PRAVOSLÁVNA BOHOSLOVECKÁ
FAKULTA PREŠOVSKEJ UNIVERZITY
V PREŠOVE

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove bola zriadená na základe vládneho nariadenia č.112 zo dna 14. júna 1950 v zmysle zákona Československej republiky o vysokých školách č.66/ 1950 Zb. s tým, že na tejto fakulte ako samostatnej vysokej škole bude sústredené teologické štúdium pravoslávnej Cirkvi pre celé územie štátu (v Čechách i na Slovensku).
Zriadenie tejto bohosloveckej školy bolo našimi veriacimi považované za zvláštny dar Božej milosti. Cesta k jej vzniku nebola ľahká. Od zániku bohosloveckej školy svätých bratov Cyrila
a Metoda prešlo mnoho storočí prenasledovania pravoslávia na území Čiech a Slovenska. Vznik Československej republiky v roku 1918 vyvolal v srdciach pravoslávnych veľké nádeje na obnovu pravoslávia na našom území i na obnovu teologickej školy.
Keď sa u nás v roku 1945 začala obnova pravoslávneho cirkevného života, vznikli priaznivé podmienky pre obnovu bohosloveckej školy. V roku 1948 bol zriadený Duchovný seminár v Karlovych Varoch, ktorý bol v nasledujúcom roku prenesený do Prahy. Študovali na ňom mladí ľudia z Čiech i zo Slovenska. Keď bola v roku 1950 zriadená Pravoslávna bohoslovecká fakulta, jej sídlom sa stalo mesto Prešov, v ktorom tvorivým spôsobom rozvíja svoju činnosť až doteraz.
Štúdium teológie prebiehalo od začiatku na šiestich katedrách: na katedre biblických náuk,
systematického bohoslovia, základného bohoslovia a filozofie, praktického bohoslovia, cirkevných dejín, cirkevného práva. Absolventi fakulty získavajú titul magistra a pri ďalšom štúdiu doma alebo v zahraničí môžu získať akademickú hodnosť doktora teológie. Fakulta dodnes pripravila do života viac ako 400 absolventov, mnohí z nich sa stali duchovnými (takmer 80%), učiteľmi, zodpovednými pracovníkmi Cirkvi a poprednými činiteľmi Cirkvi (hierarchami).
V roku 1990 sa stala fakulta súčasťou Univerzity P. J. Šafárika a toto jej začlenenie do zväzku si vyžaduje sústavné zvyšovanie odbornej i duchovnej úrovne. Podľa terajšej štruktúry vzdelávania, ktorá vychádza z potrieb Cirkvi a spoločnosti a z ducha Zákona o vysokých školách, fakulta prijíma mužov i ženy pre aktívnu službu v Cirkvi i mimo nej. Študujú na nej budúci kňazi, učitelia, administratívni pracovnici, učitelia náboženstva na základných, pripadne stredných školách. Pokiaľ sa podarí uskutočniť všetky predsavzatia, môžu to byt aj kultúrni pracovníci, ikonografi, misionári a mnísi.
Fakulta rozvíja svoju činnosť vo sfére akademickej, praktickej a duchovnej, snaží
sa zachovať medzi nimi správnu rovnováhu a vytvárať reálne perspektívy. Zodpovedné štatutárne
orgány - najmä Akademický senát a dekanát sa usiluje o to, aby viedli celé spoločenstvo školy
cestou bratského spolunažívania v duchu Evanjelia, porozumenia, tvorivosti, kolegiality, čiže
podľa tradičných zásad zborovosti (sobornosti), na akých je od apoštolských čias vybudovaná
samotná Cirkev Christova. Pri riešení akéhokoľvek problému sa musí nájsť vždy správne,
evanjeliové východisko, nie však kompromis, ale ozajstný kresťanský konsenzus.
Aký má charakter akademické vzdelávanie na fakulte ? Fakulta poskytuje študentom teologické vzdelanie v klasickej oblasti: biblistike, liturgike, cirkevnej histórii, pastorálke, dogmatike, duchovnosti a morálke, kanonickom práve, homiletike, štúdiu jazykov, cirkevnej hudbe, umení atď. Sústavne sa však obnovuje a prehlbuje obsah štúdia a metódy štúdia, redigujú sa študijné programy a plány s prihliadnutím na aktuálne potreby Cirkvi a spoločnosti, v ktorej sa škola nachádza, zlepšuje sa organizácia práce, zvyšuje sa odbornosť a zrozumiteľnosť toho, čo sa prednáša. Napriek tomu trvalo zostáva nezmenený obsah viery a ciele, ktoré sledujú naplňovanie Božieho diela spásy.
Veľký dôraz je v súčasnej dobe kladený na prácu učiteľov, od ktorých sa očakáva sústavne zdokonaľovanie pedagogickej i vedeckej činnosti, všetkých zručností, teologickej kompetentnosti, poznania a publikačnej činnosti. Minulý režim limitoval publikačnú činnosť fakulty na vydanie jedných skrípt ročne, teraz takýto limit neexistuje. Pre splnenie týchto zámerov fakulta hľadá možností získania odbornej zahraničnej literatúry pre učiteľov a študentov.
Avšak práve tak citeľne sa zvyšujú nároky aj na prácu študentov, od ktorých sa očakáva väčšia miera samostatného štúdia, vysoká úroveň diplomových prác a pod. Fakulta podporuje talentovaných študentov a pripravuje ich pre ďalšie štúdium doma i v zahraničí. Určitým impulzom pre nich sú tí, ktorí v súčasnosti už študujú na zahraničných univerzitách.
Na fakulte sa nemôže zanedbávať ani praktická príprava študentov, preto celý cyklus školy má pastoračnú, misijnú a apologetickú orientáciu. Sväté Písmo, tradícia, bohoslužby, svätí a sviatosti, snemy a všetko ostatné sa podrobuje výkladu a uplatňovaniu vo vzťahu k súčasným realitám života. Študuje sa problematika cirkevnej obce, liturgickej obnovy, uplatňovania cirkevných kanónov, odkaz svätých, patristická teológia a skúsenosť, pôvodne princípy cirkevnej misie, ekleziológia a sociálna angažovanosť Cirkvi ako uplatňovanie prikázania o láske k človeku. Pokračuje sa v celoživotnom vzdelávaní duchovných.
Osobitná pozornosť je venovaná liturgickému životu a duchovnému formovaniu budúcich duchovných a pracovníkov Cirkvi. Totiž, teológia sa ma prejavovať ako asketická a intelektuálna tvorivosť, ktorá musí zahŕňať rozum i srdce, myseľ' i vôľu, ducha i telo. Toto však neodporuje potrebám odborného či vedeckého štúdia, lebo tieto dve oblasti sa navzájom dopĺňajú a sú v histórii Cirkvi dokonalé overené. Školský systém vždy zostáva miestom modlitby a nemôže sa zmeniť na miesto cvičenia.
Pre fakultu je charakteristické i to, že študent sa na nej vzdeláva ešte aj iným spôsobom: okrem prednášok sú to vlastne všetky priestory fakulty a formy styku s učiteľmi, ostatnými pracovníkmi školy a študentmi navzájom, práca v knižnici, doma, v čase oddychu, spôsob prijímania pohovorov, pomocné práce pre školu a Cirkev, sociálne ústavy, činnosť v mládežníckych organizáciách speváckych zboroch, ikonografickom krúžku a podobne. Zvlášť vysoko sa hodnotí sociálna služba vo vzťahu k chorým ľuďom, zdravotne postihnutým a pod. Študenti pozorujú, ako sa veci organizujú ako sa užívajú zdroje (finančne a materiálne), podieľajú sa na riadení školy (napr. cez Akademický senát fakulty), ako sa určujú priority, ako sa riešia problémy, medziľudské vzťahy, materiálne nedostatky, ako sa hľadajú zdroje, lebo všetko toto budú vo svojom živote potrebovať.
Keďže človek sa musí vzdelávať celý život a škola predstavuje iba zlomok času, fakulta sa zameriava na také ciele vo vzťahu k študentovi, ktoré sú v rámci jeho možnosti splniteľne, optimálne. Predovšetkým učí študenta poznávať nevyhnutne základy viery a praxe, učí ho čo najpresnejšie rozlišovať podstatne od druhoradého v učení i v živote, učí ho rozpoznávať dary milosti, mnohotvárnosť duchovného života človeka a jeho hodnoty, učí ho vyhýbať sa formalizmu, racionalizmu, konzervativizmu, lebo všetko toto zbavuje človeka tvorivej duchovnosti. Fakulta učí študenta duchovnej stabilite, rovnováhe, vernosti, schopnosti rozpoznať pravé svetlo tmy, učí slobode a zodpovednosti, aby všetci, muži a ženy, ktorí sú teologicky i duchovne naozaj vzdelaní, dokázali žiť ozajstným životom, životom v Bohu.
V súčasnej dobe má pravoslávna fakulta 95 riadnych študentov a 86 diaľkovo študujúcich (popri zamestnaní). Pedagogickej činnosti sa venujú traja profesori, dvaja docenti a šiesti odborní asistenti a asistenti, ôsmi lektori pre svetské predmety a jazyky z iných fakúlt Prešovskej univerzity. Od roku 1989 dvaja docenti získali hodnosť doktora teológie (ThDr.) a piati učitelia získali akademickú hodnosť kandidáta vied (CSc.).
Doktorát honoris causa bol udelený siedmim medzinárodne uznávaným odborníkom teológom. Za posledne dva roky fakulta vydala 19 základných učebníc teológie a cirkevných dejín, zborník odborných štúdii fakulty (PTZ 16,17 a 18). Do tlače je pripravených 16 titulov a ďalšie číslo Pravoslávneho teologického zborníka (c. 19).
Sľubne sa rozvíjajú zahraničné styky najmä s bohosloveckými fakultami na osobnej i inštitucionálnej úrovni, zabezpečovaný je prísun odbornej literatúry, pozývaní sú odborníci k prednáškovej činnosti (hosťujúci profesori a docenti). Súčasťou fakulty je Detašované pracovisko v Olomouci (Česká republika), ktoré zabezpečuje prednášky a konzultácie pre diaľkových študentov Pravoslávnej cirkvi v Českej republike. Pracovisko vedie skúsený pedagóg prof. ThDr. Pavel Aleš. Študuje na ňom viac ako tridsať študentov.
Práve tak súčasťou fakulty je Bohoslovecky seminár, ktorý má k dispozícii ubytovanie, spoločný chrám, jedáleň, knižnicu a študovňu. Vedie ho duchovný Mgr. Emil Jarkovský ako jeho riaditeľ. Tu prebieha duchovný život študentov a ich osobné štúdium.
Fakulta má dvoch prodekanov: jedného pre výchovnú činnosť, druhého pre vedeckú činnosť a školské styky so zahraničím.
Doba štúdia na fakulte pre budúcich duchovných a učiteľov náboženstva je päť rokov. Študent ukončí teologické štúdium s titulom magistra (Mgr.).
Od 1. januára 1997 naša fakulta bola začlenená do zväzku Prešovskej univerzity na základe Zákona NR SR o vysokých školách č.361/1996 Zb. Veríme, že bude úspešne plniť svoje vzdelávacie a výchovne poslanie.

Spracoval: prof. ThDr S. Pružinský, CSc.bear


Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information Document URL: http://lemko.org/religion/presov/6.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © 1999 LV Productions
E-mail: webmaster@lemko.org

© LV Productions  Originally Composed: July 3rd, 1998
Date last modified: July 10th, 1999.