"Anichka" - sung by Anna Cheberenchyk of Lviv
Lemko folk songs - sung to modern beat. 1. Track 01    Anichka    1:45
 2. Track 02    Ah tam dolom     2:28
 3. Track 03    Moya myla    1:42
 4. Track 04    Vysokiy mostechok    3:57
 5. Track 05     Sila mukha    1:52
 6. Track 06    Ya ne pidy za Iyaska    1:48
 7. Track 07    Mamtsia moya Premilena    1:56
 8. Track 08     Hey bida mene z khaty zhene    2:19
 9. Track 09    Hameritskiy krai    1:45
 10. Track 10    Pod oblachkom    3:22
 11. Track 11    Mam fraira Ivantsia    2:26
 12. Track 12    Zahraite mi husli   2:25Document Information

Document URL: http://lemko.org/lvpro/cheberenchyk.html


E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LVProductions, Ltd

Walter Maksimovich
730 Pennsylvania Avenue Apt. 706
Miami Beach, FL 33020
USA