Literature on the subject:

1. R. Brykowski, Z problematyki badań nad drewnianą architekturą sakralną w Karpatach - typy architektoniczne cerkwi i ich rozmieszczenie [w:] Ludove stavitelstvo v Karpatskej oblasti, Ethnographia Carpatica, Bratyslawa 1974, s. 251-273; oraz wersja poszerzona [w:] "Rocznik Muzeum tnograficznego w Krakowie", 5:1974, s. 149-178;
2. As above, Malowane cerkwie, "Ochrona Zabytków", 32:1979, nr 3, s. 228-238; oraz [w:] Informator PKZ 1979, s. 67-76;
3. As above, Drewniana architektura koscielna w Malopolsce XV wieku, Wroclaw 1981,
4. As above, Kręgi kulturowe drewnianej architektury cerkiewnej "Ukrajińskij Kalendar 1983 ", Warszawa 1983, s. 178-183;
5. As above, Drewniane cerkwie lemkowskie, "Poznaj swój kraj", 26:1983, nr 5, S. 6-9;
6. As above, Drewniane cerkwie, "Architektura", 37:1983, nr 5, s. 53-58;
7. D. Buxton. The wooden churches of eastern Europe an introductory survey, Cambrige 1981;
8. Z. Chruściel-Jamrógiewicz, Drewniane cerkwie sądeckie [w:] B. Bieniewska, Sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki poświęcona zagadnieniom ochrony zabytków oraz zabytkom woj. rzeszowskiego i krakowskiego, Kraków 25-26. IX. 1956, "Biuletyn Histori Sztuki ", 19:1957, nr 1, s. 104-105;
9. M. Dragan, Ukraińskie cerkwie drewniane, Lwów 1937;
10. W. Karmazyn-Kakowski, Mistectwo lemkiwskoi cerkwi (De Arte Sacra Ecciesiarum Lemcoviensium), Rzym 1975;
11. F. Kokovskyj, Pamjatky starovyny na lemkivscyni, "Żyttja i Znanja ", 6:1933, c. 7-8, s. 206-210;
12. P. R. Magocsi. F. Zapletal, Holzkirchen in den Karpaten, Wiedeń 1982;
13. Mencl, Konstrukce drevenych kostelu, ,,Narodopisny Vestnik Ćeskoslovensky ", 22 :1929, z. 2-3, s. 143-159;
14. S. Michalczuk, Cerkiew w Komańczy, woj. rzeszowskie, pow. sanocki. Dokumentacja naukowo-historyczna, Lublin 1969, masz., PKZ Oddzial Lublin;
15. K. Moklowski, Sztuka ludowa w Polsce, Lwów 1903;
16. K. i T. Mokłowscy, Sprawozdania z wycieczki odbytei kosztem Komisji w r. 1904 w celu badania sztuki ludowej, "Sprawozdania Komisji Historii Sztuki", 8:1912, S. 199-229;
17. R. Reinfuss, Cerkiewki drewniane na Lemkowszczyznie, "Kurier Literacko-Naukowy", 1933, nr 34.
s. V, dodatek do Ilustrowanego Kuriera Codziennego, 10:1933, nr 231;
18. As above, Latynizacja stylu cerkiewnego na LemkowszczyĽnie, "Glos Literacko-Naukowy", 1934, dodatek do "Glosu Narodu ", 43:1934, nr 324;
19. As above, Derewjany cerkiwy na Lemkiwszczyni, "Ukrajińskij Kalendar 1969 ", Warszawa 1969, s. 76-80;
20. W. Sicynskyj, Bojkiwskyi typ derewjanych cerkow na Karpatach, Lwów 1927;
21. V. Sićynskyj, Drevene stavby v Karpatske oblasti, Praga 1940;
22. F. Strzalko, recenzja: Michal Dragan, Ukraińskie derewljani cerkwy, Lwów 1937, t. I, s. XVI+ 159; t. II, s. XII+ 153+ 2, tabl ., "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", 6:1938, nr 1, s. 96-100;
23. As above, Korespondencja: Listy z lat 1981-1983 w posiadaniu autora;
24. B. Vavrouśek, Cirkevni pamatky na Podkarpatske Rusi, Praha 1929;
25. J. Vydra, Ludova architektura na Slovensku, Bratyslawa 1958;
26. Wooden Architecture of the Ukrainian Carpathians (Derevjana architektura ukrojinskich Karpat), New York 1978;
27. W. R. Zaloziecky, Gotische und Barocke Holzkirchen in den Karpathenlandern, Vienna 1926;

Literature - secondary

1. J. Bartoszewicz, Szkic dziejów koscioła ruskiego w Poisce, Kraków 1880;
2. M. Bendza, Prawosławna Diecezja Przemyska w latach 1596-1681. Studium historyczno-kanoniczne, Warszawa 1982;
3. W. Bębynek, Starostwo muszyńskie, własność biskupów krakowskich, "Przewodnik Naukowo-Literacki", 1914-1916;
4. J. Czajkowski, Historyczne podstawy kształtowania się grup etnograficznych [w:] J. Czajkowski, Wiejskie budownietwo mieszkałne w Beskidzie Niskim i na przyległym Pogórzu, "Rocznik Muzeów Województwa Rzeszowskiego ", t. II, Rzeszów 1969, s. 29-50;
5. M. Dobrowolska, Z badań nad osadnictwem Łemkowszczyzny [w:] Drugi Zjazd Sprawozdawczo Naukowy poswięcony środkowym i wschodnim Karpatom polskim w Krakowie dnia 30 i 31 pazdziernika 1938 roku, Warszawa 1938;
6. K. Dobrowolski, Elementy rumuńsko-bałkańskie w kulturze ludowej Karpat Połskich [w:] Drugi Zjazd..., op. cit.;
7. As above, Dwa studia nad powstaniem kultury ludowej w Karpatach Zachodnich [w:] Studia historyczne ku czci Kutrzeby, t. II, Kraków 1938, s. 181-246;
8. As above, Badania nad ugrupowaniami etnograficznymi V' Karpatach Zachodnich, "Sprawozdania z czynności posiedzeń PAU", 43:1938, nr 5, s. 181-184;
9. J. Husek, Narodopisna hrunica meżi Slovaky a Karpatorusy, Bratysława 1925;
10. J. Falkowski, B. Pasznycki, Na pograniczu łemkowsko-bojkowskim, Lwów 1935;
11.1. Falkowski, Jeszcze o granicy łemkowsko-bojkowskiej, Kurier Literacko-Naukowy" 1936, nr 10, s. X-XI, dodatek do ,,Ilustrowanego Kuriera Codziennego", 13:1936, nr 48;
12. O. Kolberg, Dzieła wszystkie. tom 49, Sanockie-krośnieńskie, Wrocław 1974, cz. I;
13. Korotkyj ogljad istoriji Lemkowszczyzny [w :] Szematyzm greko-katolyckogo duchowieństwa apostolskoji administracji Łemkowszczyny, Lwów 1936;
14. J. Krzemienjecki ks., Kilka dokumentów do dziejów greko-katolickich parafii w dobrach muszynskich dawnego biskupstwa krakowskiego, Kraków 1935;
15. B. Kumor ks., Przejęcie rzymsko-katolickich parafii w Archidiakonacie sądeckim przez Kosciół Prawosławny, "Roczniki teologiczno-kanoniczne", 4:1957, z. 3, s. 137-140;
16. A. Kwilecki, Lemkowie. Zagadnienie migracji i asymilacji, Warszawa 1974;
17. A. Kwilecki, "Sanockie-krośnien'skie" Oskara Kolberga [w:] O. Kolberg, Dzieła wszystkie, tom 49, Sanockie-krosnieńskie, Wrocław 1974, cz. I, s. V-XIII;
18. S. Leszczycki, Zarys antropogeograficzny Łemkowszczyzny, "Wierchy", 13:1935, s. 62-88;
19. O. Lewickij, Gramatik der ruthenischen oder kleinrussischen Sprache in Galizien, Przemyśl 1834;
20. A. W. Pekar CSWW, Narysy istorii cerkwy zakarpattja, Rzyrn 1967;
21. K. Pieradzka, Na szlakach Lemkowszczyzny, Kraków 1939;
22. A. Prohaska, Dążenia do unji cerkiewnej za Jagielly, Przeg1ąd Powszechny", 13:1896, nr 6, s. 329-351, nr 7, s. 42-64;
23. R. Reinfuss, Etnograficzne granice Lemkowszczyzny, "Ziemia", 26:1936, nr 10-11, s. 240-253;
24. As above, W sprawie granicy łemkowsko-bojkowskiej, "Kurier Literacko-Naukowy", 1936, nr 7, s. XIV-XV, dodatek do "Ilustrowanego Kuriera Codziennego ", 13:1936, nr 48;
25. As above, Wschodnia granica Łemkowszczyzny, "Kurier Literacko-Naukowy", 1936, nr 28, s. IX-X, dodatek do "Ilustrowanego Kuriera Codziennego", 13:1936, nr 193;
26. As above, Problem wschodniego zasięgu etnograficznego Lemkowszczyzny [w:] Drugi Zjazd Sprawozdawczo Naukowy poświęcony środkowym i wschodnim Karpatom Polskim w Krakowie dnia 30 i 31 pazdziernika 1938 roku, Warszawa 1938;
27. As above, Próba charakterystyki etnograficznej Rusi Szlachtowskiej na podstawie niektórych elementów kultury materialnej, "Lud", 37:1946, s. 160-235;
28. As above, Lemkowie jako grupa etnograficzna, "Prace i Materialy Etnograficzne ", t. VII, Lublin 1948, s. 77-210 (nadb. Lublin 1948);
29. As above, Problem Karpat w badaniach kultury ludowej, "Polska Sztuka Ludowa", 13:1959, nr 1-2, 5, 3-11;
30. As above, Stan i problematyka badań nad kulturą ludowa Łemkowszczyzny, "Etnografia Polska", 5:1961, s. 63-69;
31. As above, Sztuka ludowa Lemkowszczyzny, "Polska Sztuka Ludowa", 16:1962, nr 1, s. 9-25;
32. As above, Ze studiów nad kulturą ludową Lemkowszczyzny po obu stronach Karpat, "Polska Sztuka Ludowa ", 20:1966, nr 1, s. 3-22;
33. Z. Stieber, Wschodnia granica Lemków, "Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU ", 40:1935, nr 8, s. 246-248;
34. As above, Wplyw polski i słowacki na gwary Lemków, "Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU", 41:1936, nr 2, s. 45-50;
35. As above, Skiad etniczny Slowacji, "Sprawy Narodowościowe", 11:1937, nr 6, s. 592-614;
36. F. Strzałko, Stan badań nad zabytkami budownictwa drewnianego, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", 6:1938, nr 1, s. 96-100;
37. S. Udziela, Ziemia łemkowska przed półwieczem, Lwów 1934;
38. J. Wolinski, Polska i Kościół Prawosławny. Zarys historyczny, Lwów 1936;
39. K. Wolski, Stan polskich badań nad osadnictwem wołoskim na północ od Karpat, "Rocznik Przemyski", 9:1958, z. 1, s. 211-223.


Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information Document URL: http://lemko.org/lih/rbiblio.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LV Productions, Ltd.
E-mail: webmaster@lemko.org

LV Productions Ltd.
c/o Walter Maksimovich
3923 Washington Street,
Kensington MD 20895-3934
USA
Originally Composed: March 1996
Date last modified: September 20th, 2002