov Zakarpatska ( Rusíni alebo Ukrajinci ). Dôraz je potrebné klást na
1./ vedeckú nekorektnost takejto otázky v príncípe a
2./na zivú tradíciu tradicného samonázvu Rusín.
Zdôraznit, co môze mat vyplynút z výsledkov takýchto otázok a ich následnej politickej interpretácie ( polozenie podobných otázok na východnom Slovensku polozilo legislatívne základy pre uznanie Rusínov Slovenska osobitným národom.) 


 

                                           Zakarpatská oblastná samospráva.


                                            trvale

 


4.      Zalozit medzirezortný výbor koordinujúci vyriešenie problémov rusínstva.

 

         
                                           Národná akadémia vied Ukrajiny, 
                                           Ministerstvo osvety Ukrajiny, 
                                           Ministerstvo kultúry a umenia Ukrajiny, 
                                           Vládny úrad o  
                                           veciach národnostných menšín a migrácie. 


                                           r. 1996 


5.      Zrealizovat vedeckú expertízu a vyslovit nespochybnitelné vyjadrenia k projektom poctu národnostných menšín a jazykov s cielom na tejto báze pripravit Slovníky národnostných menšín a jazykov Ukrajiny. 

 

                                           Národná akadémia vied Ukrajiny, 
                                           Ministerstvo štatistiky Ukrajiny. 


                                           r. 1996 


6.      Zrealizovat vedecký výskum s následným širokým vysvetlením etnických, lingvistických, kulturologických a politických aspektov histórie Ukrajincov -Rusínov Zakarpatska ako neoddelitelnej, historickej súcasti ukrajinského etnika. 

 

                                           r. 1996 - 1997 


7.      Vyzadovat právomoci a kompetencie vyplývajúce pre orgány miestnej samosprávy z Ústavy Ukrajiny a zo zákona Ukrajiny Zásady miestnej samosprávy naUkrajine ( po jeho schválení parlamentom Ukrajiny ). Ich cielom je vyriešenie jazykovo kultúrnych problémov regiónu v rámci kompetencií miestnej samosprávy Zakarpatskej oblasti.

 

 

                                           Orgány miestnej samosprávy Zakarpatskej oblasti, 
                                           Zakarpatská oblastná štátna administratíva 

                                            
                                            trvale

 


8.      Vybudovat systém ideologickej, materiálnaj, kádrovej a kultúrnej pomoci ukrajinských organizácii na východnom Slovensku, v Madarsku, Rumunsku, Juhoslávii, Polsku vo sfére svojich kompetencií. 

 
                                           Ministerstvo zahranicných vecíUkrajiny, 
                                           Vládny úrad 
                                            o veciach národnostných menšín  
                                            a migrácie Ukrajiny, 
                                           Ministerstvo kultúry a umenia Ukrajiny, 
                                           Ministerstvo osvety Ukrajiny, 
                                           Ministerstvo informácii Ukrajiny, 
                                           spolok "UKRAJINA" 


                                           r. 1996 - 1997 


9.      Na Zakarpatsku zabezpecit masovú distribúciu informacných materiálov, v ktorých obsahu bude kladený dôraz na to, ze tento región je tradicnou ukrajinskou zemou a miestni Ukrajinci neoddelitelnou súcastou ukrajinského národa. 

 
                                            Ministerstvo informácii Ukrajiny,
                                            Rada pre televíziu a rozhlas Ukrajiny. 


                                            r. 1996 - 1997 


10.      Realizovat vyjasnovacio-varujúcu prácu s lídrami a aktivistami aktivít politického rusínstva, zamerajúc sa na zabránenie rozšírenia jeho vplyvu a na zabránenie vzniku politických štruktúr so separatistickým zameraním. Oboznámit clenom nezaregistrovaného oblastného spolku "Priatelov podkarpatských Rusínov" a ním vytvorenej "docasnej vlády" so zodpovedajúcimi normami platného administratívneho a trestného zákonodárstva. 


                                               Generálna prokuratúra Ukrajiny, 
                                               Ministerstvo vnútra Ukrajiny, 
                                               Zakarpatská oblastná samospráva. 
                                            

                                                trvale

 


  

bear
Local Links: Icon Return to Lemko Home Page
Document Information Document URL:http://lemko.org/rusyn/kurassl.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LV Productions, Ltd
Originally Composed: March 14th, 1997
Date last modified: November 11th, 2013