INDEX OF LOCALITIES (Based on " Church in Ruins" by Oleh W. Iwanusiw)
LATIN ENGLISH MAP, PAGE

ANDRIJIWKA ANDRIYIVKA B12, 34 ARLAMIW ARLAMIV C6, 324 BABYCI BABYCHI D5, 216 BACHIR BAKHIR D5, 314 BACHIW BAKHIV CD56, 327 BACHOREC BAKHORETS D5, 327 BALNYCJA BALNYTSYA A5, 316 BALUTJANKA BALUTYANKA C4, 88 BALYHOROD BALYHOROD B5, 146 BANDRIW NARODNIJ BANDRIV NARODNIY B6, 322 BANYCJA BANYTSYA B2, 43 BARWINOK BARVINOK B34, 308 BARYC BARYCH D67, 329 BASNJA DOLISNJA BASHNYA DOLISHNYA E7, 244 BATYCI BATYCHI D6, 227 BELCHIWKA BELCHIVKA B5, 312 BELZEC BELZETS E8, 285 BENOWA BEN'OVA A6, 318 BEREHY DOLISNI BEREHY DOLISHNI B6, 156 BEREHY HORISNI BEREHY HORISHNI A6, 320 BERENDJUWYCI BERENDYUVYCHI C6, 326 BEREST BEREST B2, 45 BEREZKA BEREZKA B5, 182 BEREZKA BEREZKA C56, 321 BEREZKY BEREZKY A6, 320 BEREZNYCJA NYZNJ BEREZHNYTSYA NYZHNYA B5, 321 BEREZNYCJA WYZNJ BEREZHNYTSYA VYZHNYA B5, 152 BEZMIHOWA DOLISNJA BEZMIHOVA DOLISHNYA B5, 173 BIBRKA BIBRKA B5, 323 BIHALI BIHALI E7, 246 BILCAREWA BIL'TSAREVA C2, 45 BILJANKA BILYANKA C2, 60 BIRCA BIRCHA C56, 325 BLICHNARKA BLIKHNARKA B2, 55 BLYZENKA BLYZEN'KA D4, 92 BOBRIWKA BOBRIVKA DE67, 233 BODAKY BODAKY C23, 300 BODNARKA BODNARKA C3, 53 BOHUSA BOHUSHA C2, 49 BOLESTRASYCI BOLESTRASHYCHI D67, 224 BOLONJE BOLONYE CD6, 206 BONARIWKA BONARIVKA D4, 92 BORATYN BORATYN D6, 232 BORCHIW BORKHIV E7, 331 BORTNE BORTNE C3, 52, 300 BORYSLAWKA BORYSLAVKA C6, 324 BOSKO BOS'KO C4, 310 BOWYNO BOVYNO D6, 327 BRUNARY WYZNI BRUNARY VYZHNI C2, 46 BRUSNO NOWE BRUSNO NOVE F67, 269 BRUSNO STARE BRUSNO STARE F67, 333 BRYLYNCI BRYLYNTSI C6, 208 BRYSKA WOLJA BRYS'KA VOLYA F6, 333 BRYZAWA BRYZHAVA C5, 183 BUDYNYN BUDYNYN E9, 293 BUK BUK A5, 313 BUKOWEC BUKOVETS B5, 321 BUKOWEC BUKOVETS A6, 316 BUSKOWYCI BUSHKOVYCHI CD6, 222 BYKIWCI BYKIVTSI BC5, 313 BYLYCNA BYLYCHNA B2, 306 BYSTRE BYSTRE B6, 142 CARNA CHARNA B2, 47 CARYNSKE TSARYNS'KE A6, 320 CASYN CHASHYN B5, 174 CEREMCHA CHEREMKHA B4, 311 CERTEZ CHERTEZH C5, 112 CERTYZNE CHERTYZHNE B2, 306 CERWONA WOLJA CHERVONA VOLYA E6, 332 CESANIW CHESANIV F7, 279 CETULJA TSETULYA E6, 238 CHALUPKY DUSIWSKI KHALUPKY DUSIVS'KI D67, 328 CHLOPJATYN KHLOPYATYN E9, 296 CHLOPYCI KHOPYTSI D6, 299 CHMIL KHMIL' A6, 144 CHOLOWYCI KHOLOVYCHI C6, 207 CHOTIN KHOTIN' B5, 324 CHOTYLUB KHOTYLYUB F7, 277 CHOTYNEC KHOTYNETS' D7, 240 CHREWT KHREVT B6, 319 CHYRYNA KHYRYNA CD6, 209 CIWKIW TSIVKIV E67, 272 CORNA CHORNA B6, 140 CORNA DOLISNJA CHORNA DOLISHNYA B6, 140, 320 CORNE CHORNE B3, 83 CORNORIKY CHORNORIKY C4, 95 CYRNA CHYRNA B2, 50 CYSTOHORB CHYSTOHORB B4, 316 DACHNIW DAKHNIV E7, 270 DALOWA DAL'OVA B4, 90 DARIW DARIV B4, 310 DAROWYCI DAROVYCHI C6, 193 DASIWKA DASHIVKA B6, 322 DENYSKA DENYS'KA E89, 289 DEWJATYR DEVYATYR E8, 333 DMYTROWYCI DMYTROVYCHI D6, 329 DOBKOWYCI DOBKOVYCHI D6, 235 DOBRA DOBRA E6, 254 DOBRA SLJACHETSKA DOBRA SHLYAKHETSKA C5, 115 DOLYNA DOLYNA BC5, 105 DOLYNY DOLYNY C2, 58 DOSNO DOSHNO B4, 310 DOSNYCJA DOSHNYTSYA C3, 77 DOWHE DOVHE B3, 309 DOWZNIW DOVZHNIV F9, 294 DOWZYCJA DOVZHYTSYA A5, 129 DOWZYCJA DOVZHYTSYA B4, 317 DROHOJIW DROHOYIV D6, 223 DUBECKO DUBETS'KO D5, 210 DUBNE DUBNE B2, 32 DUBNO DUBNO E6, 267 DUBRIWKA DUBRIVKA F5, 261 DUBRIWKA RUSKA DUBRIVKA RUS'KA BC45, 109 DUBROWYCJA DUBROVYTSYA EF6, 254 DUDYNCI DUDYNTSI BC45, 312 DUNKOWYCI DUN'KOVYCHI D67, 330 DUNKOWYCKY DUN'KOVYCHKY D6, 329 DUSATYN DUSHATYN B5, 315 DUSIWCI DUSIVTSI D6, 329 DWERNYK DVERNYK A6, 303, 318 DYKIW STARYJ DYKIV STARYJ E7, 275 DYNIW DYNIV D5, 314 DZJURDZIW DZYURDZIV B5, 149 DZWYNJAC DOLISNYJ DZVYNYACH DOLISHNIY B6, 324 FLORYNKA FLORYNKA C2, 48 FREDROPOL FREDROPOL' C6, 195 HABKIWCI HABKIVTSI A5, 137 HADLI SKLJARSKI HADLI SHKLYARS'KI D6, 268 HANCOWA HANCHOVA B2, 54 HARBARY HARBARY D6, 331 HAWLOWYCI HAVLOVYCHI D6, 215 HERMANOWYCI HERMANOVYCHI C6, 326 HICWA HICHVA B5, 147, 320 HILCE HIL'CHE F9, 334 HILSKE HIL'S'KE A6, 320 HLADYSIW HLADYSHIV BC23, 56, 61 HLIDNO HLIDNO CD5, 314 HLOMCA HLOMCHA C5, 104 HLYNYCI HLYNYTSI D7, 331 HNATKOWYCI HNATKOVYCHI D6, 329 HOLUCKIW HOLUCHKIV C5, 111 HORAJEC HORAYETS' E7, 272 HORJANKA HORYANKA B5, 147 HORLYCI HORLYTSI C2, 301 HOROCHIWCI HOROKHIVTSI C6, 326 HORODOK HORODOK B56, 321 HORYCI HORYTSI E6, 259 HORYNEC HORYNETS' E8, 283, 333 HOSIW HOSHIV B6, 155 HOSIWCYK HOSHIVCHYK B6, 158 HRAB HRAB D3, 76, 308 HRABIWKA HRABIVKA C5, 114 HRABOWEC HRABOVETS D67, 219 HREBENNE HREBENNE E8, 287 HRJAZKA HRYAZKA E6, 332 HRUSOWYCI HRUSHOVYCHI C6, 332 HRUZOWA HRUZOWA C6, 181 HRYBIW HRYBIV C2, 307 HUBINOK HUBINOK E89, 290 HUCWYCI HUCHVYTSI B5, 321 HURECKO HURECHKO CD67, 327 HURKO HURKO CD67, 327 HUTA ROZANECKA HUTA ROZHANETS'KA F7, 333 HUTA STARA HUTA STARA E8, 333 HUWNYKY HUVNYKY C6, 179 HWOZDJANKA HWOZDYANKA D4, 93 HYROWA HYROVA BC3, 77 ISKANJA ISKANYA CD5, 184 IZBY IZBY B2, 47 IZDEBKY IZDEBKY C5, 118,313 JABLINKY YABLINKY A5, 316 JABLONYCJA POLSKA YABLONYTSYA POLS'KA C4, 90 JABLONYCJA RUSKA YABLONYTSYA RUS'KA C5, 314 JAKSMANYCI YAKSMANYCHI C6, 217 JALOWE YALOVE B6, 163 JALYN YALYN C5, 114 JAMNA DOLISNJA YAMNA DOLISHNYA C6, 324 JAMNA HORISNJA YAMNA HORISHNYA C6, 325 JANKIWCI YANKIVTSI B5, 324 JAROSLAW YAROSLAV D6, 237 JASEL YASEL' B4, 310 JASIN YASIN' B6, 166 JASTRABYK YASTRABYK B2, 30 JAWIRKY YAVIRKY B4, 40 JAWIRNYK YAVIRNYK B4, 315 JAWIRNYK RUSKYJ YAVIRNYK RUS'KIY C5, 189 JAWOREC YAVORETS' A5, 316 JURECKOWA YURECHKOVA DC6, 325 JURIWCI YURIVTSI C5, 113 KALNYCJA KAL'NYTSYA B5, 316 KALNYCJA KAL'NYTSYA A56, 322 KALNYKIW KALNYKIV D7, 239 KALWARIJA PACLAWSKA KAL'VARIYA PATSLAVS'KA C6, 324 KAMJANKA KAMYANKA B4, 310 KAMJANKY KAMYANKY B5, 322 KAMJANNA KAMYANNA BC2, 48 KAMJANNE KAMYANNE B5, 313 KANCUGA KANCHUGA D5, 265 KARLYKIW KARLYKIV B4, 335 KELCAWA KELCHAVA B5, 153 KINKIWCI KIN'KIVTSI D6, 327 KINSKE KINS'KE C5, 120 KLOKOWYCI KLOKOVYCHI C6, 192 KLYMKIWKA KLYMKIVKA C2, 64, 307 KNJAZYCI KNYAZHYCHI C6, 326 KOBYLNYCJA RUSKA KOBYL'NYTSYA RUS'KA D7, 331 KOBYLNYCJA WOLOSKA KAKOBYL'NYTSYA VOLOS'KA D7, 243 KOLONYCI KOLONYCHI AB5, 137 KOMANCA KOMANCHA B4, 128, 305 KONECNA KONECHNA B3, 59 KONJACIW KONYACHIV DE6, 331 KONJUSA KONYUSHA C6, 192 KONJUSKY KONYUSHKY C6, 326 KOPYSNO KOPYSNO C6, 180 KORCMYN KORCHMYN F9, 335 KORENYCJA KORENYTSYA DE7, 330 KORMANYCI KORMANYCHI C6, 326 KORNI KORNI EF8, 292 KOROLEWA RUSKA KOROLEVA RUS'KA Cl, 46 KOROLYK POLSKYJ KOROLYK POLS'KIY B4, 302 KOROLYK WOLOSKYJ KOROLYK VOLOS'KIY B4, 87 KOROSTENKO KOROSTENKO B8, 157 KOROWNYKY KOROVNYKY CD6, 206 KOROWYCJA SAMA KOROVYTSYA SAMA E7, 251 KORYTNYKY KORYTNYKY CD6, 327 KOSTARIWCI KOSTARIVTSI C5, 103 KOSTJASYN KOSTYASHYN F9, 334 KOTAN KOTAN' B3, 78, 309 KOTIW KOTIV C5, 183 KRAJNA KRAYNA C6, 325 KRAKIW KRAKIV D1, 333 KRAMARIWKA KRAMARIVKA D6, 210 KRAMPNA KRAMPNA B3, 78 KRASNA KRASNA C4, 91, 312 KRASYCI KRASYCHI C6, 327 KRECIW KRECHIV C5, 335 KRECKOWA KRECHKOVA C6, 327 KRECOWYCI KRECHOVYCHI D5, 260 KREMJANA KREMYANA C5, 119 KRUHEL WELYKYJ KRUHEL' VELYKIY C6, 205 KRUPEC KRUPETS' F78, 274 KRYNYCJA SELO KRYNYTSYA SELO B2, 31, 301 KRYWA KRIVA B3, 62 KRYWCA KRIVCHA CD6, 211 KRYWE KRIVE C5, 317 KRYWE KRIVE A56, 120 KRYWE KRIVE A5, 313 KRYWKA KRIVKA A6, 321 KULJASNE KULYASHNE B5, 134, 315 KUNKOWA KUN'KOVA C2, 60 KUPJATYCI KUPYATYCHI C6, 194 KUPNA KUPNA C6, 328 KURYLIWKA KURYLIVKA F56, 263 KUSENYCI KUSENYCHI D6, 329 KUZMYNA KUZ'MYNA C5, 185 KWASYNYNA KVASYNYNA C6, 324 KWJATON KVYATON' B2, 72 LABOWA LABOVA B1, 33 LAZY LAZY D67, 234,331 LELJUCHIW LELYUKHIV B2, 32 LEZACHIW LEZHAKHIV E6, 259 LEZAJSK LEZHAYS'K E5, 264 LIMNA LIMNA C6, 325 LISCAWA DOLISNJA LISHCHAVA DOLISHNYA C5, 326 LISCAWA HORISNJA LISHCHAVA HORISHNYA C56, 186 LISCAWKA LISHCHAVKA C5, 326 LISCOWATE LISHCHOVATE B6, 167 LISCYNY LISHCHYNY C6, 67 LISCYNY LISHCHYNY C2, 179 LISKO LISKO B5, 324 LISKOWATE LISKOVATE B6, 159 LISKY LISKY F9, 295 LISNA LISHNA A5, 335 LITOWYSCI LITOVYSHCHI A6, 318 LIWCA LIVCHA EF78, 271 LIWCI LIVTSI D6, 329 LJASKY DOWHI LYASHKY DOVHI DE67, 330 LJUBACIW LYUBACHIV E7, 249 LJUBLYNFC NOWYJ LYUBLYNETS' NOVIY EF7, 277 LJUBLYNEC STARYJ LYUBLYNETS' STARIY EF7, 273 LJUBYVA KAMERALNA LYUBYCHA KAMERAL'NA F8, 334 LJUBYCA KOROLIWSKA LYUBYCHA KOROLIVS'KA F8, 334 LOBIZWA LOBIZVA B6, 323 LODYNA LODYNA C5, 156 LODYNA LODYNA B6, 107 LODYNKA DOLISNJA LODYNKA DOLISHNYA C6, 325 LOPJANKA LOPYANKA AB5, 135, 317 LOSJE LOSYE B2, 42 LOSJE LOSYE C2, 61 LUBNA LUBNA D5, 121 LUCYCI LUCHYCHI C6, 204 LUH LUH A5, 317 LUKAWEC LUKAVETS' E7, 246, 250 LUKOWE LUKOVE B5, 170 LUPKIW LUPKIV A4, 313 LYPA LIPA C5, 190 LYPJA LIPYA B6, 319 LYPNA LIPNA B3, 309 LYPOWEC LIPOVETS' B4, 311 MACHNIW MAKHNIV F5, 289 MACHNIWOK MAKHNIVOK F9, 335 MACKOWYCI MATS'KOVYCHI D6, 224 MACYNA WELYKA MATSYNA VELYKA C2, 65 MAJDAN SINJAWSKYJ MAYDAN SINYAVS'KIY E6, 253 MAKOWA KOLONJA MAKOVA KOLONIYA C6, 179 MAKOWYSKO MAKOVYS'KO DE6, 231, 330 MALASTIW MALASTIV C2, 62 MALHOWYCI MALHOVYCHI C6, 326 MALJAWA MALYAVA C6, 184 MALKOWYCI MALKOVYCHI D6, 225 MALNIW MALNIV D7, 328 MANASTYR MANASTIR E6, 332 MANIW MANIV A5, 129 MATIJEWA MATIYEVA C1, 33 MCHAWA MKHAVA B5, 148 MEDYKA MEDYKA CD67, 329 MEZYBRID MEZHYBRID C5, 108 MILNIW MIL'NIV D6, 202 MIWKIW MIVKIV AB5, 331 MJAKYS NOWYJ MYAKYSH NOVIY DE7, 331 MJAKYS STARYJ MYAKYSH STARIY DE7, 331 MLYNY MLYNY D7, 241 MOCARY MOCHARY B6, 165 MOCHNACKA NYZNJA MOKHNACHKA NYZHNYA B2, 36 MOCHNACKA WYZNJA MOKHNACHKA VYZHNYA B2, 300 MOLODOWYCI MOLODOVYCHI C6, 196 MOLODYC MOLODYCH E6, 258,332 MONASTYREC MANASTYRETS' BC5, 172 MONASTYRI MONASTYRI EF8, 333 MOROCHIW MOROKHIV B5, 100 MOSCANEC MOSHCHANETS' B4, 311 MOSCANYCJA MOSHCHANYTSYA EF67, 282 MOSTY MALI MOSTY MALI E8, 333 MRYHOLOD MRYHOLOD C6, 104 MSANA MSHANA B3, 79,308 MUSYNKA MUSHYNKA B2, 41 MYCHNOWEC MYKHNOVETS' B6, 141 MYCIW MYTSIV E9, 294 MYCKIW MYCHKIV B5, 153 MYCKIWCI MYCHKIVTSI B5, 169 MYKIW MYKIV AB5, 313 MYLYK MYLYK B1, 34 MYROTYN MYROTYN DE6, 332 MYSCOWA MYSTSOVA C3, 80 NAHORJANY NAHORYANY B4, 102 NAKLO NAKLO D7, 329 NEHRYBKA NEHRYBKA C6, 202 NELYPKOWYCI NELYPKOVYCHI E6, 330 NEZNAJEWA NEZNAYEVA B3, 309 NIMSTIW NIMSTIV F7, 282 NINOWYCI NINOVYCHI D7, 329 NOWA HREBLJA NOVA HREBLYA E7, 304 NOWA WES NOVA VES' B2, 37 NOWE SELO NOVE SELO E7, 278 NOWOSILCI NOVOSILTSI C45, 335 NOWOSILCI KOZYCKI NOV0SILTSI KOZYTS'KI C6, 326 NOWOSILKY NOVOSILKY B5, 151 NOWOSILKY DYDYNSKI NOVOSILKY DYDYNS'KI C6, 325 NOWOSILKY KARDYNALSI NOVOSILKY KARDYNALS'KI E8, 334 NOWOSILKY PEREDNI NOVOSILKY PEREDNI E8, 334 NOWYCJA NOVYTSYA C2, 66 NOWYJ SANC NOVYJ SANCH Cl, 306 OBARYM OBARYM C5, 118, 313 ODRECHOWA ODREKHOVA C4, 89 OLESYCI OLESHYCHI E7, 250 OLESYCI STARI OLESHYCHI STARI E7, 245 OLESYCI WOLJA OLESHYCHI VOLYA E7, 248 OPAKA OPAKA E7, 249 OPARIWKA OPARIVKA D4, 96 ORELEC ORELETS' B5, 176 ORICHIWCI ORIKHIVTSI D6, 226 OSERDIW OSERDIV F9, 335 OSLAWYCJA OSLAVYTSYA AB45, 316 OSTRIW OSTRIV CD6, 327 OSTRIW OSTRIV D6, 230,330 OZANNA OZHANNA EF56, 268 OZYNNA OZHYNNA B3, 76 PANTNA PANTNA C23, 68, 306 PANYSCIW PANYSHCHIW B6, 320 PASOWA PASHOVA BC5, 173 PAWLOKOMA PAVLOKOMA D5, 121, 314 PELNJA PEL'NYA C4, 99 PEREHONYNA PEREHONYNA C3, 56 PEREHRYMKA PEREHRYMKA C3, 79 PEREKOPAN PEREKOPAN' CD6, 207 PEREMYSL PEREMYSHL' CD6, 198, 200 PEREMYSL PEREMYSHL' CD6, 301, 302 PEREWODIW PERE'VODIV F9, 335 PERUNKA PERUNKA B2, 50 PIATKOWA RUSKA PYATKOVA RUS'KA C5, 188 PLAZIW PLAZIV F7, 278 PODEMSCYNA PODEMSHCHYNA E78, 333 POLJANA POLYANA B6, 142 POLJANCYK POLYANCHYK B5, 154 POLJANY POLYANY B2, 81 POLJANY POLYANY B3, 44 POLJANY SUROWYCNI POLYANY SUROVYCHNI B4, 311 POLNJATYCI POLNYATYCHI D6, 214 POLONNA POLONNA B5, 101, 312 POROCHNYK POROCHNYK D6, 213 POSADA LISKA POSADA LIS'KA B5, 323 POSADA RYBOTYCKA POSADA RYBOTYTSKA C6, 177, 178 POSTOLIW POSTOLIV B5, 324 POWKYNI POVKYNI E6, 235 POWOROZNYK POVOROZNYK B2, 35 POZDJAC POZDYACH D7, 218 PRALKIWCI PRALKIVTSI CD6, 203 PRELUKY PRELUKY B5, 315 PRISSJA PRISSYA E8, 284 PRUSIK PRUSIK BC5, 313 PRYBYSIW PRYBYSHIV B45, 312 PRYSLOP PRYSLOP C2, 69 PULAWY PULAVY B4, 313 PYKULYCI PYKULYCHI C6, 327 PYSKOROVYCI PYSKOROVYCHI E6, 255 RADAWA RADAVA E6, 331 RADEWA RADEVA B5, 321 RADOCYNA RADOTSYNA B3, 309 RADOSYCI RADOSHYTSI B4, 133 RADRUZ RADRUZH E8, 279-281 RADYMNO RADYMNO D6, 330 RAJSKE RAYS'KE B56, 319 RAKOWA RAKOVA C5, 323 RATNAWYCJA RATNAVYTSYA B5, 312 RECPIL RECHPIL' CD6, 211, 328 REGETIW WYZNIJ REGETIV VYZHNIY B2, 307 REPID REPID' B5, 132 RICYCJA RICHYTSYA E89, 291 RIKSYCI RIKSHYTSI C6, 327 RIPKY RIPKY C6, 307 RIPNYK RIPNYK D4, 94 RIWNJA RIVNYA B6, 161 RJABE RYABE B6, 321 RJABE RYABE B5, 158 ROPENKA ROPENKA BC6, 168,323 ROPYCJA RUSKA ROPYTSYA RUS'KA C2, 63 ROSOLYN ROSOLYN B6, 139 ROSTAJNE ROSTAYNE B3, 309 ROZTOKY DOLISHNI ROZTOKY DOLISHNI B5, 150, 321 ROZBIR OKRUHLYJ ROZBIR OKRUHLIY D6, 212 ROZDILJE ROZDILYE C3, 69 ROZNITIW R0ZHNITIV D56, 328 ROZPUTTJA ROZPUTTYA C5, 323 ROZTOKA ROZTOKA C56, 187 ROZTOKA WELYKA ROZTOKA VELYKA B2, 38 ROZUBOWYCI ROZHUBOVYCHI C67, 326 RUDAWKA RUDAVKA C5, 182 RUDENKA RUDENKA B5, 172 RUDKA RUDKA E6, 256 RUSELCYCI RUSEL'CHYCHI D6, 328 RUSKE RUSKE A6, 318 RUSKE SELO RUS'KE SELO D5, 215 RYBOTYCI RYBOTYCHI C6, 324 RYCHWALD RYKHVAL'D C2, 70 SCAWNYK SHCHAVNYK B1, 30 SCAWNYK SHCHAVNYK B5, 134 SCEPJATYN SHCHEPYATYN E9, 290 SCERBANIWKA SHCHERBANIVKA A5, 127 SCUTKIW SHCHUTKIV E7, 251 SELYSKA SELYS'KA E8, 285 SELYSKA SELYS'KA C67, 328 SELYSKA SELYS'KA C5, 124 SEMUSOWA SEMUSHOVA C5, 110 SERAKISCI SERAKIS'TSI C6, 194 SEREDNA SEREDNA D6, 328 SEREDNJE WELYKE SEREDNYE VELYKE B5, 324 SEREDNJE SELO SEREDNYE SELO B5, 145 SEREDNYCJA SEREDNYTSYA B56, 169 SILCA SIL'CHA C6, 191 SILEC SILETS' C6, 327 SINJAWA SINYAVA E6, 255 SIWCYNA SIVCHYNA C56, 325 SJANIK SYANIK C5, 109 SJANKY SYANKY A7, 321 SJANICOK SYANICHOK C5, 106 SKLJARY SHKLYARY B4, 311 SKOPIW SKOPIV D6, 214 SKOR0DNE SKORODNE AB6, 144 SKWIRTNE SKVIRTNE B2, 72 SLJACHTOWA SHLYAKHTOVA B1, 40 SLYWNYCJA SLYVNYTSYA C6, 327 SMEREK SMEREK A5, 317 SMEREKOWEC SMEREKOVETS' B2, 74 SMILNYK SMIL'NYK A6, 143 SMILNYK SMILNYK AB5, 131 SNITNYCJA SNITNYTSYA B2, 49 SOKOLOWA WOLJA SOKOLOVA VOLYA B6, 322 SOLOTWYNY SOLOTVYNY B2, 38 SOLYNA SOLYNA B56, 321 SONYNKA SOLYNKA A5, 313 SOSNYCJA SOSNYTSYA D6, 329 STANISLAWCYK STANISLAVCHYK C6, 326 STANKOWA STAN'KOVA C5, 310 STARE MISTO STARE MISTO E5, 264 STARE SELO STARE SELO E7, 247, 332 STARJAWA STARYAVA D7, 329 STAWYSA STAVYSHA B2, 307 STEBNYK STEBNYK B6, 323 STEPKOWA STEPKOVA B56, 162 STEZNYCJA STEZHNYTSYA B5, 320 STIBENEC STIBENETS D7, 219, 329 STIBNO STIBNO D7, 328 STOROZI WELYKI STOROZHI VELYKI BC5, 313 STRUBOWYSKA STRUBOVYS'KA A5, 316 STRWJAZYK STRVYAZHYK B6, 162 STUDENE STUDENE AB45, 320 STUPOSJANY STUPOSYANY A6, 319 SUCHA WOLJA SUKHA VOLYA E7, 332 SUKOWATE SUKOVATE B5, 322 SULYMIW SULYMIV F9, 334 SURMACIWKA SURMACHIVKA D6, 329 SUROCHIW SUROKHIV D4, 236 SUROWYCJA SUROVYTSYA B4, 312 SWIRZOWA RUSKA SVIRZHOVA RUS'KA C3, 308 SWJATE SVYATE D67, 221 SWJATKOWA MALA SVYATKOVA MALA B3, 82 SWJATKOWA WELYKA SVYATKOVA VELYKA B3, 82 SYNJAWA SYNYAVA C4, 87, 311 SYNJAWKA SYNYAVKA E67, 331 SYPERKY SHYPERKY F5, 265 TELESNYCJA OSWAROWA TELESHNYTSYA OSHVAROVA B6, 322 TELESNYCJA SJANNA TE'LESHNYTSYA SYANNA B6, 319 TENETYSKA TENETYS'KA E8, 334 TEPLYCI TEPLYTSI E6, 252 TEREPCA TEREPCHA C5, 110 TERKA TERKA B5, 138, 318 TERNAWA HORISNJA TERNAVA HORISHNYA B5, 171 TERNAWKA TERNAVKA B4, 312 TERNAWKA TERNAVKA D5, 266, 333 TERNIWCI TERNIVTSI CD6, 327 TERNOSYN TERNOSHYN E9, 291 TERSTJANA TERSTYANA B34, 84 TISNA TISNA A5, 136, 316 TOKARNJA TOKARNYA B4, 313 TORKY TORKY D67, 220 TRIJCJA TRIYTSYA C6, 325 TRIJCYCI TRIYCHYCHI D6, 329 TROSTJANEC TROSTYANETS' C56, 326 TUCAPY TUCHAPY D6, 329 TURYNSKE TURYNS'KE B5, 130 TWORYLNE TVORYL'NE A56, 317 TYCHANJA TYCHANYA B3, 308 TYLJAWA TYLYAWA B34, 75 TYLYC TYLYCH B2, 39 TYNEWYCI TYNEVYCHI D6, 213 TYRJAWA SILNA TYRYAVA SIL'NA C5, 111 TYRJAWA WOLOSKA TYRYAVA VOLOS'KA C5, 324 TYSKOWA TYSKOVA A5, 136, 317 TYSOWA TYSOVA C6, 203 TYSOWEC TYSOVETS' B5, 321 UHERCI MINERALNI UHERTSI MINERAL'NI B5, 171 UHORKA UHORKA D6, 212 ULAZIW ULAZIV E7, 273 ULHIWOK ULHIVOK F9, 334 ULJUC ULYUCH C5, 122, 314 USTIJANOWA USTIYANOVA B6, 163 USTIJANOWA DOLISNJA USTIYANOVA DOLISHNYA B6, 322 USTJE RUSKE USTJE RUS'KE B2, 73 USTRYKY DOLISNI USTRYKY DOLISHNI B6, 164 USTRYKY HORISNI USTRYKY HORISHNI A6, 320 WALJAWA VALYAVA D6, 228 WANIWKA VANIVKA C4, 93 WANKOWA VAN'KOVA B56, 168, 323 WAPIWCI VAPIVISI D6, 197 WARA VARA C5, 117 WASYLIW VASYLIV E9, 335 WELYKI OCI VELYKI OCHI DE7, 242 WELYKOPOLE VELYKOPOLE B5, 115, 324 WERBYCJA VERBYTSYA E87, 288 WERCHRATA VERKHRATA E8, 286 WEREMIN VEREMIN B5, 170, 324 WERNEJIWKA VERNEYIVKA B4, 311 WETLYN VETLYN D6, 330 WETLYNA VETLYNA A5, 136 WIJSKE VIYS'KE BC5 108 WIJSKO VIYS'KO C6, 178 WILCHIWCI VIL'CHIVTSI C5, 106 WILCHOWA VILCHOVA B5, 174 WILCHOWEC VIL'CHOVETS B3, 83 WILKA ZMYJIWSKA VIL'KA ZMYYIVSKA DE7, 242 WILSANY VIL'SHANY C6, 204 WILSANYCJA VIL'SHANYTSYA B56, 160 WIRCHOWNJA WELYKA VIRKHOWNYA VELYKA B1, 28 WITOSYNCI VITOSHYNTSI C6, 326 WITRYLIW VITRYLIV C5, 119 WJAZIWNYCJA VYAZIVNYTSYA E6, 329 WOJKOWA VOYKOVA B2, 27 WOJTKOWA VOYTKOVA C6, 185 WOLJA CEKLYNSKA VOLYA TSEKLYNS'KA BC5, 108 WOLJA HLYNYCKA VOLYA HLYNYTS'KA D7, 331 WOLJA KORINECKA VOLYA KORINETS'KA C56, 325 WOLJA KRYWECKA VOLYA KRYVETS'KA D6, 328 WOLJA MATIJASOWA VOLYA MATIYASHOVA B5, 146 WOLJA MYHOWA VOLYA MYHOVA A5, 315 WOLJA NYZNJA VOLYA NYZHNYA B4, 86 WOLJA PETROWA VOLYA PETROVA B4, 99 WOLJA RYSKOWA VOLYA RYSHKOVA E67, 234 WOLJA SENKOWA VOLYA SEN'KOVA B4, 100 WOLJA WELYKA VOLYA VELYKA F8, 276 WOLJA WYZNJA VOLYA VYZHNYA B4, 310 WOLJA ZALISKA VOLYA ZALIS'KA D7, 329 WOLKOWYJA VOLKOVYYA B5, 322 WOLODZ VOLODZH C5, 117 WOLOSATE VOLOSATE A6, 319 WOLOWEC VOLOVETS' B3, 58 WOLTUSOWA VOLTUSHOVA C4, 310 WOLYCJA VOLYTSYA B6, 97 WOLYCJA VOLYTSYA B45, 166 WOROBLYK KOROLIWSKYJ VOROBLYK KOROLIVS'KIY C4, 85 WOROBLYK SLACHETSKYJ VOROBLYK SHLACHETS'KIY C4, 86 WOWCE VOVCHE CD6, 201 WUJKOWYCI VUYKOVYCHI D6, 227 WYSATYCI VYSHATYCHI D6, 229 WYSICKO VYSITS'KO D6, 232 WYSLOCOK VYSLOCHOK B4, 312 WYSLOK NYZNIJ VYSLOK NYZHNIY B4, 98 WYSLOK WELYKYJ VYSLOK VELIKIY B4, 335 WYSOCANY VYSOCHANY B5, 313 WYSOWA VYSOVA B2, 55 ZABOLOTTJA ZABOLOTTYA D6, 223 ZABRODDJA ZABROODYA B5, 321 ZADUBROWA ZADUBROVA D6, 225 ZAHIRJE ZAHIRYE B5, 107 ZAHOCEWJA ZAHOCHEVYA B5, 322 ZAHUTYN ZAHUTYN' BC5, 105 ZALISSJA ZALISSYA D4, 262 ZALUZE ZALUZHE E7, 269, 333 ZAPALIW ZHAPALIV E67, 248 ZATWARNYCJA ZATVARNYTSYA A6, 318 ZAWADKA ZAVADKA C5, 323 ZAWADKA MOROCHIWSKA ZAVADKA MOROCHIVS'KA B5, 312 ZAWADKA RYMANIWSKA ZAVADKA RYMANIVS'KA B4, 88 ZAWIJ ZAVIY A5, 317 ZAWIZ ZAVIZ B5, 335 ZAWOJI ZAVOYI B4, 311 ZDWYZEN ZDVYZHEN' B5, 175 ZDYNJA ZHDYNYA B3, 59 ZEGESTIW ZHEGESTIV B1, 29 ZERDENKA ZHERDENKA B5, 321 ZERNYCJA NYZNJA ZHERNYTSYA NYZHNYA B5, 152 ZERNYCJA WYZNJA ZHERNYTSYA WYZHNYA B5, 321 ZLOCKE ZLOTS'KE B2, 29 ZMYJEWYSKA ZMYYEVYS'KA DE7, 241 ZOHATYN ZHOHATYN C5, 189 ZOLOBOK ZHOLOBOK B6, 143 ZUBENSKO ZUBENSKO A5, 316 ZUBRJACE ZUBRYACHE A5, 127 ZUBRYK ZUBRYK B1, 28 ZUKIW ZHUKIV F7, 275 ZURAWCI ZHURAVTSI F8, 334 ZURAWYCJA ZHURAVYTSYA D6, 226 ZYDIWSKE ZHYDIVS'KE B3, 76, 309 ZYNDRANOWA ZYNDRANOVA B4, 303, 309


Document Information

Document URL: http://lemko.org/lih/churchir/index.html/


Icon Return to Lemko Home Page

Date Posted: September 15th 1999.
Last Revision: February 1st 2000

We welcome questions and comments. Please send them to Walter Maksimovich.

© 2000 LV Productions. All Rights Reserved.

LV Productions Ltd.
c/o Walter Maksimovich
3923 Washington Street
Kensington MD 20895-3934