The best of two groups -
"Pasternoći a Zamiškovci" and "Porácan"

This CD represents traditional music from the villages of Jakubany (Rusňácy) (tracks 1-11) and Nova Lubovňa (Zamagurci) (tracks 21-30) in the Levoca Hills near Stara Lubovňa as performed by "Pasternoći a Zamiškovci" and "Porácan" from the Rusyn village of Porác in the Hnilec Hills near Spišská Nová Ves (tracks 12-20).

 1. Teraz yem sia rozskakala    2:09
 2. Nebo to yak vloni    2:06
 3. Rosla slivka    1:20
 4. Rubal ya chatinu    1:21
 5. Nechuduy sia Yanku   1:22
 6. Ked sobi zaspivam    3:56
 7. A ket ya na ubochi 1:45
 8. Ked yem byla divka   1:33
 9. Nebudu tu, pydu daley   2:18
 10. Ripiska   1:40
 11. Bashavel (Gypsy chsardashes)    5:06
 12. Rozmariya moya   2:14
 13. Syala mushka   3:14
 14. Hori maliniakom    1:40
 15. Kosil Yanko zhitko   2:42
 16. Ey, bula ya chervena   2:46
 17. Ya chudovniy havyar    2:14
 18. A ta nasha zahradechka   2:53
 19. Ked lem ishol    2:08
 20. Porachski zhenichky   1:58
 21. A ya khlopets vykhovaniy na skaleh    2:12
 22. Chatinka   2:00
 23. Pamyentoy ty Yashu    2:56
 24. Vyshol sobi Pan kapitan   2:17
 25. Ked yo puydem ku friyertseh    1:47
 26. Tam doguri na dembieh   2:00
 27. Chy khchala by Pani ...    4:10
 28. Obyetsol mi Franush   3:28
 29. Tam ponizhey Levochi    2:14
 30. Slovensko nasheh (Czech tune with Slovak lyrics)   3:36


Document Information

Document URL: http://lemko.org/lvpro/rus/nak/erik.html


E-mail: lemko@lemko.org

Copyright ®1999 LVProduction