POHĽAD ŠTUDENTA TEOLÓGIE
NA ŽIVOT V SEMINÁRI
PRAVOSLÁVNEJ BOHOSLOVECKEJ
FAKULTY PREŠOVSKEJ UNIVERZITY
V PREŠOVE

Neďaleko fakulty sa nachádza Seminár. Je to pekná zrekonštruovaná budova, v ktorej sa nachádza chrám, knižnica i samostatná jedáleň. Na izbách bývajú dvaja až traja študenti, ktorí tu trávia čas nielen odpočinkom, ale aj prípravou. V spoločenskej miestnosti sa môžu zísť k rôznym diskusiám, ale taktiež k sledovaniu televíznych programov alebo videa. K dispozícii je tu aj kuchynka s varičom a chladničkou. Jedáleň s vlastnou kuchyňou ma kapacitu 150 ľudí a hravo zvládne aj takú akciu, akou je Bohojavlenská večera pre pracovníkov eparchie, fakulty, pre študentov a prípadne aj pre sponzorov fakulty a Seminára. Pod jednou strechou je aj knižnica, ktorá uchováva a poskytuje študentom rôzne knihy a materiály pre ich štúdium.
Stredobodom tohto komplexu je nesporne Chrám sv. Jana Bohoslova, ktorý je pýchou nielen školy, ale aj našej Cirkvi a mesta Prešova. Nachádza sa tu dielo obrovskej duchovnej aj kultúrnej hodnoty v podobe ikon, ktorými je celý chrám ozdobený. Preto každý, kto do chrámu vstúpi, akoby vošiel do odlišného sveta, do pravého Božieho príbytku posväteného modlitbami veriacich ľudí.
Niekoľko krokov od Seminára je fakulta. Je to zrekonštruovaný kaštieľ, upravený pre potreby fakulty. V hlavnej budove sú štyri posluchárne vybavené modernými pomôckami a klavírom pre potrebu štúdia spevu. Ďalej sú tu kancelárie dekanátu a ústredná miestnosť budovy, aula. Vo vedľajšej budove je ešte jedna poslucháreň a taktiež predajňa skrípt.
Deň študenta sa začína o šiestej hodine rannej. O pätnásť minút už stojí v chráme na bohoslužbe. Ráno sa väčšinou slúži sv. liturgia alebo utreňa. Iba v pondelok sa študenti pomodlia ranné modlitby. Všetky bohoslužby sú vykonávané spirituálom a dvoma až troma študentmi, na ktorých podľa rozpisu pripadá kantorovanie na daný týždeň. Prítomnosť všetkých študentov sa vyžaduje na každej bohoslužbe, čo ma svoje výchovné a študijné opodstatnenie. Pri bohoslužbách študent môže nielen udržiavať svoj modlitebný život, ale taktiež si osvojiť niektoré praktické stránky. Študenti druhého, tretieho a štvrtého ročníka tu tiež vystupujú so svojimi kázňami. Po rannej bohoslužbe sa študenti schádzajú so špirituálom v jedálni a po modlitbe zasadajú k raňajkám. Po nich sa rozchádzajú do svojich posluchárni, aby sa venovali naplánovaným prednáškam. Po obede sa študenti odoberajú k svojim záujmom. Niektorí sa zúčastňujú na skúškach študentského speváckeho zboru alebo speváckeho zboru pri katedrálnom chráme sv. Alexandra Nevského. Iní sa venujú tvorbe časopisu ISTINA. V zadnej časti Seminára je tiež priestor pre nádejných ikonopiscov. Mnohí študenti sú členmi Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS. Každoročne fakulta vybavuje pre svojich študentov plaváreň
pri Fakulte prírodných a humanitných vied Prešovskej univerzity v Prešove. V suteréne seminára sa nachádza malá telocvičňa so športovým naradím.
Piata hodina popoludní je vyhradená pre večernú bohoslužbu a o šiestej hodine sa študenti schádzajú na spoločnú večeru. Po nej študenti môžu navštíviť kino, či divadlo, alebo sa venujú štúdiu cudzích jazykov na jazykovej škole. O deviatej hodine sa konajú večerné modlitby. Raz za dva týždne sú študenti uvoľňovaní k návšteve svojich najbližších na sobotu a nedeľu. Na sviatky vianočné a paschálne sú v kruhu svojich najbližších jeden až dva týždne. Letné prázdniny, ktoré študenti využívajú na obnovu svojich fyzických i psychických síl, sú dlhé skoro tri mesiace.
Internát - Seminár PBF vedie Mgr. Emil Jarkovský ako riaditeľ, vychovávateľom a správcom seminárneho chrámu sv. Jana Bohoslova je prot. Sergej Cuper.

Spracoval R. Ivan, študent PBF PU v Prešove


KNIŽNICA PRAVOSLÁVNEJ
BOHOSLOVECKEJ FAKULTY

Knižnica Pravoslávnej bohosloveckej fakulty je v súčasnosti súčasťou Univerzitnej knižnice.
Jej priestory sa nachádzajú v Seminári PBF ako aj v priestoroch budovy fakulty. V Seminári je sústredený živý knižničný fond, podstatu ktorého tvorí teologická literatúra a literatúra spoločenskovedná. Ťažiskom prezenčnej výpožičnej služby je teologická literatúra - monografie, viazané periodiká a skriptá. Neviazané periodiká sú čitateľom k dispozícii v študovni. Sú tu zastúpené pravoslávne, katolícke, gréckokatolícke a evanjelické periodiká v súhrnnom počte päťdesiatštyri titulov, z toho dvadsaťjeden zahraničných. V tomto počte sú zahrnuté aj odborné spoločenskovedné periodiká.
Študovňa, podobne ako aj výpožičná služba, je prístupná nielen študentom tunajšej fakulty, ale aj študentom, učiteľom a zamestnancom iných fakúlt v rámci Prešovskej univerzity. Záujem o náš knižničný fond majú v poslednom období aj čitatelia z iných bohosloveckých fakúlt, zamestnanci rôznych podnikov i študenti stredných škôl.. Títo však nie sú v žiadnom prípade uprednostňovaní, naopak, služby sú poskytované v prvom rade tunajším čitateľom. V súčasnosti sa realizuje retrospektívna katalogizácia knižného fondu, predovšetkým teologickej monografickej literatúry formou počítačového spracovania. To v budúcnosti uľahčí čitateľom hľadanie potrebnej literatúry, skvalitní a urýchli výpožičnú službu. Zároveň bude možnosť nazrieť do katalógov ostatných knižníc. Momentálne naši čitatelia môžu využívať databázu Univerzitnej knižnice a to databázu kníh a databázu periodík 1996 a katalóg fakultnej knižnice, v ktorom sú spracované monografie starších rokov.

Spracovala D. Kojnoková


bear


Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information Document URL: http://lemko.org/religion/presov/7.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © 1999 LV Productions
E-mail: webmaster@lemko.org

© LV Productions  Originally Composed: July 3rd, 1998
Date last modified: July 10th, 1999.