Іван МайчикПам'яті видатного композитора Івана Майчика
(1927-2007)Українська музична культура втратила видатного маестро, великого сина Лемківщини, Івана Майчика, який народився 26.12.1927 р. в Одрехові на Лемківщині. Відійшов у вічність 24.Х.2007 р. в м. Львові. Композитор, диригент, фольклорист, заслужений діяч мистецтв України (1993), член Спілки композиторів України (2000).
Після виселення у 1945 р. студіював музику, а після закінчення Львівської консерваторії (1961) заснував і був головним диригентом хору при Львівському обласному комітеті радіомовлення і телебачення (1960-1970). Одночасно він - художній керівник та головний диригент заслуженої хорової Капелли «Трембіта» (1964-1966).
Іван Майчик - визначний педагог, який присвятив себе вихованню творчої молоді, як у Львівському музичному училищі ім. С. Людкевича, так і у Львівській національній музичній академії ім.М. Лисенка. Виховав 24 диригентів, 16 із них закінчили консерваторію і успішно працюють на ниві українського мистецтва.
Творчий доробок митця охоплює понад 450 позицій вокально-хорової музики з багатим жанровим розмаїттям: романси, обробки народних пісень для голосу в супроводі фортепіано, хорові обробки а-сареllа, вокальні ансамблі, хорові твори на слова українських поетів. Диригентові і композитору Майчику властива глибока любов до рідного краю, до улюбленої Лемківщини. Не дивно, що у нього найбільше творів на слова поета Б.І.Антонича, також великого лемка. Композитор мріяв підготувати окремі збірки музичних творів на слова українських поетів Т.Шевченка, О. Олеся, М. Вороного, Лесі Українки, І. Франка, С. Чернецького, Л. Костенко, В.Ольжича, М. Рильського, М. Людкевича, Л. Забашти, В. Куйбіди. Кільканадцять композицій автор створив на власні слова.
Збагачуючи наше мистецтво, І. Майчик ще раз засвідчив велику любов до свого народу, до лемківського краю, до його пісні, до мистецтва. Його музика свіжа, нова, вона чекає на своїх виконавців, свого інтерпретатора, професійних співаків.
Вся творчість видатного митця овіяна чаром Лемківщини, за якою він тужив усе своє життя.
Хай про нього буде Вічна пам'ять!
Володимир Ропецький

Український композитор, диригент, фольклорист, заслужений діяч мистецтв України (1993), член Спілки композиторів України (2000) Іван Майчик народився 26 грудня 1927 року в с. Одрехова біля Сянока (Східна Лемківщина).
Після виселення у 1945 р. студіював музику, а після закінчення Львівської консерваторії (1961), заснував і був головним диригентом хору при Львівському обласному комітеті по радіомовленню і телебаченню (1960—1970).
Одночасно він — художній керівник та головний диригент заслуженої хорової капели «Трембіта» (1964—1966). Творчий доробок митця охоплює понад 450
позицій вокально-хорової музики з багатим жанровим розмаїттям: романси, обробки народних пісень для голосу в супроводі фортепіано, хорові обробки а-сареllа, вокальні ансамблі, хорові твори на слова українських поетів. Диригентові і композиторові Майчику властива глибока любов до рідного краю, до улюбленої Лемківщини. Не дивно, що у нього найбільше творів (22) на слова поета Б. І. Антонича, також вихідця з Лемківщини.
Композитор мріє підготувати окремі збірки музичних творів на слова українських поетів Т. Шевченка, О. Олеся, М. Вороного, Лесі Українки, Івана Франка, Степана Чарнецького, Ліни Костенко, В. Стуса, В. Сосюри, Б. Стельмаха, М. Петренка, Д. Павличка, О. Ольжича, М. Рильського, М. Людкевич, Л. Забашти, В. Куйбіди.
Кільканадцять композицій автор створив на власні слова. Музика І. Майчика свіжа, нова, вона чекає своїх виконавців, свого інтерпретатора, професійних співаків, на яких і розрахована. Вся творчість Майчика овіяна чаром Лемківщини, за якою він
тужить усе своє життя. Як педагог виховав 24 диригенти, 16 із них закінчили консерваторію і успішно працюють на ниві-українського мистецтва.
Клас вокальних ансамблів, якими керує композитор Майчик у Львівському музичному училищі ім. Ст. Людкевича вже майже 30 літ завжди відзначається високопрофесійним звучанням, вишуканими програмами. Це у його класі можна почути цікаві септети, секстети, квінтети, квартети, терцети...
І як пише син Тарас у вступній статті до збірки «Українські народні пісні» (2000): «Іван Майчик невтомний трудівник, постійно шукає і знаходить цікаві старовинні пісні, шліфує їх і повертає знову її творцям, як чисте, барвисте першоджерело. Збагачуючи наше мистецтво, І. Майчик іде з ним до людей, ще раз засвідчуючи свою велику любов до свого народу, втраченого лемківського краю, до пісні, до мистецтва, бо має в серці те найсвятіше, що зветься Божою Іскрою — справжній талант ...»

Правління ФДЛ
Редколегія «Лемківського календаря».

ЗБІРКИ І. МАЙЧИКА, ЯКІ ВИЙШЛИ ДРУКОМ:
1. Співаночки мої... Київ, 1967.
2. Лемківські народні пісні Б. Дрималика. Київ, 1969.
3. Українські народні пісні з репертуару Соломії Крушельницької... Київ, 1971.
4. Українські народні пісні з репертуару Павла Кармелюка. Київ, 1976.
5. Українські народні пісні. Київ, 1980.
6. Лемківські народні пісні. Київ, 1980.
7. Ой зацвіла черемшина. Бойківські народні пісні, зібрані М. Ільницьким. Київ, 1981.
8. Українські народні пісні з репертуару Олександра Врабеля. Київ, 1982.
9. Хорові твори на слова українських поетів. Київ, 1989.
10. Хорові твори на слова Б. І. Антонича. Нью-Йорк, 1989.
11. Хорові твори на слова українських поетів. Львів, 1997.
12. Романси та вокальні ансамблі на слова українських поетів. Львів, 1999.
13. (У співавторстві з М. Цуприком) Одрехова в минулому. 1419—1999 рр. Львів, 1999.
14. Українські народні пісні в обробці для хору. Львів, 2000.


* * *


To commemorate outstanding composer Ivan Maichyk

Ukrainian music culture lost an outstanding scholar, a great son of Lemkovyna - Ivan Maichyk. Born 26.12.1927 in village Odrehova (Lemko region), passed away 26.10.2007 in Lviv. He was a composer, conductor, folklorist, renowned activist and member of Ukrainian Artists Society (1993), as well as Composers Society of Ukraine (2000).
After being deported in 1945, he studied music, and in 1961, after completing Lviv's Musical Conservatory, he founded and became the main choir director for Lviv's Radio and TV (1960-1970). At the same time he was as well an artistic manager and main conductor of the renowned vocal ensemble "Trembita" (1964-1966).
Ivan Maichyk – outstanding educator, who dedicated his life to train creative youths, for example, in Lviv's Musical conservatory of C. Ludkevych, as well as in Lviv's National Musical Academy of M. Lisenko. He taught 24 conductors, 16 of whom finished the Musical Conservatory and successfully work in the field of Ukrainian art.
Artistic achievement of I. Maichyk encompasses 450 positions of vocal – choir music with wide range varieties such as romances, adapted national songs for vocal rendition with piano accompaniment, choir adaptations – a capella, vocal ensembles, choir pieces (parts) to the words of Ukrainian poets. Conductor and composer I. Maichyk distinguished himself with his deep love to his native country, as well as his beloved Lamkoland. It is not surprising that most of his musical collection is written to the poetry of B. I. Antonych, also great Lemko himself. I. Maichyk's dream was to prepare individual collections of musical compositions to the works of Ukrainian poets such as T. Shevchenko, O. Oles, M. Voronog, Lesia Ukrainka, I. Franko, S.Chernecky, L. Kostenko, V. Olzych, M.Rylsky, L. Ludkevych, L. Zabashta, V. Kuybida.
Enriching our art, Maichyk once again proves his deep love for his people, for Lemkovyna, its songs and art.
His music, innovative and original, is waiting for performers, interpreters, and professional singers. All of the work of renowned composer is centered on the charm of Lemkovyna for which he was longing all his life.
May the memory of him never fade.

Volodymyr Ropecky

Ukrainian composer , conductor, folklorist, famous for Ukrainian Art (1993), member of the Composer's Society of Ukraine (2000), Ivan Maichyk was born December 26, 1927 in village Odrehova near Sanok (in Eastern Lemkovyna – southeast of Poland).
After being deported in 1945, he studied music, and upon graduating from Lviv's Musical Conservatory in 1961, he organized and was main conductor and choir director for radio and television of Lviv's area (1960-1970).
At the same time he was artistic director and main conductor for the renowned vocal ensemble "Trembita" (1964-1966). His artistic achievement encompassed more than 450 vocal-choir musical positions with wide varieties, including romances, adapted national songs for vocal rendition with piano accompaniment choir adaptations – a capela, vocal ensambles, choir parts to the words of Ukrainian poets. Conductor and composer I. Maichyk distinguishes himself with his deep love to his native country, to Lemkovyna.
Not surprising that most of his work (22) is written to the words of Ukrainian poets: poetry of Ukrainian poets like: T. Shevchenko, O.Oles, M.Voronog, Lesia Ukrainka, I.Franko, S.Chernecky, L.Kostenko, V.Olzych, M.Rylsky, L. Ludkevych, L. Zabashta, V. Kuybida. Dozens or so compositions he wrote to his own poetry.
His music, innovative and original, is awaiting its own performers, interpreters and professional vocalists for whom it was written. All of the works of I. Maichyk are charmed by Lemkovyna for which he longs all of his life.
As a teacher, he taught 24 composers, 16 of whom finished Musical Conservatory and succesfuly works in Ukrainian Artistry. Class of vocal ensembles, lead by composer Maichyk in Lviv's Musical school of Stefan Ludkevych for 30 years always distinguish itself with highly professional sound effects and search-out programs. In his cane can find interesting septet, sextets, quintets, quartets, and trios.
According to the writinge of his son Taras, in the introduction to the book "Ukrainian National Songs" (2000): "Ivan Maichyk is a tireless worker, always looking for and finding interesting old songs, polishes them, and returns to its producers as clean, colorful originals. Enriching our art, Maichyk goes with it to the wide public once more demonstrating his deep love to his own nation, lost Lemko-land, to the songs (music) and art - possessing in his heart the holy of holies - "God's spark'- real natural talent (gift)".

Collections of I. Maichyk that were printed:
 1. Songs of mine … Kiev, 1967.
 2. Lemko's National Songs B. Drimalik, Kiev, 1969.
 3. Ukrainian National Songs from repertoire of Solomia Krushelnicka. Kiev, 1971.
 4. Ukrainian National Songs from repertoire of Paul Karmeluk. Kiev, 1976.
 5. Ukrainian National Songs. Kiev, 1980.
 6. Lemkos National Songs. Kiev, 1980.
 7. Ash tree in Bloom. Boiko National Songs, collected by M. Ilnicki, Kiev, 1981.
 8. Ukranian National Songs from repertoire of Oleksander Brabel. Kiev, 1982.
 9. Choir Compositions to the words of Ukrainian Poets. Kiev, 1989.
 10. Choir Compositions to the words of B.I. Antonych. New York, 1989.
 11. Choir Compositions to the words of Ukrainian Poets. Lviv, 1997.
 12. Romances and Vocal Ensembles to the words of Ukrainian Poets. Lviv, 1999.
 13. (Together with M. Cuprik) Odrehova in the past. Lviv, 2000.
 14. Ukrainian National Songs in Adaptation for Choir. Lviv, 2000

(Translated from Ukrainian by


* * *IVAN MAICHYK
(1927-2007)


Ivan Maichyk was born on December 26, 1927 in the village of Odrekhova in the Syanik region, Lemkivshchyna. He was born into a musical family - his great grandfather, grandfather and father all lead Lemko folk bands which performed at festivals, weddings and dances. His mother Katherine had a beautiful voice. Their home was always full of music and songs. Ivan attended school in his home village and at the age of 12 joined the Ukrainian youth organization Plast. Unfortunately, when he was 14 years old, he was taken by the Germans to work in a mill in Austria. He worked hard at the mill in the village of Kristane near Vienna. But every opportunity that he had, he would join other young workers and attended concerts, taking what little pleasure he could from listening to Hayden, Mozart and Schubert.
When he was 16 he returned home and attended technical school for 3 years. This freedom was short lived, as in 1946, his entire family, along with thousands of others, many of them Lemkos, were forcibly deported to the USSR. They lived and worked on a collective farm in the village of Kokushkivtsi near Ternopil. His father managed to buy him an accordion on his meager wages as a collective worker. Within a year, Ivan taught himself to play the accordion well enough that in 1950 he became the accordionist for the Ternopil Pioneers home. Through his playing he earned enough to feed his whole family.
He attended evening classes at a music school in Ternopil. Within 2 years he completed a 5 year course for accordion and was accepted into the Lviv School of Music to be trained as a choir master and conductor. To earn a living he taught music and physical education at a Polish middle school. He started a choir, which under his direction, won first place for the region. This opened new doors for him and he was accepted into the faculty of conductorship-choir master at the Lviv Conservatory of Music. During these years he also worked as musical director at the Lviv radio station and established a choir that gained recognition mostly due to its repertoire of nationalistic songs.
In 1962 he graduated from the Conservatory and was sent to Khust and as a result his choir dispersed. Two years later he was called back to Lviv and was assigned the position of musical director and conductor of the "Trembita" choir which was awarded the distinction of "Honored Choir of Ukraine". In 1964 he succeeding in arranging a two month tour through well known cities in Siberia. The concert tour was a resounding success with halls filled to capacity at every concert and attended mostly by Ukrainians who still lived in Siberia.
In 1965 Ivan Maichyk along with the "Trembita" choir developed a new program of even stronger nationalistic themes. This new concert tour was less successful even though it consisted of over 50 performances throughout Ukraine. As a result, upon their return to Lviv, I. Maichyk was released from his position as musical director of "Trembita". He returned to his previous position at the radio station, but the communist regime did not allow him to form a new choir or to perform. From 1972 to his death, Ivan Maichyk taught at the Ludkevych Music College in Lviv. He also taught a conductorship course at the M. Lysenko Music Academy.
Ivan Maichyk composed over 450 pieces for vocals. His variations on folk songs and renditions composed to the words of poets such as T. Shevchenko, I. Franko, L. Ukrainka, B. Antonych, O. Oles, M. Vorona, M. Kostenko and many others and to his own poems were performed by well know singers such as A. Solovyanenko, I. Zakharko, O. Vrabel, O. Hormysh, V. Dudar, T. Didyk, M. Protsevyat; choirs "Lemkovyna", "Lemkivshchyna", "Kychera", "Dudaryk", "Antey", "Yevshan", "Karpaty", "Halytskyi choral choir", Pidduklyanskyi Ukrainian National Ensemble and many more.
A memorable collection by Ivan Maichyk is "Choirs, vocal ensembles and romances composed to the works of Bohdan Ihor Antonych" published in June 2007 to commemorate the 70th anniversary of the death of the poet and 80th birthday of I. Maichyk. The collection includes 45 compositions and an important contribution to the continuing study of the poet Antonych and the composer Maichyk. The bibliography includes 23 collections, 24 publications, educational works and 66 articles about his works.
Even though I. Maichyk only lived in Odrekhova during his childhood, it left in him a deeply embedded love for his home which resulted in the publication of "Odrekhova in the past", Lviv 1999, co-authored with Mykola Tsupryk (1900-1978). Due to its popularity it was republished in 2006. An important aspect of this book is the "School metryka of Odrekhova from 1887-1943" which includes pertinent data about 2,686 students who attended school in Odrekhova.
Ivan Maichyk has had numerous articles about composers, cultural activists, and most importantly about Ukrainian folk songs, especially Lemko songs and history published in journals, magazines and newspapers.
The loss of I. Maichyk to Lemkos and to the Lemko song will be felt for a very long time and it will be hard to find a replacement. He will definitely be remembered for his contributions to the Lemko culture and Ukrainian music world.

Mykola Mushynka
(Translated from Ukrainian by Mary Lopata)
"Лемківщина", Ч. 1, Весна 2008
"Lemkivshchyna", issue 1, Spring 2008
Photos: Archives of http://lemko.org


* * *Icon Return to the Lemko Home PageDocument Information

Document URL: http://lemko.org/lemko/maichyk/index.html/


Original page design and layout by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org


Copyright © LV Productions, Ltd.


Originally Composed: March 22nd, 2008
Date last modified: April 25th, 2008