"Lemko-Ukrainian Recordings of 1928-1930,
vol. 2"


 1. Co20219 - Lemkivskiy Bal' v NY p. 1 - Cyganska Orchestra Kalma i Piszkor

 2. Co20219 - Lemkivskiy Bal' v NY p. 2

 3. Co20220 - Radio z Karpat - 2 of 2

 4. Co20221 - V Poliu - In the Field

 5. Co27177 - Zyndranivska Polka - Samuil Pilip i jeho Lemkiwska orchestra

 6. Co27198 - Od Ternyka do Ternyka - Orchestra Bratia «Holutiaky-Kuziany

 7. Co27219 - Chotyrnattsatiy rochok smutniy nastal p. 1 of 2 - Orchestra Bratia «Holutiaky-Kuziany

 8. Co27219 - "- -" 1914 has become very sad p. 2 of 2

 9. Co27224 - "Khloptsi Halutiaky" - Polka

 10. Co27224 - Po pid lis zeleniy - By the green forest - Orchestra Bratia «Holutiaky-Kuziany

 11. Co20225 - Teche reechka - A river is flowing

 12. Co20225 - V buynom hayu - In a thick forest

 13. Co20245 - Ruzha troyaka - Maria Honcharik

 14. Co20247 - Yakimon'ko - Maria Honcharik

 15. Co20247 - Potriasana - Maria Honcharik

 16. Co20283 - Hora, hora, Bukovyna - Victor P. Hladick

 17. Co20283 - Chiyeh to polechko - Whose field is this? - Victor P. Hladick

 18. Co20282 - Za horamy za lisamy - Beyond the hills and forest - Victor P. Hladick

 19. Co20282 - Oy versheh miy versheh - Oh you my mountain peak - Victor P. Hladick

 20. V21042 - A v Preshovi v pershom domi - In the first house of Preshov - A. BA