Back to the Main Page of this subjectListing adheres to the Ukrainian cyrillic alphabet, which I have transliterated into latin/American alphabet: A, B, V, G/H, D, J (Y), Zh, Z, I, Yo, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U,F, Kh, Ts, Ch, Sh, ShCh, Y, Ye, Yu, Ya

A Dictionary of Lemko Surnames


Surnames translated from cyril alphabet to latin/Polish alphabet, not to Polish language! Distorted surnames according to latin/Polish alphabet, see namesPL.html for proper diacritic display Village name, translated from cyril alphabet to latin/Polish alphabet, not to Polish language! Total number of households bearing that surname
Adam Adam Poliany M. 1
Adamyk Adamik Lypowec', Malastiw (21), Perunka (2) 5
Adamiw Adamuw Kwiaton' 1
Adamowycz Adamowicz Banycia (3) 3
Adamczak Adamczak Wyszowatka (2) Zawadka R. (2), Tyliawa 5
Adamczyk Adamczyk Banycia (3), Smerekowec' 4
Adam'iak Adamiak Banycia Berest (3), Pryslip (2) 6
Adzym'iak Adzimiak Liszczyny (2) 2
Aleksijewycz Alexiewicz Kam'ianka 1
Ambroz Ambroz, Ambrosz Roztoka W. (4) 4
Amzak Amzak Woltuszowa 1
Anhel's'kyj Angielski Rajs'ke 1
Andera Andera Dolzycia 1
Andrasz Andrasz, Andracz Banycia (5) 5
Andrejko Andreyko, Andryiko Hlomcza, Muszynka, Radoszyci (2), Rajs'ke, Smerek (2) 7
Andrejczak Andreyczak Izby 1
Andrejczyn Andrejczyn Smerekowec', Ustia R. 2
Andryjiszyn Andryiszyn Prybysziw 1
Andrycz Andrycz Blichnarka 1
Andruseczko Andrusieczko Wolodz, Holuczkiw (2) 3
Andrut Andrut Myczkiwci 1
Andruch Andruch Wyslik W. (2) 2
Andruszko Andruszko, Jendruszko Wijs'ke, Zaluz (2), Ozynna, Rudawka, Selys'ka, Skorodne, Waniwka 7
Antonyk Antonik Waniwka 1
Antonyn Antonin Oslawycia 1
Antonczat Antonczat Zawiz (3) 3
Antoszko Antoszko, Antoszek, Antoczek Balutianka 1
Ardan Ardan Zydiws'ke (3), Rostajne 4
Ardyk Ardyk Wyslik W. 1
Arendacz Arendacz Muszynka 1
Arendiak Arendziak Jawirky 1
Armatyk Armacik Hrabiwka (2) 2
Artym Artym Krynycia 1
Artym'iak Artymiak Hrab, Neznajowa 2
Astriab Astrab Wysowa (2), Rychwal'd 3
Astriabs'kyj Astryabski, Astrabski Zubryk 1
Aftan Aftan Poliany NS (2) 2
Aftanczyk Aftanczyk Wysowa 1
B      
Babac'o Babacio, Babacik Tokarnia 1
Babej Babey Blichnarka, Komancza, Kotiw 3
Babyn Babyn, Babin Rostoky 1
Babejczyk Babeyczyk Dubne 1
Babyc'kyj Babicki Nebic'ko 1
Babycz Babicz Bachliawa (2) 2
Babij Babiy Uliucz 1
Babczak Babczak Kotan', Tychania 2
Bab'iak Babiak Barnowec', Bachliawa, Wyszowatka, Hlomcza (2), Hrab, Zdwyzen' (3), Luh (2), Malastiw, Oslawycia (7), Reped', Swirzowa (2), Surowycia (2), Terepcza, Cheremcha, Chorne 27
Bawolyk Bawolik Rajs'ke 1
Bawolycz Bawolicz Swirzowa R., Chorne 2
Bawoliak Bawolak Karlykiw, Kotan' (4), Swirzowa R., Swiatkowa M. 7
Bahalyk Bahalik Storozi M. (3) 3
Bahan Bagan, Bahan Hrusziwka (4), Lodyn (2), Swiatkowa W., Uliucz (4), Chrewt 12
Bahanyk Baganik Kins'ke 1
Badyda Badyda Wolosate 1
Badyra Badyra Uliucz (2), Jawirnyk R. 3
Badlak Badiak Jawir'ia 1
Badurak Badurak, Badarak Wysowa 1
Bazar Bazar Mokre, Polonna (2) 3
Bazarnyk Bazarnik Wolowec', Swiatkowa W. (2) 3
Bazyk Bazik Preluky 1
Baziak Baziak Jawirnyk P. 1
Bajda Bayda Bachir 1
Bajhanycz Bayganicz Stuposiany W. 1
Bajko Bayko Wysowa (3), Mochnaczka W., Jablonycia P. (6) 10
Bajsa Baysa, Bhaysa Wyslik W., Neznajowa 2
Bajc'o Wausio Wysoczany 1
Bak Bak Wyslik W. (3), Prybysziw, Radoszyci, Selys'ka 6
Bakajsa Bakaysa Jawirnyk 1
Bakaliar Bakalar, Bakaiarz Brunary W., Poliany NS (4) 5
Bakan Bakan Myscowa (2), Smereczne, Tyliawa 4
Balabas Baiabas Wolodz 1
Baladyliter Batadyliter Zaslaw'e 1
Balazen Baiazen Zubens'ko 1
Balanda Baianda Zawadka R., Zahutyn, Poliany S. (6) 8
Balasz Balasz, Balasz Wyszowatka, Wolowec', Hrab (2), Dowhe, Zubens'ko 6
Balwan Baiwan Wil'chowa 1
Baldys Baidys Koneczna 1
Balej Baley Wyslik W. (2) 2
Balyk Balik Zahir'ia, Sukowate 2
Balyszyn Baliszyn Banycia S. (3) 3
Balola Baioia Sukowate (6) 6
Balon Balon Berezka, Foliusz 2
Balun Baiun Leliuchiw 1
Balutians'kyj Baiuciasski Zawadka P. 1
Baluszak Baluszczak Chrewt 1
Baliuk Baluk, Balak Izby (2) 2
Baliuch Baluch Chrewt 1
Bal' Bal Berezka, Bos'ko, Wolosate, Zawadka (4), Zahutyn, Tarnawa 9
Bal'wirczak Balwirczak Nahoriany 1
Bandurczak Bandurczak Belchiwka 1
Bakyc'kyj Banicki Kotan', Malastiw (3), Szymbark 5
Bankows'kyj Bankowski Mszana 1
Baniak Baniak Syniawa 1
Banias Banias Klymkiwka (3) 3
Baran Baran Belchiwka, Wara (2), Wyslik W., Witryliw, Hlodno, Hrusziwka, Zdynia (2), Zubens'ko (2), Lukowe, Moczary (2),. Poliany S., Terstiana (6), Turians'ke (2), Jawirnyk R. 24
Baranyn Baranik Jablonycia R. (3) 3
Baranowycz Baranowicz Hanczowa 1
Baraniak Baraniak Wirchomlia W. (2) 2
Bardon Bardon Ratnawycia 1
Baryla Baryia Nowa Wes', Perunka (4) 5
Barylka Baryika Sukowate 1
Baryliak Barylak Kozuszye 1
Baryc'kyj Barycki Kam'iana, Mszana 2
Warna Warna Andrejiwka, Wirchomlia M., Wolowec', Wolia W., Hrab, Dal'owa, Dowhe (4), Zdynia (2), Zehestiw (5), Zawadka R., Zloc'ke (6), Kam'ianka (4), Komancza, Krynycia, Leliuchiw (2), Nadoliany (2), Odrechowa (5), Ozynna, Oslawycia (3), Swiatkowa W., Sukowate, Tarnawka, Ustia R., Chorne (4) 51
Barnyk Barnik Petrusza Wolia 1
Barnaws'kyj Barnawski Turians'ke 1
Barnows'kyj Barnowski Barnowec' (3), Labowec' 4
Barnudiak Barnudziak Wirchomlia W. 1
Barniak Barniak Banycia S., Bila Woda, Wyslik W. (2), Kunkowa (2) Oslawycia (2) 8
Barniat Barniat Morochiw (4) 4
Bartko Bartko Ustia R. 1
Bartosz Bartosz Wojkowa, Poworoznyk (3) 4
Bartusiak Bartusiak Skladyste (3) 3
Basalyha Basaiyga, Basaliga, Wasaliga Muszynka, Stawysza (5) 6
Basarab Basarab Zubens'ko (3), Kostewa 4
Basaraba Basaraba, Basarab Poliana (2) 2
Basyk Basik, Bassyk Wysoczany, Wirchomlia M., Polonna 3
Basnyk Basnik Terepcza (2) 2
Basian Basian Oslawycia (2) 2
Batalyk Batalik Dubriwka R. 1
Batruszczak Batruszczak Kins'ke (2) 2
Baulyk Baulik Solynka 1
Bach Bach Bachir, Hlodno, Posada Jas. 3
Bachnak Bachnak Kam'iana 1
Bachur Bachur Poliana 1
Bachurs'kyj Bachurski Izdebky 1
Bacyk Bacyk, Wasak Mykiw 1
Backo Backo Szymbark (2) 2
Bacza Bacza Kostariwci, Moszczanec', Tyskowa (2) 4
Baczyk Baczek Wyslik W. 1
Baczyns'kyj Baczysski Lodyn 1
Baszczak Baszczak Ol'chowec' 1
Baius Bajus, Baius Bortne, Malastiw (2), Rozdillia, Szymbark 5
Beblo Weblo Doszno 1
Beblia Bebla Bortne 1
Beha Bega Kam'ianka (2) 2
Behon Biegon Malastiw 1
Bedryn Bedrin Kryziwka (4) 4
Bezzubyj Bezuby Wolosate 1
Bezyk Bezek Wyslik W., Telesznycia S. 2
Bek Bek Bos'ko, Zyndranowa, Odrechowa (2), Syniawa (5) 9
Bekajsa Bekaysa Wyslik W. (2) 2
Bekanycz Bekanicz Smerekowec' (2) 2
Bekera Bekiera Poliany M. (3) 3
Bekesz Bekiesz Poliany M., Semuszkowa 2
Belew'iat Beiewiat Chrewt (3) 3
Belej Weieu Rajs'ke 1
Belunda Bielunda Skladyste (4) 4
Bel'o Wielo Wojtkowa 1
Bemaszczak Bemaszczak Turianka 1
Bem'ia Bemia Hladysziw (4) 4
Bendas Bendas, Bendasz Krampna, Poliany M. (2) 3
Bendyk Bendyk, Bendik, Bkdyk, Bkdnik Wirchomlia W. (2) 2
Benyk Benik Polonna 1
Bencala Bencaia, Boncaia Szczawnyk 1
Bencz Bencz, Boncz Rudawka R. (3) 3
Benczala Benczaia Uhryn 1
Benczars'kyj Benczarski Rajs'ke 1
Benczyk Benczik Odrechowa (3) 3
Ben'o Benio Wyslik W. (2) 2
Berdal' Berdai Oslawycia 1
Berdej Berdey Sukowate (3) 3
Berehanycz Berechanicz Smerekowec' (2) 2
Berehows'kyj Berehowski Rostoky 1
Bereznyj Berejiny, Bereszny Zawadka R. 1
Berezyns'kyj Brzezisski Andrejiwka, Reped' 2
Berezko Beresko Zahutyn 1
Berezniak Berezniak Prybysziw 1
Beryl Beryi Bila Woda 1
Berkows'kyj Berkowski Rajs'ke 1
Bernardyn Bernardyn Lukowe 1
Bercza Bercza Zubens'ko 1
Berczans'kyj Berczasski Smerek (2) 2
Bercznyj Bercznyi, Berczny Lypowec' (2) 2
Berczowec' Berczowec Jawirnyk (2) 2
Besaha Besaga Radoszyci 1
Besyda Besyda Dolzycia (2) 2
Beskydniak Beskidniak, Beskitniak Myscowa (2) 2
Beteliak Betelak Jawirky 1
Betlej Betley Brunary H. (2), Wafka, Wyslik W. (3), Izby 7
Beca Wesa Wolosate, Maniw, Uliucz 3
Bybel' Bybel Wolowec', Krywe (2) 3
Byk Byk, Bik Petrusza Wolia (5), Ripnyk (2) 7
Bykanycz Bykanicz Bortne, Dal'owa 2
Bylycia Wulisa Tyliawa (5) 5
Byrda Byrda Banycia, Dal'owa (3), Poliany S., Szkliary (5) 10
Byskup Biskup, Biskop Zdynia (2), Krynycia (5), Malastiw (2), Mochnaczka, Prusyk 11
Byc Wus Jablonycia R. (3) 3
Byc'o Wusio Zaluz (2) 2
Bycz Bycz Myczkiwci 1
Byczok Byczok Szkliary 1
Byszko Byszko, Biszko Blichnarka, Nowycia (2) 3
Byszczak Byszczak, Biszczak Banycia, Mochnaczka 2
Bibko Bibko Blichnarka 1
Bibows'kyj Bibowski Petrusza Wolia (2) 2
Bib'iak Bibiak Bila Woda 1
Bihos Bigos, Bigosz Lypowec' (2) 2
Bihul' Bigul Poliany S. 1
Bihun Bihun, Biegun Banycia, Pantna, Rozdillia 3
Bihuniak Bieguniak Nowycia (3), Pantna (2), Rychwal'd (5) 10
Bida Bida Dydnia, Kuliaszne 2
Bidnyk Bidnik, Biednik Kozuszne (2), Mezybrid (2), Mszana 5
Bilas Biiaś, Biiaś, Biaias Mokre (4), Moczary (2), Posada Ja. (3), Pulawn, Ratnawycia (4) 14
Bilen'kyj Bileski Dubriwka R. (2) 2
Bilesnians'kyj Bieleśniasski Skwirtne (2) 2
Bileiak Bielejak Szymbark (3) 3
Bilyzna Bielizna Waniwka (2) 2
Bilyj Biiyj Cheremcha (10) 10
Bilyk Biiik Zdwyzen', Radoszyci, Telesznycia S., Chornoriky (5) 8
Bilycznians'kyj Biliczniasski, Bieliczniasski Izby (3) 3
Bilowods'kyj Biaiowodzki Bila Woda 1
Bilousyj Biaiousy Wolosate 1
Biluszak Biiuszak Chystohorb (2) 2
Biliak Bilak Wyslik W., Wysloczok 2
Bilians'kyj Bilasski Banycia, Rehetiw 2
Biliaszak Bilaszak Woroblyk Szl. 1
Bil' Wil, Biel Banycia S. (4), Waniwka, Krasna (4), Chrewt 10
Bimc'o Wimsio Karlykiw 1
Bindas Bindas, Byndas Ozynna (2) 2
Binczarows'kyj Binczarowski, Bincarowski, Bonczarowski Bilianka, Brunary W. (2), Pantna, Poliany NS (2) 6
Binczur Binczur, Binciur Belchiwka 1
Birosz Birosz Prybysziw (2) 2
Birczak Birczak, Byrczak Bilianka 1
Bis Bis, Bias Lubna 1
Blanar Bianar, Bianiar Krynycia 1
Blaszczak Biaszczak Perunka (2), Ripky 3
Blaszczyszak Biaszczyszak Surowycia 1
Blaszczuk Biaszczuk Stawysza (3) 3
Blej Bley Dydnia 1
Blycha Biycha Wyslik W., Zyndranowa 2
Blyszczak Biyszczak Radoszyci 1
Bloszczak Bioszczak Oslawycia (3) 3
Bliuj Bluy Jablonycia R. (3) 3
Bliama Blama Selys'ka (2) 2
Bob Bob Wolosate 1
Bobak Bobak Bos'ko (3), Zdynia, Kozuszne, Labowa, Myscowa (2), Nowa Wes' (4), Pel'nia (2), Syniawa, Tychania (3), Uhryn, Szczawnyk (2) 21
Bobal' Bobal Swirzowa R., Syniawa 2
Bobenko Bobenko Maniw 1
Bober Bober Barwinok, Wyslik W., Woltuszowa, Dal'owa (3), Korolyk W. (4), Nowa Wes', Poliany S. (3) 14
Boberczak Boberczak Smil'nyk 1
Bobyk Bobik Wijs'ke (3), Zawadka R., Terstiana 5
Bobko Bobko Mszana 1
Bowanko Bowanko, Buwanko Krampna 1
Bowcarows'kyj Bowcarowski Nowa Wes' 1
Bohacz Bogacz Morochiw, Surowycia 2
Bohaczyk Bogaczyk Karlykiw, Moczary (2) 3
Bohenko Bohenko Moczary (5), Terepcza 6
Bohula Bogulla Komancza 1
Bohus'kyj Boguski Wirchomlia, Zubryk, Mylyk 3
Bohusz Bogusz Poliany M. (3) 3
Bodak Bodak Bodaky (4), Bortne, Wafka (4), Mochnaczka, Perehonyna (3), Perunna, Pstruzne, Fl'orynka (3) 18
Bodaczyk Bodaczyk Wafka (3) 3
Bodyk Bodyk Smerekowec' (7) 7
Bodynczak Bodynczak Poliany M. (2) 2
Bodnar Bednarz Berezka (2), Wara, Hrusziwka, Zaslaw'e, Krywe (2), Monastyrec' (2), Serednje W. (4), Turianka, Chaszyn 15
Bodnaryk Bednaryk Klymkiwka (2) 2
Bodnarczyk Bodnarczyk, Bednarczyk Bonariwka, Huta (2), Krasna (2), Petrusza Wolia (4), Perehrymka (3), Ripnyk, Roztoka 14
Bodnewycz Bodniewicz Brunary W. (2), Klymkiwka, Ropycia R. 4
Bodnyk Bodnik Wysoczany 1  
Bodnia Bodnia Wojtkowa, Hanczowa, Nowosil'ci 3
Bodniak Bodniak Wojtkiwka, Nowosil'ci (2) 3
Bozyk Bojiyk Poliana 1
Bojko Boyko, Boiko Zawadka M., Zahir'ia Lukowe, Morochiw, Mochnaczka N. (7), Pryluky, Turians'ke 13
Boiwka Boiwka, Boiika Komancza (5), Jawirnyk 6
Boldys Boldys Koneczna 1
Bolee ia k Bolesiak Stawysza (2) 2
Bolechows'kyj Bolehowsky Wojtkowa 1
Bolybriu x Bolibrzuch Wirchomlia M. (2) 2
Bol ia k Botak Balutianka, Banycia 2
Boliaczyszyn Bolaczyszyn Balutianka 1
Bondal' Bondal, Bondai Hrabiwka (3) 3
Bonyszczak Boniszczak Kins'ke 1
Bonk Bonk Nowa Wes', Prypysziw 2
Bonczak Bonczak Wolycia (3), Zbojis'ka (4) 7
Bonczarows'kyj Bonczarowski see Binczarows'kyj
Boryk Boryk. Borek Macyna W. (2), Swirzowa, Swiatkowa W. (3) 6
Borys Borys Zaluz (3), Lubna (3), Chacziw (2), Jawir'ia (3) 11
Borysewycz Borysiewicz Bortne 1
Borko Borko Myczkiwci (2) 2
Borownyc'kyj Borownicki Uliucz 1
Borsuk Borsuk Wapenne (3), Wojtkowa (2), Rozdillia (2) 7
Bortnyczak Bortniczak, Bartniczek Perunka (3) 3
Bortniak Bortniak, Bartniak Bohusza, Izby, Rehetjiw 3
Boruch Boruch, Borusz Szkliary (3) 3
Borczak Borczak Wyslik W. 1
Borczyn Borczyn, Burczyn ? 1
Borszcz Barszcz Bodnarka, Radoszyci (3), Rozdillia 5
Bosak Bosak Dubne, Jawir'ia 2
Bosyj Bosy Berezowec', Chaszyn, Jalyn 3
Bosiak Bosiak Brezowa (2), Wolowec' 3
Bochnak Bochnak Tarnawa 1
Bochniak Bochniak Wyslik W. 1
Bocko Bocko Kozuszne 1
Bocian Bocian Surowycia (3) 3
Boczar Boczar Jablonycia P. 1
Bocznewycz Boczniewicz Stawysza (2) 2
Brandobor Brandobor, Brandobur Bodaky 1
Brankows'kyj Brankowski Moszczanec' 1
Bratyk Bratyk Zubryk 1
Braczko Braczko Morochiw (2), Poliana 3
Braszko Braszko, Brasko Poliany M. 1
Brewko Brewko Wolodz, Lubna (3) 4
Brejda Breyda Jawirky (5), Jas'onka 6
Bren Bren Sukowate 1
Brenkacz Brenkacz, Brekacz Wolia N. (2), Odrechowa 3
Brenia Brenia Nowycia 1
Brechunyk Brechunik Dudynci (2) 2
Brecko Brecko Nahorialy 1
Breczak Breczak Oslawycia (2) 2
Breczko Breczko Wolia Sen'k. (2), Wolia Jaw. (2) 4
Breian Brejan, Breyan, Brean Izby (3) 3
Brylyns'kyj Brylisski Izby (2), Reped' 3
Brynda Brynda Swiatkowa W. 1
Bryndza Bryndza, Brindza Bereznycia N., Myscowa, Myczkiwci (3), Rajs'ke (8), Smil'nyk 14
Bryndziak Bryndziak Horodok 1
Broda Broda Milana (3) 3
Brodyk Brodyk, Brodzik Mszana (2) 2
Brunars'kyj Brunarski Wirchomlia W., Zloc'ke 2
Brunda Brunda Wyslik W. 1
Bruciak Bruciak Reped' (3) 3
Bruc' Bruz Lubne 1
Buben Buben Hrabiwka (3), Ol'chowec', Chrewt (4) 8
Bubenczyk Bubenczyk Wijs'ke 1
Buber Buber Smerek 1
Buberniak Buberniak, Buborniak, Bubernak Brunary N. (2) 2
Bubniak Bubniak Rozdillia (3) 3
Buhel' Bugiel Mszana (2), Poliany M. (6), Poliany S. (2) 10
Buhla Bugia Semuszkowa 1
Budeia Budeja Leliuchiw 1
Budzic'kyj Bedzicki Perunka 1
Budyrka Budyrka Cheremcha 1
Budko Budko Uliucz 1
Bujla Buyia, Buiia Jaselko (2) 2
Buk Buk Nowa Wes', Prybysziw 2
Bukan Bukan Myscowa 1
Bula Buta Szczawnyk 1
Bulen' Bules Rajs'ke 1
Buliak Bulak Jawirky (2) 2
Burak Burak Lypowec' 1
Buran Buran, Burun Reped', Chystohorb (3) 4
Buranycz Buranicz Klymkiwka (2), Snitnycia, Ustia R., Jaszkowa 5
Burbon Burbon Preluky 1
Burda Burda Wojtkiwka (3) 3
Burdas Burdas Lubna (3) 3
Burdasz Burdasz Wysloczok, Doszno (2) 3
Burdziak Burdziak Berezka, Dobra 2
Burens'kyj Buresski Zubens'ko (3) 3
Buryj Bury Rop'ianka (2) 2
Buryk Buryk Zawiz, Lupkiw, Radoszyci 3
Burko Burko Woroblyk Szl. (5), Kostariwci 6
Burmyla Burmita Poworoznyk 1
Bursak Bursak Bos'ko 1
Burtyczak Burtyczak Zehestiw (2) 2
Burciak Burciak Jawirky (5) 5
Burc'o Burcio Jawirky 1
Bursztyn Bursztyn Odrechowa 1
Buriak Buriak Lypowec' (2) 2
Burianych Burianyk Komancza (2) 2
Butwan Butwan Zahir'ia (2) 2
Butkewycz Butkiewicz Berezka 1
Buchwak Buchwak Ol'chowec' (2) 2
Bucyla Bucyia Radoszyci (2) 2
Buc'o Bucio Bonariwka 1
Buczak Buczak Wysloczok (2), Kostewa, Lubna 4
Bucznewycz Buczniewicz Stawysza (2) 2
Buszko Buszko Chorna (2) 2
Buszczak Buszczak Snitnycia (2) 2
W
Wawryk Wawryk Wysloczok (2) 2
Wawrys' Wawryś Stawysza 1
Wawro Wawro Zahir'ia 1
Wawszczak Wawszczak Hlodno, Smerek 2
Wahanka Waganka Terepcza (2) 2
Wahac Wahaz Myscowa (2) 2
Wajda Wayda Bobrka (2), Waniwka (3), Polowci 6
Wajdak Waydak Poliana 1
Wajnar Waynar Bos'ko 1
Wajcowycz W;aycowicz Mezybrid (5) 5
Wainko W.aynko Myscowa 1
Wakan Wakan Myscowa 1
Wakera Wakiera Reped', Chystohorb (3) 4
Wakerak Wakierak Chystohorb 1
Walach Waiach Berezka (2), Wirchnia, Kostariwci (2) 5
Walaszczak Waiaszczak Krynycia (4), Mochnaczka 5
Walowczyk Waiowczyk Rostoky 1
Walianta Walanta Chorna 1
Waliantyk Walantyk Brunary W. (2), Muszynka (2) 4
Wal'ko Walko Wyszowatka (2), Hrab, Myczkiwci, Swiatkowa M., Smerekowec', Tarnawa 7
Wal'czak Walczak Szczawnyk 1
Wal'czyszak Walczyszak Smerekowec' 1
Wanat Wanat, Wanad Barwinok (2) 2
Wandzeliak Wandzielak Hanczowa, Zdynia 2
Wandyliak Wandylak Zdynia 1
Wayeczko Waneczko Wirchnia 1
Wanyha Wanyga Ozynna (5) 5
Waniw Waniw, Wanii Izby 1
Banko Wanko Bilyczna, Blichnarka, Radoszyci, Jastrabyk 4
Wansar Wansarz Chorna 1
Wanca Wanca, Wanca Zyndranowa (3), Rozdillia, Surowycia (2) 3
Wancenko Wancienko Mezybrid (2) 2
Wanczyk Wanczyk Mylyk 1
Wanczyszak Wanczyszak, Wanciszak Liszczyny 1
Wan'o Wanio Krasna, Prusyk 2
Wan'czak Wasczak, Wanczak Hyrowa, Hladysziw (4), Perunka (3) 8
Wan'czyk Wanczyk Lose (2), Macyna W. (2) 4
Wapens'kyj Wapiesski, Wapisski Halbiw (2), Dosznycia, Chystohorb 4
Warawasz Warawasz Polonna 1
Waram Waram Wolia Ceklyns'ka 1
Waran Waran Rehetiw (2) 2
Warha Warga Zubens'ko 1
Wardzala Wardzaia Mochnaczka W., Mochnaczka N. 2
Warecha Warecha Blichnarka (3), Wysowa 4
Warycha Warycha, Waricha Zdynia (2) 2
Warlat Wariat Turianka 1
Wars'kyj Warski Uliucz 1
Wartiwnyk Wartiwnyk, Wartownik Wirchomlia W. 1
Warchala Warchaia Woltuszowa (2), Liadzyn (2) 4
Warchalyk Warchalik Smereczne (5) 5
Warchalowycz Warchaiowicz Mryholod (3) 3
Warchacz Warchacz, Warcharz Fl'orynka (4) 4
Warchol Warchoi, Warhoi, Warchii Barwinok, Berest, Bartne, Wirchomlia W., Woroblyk Kor. (3), Zdynia, Zawadka R. (2), Koneczna, Ozynna, Polonna (4), Swirzowa R. (2), Swiatkowa W. (3), Swiatkowa M., Jablonycia P. 23
Warchola Warchoia Dudynci, Duszatyn, Reped' 3
Warcholyk Warcholik Blyznianka, Wojkowa, Leliuchiw, Myscowa, Pstruzne, Rychwal'd (2), Uhryn 8
Warcholiak Warcholak Berest (4), Woroblyk Kor. (7), Lubna, Poworoznyk, Poliany NS. 15
War'ian Waryan Wapenne (2), Perehonyna, Skwirtne 4
Warianka Warianka, Waranka Lypowsn' (5) 5
Wasarabyk Wasarabik Pawlokoma 1
Wasenda Waskda Tyliawa (2) 2
Wasenko Wasenko, Waśienko Wil'chowa, Mszana (3), Polonna 5
Wasens'kyj Wasienski Lubna 1
Waseczko Wasieczko Poliany, Smerekowec' (2) 3
Wasyk Wąsik Ripnyk (2) 2
W asylejko Wasyleyko Skorodne (2) 2
Wasylenko Wasylenko Dudynci, Manije, Szkliary (2) 4
Wasylec' Wasylec Bortne 1
Wasylyk Wasylik Berezowec', Krywe, Pel'nia, Syniawa (2) 5
Wasylyszyn Wasyliszyn Wyslik W., Jawirnyk 2
Wasyliw Wasylow Oslawycia, Poliany NS., Serednje W. 3
Wasyliak Wasylak, Wasilak Bila Woda (4), Wirchomlia (2) 6
Wasyl' Wasyl Pulawy, Syniawa 2
Wasyl'kewycz Wasylkiewicz Banycia 1
Wasyl'kiw Wasylkow Oslawycia (2), Serednje W. 3
Wasyl'ko Wasylko Wirchnia, Rajs'ke, Reped' (2), Chorne (3), Jas'onka 8
Wasyl'czyk Wasylczyk Bortne (2) 2
Wasyl'czyn Wasilczyn Krynycia 1
Wasycz Wasicz Rostoky 1
Bacie Wasiow Wolia Sen'kowa 1
Wasiwczyk Wasiwczyk Rychwal'd 1
Wasiczko Wasiczko Jaszkowa 1
Wasula Wasuia Zydiws'ke Stawysza 1
Wasurczak Wasurczak Nowosil'ci 1
Wasiuha Wasiuga, Waszuga Doszno 1
Wasiun'o Wasiunio Uliucz 1
Was'o Wasio Maniw (4) 4
Watralyk Watralik Tyliawa 1
Watral' Watral, Watrai Mochnaczka (4), Muszynka, Pel'nia, Snitnycia 7
Watula Watuia Zawadka R. 1
Wach Wach Nebeszczany 1
Wachalows'kyj Wachaiowski Jawirnyk (2) 2
Wachna Wachna Losje 1
Wachnows'kyj Wachnowski Ustia Rus'ke (5) 5
Wacko Wacko Myscowa (2) 2
Wacura Wacura Selys'ka 1
Waciak Waciak Pawlokoma 1
Waczup Baczur, Waczor Rehetiw (4) 4
Waszczyszyn Waszczyszyn Zawadka Mor., Reped' (2), Jawirnyk 4
Waiarczyk Wayarczyk Wirchomlia W. 1
Wdowyn Wdowin Mokre 1
Wdow'iak Wdowiak Hlomcza 1
Welykanycz Welikanycz Cheremcha 5
Welykyj Welyki, Wielki Poliany S. 1
Wel'hos Wielgos Zydiws'ke (2) 2
Wenhryn Wegryn, Wkgrzyn Zehestiw (3), Terepcza 4
Wenhrynowycz Wengrynowicz, Wengrzynowicz Krynycia 1
Wenhryniak Wegrzyniak Krasna (2) 2
Wenta Wenta Storozi M. (2) 2
Wepryk Wepryk Tarnawa (4) 4
Werbyns'kyj Werbisski Bortne 1
Werb'iak Werbiak Jawirnyk Rus'kyj 1
Werhala Wergaia, Wyrgaia Tychania (2) 2
Wereszka Wereszka Bykiwci (2) 2
Wernej Werney Odrechowa (3) 3
Wernejiws'kyj Wernejowski Turians'ke 1
Wertun Wertun Hrabiwka 1
Wertiak Wertyak Jawirnyk Rus'kyj 1
Werchnians'kyj Werchniasski Wirchnia (2) 2
Weseliak Weselak Mszana 1
Wybranec'kyj Wybraniecki Pantna 1
Wywiurko Wywiurko Nowa Wes' (2) 2
Wydenc'o Wydencio, Wkdecio Tokarnia (2) 2
Wyluczka Wyiuczka Oslawycia 1
Wynnyc'kyj Wjnnicki Turianka 1
Wyniar Winiar, Winiarz, Wynyarz Barwinok, Balchiwka (6), Pantna, Szczawne 9
Wyniarczyk Winiarczyk Krasna, Monastyrec' 2
Wyrostko Wyrostko Zubryk (3) 3
Wysloc'kyj Wysiocki, Wisiocki Andrejiwka, Berest (2), Bil'carewa, Woroblyk Kop., Hanczowa, Dobra, Kwiaton' (3), Kotiw (2), Labowa, Myscowa, Oslawycia, Perunka, Terstiana, Ustia R., Chorna Woda (5) 23
Wysowaczko Wysowaczko Brezowa 1
Wysoczans'kyj Wysoczasski Myczkiwci 1
Wychowanec' Wychowaniec Wyslik W., Pantna 2
Wyciws'kyj Wycywski, Wicywski Wolosate 1
Wyszows'kyj Wyszowski Korolewa Rus'ka (7) 7
Wijt Wijt, Woyt Chaszyn 1
Wijtiw Woytow (see pg. 45 Wojtiw)
Wil'cha Wilcha, Wulcha Rehetiw (2), Szczawnyk 3
Wil'czak Wilczak, Wilczek Wirchomlia W. (2), Wirchomlia M. (2) 4
Wil'czac'kyj Wilczacki Fl'orynka (2) 2
Wirhala Wirgaia Zydiws'ke (3) 3
Wityk Wityk Mszana 1
Wityszak Wityszak Lupkiw 1
Witka Witka Wolodz (3) 3
Witko Witko Bilyczna, Mochnaczka (2) 3
Witoszyns'kyj Witoszysski Witryliw (3), Krem'iana 4
Wituciak Wituciak Skladyste 1
Wichur Wiechur Jablonycia P. 1
Wladyka Wiadyka, Wiadyga Bos'ko (2), Brezowa (4), Krynycia, Lukowe, Perehonyna (2), Jawir'ia 11
Wlasla Wiasia, Wlasia Kam'ianka 1
Wnyciak Wnyciak Perunka (2) 2
Wowk Wowk Berezka, Wolowec' (3), Zawadka R., Lukowe, Odrechowa (3), Ratnawycia, Swirzowa R. (4), Smerek (4), Telesznycia S. (2), Tychania, Turians'ke (3), Uliucz (2) 26
Wowkanyn Wowkanyn Wysoczany, Kozuszne (2) 3
Wowczak Wowczak, Woiczak Wysowa, Wolia N. (4), Zawadka Mor. (2), Morochiw, Ustia R. 8
Wowczyk Wowczyk Horodok (3) 3
Wodzik Wodzik Mszana (2) 2
Wodyla Wodyia Wolia N. 1
Wozdyk Wozdyk Wyslik W. (2) 2
Woznyj Woźny Wolosate (2), Hrabiwka, Turynka 4
Woznycia Woźnica Zaslaw'e 1
Woznyczak Wozniczak Kins'ke (2) 2
Wozniak Wozniak Bilianka, Hrabiwka, Klymkiwka, Liszczyny, Petrusza Wolia (4), Rozdillia (2), Chornoriky, Szymbark (2) 13
Wojlach Woyiach Sukowate 1
Wojlowyczak Woyiowiczak Izdebky 1
Wojliaszczyk Woylaszczyk Krynycia 1
Wojma Woyma Wyszowatka, Zydiws'ke 2
Wojnar Woynar Woroblyk Kop. (3) 3
Wojnarows'kyj Wojnarowski Semuszkowa 1
Wojtynczak Woytynczak Dariw 1
Wojtiw Woytow Holuczkiw (3), Myczkiwci (2), Telesznycia S. (3) 8
Wojtko Woytko Mezybrid 1
Wojtowycz Wojtowicz, Woytowicz Wydrna (8), Woroblyk Kop. (3), Hrabiwka (2), Klymkiwka (2), Labowa, Liszczyny (8), Liadzyn (3), Skwirtne (2), Ustia R. (3), Chornoriky 33
Wojcyk Wojcik, Woycik Bykiwci, Wolia N. (2), Woroblyk K., Lose, Rychwal'd, Jablonycia Rus'ka 7
Wojcyszak Woyciszak Szliachtowa (2) 2
Wojciak Wojciak, Woyciak Wirchomlia W. (3), Perunka, Polonna 5
Wojc'o Woycio Perehonyna, Tyliawa (4) 5
Wolyns'kyj Woiysski Szczawne 1
Wolynszczak Wolenszczak Bil'carewa 1
Wolynszczyk Wolinszczyk Wernejiwka 1
Wolk Woik, Wilk Krynycia (5), Mochnaczka 6
Wolowec' Woiowi ec Terepcza 1
Wolonczuk Woionczuk Morochiw 1
Wolosac'kyj Woiosack! Komancza 1
Wolosynczows'kyj Woiosinczowski Prybysziw 1
Woloszyn Woioszyn Cheremcha (3), Jastrabyk (3) 6
Woloszczynowycz Woioszynowicz Korolyk Wol. (3) 3
Woluka (Woiuka Oslawycia (2) 2
Wolczak Woiczak, Wolczak Poliany, Stawysza (2), Jaszkowa 4
Wolczko Woiczko Zdynia (2), Rehetiw (3) 5
Wolians'kyj Wolasski Prybysziw 1
Wolianczyk Wolanczyk Jawirnyk 1
Wonymar Wonymar, Wonimar Mochnaczka N. (2) 2
Worobel' Worobel, Wrubel Bil'carewa (2), Odrechowa, Semuszkowa (2), Foliusz 6
Woroblyk Worobiyk, Wrublik Berezka (2) 2
Worobczyk Worobczik Odrechowa 1
Worona Worona, Wrona Krynycia (3), Uhryn (2), Ustia Rus'ke (3) 8
Woroniak Woroniak Waniwka (2) 2
Worotylo Worotylo Polonna 1
Woroczyk Woroczyk Serednje W. 1
Wrembach Wrkbach Wolia N. 1
Wrobel' Wrubel Berezka, Szczawne 2
Wrona Wrona Kam'iana, Labowa 2
Wronyk Wronik, Wronek Bil'carewa 1
Wronczyk Wronczyk Solotwyny 1
Wudycz Wudycz Poliana (2) 2
Wurchanows'kyj Wurchanowski Ustia Rus'ke (2) 2
Wusacz Wąsacz Chorna 1
Wuiasz Wujasz Tychania 1
H
Habla Gabia Zyndranowa (2) 2
Habnyc'kyj Gabnicki Jablonycia P. 1
Habows'kyj Habowski Halbiw (2) 2
Habor pabor Ustia R. (3) 3
Habors'kyj Gaborski Dosznycia 1
Habudiak Habudziak Zubens'ko 1
Habura Habura Fl'orynka (2) 2
Hawajczak Hawajczak, Hawayczak Bonariwka 1
Hawala Hawala Zahir'ia 1
Hawycz Hawicz Rajs'ke 1
Hawiziak Hawiziak Wyszowatka (2) 2
Hawlyczyk Hawyczyk Wysowa 1
Hawra Gawra Kam'ianka 1
H awran Hawras, Gawran Wyslik W., Wolia N. (2), Mochnaczka (5), Tylycz, Uliucz 10
Hawrylyk Hawryiyk Berezka 1
Hawrylko Hawryiko Bilyczna (2) 2
Hawrylo Hawryio Zubens'ko, Oslawycia, Prusyk, Stawysza (5) 8
Hawryliuk Hawryluk, Hawryiuk Bil'carewa 1
Hawryliak Hawrylak, Hawrilak, Chawrylak Brunary N., Hrab, Zydiws'ke, Kostariwci (3), Krynycia (4), Myscowa, Ol'chowec', Rozdillia, Rop'ianka (2), Solotwyny (6), Tyliawa (4), Jawirnyk R. (2), Jaszkowa (2) 29
Hawryl'czak Hawrylczak, Hawryiczak Andrejiwka, Klymiwka, Rehetiw 3
Hawrynczuk Chawrynczuk Stawysza 1
Hawrycz Chawrycz Prybysziw 1
Hawrysz Hawrysz Ozynna (2) 2
Hawryszak Hawryszak Banycia S. 1
Hawrons'kyj Gawrosski Surowycia (4) 4
Hahutok Gagutek Andruszkiwci (2) 2
Hadyk Hadyk Lupkiw 1
Haz ar Hazar Bilyczna 1
Tazdajka Gazdayka Krasna (2) 2
Hazdyk Gazdyk Poworoznyk (2) 2
Hazdyns'kyj Gazdziesski Petrusza Wolia 1
Hajda Gayda Wolia Jaw., Radoszyci, Turians'ke 3
Hajdak Haydak Terepcza 1
Hajdacz Gaydacz Wil'sznia 1
Hajdosz Gaydoji Hrab, Mszana, Prybysziw, Rehetiw (2) 5
Hajduk Hayduk Woroblyk Kop., Liadzyn, Monastyrec', Pel'nia, Skorodne (2) 6
Hajduczok Hayduczok Jawirnyk Rus'k. (2) 2
Hajko payko Stuposiany W. 1
Hajnycz Haynicz Jastrabyk (2) 2
Hajniak Hayniak, Mochnaczka (2), 5
Haynak Solotwyny (3) 5
Hajnuje Haynus Stuposiany N. (2) 2
Hajtko Haytko Luh (2), Jas'onka (2) 4
Hajcejko Haycejko Poliany S. 1
Hajiszyn Gaiszyn Hrabiwka 1
Hala Gaia, Gala Bodnarka (2), Zawoji, Muszynka, Poliany NS., Jastrabyk (3) 8
Halaburda Haiaburda Bil'carewa, Korolewa R. (2) 3
Halaj Halay, Gaiay Zaslaw'e, Poworoznyk (2), Poliana 4
Halajda Gaiayda Woroblyk Kop. (3), Myscowa (3), Nowa Wes' (2), Poworoznyk, Selys'ka, Tyliawa (3) 13
Halajka Haiayka Wyslik W., Zabolotci, Zawadka R. 3
Halajko Haiayko Dolzycia, Krywe 2
Halanda Gaianda Zawadka R. 1
Halanka Haianka Wyslik W. 1
Halas Haias, Chaias, Galas Polonna, Rychwal'd 2
Halbows'kyj Haibowski Tychania 1
Halhanyk Gaiganik Klymkiwka (2) 2
Halda Haida Swiatkowa W. (2) 2
Halewycz Galewicz Tychania 1
Halenda Halenda Wyslik Wel. 1
Halendyk Halendyk Wyslik Wel. 1
Haleczko Haleczko Krampna, Lypna 2
Halyk Galik Dubriwka R., Zabolotci (3), Kam'ianka, Kryziwka (3), Poworoznyk (4), Smereczne, Turians'ke, Chertez 15
Halycz Galicz Chaszyn 1
Haluzka Haiuzka Pel'nia (2) 2
Haluszka Haiuszka, Gaiuszka, Haiuszka, Aiuszka Bos'ko (2), Wysowa, Krasna, Szkliary 5
Haluszkanycz Haluszkanicz Maniw (2) 2
Haluszczak Hatuszczak Hatusczak, Haluszak Wolowec', Hladysziw, Luh, Nowycia, Ol'chowec', Polonna 6
Haliuk Haluk Poworoznyk 1
Haliak Galak Muszynka (4) 4
Haliata Halata Brunary W. 1
Hal' Gal, Gai Zloc'ke, Lose K. (2), Poliany N. (2) 5
Hal'ba Halba Wysowa 1
Hal'kewycz Halkiewicz Bohusza (2), Hanczowa (2) 4
Hal'ko Halko, Chalko, Gaiko, Alko Wysloczok (3), Zawiz (2), Monastyrec', Odrechowa (2), Ozynna (4), Petrusza Wolia, Syniawa (4), Tyliawa (5), Selys'ka, 23
Hal'kowycz Halkowicz Bil'carewa (2) 2
Hal'kows'kyj Halkowski Storozi W. 1
Hal'czak Halczak, Chalczak, Alczak Brunary (2), Wysowa, Kwiaton', Kryziwka, Poworoznyk, Poliany NS, Rychwal'd, Jawirky (4) 12
Hal'czyk Galczyk Poliany M. (2) 2
Haman Haman Morochiw 1
Hambala Gambaia Jaszkowa (2) 2
Hambalyk Gambalik Chorna (3) 3
Hambal' Gambal Kwiaton', Lose Kr. (2) 3
Hamer Hamer Pulawy (2) 2
Hampala Hampaia Oslawycia 1
Hamula Mamuta Zyndranowa, Poliany M. 2
Handziak Handziak Bonariwka, Wolia W. (2) 3
Hanewycz Haniewicz Hlomcza (3) 3
Hanycz Hanicz, Haynicz Reped' 1
Hanuliak Hanulak, Anulak Bukiws'ko, Zawoji (2), Syniawa (3) 6
Hanczak Hanczak Jawirky 1
Hanczows'kyj Hanczowski Wyszowatka (3) 3
Hapuliak Hapulak Poliana 1
Hapczak Hapczak, Chapczak Wyslik W. (3) 3
Harajda Harayda Storozi M., Szkliary (2) 3
Haranyk Garanik Rychwal'd 1
Haran' Garas, Gares Rychwal'd (2) 2
Haras Haras, Garas Roztoka W., Uhryn (2) 3
Harasym Harasym, Charasym, Harasim Belchiwka, Bortne, Dolzycia, Jablonycia P. 4
Haraus Haraus, Harahus, Heraus, Araus Wil'ka, Woltuszowa (2), Hanczowa, Dariw, Odrechowa, Prybysziw, Rudawka (2), Surowycia (3), Tarnawka (2) 14
Harbera Garbera Mochnaczka N. (6), Tylycz (2) 8
Harbist Garbist Szczawne (2) 2
Harbusz Harbusz, Charbusz, Harbus Polonna (2) 2
Harhaj Harhay Komancza (4) 4
Harda Harda Kostariwci 1
Hardyk Hardyk Wyslik W. 1
Hardysz Chardysz Mszana (5) 5
Hardosz Hardosz, Hordosz Izby (5) 5
Harduliak Hardulak Krem'iana 1
Harka Garka Dubriwka Rus' (2) 2
Harkaj Harkay Reped' 1
Harlyk Harlik Rostoky, Solynka 2
Harmacz Harmacz Morochiw 1
Harnas Harnaś, Harnac Chyrna 1
Harnych Garnik Brunary, Poliany NS. 2
Haron Haron Szczawnyk 1
Harcyc' Harcie Hrab 1
Harszczak Harszczak Mylyk 1
Hasynha Hasinga Fl'orynka 1
Hasycz Gasycz Solynka (2) 2
Hasuliak Hasulak Poliana 1
Hasiuha Hasiuga Poliany NS. (2) 2
Hatala Hataia, Hatala, Ataia Bos'ko, Brunary N., Wysowa (3), Lose (3), Ratnawycia (2) 10
Hatalewycz Hatalewicz Wolowec' (2), Swirzowa R. 3
Hatalyk Hatalik Prybysziw (2) 2
Hac Nas, Gaz Hlomcza (3), Zubens'ko, Tarnawa 5
Hadko Hacko Turians'ke 1
Hacura Gacura Nowa Wes' (3) 3
Haszczyk Haszczyk Krampna (3) 3
Haszczycz Haszczycz, Haszczyc Kam'iana (2), Lypna 3
Hbur Gbur Bortne (2), Wirchnia, Hladysziw (3), Labowec' (2) 8
Hbura Gbura Dobra (3), Semuszkowa (2) 5
Hburyk Gburyk Semuszkowa, Smerekowec' 2
Hwozd' Gwoźdź Labowa 1
Heba Gkba, Gieba Serednje W., Chorne 2
Hebus Gkbuś, Gebusz Kostariwci, Malastiw (2) 3
Hebusza Giebusza Rychwal'd (2) 2
Hela Gikia, Gela Fl'orynka (4) 4
Heledyszak Geledziszak Chrewt 1
Heleta Geleta, Gieleta Banycia, Wirchnia, Krywe 3
Heletka Geletka Radocyna (2) 2
Heletkanycz Geletkanicz Turians'ke 1
Heletczak Getetczak Wolosate 1
Hembala Gernbaia Bohusza 1
Hembar Gembar Wolosate 1
Hemliak Hemlak Ropycia R. 1
Hera Gera Semuszkowa (2) 2
Herajda Herayda, Harayda Hyrowa 1
Herak Herak, Gerak, Gierak Skwirtne (3), Ustia, Jaselko 6
Herbal' Cherbal Korolewa R. (2) 2
Herbycz Herbycz Monastyrec' 1
Herbut Herbut Dosznycia 1
Herejczak Hereyczak Hyrowa 1
Heryzdrak Heryzdrak Mochnaczka N. 1
Heryliak Herylak Brunary H. 1
Herysz Gerysz Radoszyci (2), Rostoky 3
Herlycz Gerlicz Uhryn (2) 2
Herman German Macyna W. (4), Myczkiwci (2), Ropycia R., Rostoka (3) 10
Hernaha Hernaga Poliany S. (5) 5
Herczak Gierczak Mezybrid (2) 2
Herczko Herczko Rychwal'd 1
Herszko Herszko Telesznycia S. 1
Heriak Heryak, Ni r jak Monastyrec' (6), Tyskowa 7
Hetej Hetey Szkliary 1
Hzyk Hzyk, Gzyk, Gjiik Bos'ko 1
Hydziak Gidziak Waniwka 1
Hynda Gynda, Ginda, Gkda Wins'ke, Dal'owa, Zyndranowa, Posada Jasl., Skladyste 5
Hyra Hyra, Gira, Chyra Zdynia (2), Krywe, Lukawycia, Solotwyny (2) 6
Hyrak Hyrak Storozi W. 1
Hyrda Girda Blichnarka 1
Hyrczka Hyrczka, Chyrczka Wirchomlia W. (2) 2
Hyria Hyria Krynycia (2) 2
Hyr'ian Hyrjan, Hyryan Hyrowa 1
Hyczak Hiiczak Hrab 1
Hyczar Hiczar Ozynna 1
Hyczka Hyczka, Hiczka Wyszowatka, Woroblyk Kop. (2), Hrab 4
Hiba Giba Hrab, Rehetiw (2) 3
Hiha Giga Radoszyci (3) 3
Hiza Giza Monastyrec' 1
Hiliar Gilar, Gielar Tyliawa 1
Hinala Ginaia Hyrowa (2) 2
Hindora Cindora, Gindera Wijs'ke (3) 3
Hinsliar Ginslar Oslawycia (3) 3
Hirnyk Girnik, Gurnik, Giernik Wysowa, Kostariwci (2) 6
Hlawnyj Chiawny, Chiowny Tokarnia 1
Hlad Hlad Myscowa (2) 2
Hladysz Giadysz Dubriwka (2), Izdebky, Pawlokoma, Terepcza (3) 7
Hladkyj Giatki Kunkowa 1
Hladczyk Hiadczyk Banycia 1
Hlad'o Htadio Pulawy 1
Hlaza Hiaza Zubens'ko 1
Hlanda Hianda Smerekowec' 1
Hlezak Glezak Bortne 1
Hlywa Hiywa, Hliwa, Gliwa Krywe, Pantna (3), Rehetiw (2), Swirzowa R. 7
Hlyw'iatczyn Hliwiatczyn Chaszyn 1
Hlycz Giycz Rehetiw 1
Hlyszczak Gliszczak, Glisczak Ratnawycia 1
Hlowa Giowa Zawadka R. (2), Mszana (3) 5
Hlowac'kyj Giowacki Barwinok (5), Wolycia 6
Hlodko Giodko, Giotko Kwiaton', Luh, Poliany (2) 4
Hlomec'kyj Hiomiecki Uliucz 1
Hluchanycz Giuchanicz Swiatkowa W. (2), Turians'ke 3
Hluszyk Giuszyk Wolodz 1
Hluszko Giuszko Wolowec' (3), Perunka 4
Hlius Glus, Gius Skwirtne (4) 4
Hliacz Giącz Myscowa (4) 4
Hnat Hnat, Gnat Woroblyk Kop., Zawadka R. (2), Kins'ke, Kostariwci, Jawirnyk R. 6
Hnatyk Hnatyk, Chnatyk, Hnacik, Chnacik Horodok, Macyna W., Odrechowa (4), Pstruzye (4), Jalyn 11
Hnatyszak Hnatyszak Wirchomlia W. (2) 2
Hnatyszyn Hnatyszyn Berezowec', Wysowa, Wolia Sen'kowa, Jawirnyk 4
Hnatiw Hnatyw, Gnatuw Dariw, Zubens'ko, Smerek, Uliucz (2) 5
Hnatkiw Hnatkiw Radoszyci (4) 4
Hnatko Hnatko, Gnatko Wyslik W. (3), Zubens'ko (2), Izdebky 6
Hnatkowycz Hnatkowicz Zehestiw (4) 4
Hnatkows'kyj Gnatkowski Wyslik W. 1
Hnatowycz Gnatowicz Andrejiwka, Bortne 2
Hnatuszko Hnatuszko Dobra 1
Hnyda Gnida Bohusza, Klymkiwka, Moszczanec' 3
Hnylyk Hnilik Kostariwci 1
Hobyliar Hobylar Ozynna 1
Hobko Hfcbko Riabe 1
Hobor Hpbor, Chobor Andrejiwka 1
Hobliak Hoblak Banycia S. 1
Howiara Hpwiara Mylyk (3) 3
Hoholyk Hoholik Komacza 1
Hohoc Gogoc Poliany NS (5) 5
Hohocz Gogocz Kam'iana (4) 4
Hohosz Gogosz Turians'ke 1
Hohuliak Hohulak Tyliawa 1
Hodyk Godzik Waniwka (8), Chornoriky 9
Hodycz Hodycz, Chodycz Ripnyk (2), Swirzowa R. 3
Hodowanec' Chodowaniec Chrewt 1
Hozko Hojiko Kozuszne 1
Hozak Hozak Zubens'ko 1
Hojda Gojda, Goyda Karlykiw, Pulawy, Reped' (2), Chystohorb 5
Hojdycz Hoydycz, Hoydicz, Goydycz Barwinok (2), Hyrowa, Dal'owa (2), Zehestiw (2), Muszynka, Skladyste, Szczawnyk (2) 11
Hojdysz Hoydysz Kins'ke (2) 2
Hojsak Hoysak, Haysak Wysowa (2), Pryslip, Smerekowec' (2) 5
Hojsan Hoysan, Goysan Karlykiw (2) 2
Hojczak Hipyczak Tarnawka (2) 2
Hojczyk Hoyczyk Bobrka, Zabrid' (2) 3
Holdycz Goidycz Wolia N. 1
Holej Goley Blyznianka, Bonariwka 2
Holen' Goles Smerek 1
Holec Golec Horodok (2) 2
Holyzna Golyzna Bos'ko 1
Holyk Holik, Golik Polonna (3) 3
Holiniak Holiniak Chertez 1
Holobinka Hoiobinka Smerek (2) 2
Holowatyj Hoiowaty Wysoczany (3), Reped' 4
Holowacz Hoiowacz, Choiowacz, Hoiowacz Andrejiwka (3), Bila Woda, Mylyk (3), Rajs'ke, Jawirky (2) 10
Holowenczak Hoiowenczak Hlomcza (2) 2
Holowka H oiuwka Lodyn, Preluky 2
Holowczak Hoiowczak Tylycz (3) 3
Holowiak Hoiowiak, Holowiak Berest (5) 5
Holod Hoiod, Holod, Goiod Liszczyny (2), Nowycia (2) 4
Holota Hoiota Tokarnia 1
Holub Hoiub Ol'chowec' (2), Semuszkowa, Surowycia (3), Telesznycia S. (2), Chrewt 9
Toliuta Holuta Barwinok, Dosznycia, Zyndranowa (2), Rozdillia 5
Holiutiak Holjutiak Odrechowa 1
Holiak Golak Bykiwci, Wojtkowa, Lupkiw, Nadoliany, Szczawnyk 5
Hombaryk Gombaryk Wojtkowa (3) 3
Homza Homza Zawadka Mor., Koneczna, Moczary, Tarnawka (3) 6
Homzak Chomzak Wysloczok 1
Homil' Homil Tarnawka 1
Honza Gonza Wysloczok (2) 2
Honowycz Honowicz Hrab 1
Honos Gonos Zawadka Rym. (3) 3
Honcyk Honcyk, Goncyk Preluky (2) 2
Honczar Honczar, Garncarz Poworoznyk, Serednje W., Skorodne (3), Smereczne (3), Uliucz 9
Honczaryk Honczaryk, Ganczaryk Kwiaton' (2), Nowosil'ci 3
Hopej Hopey Zloc'ke (2), Lose Kr., Rostoka W. (3) 6
Hopc'o Hopcio Jastrabyk 1
Hopciak Hopciak Moczary 1
Horak Horak Dubriwka R. (2) 2
Horal' Gorai Lubna (3) 3
Horbal' Horbal, Chorbal Bortne (5), Wolia Ceklyns'ka, Dosznycia, Oslawycia 8
Horbowyj Herbowy Berezka, Jawirnyk 2
Horhuc Horhuc Wolowec' 1
Horejko Horeyko, Choreiko Zawiz 1
Horelko Horelko Chrewt 1
Horel' Gorel Matijewa, Skladyste (3) 4
Horeciak Horeciak Liszczyny 1
Horec'kyj Gurecki Chrewt 1
Horesz Goresz Ozynna 1
Horysz Horysz Banycia, Mszana, Ozynna (3) 5
Horyszak Horyszak Kostariwci (2) 2
Horlyk Horiyk Rostoky 1
Hormuliak Horrnulak Wyslik W. 1
Horniak Horniak, Gorniak, Gurniak, Hurniak Andrejiwka, Wijs'ke (2), Hrusziwka, Dubne (2), Zahir'ia, Zaluz, Lubna, Pulawy, Semuszkowa 11
Horodec'kyj Horodecki Poliany M. 1
Horoszczak Horoszczak, Horosczak, Choroszczak Berest, Bilyczna, Bil'carewa, Bohusza (6), Zawadka Rym., Klymiwka, Krynycia (4), Mochnaczka, Roztoka W. 17
Horun Horun Szczawne (4) 4
Horcyk Horcik Dubriwka R. (2) 2
Hoc Hoc, Choz, Goc, Hoz Horodok, Izdebky (2), Poliany NS. (2), Snitnycia (4), Tychania 10
Hocko Hocko, Gocko, Chocko Wysloczok (3), Wolia N., Lypowec' (2), Prusyk (3), Reped' (3), Tyliawa, Szkliary (2) 15
Hoc'o Hocio, Chocio Wolia N. 1
Hocz Gocz Barwinok, Blichnarka, Zyydranowa, Myscowa (2) 5
Hoczko Hoczko Wysoczany 1
Hoszak Hoszak Bachliawa (2), Turianka 3
Hoszko Hoszko Wysoczany (2), Hrab (3) 5
Hoszows'kyj Hoszowski Smerek 1
Hrab Hrab, Grab Wolosate, Zloc'ke (3), Snitnycia, Szczawnyk (5) 10
Hraban' Grabas Rozdillia (3), Smerekowec' (3) 6
Hrabec'kyj Grabiecki Wolia Sen'kowa 1
Hrabyn Hrabik Zaluz (2), Monastyrec' 3
Hrabko Hrabko, Chrabko Wil'sznia (3), Wolia Ceklyns'ka (2), Tyliawa, Szkliary (2) 8
Hrabowycz Grabowicz Bobrka 1
Hrabs'kyj Hrabskyj, Grabski, Chrabski Hladysziw, Mochnaczka W. (2), Milana, Jastrabyk 5
Hrabczak Hrabczak, Hrapczak Banycia, Rehetiw 2
Hrawycz Grawicz Monastyrec' 1
Hrad Grad Myscowa 1
Hranyk Hranik Kostariwci 1
Hranycznyj Graniczny Zawadka R. (2) 2
Hraca Graca Liszczyny 1
Hracon' Gracos Neznajowa, Rostajne (2) Swiatkowa W. (9) 12
Hrebysz Grebisz Bobrka 1
Hreha Grega Wysowa, Rychwal'd (3), Foliusz, Szkliary 6
Hrenej Hreney Skorodne 1
Hresiak Gresiak, Greziak Wirchomlia W. 1
Hres'ko Greśko Zawadka R. (3), Neznajowa 4
Hreszniak Greszniak Tyliawa 1
Hreszczak Greszczak Swiatkowa M. 1
Hryb Gryb Lukawycia, Ozynna (3) 4
Hrywa Hrywa Polonna 1
Hrywko Hrywko Radoszyci (3) 3
Hrywna Grywna, Grzywna Malastiw (2) 2
Hrywniak Hrywniak Belchiwka, Zabolotci (6), Sukowate, Chystohorb 9
Hryw'iak Hrywiak Turians'ke 1
Hryla Hryia Dal'owa (3) 3
Hryn Hryn, Chryn Blichnarka, Wojtkowa (5), Mryholod (3) 9
Hrynda Hrynda Zawoji (3), Serednje W. 4
Hryndziak Gryndziak Szliachtowa 1
Hryndz'o Gryndzio Berezowec' (3) 3
Hrynewycz Gryniewicz Smil'nyk (3) 3
Hrynejko Hryneyko, Ryneyko Zawadka R. (3) 3
Hrynyk Hrynik Nebic'ko (2) 2
Hrynkiw Hrynkiw Myczkiwci (2), Solianka (3), Telesznycia S. 6
Hrynczak Grynczak Wojtkowa, Odrechowa 2
Hryn' Hrys, Grys Lubna (3), Preluky, Reped' (4), Uliucz (2), Fl'orynka 11
Hryn'ko Hrysko, Grysko, Hrysko Bykiwci, Wolycia, Hyrowa (4), Jawirnyk R. 7
Hryn'o Hrynio Bos'ko, Komancza (2) 3
Hryseczko Hryseczko Bos'ko 1
Hrys'ko Hryśko Myscowa 1
Hryc Hryc Zdynia, Kam'iana, Polonna (2), Ustia R. (2) 6
Hrycak Hrycak Syniawa (2) 2
Hrycejko Hryceyko Rajs'ke 1
Hrycenko Hrycenko Wil'chowa, Hrabiwka (2), Zbo'is'ka (4), Prybysziw (2) 9
Hryceliak Hrycelak, Grycelak Wirchomlia W. 1
Hryceniak Hryceniak Szczawne (2) 2
Hrycyk Hrycyk Balutianka (2), Telesznycia 3
Hrycyszyn Hrycyszyn Wolia Sen'kowa (2) 2
Hryciw Hryciw, Chryciw, H ryci uw Wafka, Wysoczany, Kozuszne 3
Hrycniak H ryz ni ak, Hrycznak Wojtkowa (2) 2
Hryc'kiw Hryzkiw Oslawycia, Smil'nyk 2
Hryc'ko Hryzko, Hrycko Zahir'ia (2), Lubna 3
Hryc'o Hrycio Skorodne 1
Hrycz Grycz Chorna (2) 2
Hryczak Hryczak Poliany S. 1
Hryczaszko Hryczaszko Radocyna 1
Hrycenko Hryczenko Tarnawa 1
Hryczyszak Hiryczyszak Chorne 1
Hryczyszyy Hryczyszyn Krynycia, Chertez 2
Hryczka Chryczka Malastiw 1
Hryszak Gryszak Kostariwci (2) 2
Hryszkanycz Gryszkanycz Maniw (3) 3
Hryszko Hryszko Mezybrid, Szczawne (3) 4
Hroza Groza Fl'orynka (2) 2
Hroziak Groziak Hrab, Dowhe (2), Mszana (4), Neznajowa, Poliany M. 9
Hroz'o Grozio, Grodzio Zawadka R. (2) 2
Hromko Gromko Waniwka (4) 4
Hromosiak Gromosiak, Gromusiak Krynycia (4) 4
Hromuliak Hromulak Wyslik W., Reped' 2
Hromczak Hromczak Kins'ke (2) 2
Hromczatyn Hromczatyn Zawadka Rym. 1
Hrom'iak Hromiak Brezowa 1
Hroc Groc Jawirnyk Rus'k., 1
Hrubyj Hruby, Chruby Mszana (2),Perehrymka (2), Jaselko (2) 6
Hrubiak Grubiak Odrechowa 1
Hrus Hrus Lubna 1
Hruchniak Gruchniak Petrusza Wolia 1
Hruc Gruc Losje (3) 3
Hrusza Grusza Korolewa Rus'ka (2) 2
Hruszanka Hruszanka Rajs'ke (2) 2
Hruszka Gruszka Bohusza (2) 2
Hruszczyk Gruszczyk Hlodno (2) 2
Huba Huba, Guba, Chuba Bilianka, Wirchnia (2), Roztoka W. (2) 5
Hubaj Hubay, Hybay Mokre 1
Huban Guban Dolyna 1
Hubyk Gubik Tyliawa (3) 3
Hubysz Gubisz Bachliawa (2) 2
Hub'iak Hubiak Poliany NS., Rehetiw, Jaszkowa (4) 6
Huhryk Huhryk Jalyn 1
Huda Huda Zahutyn 1
Hudak Hudak, Chudak Bila Woda (2), Karlykiw, Klymkiwka, Krampna, Poliany, Smerekowec' (2), Terstiana (3), Chorna 12
Hudaczok Hudaczek, Chudaczek Bortne (2) 2
Hudzda Hudzda Wysoczany, Kozuszne 2
Gudzyk Hudzik Kostariwci 1
Hudziak Gudziak Waniwka (2) 2
Hud'o Hudio Wolosate, Kostariwci, Moszczanec' 3
Huzwej Hujiwey Cheremcha 1
Huzyj Guzy Hrabiwka 1
Huz Guz Zabolotci 1
Huzyj Huzy, Guzy Macyna W., Szczawne (7), Jawir'ia 9
Huzyla Guzyia Wyslik W., Oslawycia, Serednje W. 3
Huk Huk, Chuk Hyrowa, Horodok, Kunkowa (2) 4
Hula Guia Wolowec', Zdynia (3), Swirzowa, Swiatkowa W. 6
Hulajda Guiayda Odrechowa (3) 3
Hulan Hutan Wyslik W. 1
Hulyk Gulik Wolia Sen'kowa, Nowycia, Reped', Swiatkowa W., Terstiana (4) 8
Hulycz Hulicz, Gulicz Karlykiw (2), Prybysziw, Chystohorb 4
Hulianycz Hulanicz Kunkowa 1
Huliaczok Guiaczek Uliucz 1
Hul' Gul Poliany NS. 1
Humec'kyj Humiecki, Chumiecki Bortne, Ustia R. (2) 3
Humnyc'kyj Humnicki Kins'ke 1
Huntej Huntey Smil'nyk (2) 2
Huniak Huniak Snitnycia 1
Hun'ka Huska Hyrowa (4), Uhryn 5
Hun'czak Husczak Banycia, Bortne, Izby, Jaszkowa (3) 6
Hun'czaryk Husczaryk Smerekowec' 1
Hupko Hupko Lodyn 1
Hurej Hurey, Hurej, Huryj, Churey Berest, Krynycia (2), Solotwyny (7) 10
Hurejko Hureyko, Hureyka Tarnawa (2) 2
Hurejtiak Hureitiak Ustia R. 1
Huresz Guresz Foliusz 1
Huryj Gury Zubens'ko 1
Huryk Guryk Oslawycia (2) 2
Hurlej Gurley Kostariwci 1
Hurniak Gumiak Bobrka 1
Hurciak Hurciak Zehestiw 1
Hurczak Hurczak, Churczak 4
Hur'o Hurio, Gurio Chystohorb 1
Hus Gus Radoszyci (3) 3
Husak Husak Dosznycia (2), Zahir'ia, Semuszkowa, Turianka, Chertez 6
Husar Husar, Chusar Bil'carewa, Dal'owa, Zyndranowa, Tyliawa 4
Husaryk Husaryk Halbiw 1
Husenycia Husienica Rostoky, Solynka 2
Huseczka Huseczka Hrusziwka 1
Huska Huska Odrechowa, Storozi W. (2), Chertez 4
Husowycz Husowicz Lypiwec' 1
Hustep'iak Gustepiak, Gostepiak Moczary 1
Huta Guta Wyslik W. (3), Odrechowa 4
Hutera Hutera Smerekowec' (2) 2
Hutyra Hutyra Koneczna, Swiatkowa W. 2
Hutyrak Hutyrak Wolowec' (2) 2
Hutnyk Hutnik Smerek 1
Hufrij Hufry Zawadka R. (2) 2
Huc Huc, guc Kostariwci, Foliusz 2
Huczwa Huczwa, Huczfa Waniwka (2) 2
Huczko Huczko Terepcza (2) 2
D
Dawyd Dawid Hyrowa (3), Rostajne 4
Dawydko Dawidko Wil'chowa (4), Kam'iana 5
Dawydiak Dawidziak Dariw (4) 4
Dajma Dayma Wolia Ceklyns'ka (2) 2
Daliak Dalak Bil'carewa (2) 2
Dal'niak Dalniak Izby 1
Dam'ian Damian Blyznianka, Skladyste 2
Danenko Danenko Terstiana 1
Danylec' Danilec Dobra (2) 2
Danylo Danifo Klopitnycia (2) 2
Danylowycz Daniiowicz, Danielowicz Wolia N., Losje (2), Moszczanec' 4
Danyliak Danylak, Danilak Horodok, Kotan' (4), Lypna, Neznajowa, Tychania 8
Danyc'kyj Danicki Muszynka 1
Danyczko Danyczko, Daniczko Muszynka, Nahoriany 2
Dankewycz Dankiewicz Monastyrec' 1
Danko Danko Morochiw, Prybysziw, Skorodne, Jaselko (3) 6
Dankows'kyj Dankowski Ustia R. (2) 2
Danusiak Danusiak Smerekowec' (2) 2
Danc'o Dancio Maniw 1
Danczak Danczak, Dasczak Barmowec', Zawadka R. (2), Zubens'ko, Kostewa (5), Pel'nia, Pulawy, Roztoka W. (9), Syniawa, Solotwyny, Uliucz 23
Danczakewycz Danczakiewicz Roztoka W. 1
Danczatyj Danczaty Wyslik W. 1
Danczyszyn Danczyszyn, Dasczyszyn Hladysziw, Hrusziwka (6), Zdwyzen', Lypna (3), Monastyrec' 12
Danszanyn Danszanin Wyslik W. (3) 3
Daniak Daniak Petrusza Wolia 1
Dan'o Danio Wyslik W. (2), Prybysziw 3
Daras Daras, Daraś Matijewa (2) 2
Darmojid Darmoid Myczkiwci 1
Darows'kyj Darowski, Daroski Wyslik W. (2) 2
Dasows'kyj Dasowski Dariw 1
Daciak Daciak Kostariwci 1
Dac'o Dacio Wyslik W. 1
Daszyk Daszyk Petrusza Wolia (3) 3
Dwulyt Dwulit Krywe 1
Debrak Debrak, Debrzak Blyznianka 1
Ded'o Dedzio Petrusza Wolia (2) 2
Dejna Oeina Mochnaczka 1
Dolenko Doienko Monastyrec' 1
Delianka Delanka Tarnawa 1
Deman Deman Hanczowa 1
Demasyk Demasyk Pel'nia 1
Demeniak Demeniak Liszczyny (2) 2
Demko Demko Berezka, Bos'ko (2), Uliucz 4
Demkowycz Demkowicz Dobra (7) 7
Democzko Democzko Pantna 1
Demura Demura Wirchomlia W. (2) 2
Demus Demus Zyndranowa 1
Demczak Demczak Banycia, Bilianka, Wysloczok (2), Wysowa, Dosznycia (3), Rostajne 9
Demczaryk Demczaryk Smerekowec' 1
Demczyszyn Demczyszyn Pantna 1
Demczur Demczur Reped', Turianka, Szczawne 3
Dem'ian Demian, Dymian Kostariwci 1
Dem'ianycz Demianicz Zdynia (4) 4
Dem'ianowycz Demianowicz Berest (2), Snitnycia, Jaszkowa 4
Dem'ianczyk Demianczyk Wysowa (2) 2
Denys Denys, Denis, Dinis Hlodno (3), Myscowa, Oslawycia (4), Sukowate 9
Derewenko Derewenko Berezka 1
Deren Deres Jablonycia P. (2) 2
Derko Derko Hwozdianka 1
Desio Desio Wolowec', Lypna 2
Dechniak Dechniak Tyliawa 1
Deciak Deciak, Decak Myscowa 1
Dec'o Decio Szkliary (2) 2
Dzula Djiuta, Dziufa Doszno (3), Korolyk (5) 8
Dzulyk Djiulik Morochiw, Poliany M. 2
Dzwonyk Dzwonik Berezka, Mszana 2
Dzwonko Dzwonko Fl'orynka (2) 2
Dzeba Dzieba Myscowa 1
Dzendzel' Dzendzel, Zendziel Wysloczok (3) 3
Dzerha Dzerga Lubna 1
Dzyba Dzyba Wyslik W. 1
Dzyban Dzyban Malastiw 1
Dzydzak Dzydzak Mykiw 1
Dzydzic Dzydzic Chaszyn 1
Dziwyk Dziwik Wolodz (2) 2
Dzihosz Dzigosz, Dzygosz Kukowa, Losje 2
Dzindz'o Dzindzio Hwozdianka (5), Krasne 6
Dzubyk Dzubik Polonna (2) 2
Dzuhan Dzugan Woroblyk Kop. (4), Jalyn (5) 9
Dzuharko Dzugarko Jalyn 1
Dziuba Dziuba Serednje W. (2) 2
Dziubak Dziubak Wysoczany, Zdynia, Zaslaw'e, Kozuszne, Kuliaszne (3), Monastyrec', Pawlokoma (2), Poliany, Rehetiw (4), Turians'ke, Chorne, Szkliary (2) 19
Dziubalko Dziubaiko, Dziubaika Blichnarka 1
Dziubelius Dziubelus Labowec' 1
Dziubyn Dziubin Blichnarka (3) 3
Dziubyns'kyj Dziubisski Wirchomlia M. (2) 2
Dziubyniak Dziubiniak Hladysziw (4) 4
Dziubryk Dziubryk Mokre 1
Dziuhan Dziugan, Dziogan Matijewa, Poliany, Syniawa 3
Dziuhla Dziugia Perehrymka 1
Dziuk Dziuk Petrusza Wolia 1
Dziumbeliak Dziumbelak Stawysza (2) 2
Dziumbyla Dziumbiia Dowhe 1
Dziun Dziun Prusyk 1
Dziundzia Dziundzia Wysowa (2) 2
Dziura Dziura Mszana (4), Oslawycia 5
Dziurbil' Dziurbil Szczawnyk (3 3
Dziurdz'o Dziurdzio Zalozci, Komancza, Stuposiany 3
Dziad Dziad, Did Zawadka Mor. (4), Swiatkowa W. 5
Dziadyk Dziadyk, Dzadyk, Dziatyk Berest, Brunary, Koneczna, Perunka, Rozdillia, Swiatkowa (2), Storozi (3), Tylycz, Chorna (7) 18
Dziadusz Dziadusz Storozi W. (2) 2
Dzialyk Dzialik Semuszkowa 1
Dziama Dziama, Dzama Bodnarka, Wolia Ceklyns'ka, Halbiw (3), Polonna, Rostajne (5) 11
Dziamba Dziamba Hladysziw (3), Zdynia (5), Kwiaton' (2) 10
Dz'obyn Dziobin, Dziobion Ustia R. 1
Dz'omyk Dziomik Rychwal'd 1
Dz'opa Dziopa Jas'onka 1
Dydz Dydz Bachliawa 1
Dydzyk Dydzyk Polonna 1
Dyk Dzik Hrusziwka (3) 3
Dykyj Dyki, Dziki Myscowa (2), Pstruzne, Uhryn (2) 5
Dylyn Dylin, Delin Swirzowa R., Swiatkowa W. 2
Dymon Dymon Lypowec' (2) 2
Dymczak Dymczak Halbiw (4), Radocyna (2) 6
Dymczyk Dymczyk Jalyn 1
Dynd'och Dydioch Dal'owa 1
Dynyszczak Dyniszczak, Dynoszczak Zawoji 1
Dynko Dynko, Dynko Bos'ko (3) 3
Dyn'o Dynio Zawoji 1
Dyrdycz Dyrdycz Dowhe (2) 2
Dyryk Dyryk Moszczanec' (2) 2
Dyrkacz Dyrkacz Jaselko (3) 3
Dytyncza Dytyncza Terstiana 1
Dytko Dytko, Ditko Hyrowa, Poliany M. 2
Dysak Dysak Chystohorb 1
Dycko Dycko Dolzycia (4), Storozi M. 5
Dyczko Dyczko Koneczna (3), Kostariwci, Krampna (4), Myscowa, Ozynna (2) 11
Dyszkand Dyszkand Korolewa R. (2) 2
Diweczka Diweczka Bilianka 1
Did Dzid Chorne 1
Didowycz Dzidowycz, Dzidzowicz Fl'orynka (3) 3
Din' Dis Myscowa 1
Dmyterko Gmiterko Rehetiw 1
Dmyterczyk Gmyterczyk, Gmiterczyk Nowa Wes' (3) 3
Dmytrak Gmitrak, Gmytrzak Mochnaczka (2), Szymbark (3), Jablinka (3) 8
Dmytrejko Gmitrejko Zawadka R. (6) 6
Dmytryk Gmitryk, Dmitryk, Dmitrzyk, Dymitryk Wolowec', Wolia Sen'kowa, Huczwyci (3), Zawoji, Krasna, Lukowe, Neznajowa, Swiatkowa M., Syniawa (5) 15
Dmytryszyn Dmitryszyn, Gmitryszyn Barwinok (2), Surowycia (2) 4
Dmytro Mitro, Gmitro Ripky, Syniawa 2
Dobysz Dobysz Smerek 1
Dobosz Dobosz Kostariwci, Kostewa, Polonna 3
Dobrowol's'kyj Dobrowolski Myscowa (2) 2
Dobruszczak Dobruszczak Zdwyzen' (2) 2
Dobrians'kyj Dobrasski Bonariwka, Hrabiwka, Mryholod, Uliucz 4
Dowhanycz Dowganicz Radoszyci 1
Doklia Dokla Rychwal'd (2), Jas'onka 3
Dolenczak Dolenczak Wysloczok (2) 2
Dolyna Dolina Lupkiw 1
Dolyns'kyj Dolinski Wil'ka (2), Zawadka R., Zaslaw'e, Lose (2), Szymbark 7
Doloszczyc'kyj Doloszycki Jalyn 1
Dol'nyj Dolny Uliucz 1
Dol'ows'kyj Dolowski Waniwka 1
Domanycz Domanicz, Damanicz Wojtkowa 1
Domarad Domarad Jawirnyk (3) 3
Donatarysz Donatarysz, Donotaryncz Snitnycia (3) 3
Dopir Dopier Wysowa 1
Dopira Dopira Szczawnyk 1
Dopczanka Dopczanka Stawysza 1
Doroznyj Dorojiny, Drojiny Nahoriany 1
Doroslawycz Doroslawicz Swiatkowa W. 1
Dorociak Dorociak Kostariwci, Kuliaszne 2
Dorosz Dorosz Poliana, Poliany NS., Chyrna (2) 4
Doroszczak Doroszczak Brunary Wyzni 1
Doroszczuk Doroszczuk Chystohorb 1
Doskocz Doskocz, Doszkocz Berezka 1
Dotryc'kyj Dotrycki Radoszyci (2) 2
Dochan'czyk Dochasczyk Bila Woda 1
Dochoda Dochoda Myscowa (3) 3
Doszniak Deszniak Hanczowa 1
Doszak Doszak Hlodno (2) 2
Drabyk Drabik Serednje W., Terepcza (2) 3
Drab'iak Drabiak Krynycia (3) 3
Drahan Drahan, Dragan Bos'ko, Wolia Sen'kowa, Woroblyk Kop. (8), Klopitnycia (3), Mochnaczka W. (2), Perunna (5), Radoszyci, Rozdillia (2), Skwirtne 24
Drahanyk Draganik Kostariwci 1
Drahus Draus Woltuszowa (2) 2
Drahuszczak Drachuszczak Serednje W. (3) 3
Dralyk Dralik Barwinok 1
Dral' Dral Terstiana (3) 3
Dran Dras Neznajowa, Swiatkowa W. (2) 3
Drapacz Drapacz Roztoka M. (2) 2
Dracz Dracz Bos'ko (3), Odrechowa (3) 6
Drybak Drybak Chertez 1
Drybczak Drybczak, Drypczak Wolowec', Pantna 2
Drydzot Ddrydzot Wyslik W. (2) 2
Drylowycz Drylowicz Poliany NS. 1
Drylia Dryla Nowa Wes' 1
Drymak Drymak Zyndranowa, Tyliawa (3) 4
Drypsiak Drypsiak Szliachtowa 1
Dripczak Drypczak, Drobczak Wirchnia (3) 3
Drizd Drist Krynycia 1
Drobak Drobak Poliany NS. 1
Drobko Drobko Bobrka, Solynka 2
Drobot Drobot Kostariwci, Temesziw, Uliucz 3
Drowniak Drewniak, Drewniak Jastrabyk (4) 4
Drozd Drozd, Drost Wyslik W. (2), Wysoczany, Mochnaczka W. (4), Nahoriany (3), Terepcza, Szliachtowa (2) 13
Drozdiak Drozdiak, Drozdziak Korolewa R. (2), Uhryn 3
Drozdows'kyj Drozdowski Dubriwka R., Tyskowa (3) 4
Drotar Drotar, Drutar, Druciarz Brunary N. (2), Mszana (2), Chertizne 5
Drotarczyk Drotarczyk, Drutarczyk Brunary N. 1
Droch Droch Horodok (3) 3
Droczak Droczak Maniw (4) 4
Dub Dub Rajs'ke (2) 2
Dubec Dubec, Dubiez Fl'orynka (9), Chyrna 10
Dubyk Dubik Lukawycia, Morochiw 2
Dubyl Dubit Wachniana 1
Dubkanycz Dubkanicz Lupkiw 1
Dubnyc'kyj Dubnicki Dubne (4) 4
Dubnians'kyj Dubniayski, Dkbnianski Hrabi wka 1
Dubczak Debczak, Debczak Blyznianka 1
Dubiak Dubiak Solynka 1
Duwak Duwak Surowycia 1
Duhan Dugan Myczkiwci 1
Duda Duda Berezka (3), Bohusza, Bos'ko, Hlodno (2), Horodok, Izby, Kins'ke, Labowa, Cel'nia, Polonna, Rehetiw, Smerekowec' (2), Chaszyn (2) 18
Dudaj Duday Korolewa R., Tyskowa 2
Dudak Dudak Bobrka (5), Lukawycia 6
Dudara Dudara Mszana 1
Dudas Dudas, Dudus Karlykiw 1
Dudacz Dudacz Wyslik W. 1
Duderko Duderko Dariw 1
Dudyk Dudyk, Dudik Banycia S., Wyslik W., Wojkowa, Zaslaw'je (2), Zyndranowa (2), Kunkowa 8
Dudynczak Dudynczak Zawadka Mor. 1
Dudycz Dudycz, Dudzicz Bilianka (3), Wysowa, Wolowec', Rehetiw 6
Dudyszyn Dudyszyn Surowycia 1
Dudka Dudka, Dutka Brezowa, Witryliw, Wolowec' (2), Woroblyk Szl., Wolodz, Kotiw, Lubna, Perehrymka (4), Poliany NS. (3), Tylycz (2), Uhryn (2) 19
Dudkanycz Dudkanicz, Dutkanicz Bortne 1
Dudra Dudra Lose (2), Rozdillia (3) 5
Dudiak Dudiak, Dudziak Berest (2), Waniwka, Dubne (3), Opariwka (2), Poliany, Jastrabyk 10
Dujs'kyj Dujski Wysoczany 1
Dulemba Dulemba, Duleba Wil'sznia (3), Tyliawa 4
Dulyn Dulin, Dulina Wysowa, Kam'iana 2
Duliak Dulak Hyrowa 1
Dul's'kyj Dulski Posada Jasl. (2) 2
Dumczak Dumczak Poliany M. (2) 2
Dunak Dunak Ol'chowec', Skorodne 2
Dunatczyn Dunatczyn Ol'chowec' 1
Dunda Dunda Moszczanec' (4) 4
Dunkal' Dunka! Rostoky 1
Dums'kyj Dusski Sukowate 1
Dunc'o, Duncio Tyskowa 1
Dunczak Dunczak Posada Jasl. (2) 2
Dupej Dupey Fl'orynka (2) 2
Dupiwka Dupiwka Horodok (2) 2
Dupira Dupira Wernejiwka (2) 2
Dupliak Duplak Mylyk, Rychwal'd, Rudawka Jasl., Tarnawa, Szczawnyk 11
Dupnak Dupnak Poliany M. 1
Dupczak Dupczak Koneczna, Rehetiw 2
Durak Durak Mszana (2) 2
Durbak Durbak Prusyk (3) 3
Durko Durko Brunary W. 1
Durniak Durniak Lupkiw (5), Nowa Wes', Oslawycia 7
Dutkewycz Dutkiewicz Woroblyk Kop. (2) 2
Duk Duch Mu szynka (3) 3
Ducyk Ducik Storozi M. 1
Duciak Duciak Odrechowa 1
Duczak Duczak, Ducziak Opariwka, Jastrabyk 2
Duszak Duszak Hlodyo 1
Duszatyns'kyj Duszatysski Duszatyn 1
Diuba Diuba Wirchomlia W. 1
Diubka Diubka Fl'orynka 1
Diad'o Diadio Komancza 1
Diak Dzlak Berezka, Kuliaszne, Sil'nycia, Surowycia 4
Diakiw Dziakow Prybysziw 1
Diaczok Diaczek Zabolotci (4) 4
Je
Jewyn Jewin Serednje W. 1
Jewycz Jewicz Poliany M. 1
Jedynak Jedynak Berezka (2), Zdynia, Izdebky, Labowec', Roztoka W. (3), Smerekowec' (2), Smereczne, Turyns'ke, Chorne 13
Jezujita Jezuita Zyndranowa 1
Jelyczka Jeiiczka Turianka 1
Z
Zak Jiak Korolewa R. (2), Lose (3) 5
Zanyk Jianik Jablonycia R. 1
Zarnowec'kyj Jiarnowecki, Jiarnowiecki Andrejiwka 1
Zdyniak Jidyniak, Jidynak Krynycia (4), Poworoznnk 5
Zehestiws'knj Jiegiestowski Mochnaczka N. (2) 2
Zelem Jielem, Jielim Bodaky (3), Bodnarka, Malastiw (2), Macyna W., Perehonyna (4) 11
Zelizka Jielaska Stawysza (2) 2
Zeljiznyk Jieleznik Zehestiw (3), Rajs'ke (2) 5
Zentyczka Jientyczka Lupkiw 1
Zerebnyj Jierebny, Jirebny Duszatyn (2) 2
Zywan Jiywan Macyna W. (3) 3
Zywyc'kyj Jiywicki Krynycia (3) 3
Zydyk Jiydzik Blichnarka (2), Sukuwate 3
Zydiws'kyj Jiydowski Dubne 1
Zydiak Jiidiak Wyszowatka, Rychwal'd 2
Zyznycz Jiyjinicz Ozynna 1
Zyla Jiyia Dal'owa, Myscowa, Pantna, Skwirtne (2) 5
Zylycz Jiylicz Kam'iana (2) 2
Zynia Jiynia Moszczanec' 1
Zownirczyk Jioinierczyk, Zolnirczyk Banycia, Brunary (2) 3
Zownia Jioinia Surowycia 1
Zowtyj Jiuity Prybysziw 1
Zoludko Jioiudko, Jiaiudko Kunkowa (2) 2
Zubel' Źubiel Skwirtne (2) 2
Zuber Jiuber Mszana 1
Zuk Jiuk Kam'ianka (3), Lose, Radoszyci (2) 6
Zulyk Jiulik Chystohorb 1
Zuraw Jiuraw, Jioraw Bortne (2), Luh, Pryslip (2) 5
Zurat Jiurat Mokre 1
Zuryk Jiuryk Snitnycia 1
Z
Zabaws'kyj Zabawski Skwirtne (2 2
Zabala Zabaia Blichnarka (2), Cheremcha 3
Zabloc'kyj Zabiocki Semuszowa 1
Zabrec'kyj Zabrecki Serednje W. 1
Zawada Zawada Wyslik W. (3), Posada Jasl., Ropycia R. 5
Zawydczak Zawidczak, Zawitczak Hyrowa (2), Smerek 3
Zawijs'kyj Zawoyski Bereznycia N. (3), Woroblyk Kop., Korolyk Wol. (4), Krasna (2), Myczkiwci, Odrechowa (4) 15
Zawiracz Zawieracz Roztoka M. (2) 2
Zawodniak Zawodniak Bortne 1
Zahanycz Zahanicz Zawadka R. (5) 5
Zahac'kyj Zagacki Chrewt 1
Zahors'kyj Zagorski Macyna W. 1
Zadyliak Zadylak Chrewt 1
Zadoroznyj Zadrojiny Dubriwka R. (4) 4
Zales'kyj Zaleski Kostewa (4) 4
Zaluz'kyj Zaiuski Fl'orynka 1
Zamoszczenyk Zamoszczenik Wolosate 1
Zanko Zanko, Zianko Wara 1
Zanowliak Zanowlak, Zanowiak Rychwal'd (3) 3
Zanczak 'Zanczak Wijs'ke 1
Zan'ows'kyj Zaniowski Chyrna (2) 2
Zapotocznyj Zapotoczny Kostariwci, Lubne (2) 3
Zaraz Zaraz, Zaras Losje (3) 3
Zarszyns'kyj Zarszysski Nebeszczany 1
Zastaws'kyj Zastawski Uliucz 1
Zatyliak Zatylak, Zotylak Bonariwka 1
Zatoram Zatoracz, Zataracz Wyslik Wel. 1
Zasz Zasz Mylyk (2) 2
Zaszajs'kyj Zaszajski Dolyna 1
Zaiac' Zając Blyznianka, Waniwka (4), Wolosate, Izdebky, Krasna, Myscowa (3), Mszana (2), Telesznycia S. (2), Terepcza (2), Terstiana, Foliusz (2) 20
Zbur Zbur Kostariwci (3) 3
Zwazanyj Zwajiany Markiwci (2) 2
Zwancz Zwancz Zydiws'ke, Poliany M. 2
Zwartnyk Zwarnik Wirchomlia W. 1
Zwir Zwir Krynycia (3) 3
Zwiryk Zwirek Kostariwci 1
Zwirynnyj Zwirzynny Petrusza Wolia 1
Zwirczuk Zwerczuk Chystohorb 1
Zwonczyk Zwonczyk Kunkowa (4) 4
Zhribnyc'kyj Zgrzebnicki Opariwka 1
Zhribniak Zgrzebniak Waniwka 1
Zdzjeba Zdzieba Mszana (3) 3
Zdynczak Zdynczak Wojkowa 1
Zdrel's'kyj Zdrelski Wysowa 1
Zebko Zebko Wara 1
Zeha Zega Storozi W. (3) 3
Zehlyn Zeglin Lukawycia 1
Zezulia Zezula Brezowa 1
Zelenko Zelenko Solynka 1
Zeleniak Zeleniak Hrab 1
Zelizniak Zelizniak, Zelezniak Kam'iana 1
Zemlian Zemlan Woltuszowa 1
Zemlians'kyj Ziemiasski Sukowate, Szkliary (3) 4
Zendra Zendra, Zandra Rehetiw (4) 4
Zenczak Zenczak Rajs'ke (5) 5
Zen'o Zenio Zaslaw'e 1
Zeryla Zeryla Banycia (2) 2
Zemba Ziemba, Zikba Zaslaw'e, Szliachtowa (2) 3
Zydor Zydor Monastyrec' 1
Zyzulia Zyzula Bobrka 1
Zykrucz Zykrucz Swirzowa P. (3) 3
Zyns'kyj Zynski, Zienski Bodnarka 1
Zyn'o Zynio Odrechowa 1
Zyn'czak Zysczak Odrechowa 1
Zyriak Zyriak, Zyryak, Zyryiak Andrejiwka 1
Zilyns'kyj Zielisski Poliany NS., Jalyn 2
Zil'nyk Zielnik Wyslik W. 1
Zinyk Zinyk, Zynik Odrechowa 1
Zinczak Zinczak Bachir (2) 2
Zlatykewycz Ziatykiewicz Smerekowec' 1
Zlotnyc'chyj Ziotnicki Waniwka (4) 4
Zmatyczok Zmatyczek, Zmaciczek Rychwal'd 1
Zmij Zmij Poliany M. (2) 2
Znak Znak Uliucz 1
Zozulia Zozula, Zazula Wysloczok, Hyrowa, Zawadka R. (3), Zahir'ia Krampna 7
Zozuliak Zozulak Moczary (3) 3
Zola Zola Zawiz 1
Zoliak Zolak Wysowa 1
Zorylo Zoryio Jas'onka 1
Zrala Zraia Wolodz, Izdebky 2
Zrilko Zriiko, Zraiko, Zryiko Wirchomlia W. (2) 2
Zubal' Zubal, Zubiel Hyrowa (3), Poworoznyk (2), Skwirtne (2), Jawir'ia 8
Zubenko Zubenko Zahutyn (2) 2
Zubyk Zubik Dubriwka R. (2), Radoszyci 3
Zubryl Zubryi Zahir'ia, Uliucz 2
Zubryc'kyj Zubrzycki Bil'carewa (2) 2
Zub'iak Zubiak Wolia H. (3) 3
Ziazyk Ziazyk Zaslaw'je 1
Ziatyk Ziatyk Odrechowa (3), Smerek (2), Solynka 6
Ziatiak Zieciak Jawirky (2) 2
Ziaia Ziaia Roztoka M. 1
I
Iwanejko Iwaneyko Rajs'ke 1
Iwanenko Iwanenko Maniw 1
Iwanyk Iwanik Mezybrid (4), Perehrymka, Uliucz 6
Iwanyc'kyj Iwanicki Bykiwci, Hrusziwka (2), Semuszkowa, Tarnawa 5
Iwanycz Iwanicz Andrejiwka, Bobrka 2
Iwanyszyn Iwaniszyn Lukowe (2), Oslawycia (2) 4
Iwaniw Iwanow Ratnawycia 1
Iwankiw Iwankow Lukowe 1
Iwanko Iwanko Wyslik W. (3), Wolosate 4
Iwanus Iwanus Jablonycia R. (2) 2
Iwanuszko Iwanuszko Lupkiw (2) 2
Iwanczak Iwanczak Nowa Wes' (3) 3
Iwanczyk Iwanczyk Wolosate, Lukowe, Moszczanec' (2), Smil'nyk, Ustia R. (2) 7
Iwanczyk Iwanczyn Wojtkowa 1
Iwanczyszyn Iwanczyszyn Bachliawa 1
Iwasz Iwasz Andrejiwka 1
Ikoniak Ikoniak Jawirky (2) 2
Illiw Illow Hrusziwka 1
Iliasz Hasz Wil'ka (3), Ropycia R. 4
Il'kiw Ilkow Wafka, Zdwyzen', Kostariwci, Poliana, Radoszyci, Reped' (2), Jaselko 8
Il'c'o Ilcio Karlykiw (2) 2
Il'czak Ilczak Snitnycia 1
Il'czyszyn Ilczyszyn Wyslik W., Wolodz, Woroblyk Kop. (2), Zbojis'ka (2) 6
Inkula Inkuia, Inkaia Jablonycia R. (2) 2
Irha Irga Banycia S. 1
Iskers'kyj Iskierski Bortne 1
Isztwan Isztwan Rehetiw (2) 2
J
Jopyk Jopyk, Jopek Barnowec' (2) 2
K
Kabala Kabaia Tarnawa (2) 2:
Kawalko Kawaiko Muszynka 1
Kawejczyk Kaweyczyk Labowa 1
Kawka Kawka, Kauka Bos'ko, Dowhe, Zawadka R. (2), Koneczna, Radocyna, Chyrna, Chorne 8
Kawowczyk Kawowczik Odrechowa 1
Kawulycz Kawulicz Rostoka (2), Solynka (3) 5
Kawc'o Kawcio, Kowcio Labowec' 1
Kawczak Kauczak Poliana (2), Chorne (3) 5
Kaw'iak Kawiak Kostewa 1
Kahala Kahala, Kahuia Karlykiw (2) 2
Kadylo Kadylo Nowycia 1
Kadyliak Kadylak Chystohorb (3) 3
Kaduk Kaduk Wyszowatka, Hrab 2
Kazymirczyk Kazimirczyk Tyliawa (2) 2
Kalakuka Katakuka Izby (2) 2
Kalaman Kalaman Reped' (2) 2
Kalyhura Kaiygura Szkliary 1
Kalynycz Kalinicz, Kalenicz Smerekowec' (2) 2
Kalyniak Kaliniak Chertez, Jastrabyk 2
Kalyszak Kaliszak Lupkiw 1
Kaliczyk Kaliczyk Mszana 1
Kaliczka Kaliczka Poworoznyk (2) 2
Kambrat Kambrat Wolia N. (3) 3
Kamenyc'kyj Kamienicki Serednje W. (2) 2
Kamins'kyj Kamisski, Kamiesski Barwinok, Lubna, Mszana (2), Petrusza Wolia (3), Ripnyk (2) 9
Kaniszczak Kaniszczak Zdynia (2) 2
Kantoliak Kantolak Komancza (2) 2
Kantor Kantor Tychania (4) 4
Kanczuha Kanczuha, Kasczuga, Kasczuga Perehrymka, Swirzowa, Foliusz, Wolia Sen'kowa, Snitnycia, 5
Kaniuk Kaniuk Fl'orynka (3) 1
Kaniur Kaniur Wirchomlia W. 1
Kania Kania Mszana, Ripky 2
Kaniak Kaniak Stawyszcza (2) 2
Kapeliuch Kapeluch Wyslik W. (3), Pryslip (3), Ripky, Ropycia R., Surowycia 9
Kapel'czyk Kapelczyk Pantna 1
Kapitan Kapitan Krem'iana 1
Kapitula Kapituia Zdynia (2), Stawysza (2) 4
Kapko Kapko Banycia S. (6) 6
Kaplon Kapion Zyndranowa, Petrusza Wolia (2), Ripnyk (3) 6
Kapral Kaprai Wyslik, Monastyrec' (2), Odrechowa 4
Kapustianyk Kapustianik, Kapuscianik Dolzycia, Komancza, Jawirnyk 3
Kapuciak Kapuciak Mszana 1
Kapc'o Kapcio Terepcza (2) 2
Karanycz Karanicz Banycia S. 1
Karasz Karasz Berezka 1
Karbal' Karbal Perehrymka 1
Kardacz Kardacz Rop'ianka (2) 2
Kardasz Kardasz Tyliawa 1
Karlyk Karlik Hladysziw 1
Karlyc'kyj Karlicki Jawirnyk 1
Karlo Kario Losje 5
Karliak Karlak Liszczyny, Nowycia (5), 7
Karmazyn Karmazyn Waniwka (2) 2
Karol' Karol Lupkiw 1
Karp Karp Macyna W., Pawlokoma (3), Poliany NS., Jawirnyk Rus'k. 6
Karp'iak Karpiak Bila Woda (3), Liszczyny (4) 7
Karsnewycz Karsniewicz Woroblyk Kop. (3) 3
Kasyn Kasyn Wolia Sen'kowa 1
Kasycz Kasicz Kotan' 1
Kaspriak Kasprzak Chorna Woda (4) 4
Kastranec Kastraniec Odrechowa 1
Kas'czyn Kaśczyn, Kascyn Bos'ko 1
Katanka Katanka Wysoczany 1
Katolyk Katolik Turianka 1
Kachnycz Kachnicz Wyslik W. (5) 5
Kac'o Kacio Radoszyci 1
Kaczala Kaczata Wysoczany 1
Kaczmaryk Kaczmaryk Nowosil'ci (3) 3
Kaczmars'kyj Kaczmarski Berezka, Bonariwka (2), Hwozdianka, Jalyn 5
Kaczmarczyk Kaczmarczyk Halbiw (3), Dosznycia, Macyna W. (2) 6
Kaczor Kaczor Zdynia (2), Kam'iana, Smerek (3) 6
Kaczorows'kyj Kaczorowski Bos'ko 1
Kaczur Kaczur Chrewt 1
Kaczurko Kaczurko, Kaczorko, Kuczurko Bos'ko (3) 3
Kasza Kasza Moszczanec' (2), Poliany S, Ropycia, Skwirtne 5
Kaszyk Kaszyk, Kaszik Petrusza Wolia (5), Ripnyk 6
Kaszyc'kyj Kaszycki Korolewa R. 1
Kaszlak Kasziak Wyslik W. 1
Kaszmar Kaszmarz Bortne 1
Kasznows'kyj Kasznowski Wirchomlia M. 1
Kasztelian Kasztelan Hlomcza 1
Kaszczak Kaszczak Wyslik W., Zdynia (2), Mszana 1
Kwak Kwak Prybysziw 1
Kwylyk Kwilik Rostoky 1
Kwoka Kwoka Izby (3), Jas'onka 4
Kwoczka Kwoczka Hladysziw, Rostajne (3) 4
Kwiatko Kwiatko Wirchnia 1
Kwiaton'czyk Kwiatosczyk Izby 1
Keblesz Keblesz, Kleblesz Berest (3), Tylycz 4
Keklianczyk Kieklanczyk Wirchomlia W. 1
Keleczawa Kelecawa, Kieleczawa Stawysza (4) 4
Keleszowec' Keleszowiec, Kieleszowiec Wolosate 1
Kel'man Kielman Lukawycia (2) 2
Kepesz Kepesz Wolia Jaworowa (2) 2
Kerman Kierman Terepcza (2) 2
Kerpczar Kierpczar Leliuchiw (2) 2
Kertyczak Kiertyczak Skorodne (4) 4
Kecz Kecz Hrab, Swiatkowa M. 2
Kydala Kydaia Zyndranowa 1
Kydora Kydora, Kidora Lupkiw 1
Kyryk Kyryk, Kiryk, Kirik Wyslik W., Wysoczany, Karlykiw (2), Mykiw (6) 10
Kyrylejczyk Kirylejczyk Mokre 1
Kyrpak Kyrpak Ratnawycia 1
Kyrpan Kirpan Hyrowa, Malastiw (2), Tyliawa (4), Foliusz 8
Kysel'ows'kyj Kisielowski Szymbark, Jaszkowa (3) 4
Kycia Kycia Horodok 1
Kycz Kycz, Kicz Bykiwci 1
Kyczak Kiczak Hrab, Serednje W. (5) 6
Kyczan Kiczan Krasna (2) 2
Kyczela Kiczeia Uhryn 1
Kyczera Kiczera Klopitnycia (2) 2
Kyczka Kyczka Losje (2), Nowa Wes' (3) 5
Kyszka Kiszka Zahir'ia (2) 2
Kyiak Kyjak Odrechowa (3) 3
Kibala Kibaia Uliucz (3) 3
Kiwadra Kiwadra Chorne 1
Kidyn Kidyn Kotiw 1
Kidon' Kidos Matijewa, Skladyste, Uhryn (3) 5
Kikela Kiekela Wijs'ke 1
Kikliak Kieklak Wirchomlia W. (2) 2
Kikta Kikta Kostariwci 1
Kikc'o Kikcio Wyslik W. (3) 3
Kilko Kiiko Swiatkowa W. 1
Kimak Kimak Ozynna, Sukowate (2), Turyns'ke (4) 7
Kindzeraws'kyj Kkdzierawski Poliany M. 1
Kipa Kipa Koneczna, Jas'onka 2
Kipysz Kipisz, Kipiesz Wara, Hlodyo (2) 3
Kir Kir Lupkiw (3), Smil'nyk (3) 6
Kirda Kirda Wyslik W. (2), Stawysza 3
Kirynka Kirinka Telesznycia S. 1
Kirych Kirych, Kyrych Wysowa (2) 2
Kirtak Kirtak Malastiw (3) 3
Kiselycia Kisielica Jaselko 1
Kisylycz Kisylicz Jaselko (2) 2
Kistka Kistka Pel'nia 1
Kit Kit, Kot Bos'ko, Wyslik W. (3), Wirchnia, Woroblyk Szl. (2), Hladysziw (4), Zawadka R., Kam'ianka (3), Chertez (5) 20
Kityk Kityk, Kocik Brezowa (3), Halbiw (4), Poliany M., Swiatkowa W. 9
Kicej Kicej, Kicey Hyrowa, Krywe, Jas'onka 3
Kicyk Kicyk Smil'nyk, Telesznycia S. 2
Kiciura Kiciura, Kicura Wirchomlia M. (2) 2
Kiszko Kiszko Berezowec' 1
Klap Kiap Skwirtne 1
Klapacz Kiapacz Bodnarka (3), Malastiw 4
Klapyk Klapik Kunkowa (2) 2
Klaczanyj Kiaczany Hyrowa, Jablonycia R. (2) 3
Klaczko Kiaczko Wysloczok 1
Kleban Kleban Monastyrec' (2) 2
Klen Kles Myczkiwci 1
Klepacz Klepacz Wojkowa (2), Mochnaczka (2), Skladyste (4) 8
Klepczak Klepczak Mochnaczka (2) 2
Klecun Klecun Szczawne 1
Klecha Klecha Wil'chowa, Izby 2
Klywak Kiywak Wyslik W. 1
Klym Klim Wolodz, Kostewa, Myczkiwci, Mszana, Oslawycia, Pel'nia (2), Polonna, Uliucz (2) 10
Klymacz Klimacz Klopitnycia (4) 4
Klymkows'kyj Klimkowski Pantna 1
Klymowycz Klimowicz Witryliw 1
Klymunda Klimunda Wyslik W., Krem'iana (5) 6
Klymczak Klimczak Baranowec' 1
Klynyk Klinik Pel'nia 1
Klynkowycz Klinkowicz Wojkowa 1
Klynkows'kyj Klinkowski Wojkowa (2) 2
Kliszcz Kliszcz, Kleszcz Brunary (3), Kunkowa, Ja wirnyk R., Jaszkowa (4) 9
Klok Klok Moczary (3) 3
Klos Kios Poliany S. 1
Kliuczka Kluczka Woltuszowa, Polonna (2) 3
Kliuczko Kluczko Mochnaczka W. (3) 3
Kliucznyk Klucznik Myczkiwci, Rajs'ke 2
Klianca Klanca Kam'ianka 1
Kliaczko Klkczko Nowycia 1
Kmetyk Kmetyk, Kmiecik Hrabiwka (2) 2
Kmetyszyn Kmiecyszyn Kostewa 1
Kmecinko Kiniecinko Bykiwci 1
Kmyniak Kmyniak Mochnaczka N. 1
Knap Knap Hyrowa 1
Knysz Knysz, Knisz Wyslik W., Hrab (2), Zyndranowa, Karlykiw, Lubna (2), Poworoznyk, Jastrabyk (2) 10
Koban Koban Izby, Swiatkowa, Stawysza (2) 4
Kobasa Kobasa Dolzycia 1
Kobelka Kobeika, Kobieika Petrusza Wolia (2) 2
Kobeliuch Kobieluch Wirchomlia W. (2) 2
Kobelia Kobela, Kobiela Zdynia, Zawadka R. (5), Polowci, Prusyk 8
Kobeliak Kobelak Krampna 1
Kobylyk Kobylik Poliany S. 1
Kobyliak Kobylak Bila Woda, Brezowa, Krampna (5), Lypna (3) 10
Kobys' Kobyś Szliachtowa (2) 2
Kobycia Kobycia Mszana 1
Kowalyk Kowalik Baranowec' (4), Mryholod, Nowa Wes' (2), Rostajne, Telesznycia S. (2), Chornoriky 11
Kowalycz Kowalicz Muszynka 1
Kowaliw Kowalow Dolyna, Smerek, Szczawne (2) 4
Kowal' Kowal Bos'ko (2), Bukiws'ko, Wysoczany, Wojtkowa, Wolowec', Wolia Jaworowa, Hlodno (2), Dolyna, Doszno (2), Zydiws'ke, Zawiz, Izby, Izdebky, Liszczyny, Lose Kr. (2), Malastiw, Moczary, Pawlokoma, Poliana (2), Radoszyci (2), Rychwal'd (3), Ropycia (2), Syniawa (3), Sil'nycia, Smerek, Stawysza, Sukowate (2), Turianka, Turyns'ke, Uliucz (2), Chaszyn (3), Chyrna (2), Szliachtowa (4), Szczawne (2), Jawirnyk R. (2) 56
Kowal'kewycz Kowalkiewicz Kostariwci 1
Kowal'owycz Kowalowicz Dolyna 1
Kowal's'kyj Kowalski Dubne, Zehestjiw, Prybysziw 3
Kowal'czyk Kowalczyk Banycia, Barwinok, Wolycia (4), Hyrowa, Zbojis'ka, Zloc'ke, Kunkowa, Monastyrec', Odrechowa, Pel'nia (2), Stawysza (4), Telesznycia S. (4), Uliucz, Ustia R. (3), Fl'orynka (3), Jawirnyk Rus'kyj 31
Kowbasa Koibasa, Kieibasa, Kieibasa Bortne (2), Krasna (3) 5
Kowbasyk Kioibasik Rychwal'd (3) 3
Kowbel' Kowbel Myczkiwci 1
Kohut Kogut, Kochut Bodnarka (3), Wolosate, Zydiws'ke, Krampna (3), Lose Kr., Polonna (3), Ratnawycia, Smil'nyk, 15
Kohutanycz Kogutanicz Lupkiw (2) 2
Kohutyk Kohutyk, Kochutyk, Kogucik Polonna, Serednje W., Tur'ians'ke 3
Kohutiak Kohutiak, Koguciak Wyslik W. (3), Tyliawa (2) 5
Koda Koda Skwirtne (3) 3
Kodyk Kodyk Luh 1
Kozak Kozak Bobrka (2), Bos'ko (2), Wolodz, Dal'owa, Krasna, Krynycia (2), Monastyrec' (2), Morochiw, Mochnaczka, Poliany, Pstruzne (2), Radoszyci (2), Jaselko, Jaszkowa (5) 24
Kozel Kozioi Maniw (2) 2
Kozyk Kozyk Hrabiwka, Rajs'ke 2
Kozyc'kyj Kozicki Telesznycia S. 1
Kozlyk Kozlik Zawadka Mor. (2), Poworoznyk 3
Kozlows'kyj Koztowski Holuczkiw 1
Kozows'kyj Kozowski Izby (2) 2
Kozub Kozub Zehestiw (3), Tokarnia (2) 5
Kozubs'kyj Kozubski Berezka 1
Kozul' Kozul Krynycia 1
Koziak Koziak Maniw 1
Koziar Koziar Kryziwka 1
Koziara Koziara Berest (4) 4
Kokra Kokra Posada Jasl. 1
Kolacz Koiacz, Koiacz Bila Woda, Mochnaczka 2
Kolaczyk Koiaczyk Ja wirnyk Rus'kyj 1
Kolasz Koiasz, Kolasz Wirchomlia M., Zahir'ia 2
Koldra Koidra Swiatkowa W. 1
Kolejka Koleyka Waniwka 1
Kolyk Koiyk, Kolyk Szkliary 1
Kolyska Koiyska Zawadka Rym. 1
Kolinko Kolanko Zdwyzen' 1
Kolinc'o Kolincio Jalyn 1
Kolinczak Kolinczak Smerek (2) 2
Koliczko Koliczko, Kolicko, Koiyczko Zloc'ke (2), Krynycia (2), Jastrabyk (5) 9
Kolodij Koiodzej Bilianka, Kins'ke (3) 4
Kolodijczak Koiodziejczak Ripnyk (2) 2
Kolodijczyk Koiodziejczyk Wapenne, Woroblyk Kop. (4) 5
Kolotylo Koiotyio Wolowec' 1
Koltak Koitak Myczkiwci (2) 2
Koltyk Koityk Zaslaw'je 1
Koltko Koitko Bilianka, Wapenne (4), Nowycia (2) 7
Koluba Koiuba Poworoznyk (2) 2
Kolcz Koicz Klymkiwka (2) 2
Kolczun Kolczun, Koiczon Banycia, Krasna 2
Kol'ba Kolba Serednje W. 1
Kol'czyk Kolczyk Kunkowa 1
Komanec'kyj Komaniecki, Komanicki Wolia W., Komancza,Foliusz 3
Komarnyc'kyj Komarnicki Perehrymka 1
Komaruc Komaruc Radoszyci 1
Komyszak Komiszak Jaselko 1
Komij Komy Tarnawka 1
Komcza Komcza Lukawycia 1
Konars'kyj Konarski Waniwka 1
Konasewycz Konasiewicz Lypowec' 1
Kondrak Kondzak Wyslik Wel. 1
Kondrat Kondrat Barwinok, Blichnarka, Wafka, Hlodno (2), Zawadka Mor., Zyndrapowa, Zubens'ko (2), Zubryk (2), Liszczyny, Lose, Morochiw, Jawirnyk (3) 17
Kondratyk Kondratyk Zydiws'ke 1
Kondraczak Kondraczak Mszana 1
Konyk Konik Hrab, Dal'owa, Zaslaw'je, Monastyrec', Mryholod, Odrechowa (5), Tokarnia (3), Turians'ke (3) 16
Koniw Koniuw Szczawne (2) 2
Konkewycz Konkiewicz Odrechowa (4) 4
Konowal Konowal Bila Woda (4) 4
Konc'o Koncio Posada Jasl., Rajs'ke (2) 3
Konczyk Konczyk Storozi W., Storozi M. 2
Koniuczak Koniuczak Fl'orynka 1
Kon' Kos Lubna (2), Pulawy (2) 4
Kopa Kopa Jas'onka 1
Kopac'kyj Kopacki Pawlokoma 1
Kopacz Kopacz Wolowec', Wolia Sen'kowa, Kotiw, Mylyk, Nadoliany, Turians'ke 6
Kopylec' Korilec, Kopila Komancza (2), Moszczanec' (2), Smerek (2), Tarnawka 7
Kopyl'c'o Kopylcio Stuposiany N. (2) 2
Kopyl'czak Kopylczak, Kopylcak Labowec', Roztoka M. (3), Skladyste, Smerek (3) 8
Kolyna Koripa Bos'ko, Woltuszowa, Woroblyk Kop. (2), Poliany S. 5
Kopyniak Kopiniak Syniawa 1
Kopysins'kyj Kopysisski Chyrna 1
Kolysko Kopysko Radoszyci 1
Kopystyns'kyj Kopystysskl Berezowec', Dubriwka Rus'ka 2
Kolyscians'kyj Kopysciesski Chertizne (3), Chorna (5) 8
Kopytko Kopytko Moszczanec' (2) 2
Kopycyns'kyj Kopyciesski Brunary W, 1
Kopyc'kyj Kopicki Chertizne (4) 4
Kopyczko Kopyczko Zahir'ia 1
Kopij Kopij, Kopiej Hrabiwka, Zahutyn (2), Lypowec' (3) 6
Kopijczak Kopijczak, Kopieyczak Hrabiwka 1
Kopka Kopka Wyslik W. (1), Morochiw 3
Kopcian iKopcian Wolowec' 1
Kopcialyk Kopciaiik Pantna 1
Kopc'o Kopcio Dubriwka R. (3), Myscowa Sil'nycia 5
Kopcza Kopcza Blichnarka (2), Bortne, Lypowec', Neznajowa (3), Nowa Wes' (2), Nowycia (2), Mochnaczka (4), Pstruzne (2), Swiatkowa (2), Solotwyny (2) 21
Kopczak Kopczak Wyslik W., Woroblyk Kop. (7), Halbiw, Dydnia, Zawiz (2), Koneczna, Leliuchiw 14
Kopczyk Kopczyk Zahir'ia, Nebic'ko (2) 3
Kopczyszak Kopczyszak Moczary (4) 4
Kop'iak Kopiak Dosznycia 1
Korba Korba Zydiws'ke (4), Kam'ianka (2), Liszczyny, Poliany M., Terstiana (5) 13
Korbak Korbak Wyslik W. (3) 3
Korbal' Korbal, Korbel Moczary (2), Tarnawka (2) 4
Korbyk Korbyk Myscowa 1
Korbycz Korbicz Snitnycia (3) 3
Korwacz Korwacz, Karwacz Syniawa (2) 2
Kordan Kordan Wyslik W. (4), Prybysziw 5
Korec'kyj Korecki Bos'ko 1
Korynda Korynda, Kerynda Hyrowa (2) 2
Korytko Korytko Berezka, Jawirnyk Rus'k. 2
Korin' Korys, Korzes Wolosate, Rehetiw 2
Kormosz Kormosz Rychwal'd 1
Kornac' Kornaz Hlomcza (3) 3
Kornej Korney, Kornay Bila Woda (3), Jawirky (2) 5
Korobczak Korobczak, Koropczak Switnycia (2), Chertizne (2) 5
Koruda Koruda Zdynia 1
Korunka Korunka Mylyk 1
Korus Korus Brezowa 1
Koruc Koruc Odrechowa, Polonna 2
Korciak Korciak, Korcio Monastyrec' (5) 5
Korczak Korczak Wyslik Wel. 1
Korczows'kyj Korczowski Kam'iana 1
Koc Kos Lubna (2) 2
Kosar Kosar, Kossar Hanczowa, Klymkiwka, Radocyna (2) 4
Kosaczko Kosaczko Jalyn 1
Kosec'kyj Kosecki Lose 1
Kosmyk Kosmik Moczary 1
Kosmows'kyj Kosmowski Wijs'ke 1
Kosows'kyj Kosowski, Kossowski Izby (2) 2
Kospyrda Kospyrda Roztoka W. (2) 2
Kost Kost Terstiana 1
Kostel'nyj Kościelnik Pryslip, Ustia R. 2
Kostel'nyk Kościelny Bil'carewa (3), Roztoka W. 4
Kostenko Kostenko Zahutyn 1
Kostec'kyj Kostecki Ustia Rus'ke 1
Kostyk Kostyk, Kościk Bobrka, Bortne, Zbojis'ka (3), Mszana (3), Odrechowa, Pantna, Perehonyna (2), Poworoznyk, Pulawy, Rychwal'd (2), Serednje W. (4), Sukowate, Szczawnyk (2) Jablonycia R. (2) 25
Kostyl' Kostyl Wysloczok 1
Kostyn Kostyn Bos'ko 1
Kostys'ko Kościsko Petrusza Wolia (5) 5
Kostycz Kostycz, Kostyc Dal'owa, Posada Jasl. (4), Swiatkowa W. 6
Kostyszak Kostyszak, Kostiszak Dubne, Muszynka (2), Jastrabyk 4
Kostyszyn Kostyszyn Wolia N. (2) 2
Kostiw Kostiw, Kościow Kwiaton', Chystohorb 2
Kostko Kostko, Kostka Wil'sznia, Mszana (2) 3
Kostowycz Kostowicz Uliucz 1
Kostura Kostura Jastrabyk 1
Kostiak Kosciak Halbiw (3) 3
Kosciw Kościow Myczkiwci, Telesznycia S. (2), Jawirnyk 4
Kosc'o Koscio Hlodno (5), Zawiz 6
Kot Kot Wolycia (4), Rajs'ke, 6
Ratnawycia
Kotans'kyj Kotasski Zdynia, Luh 2
Kotyk Kotyk Odrechowa, Serednje W., Chmil'nyk 2
Kotyla Kotyla Zahir'ia 1
Kotyrha Kotyrha, Koterha Wyszowatka, Hrab 2
Kotys Kotys, Kotes Balutianka (2), Dal'owa (2), Cheremcha, Jawirnyk Rus'. 6
Kotysak Kotysak Maniw 1
Kotliar Kotlarz Dudynci, Markiwci (2) 3
Kotliarczyk Kotlarczyk Jalyn (2) 2
Kotows'kyj Kotowski Turians'ke 1
Kotula Kotuia, Kotula Zdynia 1
Kotulycz Kotulicz, Kutulicz Bohusza 1
Kochan Kochan Wolowec', Zawadka Rym., Poliany S., Radoszyci, Rajs'ke (2), Swiatkowa (3), Serednje W., Sukowate, Fl'orynka (2), Chertizne (2), Szczawne (3) 18
Kochans'kyj Kochasski Zabrid' 1
Kocan Kocan, Kocon, Kocian Wyslik W., Wyszowatka, Wolowec', Pel'nia, Reped', Uliucz 6
Kocar Kocar, Kocer Wysowa (3) 3
Kocyla Kocyia Pel'nia 1
Kocylows'kyj Kocyiowski Jalyn 1
Kocor Kocor Roztoka M. (3), Skladyste (2) 5
Kocuba Kocuba Luh 1
Kocur Kocur Wysoczany, Zloc'ke, Moczary, Neznajowa, Polonna, Rozdillia (2), Fl'orynka 8
Kociuba Kociuba Terepcza (2) 2
Kociuta Kociuta Jablonycia Rus'ka 1
Kociaba Kociaba, Kocaba Balutianka, Monastyrec', Pulawy 3
Kocialko Kociaiko, Kocioiko Lubna 1
Kociatyn Kociatyn Jawirnyk Rus'kyj 1
Koc'o Kocio Poliany M. 1
Koczan Koczan Wolosate, Moszczanec' (2), Muszynka, Sukowate 5
Koczans'kyj Koczasski Muszynka 1
Koczara Koczara, Koczar Zawoji, Poliany S. (3), Rostajne (3) 7
Koczerak Koczerak Horodok (3) 3
Koczerzak Koczerjiak Horodok (2) 2
Koczka Koczka Jas'onka 1
Kocznia Kocznia Korolewa R. (2) 2
Koczur Koczur Mylyk, Poworoznyk (4), Szliachtowa (2) 7
Koszar Koszar Dowhe 1
Koszyk Koszyk, Kaszyk Klymkiwka, Pulawy, 5
Rajs'ke (2), Fl'orynka
Koszyszak Koszyszak Wolia Ceklyns'ka 1
Kosztyla Kosztyia, Kosztyla Lubna (2) 2
Koszczak Koszczak Zloc'ke (5) 5
Krawec' Krawec, Krawiec Wysloczok, Wolia Sen'kowa (3), Hlomcza, Zdynia, Zehestiw, Kostewa, Moszczanec', Selys'ka, Serednje W. (2), Storozi W, Tokarnia, Poliany M. 15
Krawczak Krawczak Nowa Wes', Uhryn 2
Krawczyk Krawczyk, Krawczik Banycia, Zahir'ia, Lose Kr. (3), Mochnaczka 6
Krawczyszyia Krawczyszyn Turians'ke (2) 2
Krajnyk Kraynik Wil'chowa (2), Wolia Jaworiws'ka, Nahoriany, Uliucz (2) 6
Krajniak Krayniak, Krainiak, Kraniak Andrejiwka, Wojkowa, Zloc'ke, Kam'na, Krynycia (2), Muszynka, Skwirtne, Ustia R., Chorna, Chorne 11
Krajows'kyj Krajowski Berezka, Rehetiw 2
Kramar Kramar, Kramarz Kostewa, Ratnawycia 2
Kramarczyk Kramarczyk Hrabiwka 1
Krasows'kyj Krasowski Wil'ka 3
Krason Krason Lubna 1
Krasunko Krasunko Bykiwci 1
Krem Krem Terepcza 2
Kreslewycz Kreślewicz Maniw 1
Kretyk Krecik Macyna W. 4
Krechel' Krechel Krynycia 5
Krechlia Krechla Szczawnyk 1
Kreczko Kreczko Uliucz 2
Kresz Kresz Zahir'ia 1
Krywdiak Krzywdziak Zaslaw'e 1
Krywyc'kyj Krzywicki Jablonycia R. 5
Krywonis Krywonos, Krzywonos Bykiwci 2
Krywczyc'kyj Krywczycki Krampna 1
Kryw'iak Krzywiak Wyslik W. 1
Kryzanows'kyj Krzyjianowski Skorodne 1
Kryzows'kyj Krzyjiowski Maliwka 1
Krynyc'kyj Krynicki Andrejiwka, Banycia (3), Wojkowa (3), Dubne (3), Zehestiw, Izby (4), Krynycia (3), Leliuchiw (3), Mochnaczka W., Snitnycia, Solotwyny, Tylycz 25
Krypoczka Krypoczka Monastyrec' 1
Krypy'o Krzypcio Dal'owa 1
Krysa Krysa Zawadka R., Zahir'ia, Korolyk Wol. Radoszyci, Solynka 5
Krysyna Krysyna Reped' (2), Jawirnyk (2) 4
Krysko Krysko, Krzysko Rehetiw (2), Uhryn (2) 4
Krystynycz Krystynicz Wysowa 1
Krystofyk Krystofik Poworoznyk 1
Krychta Krychta Radoszyci 1
Kril' Kril, Krol, Krul Brezowa, Horodok (2), Huczwyci, Kostewa, Luh (2), Moszczanec' (3), Ol'chowec' (2), Reped', Foliusz (3), Chrewt, Jas'onka 18
Krok Krok Szymbark (3) 3
Krokosz Krokosz Chertez (2) 2
Krolews'kyj Krulewski Matijewa (2), Mochnaczka, Nowycia (2), Roztoka M., Skladyste, Chacziw 8
Krolyk Krulik, Krulik Bilianka (3), Zawadka Mor., Pawlokoma, Poliany M. (2) 7
Kroliak Krolak Wysoczany, Kozuszne (2) 3
Krot Krot Wyslik W., Lose (4), Polonna, Tokarnia (2), Jalyn 9
Krochla Krochia Dosznycia (4), Kotan', Jawir'ia (3) 8
Kruk Kruk Wapenne (2), Wyslik W., Nowosil'ci (3) 6
Krupa Krupa Wapenne, Wijs'ke, Zaluz (3), Pantna (3), Polonna (2), Reped', Syniawa (3), Tyskowa, Uhryn (3), Jawirky (4) 22
Krupej Khyreu Barwinok (2), Dal'owa (3) 5
Krupyk Krupik Wil'sznia (2), Woroblyk K. (3) 5
Kruslews'kyj Kruślewski Dubne 1
Krutylo Krutyio Losje (3), Pantna 4
Krut'o Krutio, Krucio Myczkiwci 1
Kruczyk Kruczik, Kruczek Kostewa 1
Kriak Kriak, Krak, Krzak Zdynia (2), Polonna Chorne (2) 5
Ksenycz Ksenicz, Ksienicz Bilyczna, Dowhe, Koneczna (4), Neznajowa (2), Ozynna, Rehetiw, Chorne 9
Ksenczyn Ksenczyn Lupkiw (3) 3
Kseniak Kseniak, Ksyniak Syniawa (2) 3
Ks'onzyk Ksiąjiyk Ol'chowec' (2), Chrewt 3
Kubyk Kubik Nowa Wes' 1
Kubycz Kubicz Poworoznyk 1
Kublesz Kublesz Wojkowa 1
Kudzianycz Kudzianicz, Kudzanicz Banycia (5) 5
Kudla Kudia Myscowa, Smil'nyk, Tychania, Chaszyn, Chorne 5
Kudlyk Kudlik Bil'carewa 1
Kudliak Kudlak Dubriwka R. (2) 2
Kudryk Kudryk Moszczanec' (2) 2
Kudryn Kudryn Moszczanec' 1
Kuzemko Kuziemko Oslawycia (2), Polonna, Syniawa (2) 5
Kuzyk Kuzik Smil'nyk 1
Kuzymba Kuzimba Wyslik W. (2) 2
Kuzymczak Kuzimczak Bil'carewa (3) 3
Kuzma Kuzma Barwinok, Bohusza, Holuczkiw, Nowa Wes' (2), Prusyk (3) 8
Kuzmyk Kuzmik Kam'ianka, Telesznycia S. 2
Kuzmoczko Kuzmoczko Cheremcha 1
Kuzmiak Kuzmiak Perunka (3), Poworsznyk 4
Kuzniak Kuzniak Korolewa R. (2) 2
Kuziak Kuziak Bohusza (4), Bortne (5), Szczawnyk 10
Kuzianka Kuzianka Wyslik W. (2) 2
Kuz'ma Kuźnia Bodnarka, Bos'ko, Duszatyn, Tyliawa 4
Kuz'mak Kuźmak Bil'carewa, Brunary, Pel'nia, Rostoka (2), Chorna Woda (2) 7
Kuz'mycz Kuźmicz Snitnycia, Stawysza (2) 3
Kuz'o Kuzio, Kuzia Zaslaw'je, Monastyrec' (2), Moszczanec' 4
Kuk Kuk Myscowa (2) 2
Kukela Kukieia Zyndranowa (3) 3
Kukelka Kukelka Rostajne (2) 2
Kukulka Kukuika Poliany NS. 1
Kulenycz Kulenicz Perehrymka (3) 3
Kulyk Kulik, Kulig Wyslik W. (3), Wysowa (2), Wolosate, Wolia Ceklyn. (3), Zydiws'ke (2), Krynycia, Myscowa, Monastyrec' (6), Polonna (2), Rychwal'd, Uliucz (2), Jas'onka 25
Kulymaczak Kulimaczak Poworoznyk 1
Kulyn Kulin Horodok (2) 2
Kulynycz Kulinicz Banycia S., Zubens'ko (2), Poworoznyk (3), Radocyna (2) 8
Kulisz Kulisz Mochnaczka W. (2) 2
Kuliawyj Kulawy Terstiapa 1
Kulianda Kulanda Labowa (2), Nowa Wes' 3
Kuliasza Kulasza Krynycia 1
Kul'ka Kulka Szliachtowa (2) 2
Kul'czyc'kyj Kulczycki Wolia Ceklyns'ka (2) 2
Kumyc'kyj Kumicki Bortne (2) 2
Kumc'o Kumcio, Komcio Tokarnia 1
Kumczyk Kumczyk Mochnaczka 1
Kuna Kuna Wolowec' 1
Kunasz Kunasz Bobrka (4), Ropycia R. 5
Kunda Kunda, Konda Hrusziwka (3) 3
Kuydrat Kundrat Zawadka R. 1
Kunycz Kunicz Uliucz 1
Kunka Kunka, Kunko Bos'ko, Waniwka (6) 7
Kunciak Kunciak Mochnaczka N. 1
Kunc'o Kuncio Szczawne 1
Kunczyk Kunczyk, Kuncik Mochnaczka N. (2) 2
Kuniak Kuniak Mochnaczka H. 1
Kun'o Kunio Hyrowa, Preluky (3) 4
Kun'cz Kuscz, Kuncz Hrab (2), Ozynna (2) 4
Kupa Kupa Moszczanec' 1
Kupenczak Kupiesczak Bila Woda 1
Kuper Kuper Kuliaszne 1
Kupec Kupiec Wysowa, Krasna (2) 3
Kupczak Kupczak Waniwka 1
Kurwa Kurwa Poliany Surowyczni 1
Kurdyla Kurdyia, Kurdyio Dal'owa (4), Lypowec', Posada Jaslys'ka 6
Kurej Kurey Korolewa R. (2), Fl'orynka 3
Kurenko Kurenko, Korenko Polonna 1
Kurylo Kuryio, Kuryiio Wysowa (4), Losje (3), Serednje W., Tarnawa 9
Kurylko Kuryiko Radocyna (3) 3
Kurylows'kyj Kuryiowski Hlomcza (2) 2
Kuryliak Kurylak Waniwka (4), Rehetiw, Jawirnyk Rus'kyj (2) 7
Kurynec' Kuryniec Bila Woda (2), Jawirky 3
Kurys' Kuryś Pawlokoma 1
Kurycia Kurycia, Kurica Mszana, Chaszyn 2
Kurnaft Kurnaft Preluky (3) 3
Kuroczka Kuroczka, Kureczka Bykiwci, Uliucz (2) 3
Kurpa Kurpa Wysoczany 1
Kurtej Kurtey Wolosate 1
Kuruc Kuruc Wysoczany, Kozuszne, Swiatkowa W., Chrewt, Chorne 5
Kurczak Kurczak, Karczak Roztoka W. 1
Kuriawa Kuryawa Dal'owa 1
Kur'iar Kuryar Banycia 1
Kus Kus Bobrka (2), Chertez 3
Kusala Kusaia, Kusayia Koneczna (4), Chorne (2) 6
Kusenko Kusienko Krasna 1
Kusyj Kusy Berezowec' (2), Duszatyn 3
Kusyk Kusyk Krynycia 1
Kuscyk Kuscik Waniwka (2) 2
Kuten' Kuten Kozuszne, Polonna 2
Kuchar Kuchar, Kucharz Hyrowa (2) 2
Kuchars'kyj Kucharski Pulawy 1
Kuchyna Kuchyna Komancza (3), Lupkiw 4
Kuchta Kuchta Zawadka R., Korolyk Wolos'kyj (3) 4
Kuchtyk Kuchtyk, Kuchcik Telesznycia S. (2) 2
Kucaba Kucaba Selys'ka 1
Kucyba Kucyba Luh 1
Kucybala Kucybaia Chystohorb (2) 2
Kucyban Kucyban Szczerbaniwka (2) 2
Kucyk Kucik Mochnaczka 1
Kucyla Kucyia Jablonycia R. (2) 2
Kucyna Kucyna Tokarnia (5) 5
Kucynda Kucynda Radoszyci (2) 2
Kucliak Kuclak Temesziw 1
Kuc'kyj Kucki Wolowec' 1
Kuc'orko Kuciorko Smereczne (2) 2
Kucz Kucz Zehestiw (3), Zubryk (6), Sil'nycia, Szczawnyk (2) 12
Kuczawa Kuczawa Zaluz 1
Kuczak Kuczak Roztoka W. 1
Kuczala Kuczaia Mochnaczka N. 1
Kuczara Kuczara Wyslik W. (2) 2
Kuczwara Kuczwara, Koczwara Koszwara Wysloczok, Krampna (4), Moszczanec' (3), Mszana (2), Surowycia (2) 12
Kuczerba Kuczerba Lupkiw 1
Kuczma Kuczma Hrabiwka, Jalyn (2) 3
Kuczmar Kuczmar Bohusza 1
Kucznyk Kucznik Hlodno 1
Kuszwara Kuszwara dyw. Kuczwara 1
Kuszlita Kuszlita Nowa Wes' (3) 3
Kusznir Kusznir, Kuśnirz Wyslik W. (2), Odrechowa, Radoszyci (2) 5
Kusznirczyk Kuśnirczyk Odrechowa 1
Kusztelian Kusztelan Dobra 1
Kuszczuk Kuszczuk Foliusz 1
L
Laba Łaba Tychania (2) 2
Labasiak Labasiak Skladyste (2) 2
Labasz Labasz Wysowa (2), Mochnaczka 3
Labyk Łabik Petrusza Wolia, Swiatkowa W. 2
Labzda Labzda, Labszda Fl'orynka (2) 2
Labows'kyj Labowski Bilianka (2), Labowa (2), Lose (2), Lose Kr. (2) 8
Laboc'kyj Łabocki Chyrna 1
Labuda Łabuda Rehetiw (5) 5
Labun Łabun Chystohopb 1
Lab'iak Łabiak Bos'ko (2), Odrechowa (4), Pulawy 7
Lawryk Lawryk, Lauryk Krynycia, Solotwyny 2
Lawriw Lawriw Polonna (2) 2
Ladnyj Ładny Szczawnyk (2) 2
Lazar Lazar Wijs'ke 1
Lazaryszak Lazaryszak Banycia S. 1
Lazarko Łazarko Kwiaton' 1
Lazarczak Lazarczak Bila Woda (4) 4
Lazor Lazor Zawadka R. (2), Reped' 3
Lazoryk Lazoryk Bereznycia N., Bodnarka, Myscowa, Myczkiwci, Prusyk (2), Radoszyci 7
Lazoryszyn Lazoryszyn Smerek 1
Lazoryszczak Lazoryszczak Maniw (5), Szczerbaniwka 6
Lazorko Lazorko Odrechowa 1
Lazorczyk Łazorczyk Wolia Cekl. (2), Zyndranowa (2), Losje, Tyliawa (2) 7.
Lazur Lazur Balutianka, Lubna (2), Jas'onka 4
Lazurko Łazurko Hlomcza, Lose (3) 4
Laz'o Łazio Wyslik W. 1
Lajkosz Laykosz Holuczkiw (2) 2
Lajtar Laytar Odrechowa 1
L ajik Laik Poliany Surowyczni 1
Lakos Łakos Mezybrid (5) 5
Lan Łan Hlomcza 1
Landa Landa Woroblyk Kop. (3) 3
Lanko Lanko Woroblyk Kop. (5) 5
Lannyk Łannik Dolzycia (2), Dosznycia, Radoszyci 4
Lanczak Lanczak Tarnawa 1
Laniak Łaniak, Łayniak Bonariwka, Waniwka (2), Wysowa, Petrusza Wolia, Jablinka 6
Lapej Łapey Zdynia, Luh 2
Lapyczak Łapiczak Wyslik W. (4) 4
Lapyszka Łapyszka Riabe 1
Lapikurka Łapikurka Radoszyci (3) 3
Lapka Łapka Monastyrec' 1
Laska Łaska Chyrna (2) 2
Lasulia Lasula Smerekowec' (2) 2
Latanyszyn Lataniszyn Chystohorb (2) 2
Lachwa Łachwa, Lachwa Halbiw (3), Myscowa 4
Lachman Łachman Wysloczok 1
Lacko Łącko Wolosate 1
Laczkowec' Łaczkowez Fl'orynka (2) 2
Lewyda Łewida Rajs'ke 1
Lewyc'kyj Lewicki Dobra, Dolzycia, Karlykiw, Temesziw 4
Lewko Lewko Bonariwka, Lupkiw (3) 4
Lewkowycz Lewkowicz Uliucz (2) 2
Lewczak Lewczak Waniwka (4), Wysoczany 5
Lewczyk Lewczyk Wolia N. (4) 4
Leha Lega Tyliawa (3) 3
Lehdan Legdan Smerek (3) 3
Lezajko Lejiayko Ozynna 1
Lejko Leyko, Leiko Karlykiw, Lubna 2
Lejpa Leypa Syniawa 1
Lelins'kyj Lelisski Banycia S. 1
Leliuch Leluch Labowec', Mochnaczka W. 2
Lemc'o Lemcio Hlodno (3), Radoszyci (2) 5
Lenczak Lenczak Wysloczok 1
Lenczyszyn Lenczyszyn Komancza 1
Leniak Leniak Bil'carewa, Korolewa R. (6) 7
Len'o Lenio Wolosate, Wolia Jaworiws'ka (2) 3
Lepa Lepa Horodok 1
Lepak Lepak Pantna (2), Rychwal'd 3
Leptak Leptak Bodnarka, Rychwal'd (3) 4
Lesejko Lesieyko Mezybrid (2) 2
Leseczko Łesieczko Korolyk Wolos'kyj 1
Lesyhanycz Lesieganicz Ol'chowec' (3) 3
Lesyk Łesyk Sukowate, Jablonycia R. 2
Lesiw Lesiow Maniw, Myczkiwci 2
Letyla Letyia Wojkowa 1
Letman Letman Wysowa 1
Lech Lech Wysloczok (3), Doszno, Kostewa (3), Jawirnyk Rus'kyj 8
Lechmanyk Lechmanik Zehestiw (2) 2
Lec Lec Zdwyzen' 1
Leszyns'kyj Leszysski Brunary W., Brunary N. 2
Leszkanyn Leszkanin Wolosate, Maniw (2) 3
Leszko Leszko Hwozdianka, Zawadka Rym., Moczary, Ripky, Syniawa, Smil'nyk (2) 7
Leszkowycz Leszkowicz Bodaky 1
Leszpak Leszpak Surowycia 1
Leszczak Leszczak, Lesczak Pulawy, Roztoka M. 2
Leszczyns'kyj Leszczysski Zdynia (2) 2
Leszczyszak Leszczyszak Bilyczna, Szkliary 2
Leszczyszyn Leszczyszyn Wyslik Wel., Hrusziwka, Krywe, Uliucz 4
Lyha Łyga, Lyga, Liga Muszynka (4), Roztoka W. 5
Lyhus Lygus, Ligus Hyrowa (3), Hrab (2), Krampna, Poliany 7
Lydka Łydka Skorodne 1
Lyzak Łyzak, Lizak Bodaky, Hrab (2), Rozdillia 4
Lyk Łyk Terstiana 1
Lyko Łyko Odrechowa 1
Lynyk Łynik Solynka (3) 3
Lyp Lip Myscowa, Poliany, Swiatkowa W. 3
Lypen Lypen, Lipies Smil'nyk (2) 2
Lypkewycz Lipkiewicz Horodok, Rajs'ke 2
Lypows'kyj Lipowski Milana (2) 2
Lyp'ian Lipian Wolowec', Rychwal'd, Swiatkowa W. (2) 4
Lys Lys Hlodno (2), Myscowa 3
Lysak Łysak, Lisak Szkliary (3) 3
Lysyk Lisyk Wara, Ozynna 2
Lysycia Lisica Zawiz (2) 2
Lyskanycz Łyskanicz, Łuskanicz Rehetiw 1
Lysko Łysko, Lisko Bonariwka, Radoszyci (2) 3
Lyskon Lyskon Wojtkowa 1
Lysiak Lisiak Bachir, Prusyk 2
Lytwak Lytwak Blichnarka (3) 3
Lytwyn Litwin Dolyna (5), Liadzyn, Radoszyci 7
Lytowczak Litowczak Smerek (3) 3
Lytusiak Litusiak Chertez (2) 2
Lycius' Lyciuś Smereczne (3) 2
Lychwar Lichwar Monastyrec' (2) 2
Lyczak Łyczak, Liczak Zbojis'ka, Fl'orynka (2) 3
Lyczaczko Łyczaczko, Liczaczko Wolycia 1
Lyszak Liszak Lose (2) 2
Lyszka Liszka Matijewa (2) 2
Liba Liba Hyrowa 1
Libak Libak Mykiw (2) 2
Liput Liput Wolycia 1
Lisnyj Leśny Wijs'ke, Izdebky, Lukowe, Rychwal'd, Surowycia 5
Lisniak Liśniak, Leśniak Kins'ke, Krasna (2), Pel'nia 4
Lisows'kyj Lisowski Rajs'ke (3) 3
Liczatyj Liczaty Dal'owa (2) 2
Liszczatyj Leszczaty Tokarnia 1
Liszczyk Leszczyk Kins'ke (2) 2
Lobza Łobza Pulawy 1
Loboda Łoboda, Ląboda Krynycia (2) 2
Lodyn Łodyn Rajs'ke (3) 3
Lodyns'kyj Łodysski Komancza 1
Lozyk Lozyk Polonna 1
Lozyns'kyj Łozisski Dolzycia, Ol'chowec' 2
Lozyniak Łoziniak Smerekowec' (2) 2
Lompart Lompart Wirchomlia Wel. 1
Lopanycz Łopanycz Wyslik Wel. 1
Lopatka Łopatka Rajs'ke 1
Lopatows'kyj Łopatowski Hladysziw 1
Lopaczyk Łopaczyk Wyslik Wel. 1
Lopuszans'kyj Łopuszasski Zdwyzey', Myczkiwci 2
Lorko Lorko, Lorka Mu szynka, Snitnycia 2
Lorczak Lorczak Poliany Ne. (4) 4
Losians'kyj Łosiasski Pantna, Smerekowec' 2
Los' Łoś Pawlokoma 1
Lochnyk Lochnik Zloc'ke (4) 4
Lubens'kyj Lubiesski Wyslik Welykyj 1
Lukan Łukan Myscowa (2) 2
Lukas'o Łukasio Zubens'ko 1
Lukacz Łukacz, Lukac Kostewa, Szczawne 2
Lukaczyk Łukaczyk Dolzycia (7), Lupkiw (3) 10
Lukaczyn Łukaczyn Kwiaton' (2), Myscowa (4) 6
Lukiw Łukuw Kostewa 1
Lupej Łupey Zdynia (3) 3
Lupyna Łupina Poliany S. 1
Lupol Łupot Ozynna 1
Lucyk Łucyk Poliana, Rajs'ke (3) 4
Luc' Łuz Wara (4) 4
Luczak Łuczak Smerek 1
Luczka Łuczka, Łuczko Wyslik W., Wolycia, Hlomcza (2), Dolzycia (3), Kostariwci (3), Radoszyci (2), Skorodne, Smerek, Solynka, Tyskowa, Szczerbaniwka (3) 19
Luczkanyn Łuczkanin Lukowe 1
Luczkanycz Łuczkanicz Radoszyci 1
Luszcz Łuszcz Jawirky 1
Liubenycz Lubenicz Mezybrid 1
Liubyn Lubin Wojtkowa 1
Liusznia Luśnia Zyndranowa 1
Lialius' Laluś Dosznycia (2) 2
Liancko Lancko Izdebky 1
Lias Las Krasna 1
Liach Lach Radoszyci (6), Jawirnyk R. 7
Liachows'kyj Lachowski Semuszkowa 1
Liaca Laca Dal'owa 1
Liacz Łącz Pulawy 1
Liasz Lasz, Łasz Chyrna (4) 4
Liaszenyk Laszenik Szczawnyk (3) 3
Liaszczak Laszczak Wyslik W. (2) 2
Liaius Lajus Szczawnyk 1
M
Mahera Magera, Magiera Andrejiwka (3), Lose 4
Madara Madara Odrechowa (4) 4
Madarasz Madarasz Hyrowa 1
Madej Madey Wolodz, Morochiw 2
Madera Madera, Madziera Barwinok, Tyliawa 2
Madeia Madeja Jalyn 1
Madzara Madzara Terstiana 1
Madzej Madzey Barwinok, Zyndranowa (2) 3
Madzyk Madzyk, Madzik Bortne, Monastyrec' 2
Madzuliak Madzulak Hladysziw (3) 3
Madziak Madziak Snitnycia (2), Chorna 3
Madiara Madiara Tyliawa 1
Mazerycz Majieryc Hrab 1
Mazelian Mazelan Mylyk, Szczawnyk, Izby (2) 4
Mazur Mazur Hrabiwka (2), Koneczna, Kostariwci, Myscowa, Reped', Telesznycia S., Turians'ke 8
Mazuryk Mazuryk Lukowe, Liadzyn, Uliucz 3
Mazurczyn Mazurczyn Semuszowa 1
Majba Mayba Brezowa, Hrab, Poliany M. 3
Majda Mayda Wyslik W. 1
Majdak Majdak, Maydak Dubne 1
Majdosz Maydosz Posada Jaslys'ka 1
Majko Mayko Moszczanec' 1
Majkowycz Maykowicz Radoszyci (2) 2
Majkut Maykut Bobrka (3) 3
Majnycz Maynicz Smerekowec' (3), Chorne 4
Majnosz Maynosz Syniawa 1
Major Major Wolia Jaworowa 1
Majchrycz Maychrycz Swiatkowa W. (w) 6
Majczyk Majczyk, Maycyk Odrechowa, Pulawy 2
Makar Makar Woroblyk Kop., Moczary (2) 3
Makara Makara Belchiwka (2), Waniwka, Wysowa, Radoszyci, Tokarnia (2) 7
Makarycz Makarycz Hlodno (3), Koneczna, Chornoriky (3) 7
Makaryszyn Makaryszyn Myczkiwci 1
Makej Makey Mykiw 1
Maksymyk Maksimik Poworoznyk, Syniawa (3) 4
Maksymiw Maksimuw Zawadka Mor. (3) 3
Maksymczak Maksymczak, Maksimczak Fl'orynka (4), Szliachtowa (2) 6
Maksym'iak Maksymiak, Maksimiak Hrab, Kunkowa, Liszczyny 3
Makta Makta Smereczne (2) 2
Makurows'kyj Makurowski Chystohorb 1
Makuch Makuch Bachir, Zloc'ke, Myscowa (7), Petrusza Wolia (2), Ripnyk, Sil'nycia, Turians'ke (2), Chyrna (3) 18
Malaha Malaga Hrab 1
Malajko Maiayko Pulawy 1
Malachows'kyj Maiachowski Jawirnyk Rus'kyj 1
Malej Maley Chrewt 1
Malejkyj Maleyki Kostariwci (2) 2
Malenczak Malenczak Cheremcha (10) 10
Malec Malec Wil'chowa, Tarnawa (2) 3
Malesz Malesz Fl'orynka, Jaszkowa 2
Maleszczak Maieszczak, Maliszczak Wolia W. (2) 2
Malyj Maiy Wyslik W. (3), Lupkiw 4
Malyk Malik Dosznycia (2), Serednje W. (2), Tyliawa, Jalyn (2) 7
Malynka Malinka Uliucz 1
Malynows'kyj Malinowski Krampna 1
Malyniak Maliniak Berest (5), Kam'iana (3), Swirzowa R. 9
Malycz Malicz Zdynia 1
Malysz Malisz Bos'ko 1
Malyszak Malyszak, Maliszak Kostariwci (3) 3
Malko Maiko Wyszowatka 1
Maliar Malar, Maliar, Malarz Hlomcza, Moczary, Mszana 3
Maliarczyk Malarczyk Wojkowa, Solotwyny 2
Mal'o Maio Mszana 1
Mal'owanyj Malowany Chaszyn 1
Mal'czak Malczak Perunka 1
Mamczak Mamczak Blyznianka (2), Bonariwka (2), Waniwka, Krasna, Fl'orynka 7
Mamczara Mamczara Poworoznyk (2) 2
Mandziak Mandziak Stuposiany (2) 2
Manduliak Mandulak Zahir'ia (2) 2
Mankowycz Mankowicz Komancza (4), Reped', Chystohorb (7) 12
Mancak Mancak Muszynka 1
Maniuszczak Maniuszczak Zaslaw'je 1
Man'czyk Masczyk Wapenne, Hladysziw 2
Mardafaj Mardafay Bilianka 1
Mardyniak Mardyniak Mszana 1
Marzak Marzak Lubna 1
Marynyk Marynik Szczawne 1
Maryniak Maryniak Korolyk Wol., Myscowa 2
Maryn'czak Marysczak Jawirnyk Rus'kyj 1
Marycz Marycz Luh 1
Markewycz Markiewicz (see) Markowycz
Marko Marko Bohusza, Krampna, Luh (2), Prusyk, Tarnawa, Tychania 7
Markowycz Markowicz, Markiewicz Bonariwka, Zloc'ke (7), Kochan' (3), Mylyk, Nowa Wes' (2), Sil'nycia, Chornoriky (3), Szczawnyk (2) Jawirky 21
Maroczko Maroczko, Maroczka Wysowa 1
Martynyk Martinik, Marcinik Wysowa 1
Martyniak Martyniak Pel'nia (2) 2
Martynyc'kyj Martynicki Pel'nia 1
Marsul Marsui Myscowa (3) 3
Maruniak Maruniak Rostoka 1
Marusyk Marusik Monastyrec' 1
Marusiak Marusiak Radoszyci 1
Maruszczak Maruszczak Zdwyzen' (2), Poliana, Smerekowec', Chaszyn 5
Marchowliat Marchowiat Zawiz (4) 4
Marchon' Marchos Cheremcha 1
Marchunia Marchunia Szkliary (5) 5
Marczak Marczak Hladysziw (3), Hrabiwka, Dowhe, Zdynia, Korolewa R. (2), Krampna, Mochnaczka (2), Poliany NS. (3), Roztoka M., Fl'orynka (2), Uhryn, Ustia R., Posada Jaslys'ka 20
Marczyniak Marczyniak Zehestiw 1
Marczyszyn Marczyszyn Hrabiwka 1
Masym Masym Zawiz (2) 2
Masyra Masyra, Masira Mazyra Labowa, Labowec', Nowa Wes' (6) 8
Masycia Masica Lypna 1
Maslej Masley Wyszowatka, Hyrowa, Hrab, Rostajne, Swiatkowa M. 5
Maslejczyk Masieyczyk Dosznycia 1
Masliak Maślak, Masleak Zawadka Mor. (2), Kins'ke (2), Chorna Woda (3) 7
Maslianyj Maślany Kostariwci (5) 5
Maslianyj Maslanik Dariw, Wyslik Welykyj (2), Radoszyci (2) 5
Maslianka Maślanka Bereznycia N. 1
Masnyk Masnik Dariw (3), Kostewa (2), 6
Tarnawa
Masniak Masniak Hlomcza, Lodyn 2
Mastej Mastey Tarnawka (5) 5
Mastyliak Mastylak Banycia S. 1
Masciuch Masciuch, Maszciuk Berest, Kotiw, Nowa Wes' (5), Uhryn (4) 11
Masiutycz Masiutycz Dosznycia 1
Masiak Masiak Serednje W. 1
Matala Matata Poliany M. 1
Matwij Matwey Bachir, Hlodno 2
Matwijko Matwejko Hlomcza 1
Matwijiw Matwijew Szczawne 1
Matwyc'kyj Matwicki Woroblyk Kop. (2) 2
Matycia Macica Wyslik Wel. 1
Matyszczak Matyszczak, Matysczak Chorna Woda (2) 2
Matkiw Matkow Mykiw (2) 2
Matlaha Matlaga Dal'owa 1
Matula Matula Neznajowa 1
Matuszczak Matuszczak Dolyna (3) 3
Machanycz Machanicz Reped' 1
Machel's'kyj Machelski Zyndranowa, Tyliawa 2
Machnycz Machnicz Wolosate, Nowycia 2
Machnowycz Machnowicz Rostoky 1
Machowiat Machowiat Lukawycia (2) 2
Machora Machora Oslawycia 1
Maca Maca Syniawa (2) 2
Macejows'kyj Maciejowski Izby (5), Malastiw, Jas'onka 7
Macek Macek Zyndranowa (2) 2
Macenczak Macenczak Lypowec' (3), Chorna (2), Szymbark 6
Macyk Macyk, Macik Wolycia, Wolowec', Myscowa, Pulawy (3) 6
Macyna Macyna Serednje W. 1
Macyns'kyj Macynski, Mascisski Rostoky (4), Solynka (2) 6
Mackanycz Mackanicz Wysowa (2), Moszczanec', Muszynka, Smerekowec' (4), Ustia Rus'ke (2), Szczawne 11
Macko Macko Wolia N., Hlomcza, Dolzycia (3), Ozynna, Ropycia R. (3), Sukowate (2), Szczawne 12
Macura Macura Zawadka R., Telesznycia S. (2), Tyskowa 4
Maciura Maciura Bila Woda (2) 2
Mac' Maz Lypowec' (5) 5
Mac'o Macio Mszana, Poliany S. 2
Maczanczak Maczanczak Wysloczok 1
Maczyk Maczyk Zubens'ko 1
Maczkowycz Maczkowicz Sukowate 1
Maczuha Maczuga Wyslik, Woroblyk Kop., Poworoznyk (3) 5
Maczurak Maczurzak Dudynci (2) 2
Medwid' Medwid, Nedwid, Medwied, Niedwiedz Byslik B., Wolowec', Dolzycia (3), Kwiaton' (2), Rehetiw, Smerek (2) 10
Mediuch Miedziuch Dudynci (2), Markiwci 3
Mejko Meyko Jablonycia R. (3) 3
Melydupa Melidupa Tyliawa (2) 2
Melyn Melin Mykiw (2), Solynka 3
Mel'ma Melma, Meima Banycia 1
Mel'nyk Mielnik Berezka (4), Bereznycia N., Wysoczany, Wijs'ke (2), Wolia Sen'kowa, Hyrowa, Horodok, Hrusziwka, Zaslaw'e, Lukowe (2), Mykiw, Mokre (2), Monastyrec', Polowci, Polonna, Rajs'ke, Serednje W. Smerek, Surowycia, Tarnawka (2), Telesznycia S., Tokarnia, Uliucz, Chaszyn, Szczawne, Jawirnyk R. 40
Mel'nyczok Mielniczek Hlodno (3) 3
Mel'o Melo Wolosate 1
Mentyk Mentyk Zehestiw (4), Zloc'ke 5
Mentus Mientus Petrusza Wolia, Ripnyk 2
Menciak Menciak Bila Woda 1
Merhalyk Mergalik Chornoriky (2) 2
Merdak Merdak Horodok 1
Merzak Merzak Jawirnyk Rus'kyj 1
Merena Merena, Morena Poliany NS. (2), Stawysza, Fl'orynka (3) 6
Meryna Meryna Kam'iana (2) 2
Merlyk Merlik Wyslik Wel. 1
Myhala Migaia Cheremcha 1
Myhal' Myhal Odrechowa (4) 4
Mydian Midian, Midzian Odrechowa 1
Myzhala Mizgaia Rychwal'd (2) 2
Myzyk Mizik Wapenne, Macyna W. (2) 3
Myk Myk Pulawy 1
Mykanycz Mykanicz Rop'ianka 1
Mykyta Mykita, Mikita Poliany, Rajs'ke (3), Ripky, Chertez 6
Mykytyk Mikityk Smerekowec' (2) 2
Mykytiak Mykytiak, Mykyciak, Mikiciak Berest (2), Zubryk 3
Mykolajczyk Mikoiayczyk Myscowa, Tyliawa 2
Mykolewak Mikolewak Szkliary (2) 2
Mykula Mikuia Wirchnia, Luh 2
Mykulycz Mikulicz Bodnarka 1
Mykuliak Mikulak Blichnarka, Wyszowatka, Wirchomlia W. (2), Hanczowa, Hladysziw, Zehestiw (2), Zubryk, Ustia R. 10
Mylyj Miiy Kam'iana (2) 2
Mylo Myio, Miio Pulawy 1
Mylian Mylan, Milan Wernejiwka (3), Odrechowa (6), Posada Jaslys'ka, Pulawy (2), Surowycia (4) 16
Mylianycz Milanicz Szczawnyk (6) 6
Mylianczyn Milanczyn Odrechowa 1
Myl'on Milon Jawirnyk Rus'kyj 1
Myma Mima Wyslik W. (2) 2
Myn'o Minio Poliany S. 1
Myrda Myrda Wyslik W. 1
Myrdak Myrdak Polonna (2) 2
Myrdysz Myrdysz Krampna 1
Myrna Myrna Losje (2) 2
Myskows'kyj Myskowski, Miskowski Moczary 1
Myslec'kyj Miślecki Izdebky (2) 2
Myslywec' Myśliwiec Kwiaton' (2) 2
Mysnyk Mysnyk, Mysnik Zubens'ko (2) 2
Myta Mita Dolyna 1
Mytryk Mitryk Smereczne 1
Mytrusyk Mytrusik, Metrusik Odrechowa 1
Mychalyk Michalik Bereznycia H., Hanczowa, Leliuchiw, Pantna (4), Posada Jasl. (2), Ustia R. 10
Mychalyszyn Michaliszyn Balutianka (2), Wyslik W., Kuliaszne (2), Tyskowa (2) 7
Mychaliw Michaiuw Berezka, Wil'chowa (2), Pel'nia, Jawirnyk (2) 6
Mychalko Michaiko Prybysziw, Cheremcha (3) 4
Mychaliak Michalak Pryslip (4), Rychwal'd, Jawirnyk Rus'k. 6
Mychal's'kyj Michalski Zawoji (3) 3
Mychal'ciw Mychalcow, Michalciow, Michalciuw Blichnarka, Klymkiwka 2
Mychal'c'o Michalcio Polonna (3) 3
Mychal'czak Mychalczak, Michalczak Huczwyci (2), Riabe (5) 7
Mychal'czyk Mychalczyk, Michalczyk Bohusza, Wapenne, Korolewa Rus'ka (2), Storozi W. 5
Mychejko Micheyko, Mecheyko Zabolotci 1
Mycak Mycak Swirzowa R. 1
Myciw Myciow Lubne (2) 2
Mycko Mycko Tyliawa 1
Myczenko Mycenko Wyslik W. 1
Myczko Myczko, Mycko Berest (2), Nowycia 3
Mysz Mysz Izby (2) 2
Mysza Mysza Mochnaczka W. 1
Myszak Myszak Wyslik W. (3), Chyrna (2) 5
Myszkows'kyj Myszkowski Krampna, Poliany M. 2
Mihdala Migdaia Sukowate 1
Mijza Miyza Wolia Sen'kowa 1
Mijs'kyj Mieyski Wirchomlia W. 1
Mika Mika Banycia S. 1
Mikort Mikort Wolosate (2) 2
Minars'kyj Minarski Wysloczok 1
Minastyj Minasty Wysloczok 1
Mindera Mindera Muszynka 1
Minko Minko Smil'nyk (2) 2
Miseczko Miseczko, Misieczko Zehestiw, Mszana 2
Mis'ko Misko Wolowec', Swiatkowa (2), Skorodne (3), Terstiana, Tokarnia (3), Szczerbaniwka (2) 12
Mis'o Misio Polonna (3) 3
Michla Michia Poliany NS. (3) 3
Michnewycz Michniewicz Woroblyk Kop. (3) 3
Michniak Michniak Nowycia 1
Michur Michur, Michir Krynycia (2) 2
Miszak Mieszak Wijs'ke 1
Miszura Miszura Zehestiw (2) 2
Miszczak Miszczak Zehestiw (2) 2
Miszczyszyn Mieyszczyszyn Zbojis'ka (2), Chaszyn (2) 4
Mlynar Miynarz Hrusziwka, Izdebky, Kostewa, Macyna W., Pstruzne 5
Mlynaryk Miynaryk, Miynarek Zdynia (2), Koneczna (4) 6
Mlynarycz Miynarycz Muszynka 1
Mlynars'kyj Miynarski Izdebky, Klymkiwka 2
Mlynarczyk Miynarczyk Klymkiwka, Nowa Wes' 2
Mowczan Molczan Pantna (4) 4
Mozdyla Moździia Mochnaczka W. 1
Mojsej Moysey Petrusza Wolia, Swiatkowa W. 2
Mojsia Moysia Mochnaczka W. 1
Molodec Moiodec, Moiodecz Matijewa, Skladyste (2) 3
Molok Moiok Smerekowec' (3) 3
Moloczak Moloczak Bohusza 1
Monycz Monicz Wojtkowa (2), Rychwal'd 3
Monczak Monczak Berest (2), Surowycia 3
Morajka Morayka Uliucz 1
Moral'czyn Moralczyn Chrewt (3) 3
Morhula Morguta Uliucz 1
Moroz Moroz Wojtkowa, Hanczowa 2
Morozko Morozko Hlomcza (3) 3
Moroch Moroch Rehetiw (4) 4
Morochows'kyj Morochowski Moczary 1
Morcyba Morcyba Pel'nia 1
Mosyszak Mosiszak Bila Woda 1
Moskal' Moskal Wysowa, Wil'chowa, Horodok, Hrusziwka, Karlykiw, Mezybrid (2), Myscowa (2), Oslawycia, Uliucz 11
Moskwa Moskwa Izby (2), Smitnycia (3) 5
Mospak Mospak Berezka (2) 2
Mosur Mosur Hyrowa (2) 2
Motyka Motyka Banycia, Barwinok, Neznajowa (3) 5
Motkanycz M'otkanicz Rajs'ke (2) 2
Motko Motko Turians'ke (2) 2
Motywydliak Motowidlak Waniwka (6), Chornoriky 7
Mochnal' Mochnal Skorodne 1
Mochnac'kyj Mochnacki Izby, Kam'iana (2) 3
Mochnacz Mochnacz, Mochnaz Jaselko 1
Moczur Moczur Kostariwci I
Moszak Moszak Izdebky 1
Moszyriak Moszyryak Zloc'ke (2) 2
Moszuryk Moszuryk, Moszurek Blichnarka (2) 2
Moszczak Moszczak Pel'nia 1
Moszczar Moszczar Kryziwka (3) 3
Mroszczak Mroszczak Wysloczok 1
Mruk Mruk Luh 1
Mudrak Mudrak, Mudrzak Dobra (2) 2
Mudrala Mudraia Jaselko (3) 3
Mudryj Mudry Wolosate, Moszczanec', Poliany NS. (3), Chaszyn 6
Mudryk Mudryk Wil'sznia (2), Zawoji (2), Pawlokoma (3) 7
Mudriak Mudriak Wyslik 1
Muzela Muzeia Solotwyny 1
Muzyk Muzyk Terepcza 1
Muzyka Muzyka Kostewa 1
Muziala Muziaia Perehrymka (2) 2
Mulyk Mulik Ol'chowec', Sukowate (2) 3
Muliars'kyj Mularski Lukowe 1
Mural' Mural Lukowe (3) 3
Murha Murga Radoszyci 1
Murdza Murdza Labowa (3), Monastyrec' (2), Riabe 6
Murdzak Murdzak Wil'chowa 1
Murdzyk Murdzyk Monastyrec' 1
Murenka Murenka Wolia Sen'kowa, Wolia Jaworowa, Pulawy 3
Muryn Muryn Rudawka, Surowycia 2
Murczak Murczak Krem'iana 1
Murszylo Murszyio Monastyrec' 1
Musura Musura Wirchomlia W. 1
Mucha Mucha Wyslik W. (2), Moszczanec' 3
Muczka Muczka Kwiaton' 1
Muszyns'kyj Muszysski Ol'chowec', Stawysza, Chrewt 3
Muszka Muszka Reped' (2) 2
M'iazdra Miazdra Rehetiw (2) 2
H
Nawalianyj Nawalany Leliuchiw, Rostajne, Chorna Hora (2) 4
Nawarowycz Nawarowicz Poliany S. (2) 2
Nawroc'kyj Nawrocki Hyrowa 1
Nahirnyj Nahurny Kostewa (2), Selys'ka (3) 5
Nahulianyk Nahulanik Dolzycia 1
Nadziak Nadziak Woroblyk Szl. (2) 2
Nazaryk Nazaryk Halbiw (4) 4
Najduch Nayduch Bodnarka, Swiatkowa W. 2
Najsa Naysa Serednje W. 1
Nakonecznyj Nakoneczny Selys'ka 1
Nalywajko Naliwayko Mykiw 1
Nalysnyk Naleśnik Banycia, Hlodno (2), Pawlokoma, Perehonyna, Ripnyk (2) 7
Namisnyk Namiesnik Zahutyn (2) 2
Namuliak Namulak Skorodne 1
Nanc'o Nancio Mokre 1
Nan'o Nanio Mokre 1
H acz as Naczas Waniwka (3) 3
Nebesnyk Nebesnyk, Nebesnik Wolowec', Jawir'ia (2) 3
Nerebec'kyj Nerebecki Syniawa 1
Nester Nester, Nestor, Nescior Witryliw (2), Dowhe, Dolzycia (2), Matijewa, Oslawycia (2), Swiatkowa Wel. (2), Uhryn (2) 12
Nesterak Nesterak Tylycz (3), Chorna (3) 6
Nesterowycz Nesterowicz Sukowate 1
Nesterows'kyj Nesterowski Pawlokoma (3) 3
Nestor Nestor Banycia S. 1
Nestoriak Nestoryak Szczawnyk (2) 2
Netiaha Netiaha Wojtkiwka (2) 2
Nec'o Necio Bortne (2) 2
Neczystyj Neczysty, Nieczisty Belchiwka (2) 2
Nycz Nycz, Nicz Dydnia, Perehrymka (3) 4
Nyczak Nyczak Jawirnyk (2) 2
Nyszczot Nyszczot Wapenne (3) 3
Nimec' Niemiec Woroblyk Szl., Matijewa (2), Pawlokoma, Prybysziw (2), Serednje W., Skladyste 8
Nimczak Niemczak Bilianka 1
Nimczyk Niemczyk Brunary N., Woroblyk Sz. (2), Zawadka R. (2), Poliany NS., Sil'nycia, Uhryn 8
Nimczyszyn Niemczyszyn Muszynka, Smerek 2
Nisewycz Niesiewicz, Niziewicz Dobra (6) 6
Nowak Nowak Wafka, Dydnia, Zahutyn, Mochnaczka W., Poworoznyk, Smerekowec', Szymbark 7
Nowyc'kyj Nowicki Chorna (3) 3
Nowotarz'kyj Nowotarski Barwinok 1
Noha Noga Wolowec', Rostajne, Swiatkowa W. (2) 4
Nohawycia Nogawica Hlodno (2) 2
Nosalyk Nosalik Matijewa 1
Nosal' Nosal Dolzycia (3), Zdynia, Zloc'ke (2), Tarnawa, Chacziw 9
Nosula Nosula, Nosaia Kam'iana 1
Nosko Nosko Koneczna (2) 2
Nunc'o Nuncio Mezybrid 1
O
Obal' Obal Lupkiw (2) 2
Obar Obarz Nebeszczany 1
Obertan Obertan Bila Woda (3), Chorna Woda 4
Obuch Obuch Huta, Dosznycia (5), Kotan', Rehetiw (3) 10
Obuchanycz Obuchanicz, Obuchaniec Lupkiw, Nowycia 2
Obuszczak Obuszczak Luh (2) 2
Obszars'kyj Obszarski Liszczyny (2) 2
Owsianyk Owsianik Chaszyn (2) 2
Owsians'kyj Owsiesski Wirchomlia M. 1
Owczar Owczar Skorodne (2) 2
Ohrodnyk Ogrodnik Bukiws'ko 1
Odrechiws'kyj Odrzechowski Wil'ka (3), Doszno (3), Lupkiw (3), Odrechowa (2) 11
Odumyrs'kyj Odumirski Skwirtne (2) 2
Ozoha Ojioga Zawadka Rym. (2) 2
Ozymka Ozimka Skladyste 1
Ozupko Ozupko Terepcza (4) 4
Okal' Okal Smerekowec' (3) 3
Okriak Okrzak Hlomcza (2) 2
Oksa Oksa Morochiw 1
Oleksa Oleksa, OIecha Szczawne (2), Jaselko (2) 4
Oleksyszyn Olexiszyn Wojtkowa 1
Oleksijko Olexyko Wyslik W. (2) 2
Oleksowycz Olexowicz Tyskowa 1
Oleksiak Olexiak Woroblyk Kop., 4
Woroblyk Szl. (3)
Olenycz Olenicz Pantna (3), Perehrymka (3), Skorodne, Ustia R., Chyrna (2) 10
Olens'kyj Olesski Chertez (2) 2
Oleniak Oleniak Waniwka (4), Ripnyk (2) 6
Oleniacz Oleniaoz Nebic'ko (6) 6
Olesnewycz Oleśniewicz, Oleszniewicz Berest (2), Nowa Wes', Perunka, Solotwyny, Chyrna (2) 7
Oleiar Olejar, Olear, Olejarz Blichnarka, Waniwka (3), Hwozdianka, Kostariwci, Kostewa, Krynycia, Odrechowa, Rychwal'd (2) 12
Oleiarczyk Olejarczyk, Olearczyk Bachliawa, Bodaky, Lypowec' (2), Pel'nia 5
Olijnyk Olejnik Smil'nyk 1
Olijniak Olejniak Kins'ke (2) 2
Olow'ianyj Oiowiany Pel'nia 1
Oloc'kyj Oiocki Surowycia (2) 2
Ol'szans'kyj Olszasaki Wolodz, Pantna 2
Onyszkanycz Oniszkanicz Szczawne 1
Onyszczak Oniszczak, Onisczak Wyszowatka, Hrab, Ozynna, Rozdillia 4
Onufer Onufer Horodok 1
Onufryj Onufryj Rostoka 1
Onuszkanycz Onuszkanicz Reped' (3), Jaselko 4
Onuszko Onuszko Poliany S. (2) 2
Onuszczak Onuszczak Rehetiw 1
Opada Opada Moszczanec' 1
Opalka Opaika Banycia S., Woroblyk Szl. (5), Maniw, Solynka 9
Opalianyk Opalanik Serednje W. 1
Opar Opar Turianka 1
Oparows'kyj Oparowski Maniw 1
Opryszko Opryszko Wyslik W. (5), Jawirky (2) 7
Opryszok Opryszek, Oprysek Jawirky (3) 3
Oraz Oraz Hyrowa (2), Tyliawa 3
Orenycz Orenicz Zydiws'ke (2) 2
Oryniak Oryniak Zehestiw (3) 3
Oryszko Oryszko Rajs'ke 1
Orszak Orszak, Arczak Waniwka (4), Kostariwci (4), Myscowa 9
Orszuliak Orszulak Muszynka 1
Osynka Osinka, Osinko Lubna, Nowa Wes' (5) 6
Osyf Osyf Szczerbaniwka 1
Osirak Osierak Prybysziw (2) 2
Oskoryb Oskoryb Telesznycia S. (4) 4
Oslawyc'kyj Osiawicki Banycia S. (2) 2
Osnaws'kyj Osnawski Morochiw 1
Osolins'kyj Osolinski Dobra 1
Ostaf Ostaf Wysoczany, Woroblyk Kop., Karlykiw 4
Ostafc'o Ostafcio Tokarnia (2) 2
Ostach Ostach Berezowec', Zahutyn, Chaszyn (2) 4
Ostasz Ostasz Polonna (2) 2
Ostrows'kyj Ostrowski Komancza, Mokre (3), Morochiw, Chaszyn 6
Osuch Osuch Zyndranowa (5) 5
Os'm'iak Ośmiak Ustia R. 1
Os'nyk Ośnik, Osnik Kam'ianka (3), Kryziwka (2) 5
Ofiara Ofiara Muszynka 1
Ochnycz Ochnicz Lupkiw (5) 5
Oczysz Oczysz Wysoczany 1
Oszczep Oszczep Zawadka Rym. (2) 2
Oszczypko Oszczypko Huczwyci 1
P
Pawak Pawak Wojtkowa 1
Pawelko Paweiko Radocyna, Serednje W., Telesznycia S. (2) 4
Pawelta Paweita, Paiwta Perehonyna (3) 3
Pawel'czak Paweiczak, Paweiczak Hrab (3), Klymkiwka, Muszynka (5), Tychania, Chorna 11
Pawlyk Pawlik, Paulik, Paflik Berest, Bilianka, Zdynia, Zubryk (2), Lose (2), Pantna (2), Prusyk, Rudawka, Stawysza (2), Tylycz, Szczawlyk 15
Pawlyczko Pawiycko, Pawlicko Wysloczok 1
Pawly szak Pauliszak Tylycz 1
Pawlyszyn Pawliszyn Polonna, Telesznycia S. (3), Chaszyn (2) 6
Pawlyszko Pawliszko Radoszyci (2) 2
Pawlyszczak Pawliszczak, Pawliczak Bil'carewa (2) 2
Pawliw Pawiuw Andrejiwka, Bykiwci, Stuposiany W., Ustia R. 4
Pawlows'kyj Pawioski Mokre 1
Pawlonczak Pawionczak, Pawioczak Pulawy 1
Pawlus' Pawluś, Pawius Wysloczok, Kostewa (4), Lypowec' 6
Pawliak Pawlak Wapenne, Huta (2), Kam'iana, Mezybrid (2), Perehrymka (2), Rozdillia, Foliusz (3) 12
Pawuk Pawuk, Pauk Brezowa, Izby (3), Pel'nia (3) 7
Pawczak Pawczak, Pauiczak Mochnaczka 1
Pahulok Paguiek Pel'nia 1
Lahu liak Pagulak Radoszyci 1
Padesz Padziesz Snitnycia 1
Padla Padia, Pudia Zdynia (7) 7
Padlycz Padlicz Luh 1
Padoch Padoch, Paduch Bonariwka 1
Pazdirak Paździerak Zawadka Rym. (2) 2
Pajdosz Paydosz Wysoczany 1
Pakosz Pakosz Dubriwka R., Pulawy, Snitnycia, Terepcza 4
Palada Paiada Solynka 1
Palajda Paiayda Krampna 1
Palaszyczka Palaszyczka Surowycia 1
Palyk Palik Myscowa 1
Palylo Paliio Holuczkiw (2) 2
Palycia Palica Woroblyk Kop., Woroblyk Szl. (4), Odrechowa (5) 10
Palijeczka Palijeczka, Palijczka Surowycia 1
Palins'kyj Palisski Reped' (2) 2
Palka Paika, Palka Blichnarka, Fl'orynka, Chyrna (3) 5
Palubniak Paiubniak Nowycia 1
Paluha Paiuga Wysowa 1
Palus'kyj Paiuski Zahir'ia 1
Paluszczak Paiuszczak, Pauszczak Hladysziw (4) 4
Paliuch Paluch, Paiuch Bos'ko, Woltuszowa, Woroblyk Kop., Zawiz (3), Pel'nia 7
Paliuszko Paluszko Chertizne (2) 2
Pal'czyk Palczyk, Paiczyk Kam'iana, Smerekowec' (2) 3
Pal'czyszyn Palczyszyn Semuszowa (4) 4
Panyszczak Paniszczak Solynka 1
Pankiw Pankow Oslawycia 1
Panko Panko Mszana, Radoszyci (2), Fl'orynka (2) 5
Pankowycz Pankowicz Komancza 1
Panc'o Pando Zubens'ko, Tyliawa (3) 4
Panczak Panczak Berest (2), Korolyk W. (2), Poworoznyk (2), Cheremcha 7
Panczar Panczar Kryziwka 1
Panczyk Panczyk Krynycia (4) 4
Panczyszyn Panczyszyn Lukowe 1
Pan'ko Pasko Belchiwka (2), Ratnawycia, Jaselko (2) 5
Papajla Papayia Mszana (2) 2
Papariak Papariak, Paparzak Szliachtowa (2), Jawiryy 3
Papacz Papacz Chyrna (5) 5
Papir Papirz, Papier Wysloczok, Surowycia (3), Jaszkowa 5
Parahus Parachus Kwiaton' (2) 2
Paranyn Paranin Zubens'ko 1
Paranycz Paranicz, Paraniz Bilianka, Luh (2), Pryslip (2), Smerek 2
Paraniak Paraniak Hlomcza, Kostariwci 2
Paraszczak Paraszczak Huczwyci, Poliany S. (3), Radoszyci (2) 6
Parylo Paryio, Parylo Wyszowatka, Kotan', Jas'onka 3
Paryliak Parylak Wojkowa (2), Zubryk, Mszana (2), Poworoznyk (4), Swiatkowa M., Tylycz 11
Parniak Parniak Kostariwci 1
Paroch Paroch, Parok Tarnawka (2) 2
Partacz Partacz Rostajne 1
Partyk Partyk, Partek Myscowa (3) 3
Pasyns'kyj Pasisski Wyszowatka 1
Paskorda Paskorda Lose Kr. 1
Pasternak Pasternak Holuczkiw, Myscowa, Muszynka (4), Perehonyna, Petrusza Wolia (6), Ropycia R. (3), Stawysza, Storozi W. 17
Pastyr Pastyr Andrejiwka 1
Pastyrak Pastyrak Wyszowatka, Myscowa 2
Pastyrko Pastyrko, Pasterko Chorne 1
Pastyrczyk Pastyrczyk, Pasterczyk Klymkiwka, Maliuchiw (3) 4
Pastlej Pastley Szczawne (2) 2
Pastuch Pastuch Hrabiwka (3), Zaslaw'e (2), Solynka, Tokarnia 7
Pastuszak Pastuszak Andruszkiwci (2), Lodyn 3
Pastuszyn Pastuszyn Wolia Sen'kowa 1
Pastuszyns'kyj Pastuszysski Odrechowa 1
Patenczak Patenczak Zawadka Rym. 1
Patyk Patyk Waniwka (2) 2
Patkan' Patkas Poworoznyk 1
Patryliak Patrylak Nahoriany 1
Patrosz Patrosz Blichnarka, Komancza (5), Lupkiw, Pryluky, Chystohorb (2) 10
Patuzyk Patuzyk, Patuzik Kam'iana 1
Pachanyk Pachanik Pel'nia 1
Pacholko Pachoiko Jawirnyk P. 1
Pac Ras Kins'ke, Neznajowa, Chorne (2), Jas'onka 5
Pacala Pacaia Smerekowec' 1
Pacan Pacan Smitnycia (2) 2
Pacerucha Pacerucha Wolosate 1
Packanycz Packanycz Muszynka 1
Paclaws'kyj Paciawski Waniwka, Wijs'ke 2
Pac'orka Paciorka Terepcza (2) 2
Paszko Paszko Bortne (2), Wil'chowa, Radoszyci (4), Tarnawa (2) 9
Paszkows'kyj Paszkowski Lubna (3), Petrusza Wolia (2), Ripnyk 6
Paszczak Paszczak Bonariwka (2), Zbojis'ka, Poliana 4
Pejko Peyko, Peiko Waniwka, Opariwka, Perehrymka (2), Swiatkowa W., Ustia R., Jalyn 7
Pelehryn Pelegryn Nowycia 1
Pelejko Peleyko, Peiejko Wolycia, Zbojis'ka 2
Peleniak Peleniak Hrab 1
Pelech Pelech, Pielech Wolodz (2), Poliana, Pocziany M., Pulawy, Turians'ke, Jawirnyk 7
Pelesz Pelesz, Pelisz Dolzycia (2), Komancza (2), Lypna, Chorne (3) 8
Peleszczak Peleszczak Wolia W., Wolia N. (4), Jawirnyk 6
Pelich Pelig, Pelik Horodok 1
Peliczak Peliczak Horodok 1
Peliuch Pieluch, Peluh Myscowa (2), Szliachowa (2) 4
Peliak Pelak, Pielak Wolia Ceklyn., Kotiw (3), Labowa, Labowec', Lose 7
Pel'o Pelo, Peiio Hyrowa (2), Zawadka R. (4) 6
Penhryn Pengryn Duszatyn (2) 2
Pendrak Pendrak Myczkiwci 1
Pendrys Pendrys Mochnaczka (3) 3
Penknyj Pikkny Wolycia 1
Pencyk Pencik Berezka (2) 2
Pepko Pepko Lukawycia, Monastyrec' (2) 3
Pepkowycz Pepkowicz Monastyrec' 1
Perhacz Perhacz, Perchacz Barwinok (2), Wyslik W., Uliucz (2), Jalyn 6
Perehrym Peregrym Lose, Tylycz, Chorna (5) 7
Perechsta Przechrzta Radocyna 1
Pernak Piernak Lose 1
Pernyk Piernik Rajs'ke 1
Pertajczyk Partayczyk Smerekowec' 1
Pertej Pertey Bilianka 1
Perun Perun, Piorun, Pioron Zdynia, Morochiw, Pantna, Reped' (2), Turians'ke (3), Jawirky 9
Peruns'kyj Perusski Kryziwka (3) 3
Pestrak Pestrak, Pestrah Bos'ko, Pulawy 2
Petejko Peteyko Zawadka R., Kam'iana 2
Petenko Petenko Zawadka R. (2) 2
Petraznyk Petraźnik Turianka 1
Petrak Petrak Serednje W. 1
Petrasz Pietrasz Lypowec', Jawirky 2
Petryk Petryk Bykiwci, Wil'chowa, Wolosate, Zdynia (2), Zyndranowa (3), Izby (3), Krynycia, Leliuchiw (2), Lypkiw (5), Storozi W. (2), Cheremcha (3), Szczawnyk (3), Jaselko (3) 30
Petrykowycz Petrykowicz Szliachtowa 1
Petryliak Petrylak Zydiws'ke, Radocyna 2
Petrysko Petrysko Kostewa, Jablonycia R. 2
Petryc'kyj Petrycki, Petrocki Zawadka R. 1
Petrycz Petrycz Zdynia 1
Petryczka Petriczka Wojtkowa 1
Petryszak Petryszak, Petriszak, Petrysak Zydiws'ke, Kostewa, Krynycia (6), Mochnaczka (3) 11
Petryszyn Petryszyn Wysowa, Wojtkiwka (2), Lypna (2), Nowosil'ci, Smerekowec', Tyliawa, Szczawne 9
Petryszuk Petryszuk Bos'ko 1
Petriw Piotruw Wil'chowa (4), Holuczkiw (2), Lukawycia, Polowci 8
Petriws'kyj Petrowski, Pietrowski Berezka, Wil'ka (2), Kostariwci (2), Krynycia 6
Pstriwczyk Petrowczyk, Petrywczyk Wysowa 1
Petrowycz Piotrowicz Hlomcza 1
Petrenko Petronko Lypowec' (2) 2
Petrosz Petrosz Luh 1
Petrun'o Petrunio Wolosate 1
Petrusyk Petrusik Mszana 1
Petruszka Petruszka Huczwyci (3), Radoszyci (3) 6
Petruszczak Petruszczak Bos'ko, Uliucz 2
Pech Piech Wafka (2), Poliana, Stuposiayy W. 4
Pechowycz Piechowicz Rychwal'd 1
Pecyliak Pecylak Rychwal'd (4) 4
Pecuch Piecuch Brunary N. (4), Wolycia, Wolia Jaworowa, Fl'orynka 7
Peciak Pieciak Storozi W. 1
Peczara Peczara Wyslik W. 1
Pyda Pyda Leliuchiw (4) 4
Pyz Pyji Krynycia (5) 5
Pyzyk Pyjiyk Wapenne (3) 3
Pyz'o Pyzio Maniw 1
Pylyp Pilip Wolosate, Zyndranowa (3), Syniawa 5
Pylypyk Pili pik Mokre 1
Pylypiw Pilipow Stuposiany W. (2) 2
Pyryk Pyryk Kostariwci 1
Pyryn Pyryn Zawadka R. (3) 3
Pyrynianyk Pirynianik Radoszyci 1
Pyrih Pierug, Pirug Waniwka (2), Hanczowa, Kwiaton', Lukowe, Macyna W., Serednje W., Ustia R. 8
Pyrkan' Pyrkas Dudynci 1
Pyrkowycz Pyrkowicz Swiatkowa W. 1
Pyrohanycz Piroganicz Ropycia R. 1
Pyrozak Pirojiak Hrabiwka (3), Lukowe 4
Pyrozka Pirojika, Perojika Szkliary 1
Pyrtko Pyrtko, Pirtko, Pyrdko Wyszowatka (3), Hrab, Krywe, Mszana, Neznajowa (4); Ozynna 11
Pyrcak Pyrcak Pulawy 1
Pyrcz Pyrcz, Pyrdz Kwiaton' (2), Poliany M., Skwirtne, Ustia R., Chorne 6
Pyrczak Pyrczak, Pirczak Kins'ke, Moszczanec', Prusyk 3
Pysak Pisak Szczawne, Jalyn 2
Pysanycz Pisanicz Hrab (2) 2
Pysaniak Pisaniak Kam'iana 1
Pysarczyk Pisarczyk Rychwal'd (2),Uliucz (2) 4
Pytl'owanyj Pytlowany Dydnia, Jablonycia R. (2), Jawirnyk R. 4
Pych Pych, Pich Wijs'ke, Zawadka Mor., Mokre 3
Pychacz Pichacz Smereczne (2) 2
Pyszko Piszko Holuczkiw (2), Tychania (2) 4
Pysznyj Piszny Barwinok 1
Pyszniak Pyszniak Korolyk Wol., Preluky (2), Radoszyci 4
Pidberezniak Podberezniak Bortne (2) 2
Pidwapens'kyj Podwapisski Bukiws'ko (2), Karlykiw 3
Pidhirs'kyj Podgurski Semuszowa, Uhryn 2
Pidkowanyj Pidkowany Hrusziwka 1
Pidlypczak Podlipczak Smerekowec' (2) 2
Pidliachowycz Podlachowicz Smerekowec' 1
Piduch Piduch Szliachtowa (2) 2
Pidczaszyj Podczaszy Berezka (2), Hrabiwka (4) 6
Pizliak Pizlak Horodok 1
Piz'o Pizio Wyslik W. (2) 2
Pikows'kyj Pikowski Wirchomlia M. (3) 3
Pikosz Pikosz Swiatkowa W. () 2
Pilat Piiat Hyrowa (4), Rajs'ke 5
Pil'ch Pilch Wyslik W. (3) 3
Linczak Pinczak Wyslik W. (4), Woroblyk Kop. (2), Jawirnyk (2) 8
Pinczar Pinczar Odrechowa 1
Pirnak Piernak Bodnarka, Wafka, Dobra 3
Pircz Pircz Selys'ka 1
Pirczak Pirczak, Pirczek Rajs'ke 1
Pisko Pisko Wojtkowa 1
Pitula Pituia Bonariwka 1
Pituch Pituch Wyslik, Wolia Sen'kowa, Wolia Jaworowa 3
Pichura Pichura, Piechura Kostewa (3) 3
Pisza Pisza Dolyna 1
Piszko Piszko, Pisko Dolyna (2), Krasna (2), Morochiw 5
Piszczar Piszczar Tokarnia 1
Plaksa Piaxa Chaszyn (2) 2
Plaskyj Piaski Izby 1
Plaskon' Piaskos Izby (9), Lose, Nowa Wes', Radocyna, Roztoka 13
Platko Piątko Krampna (3), Mszana, Radoszyci (3) 7
Plaszczak Piaszczak Jalyn 1
Plejnyczok Pleyniczek Lukowe (2) 2
Pletenyk Pletenik Wojkowa, Roztoka W. (2) 3
Plyska Pliska Woltuszowa (2) 2
Plyszczak Pliszczak Wyslik W. 1
Plichar Plicharz Wojtkowa 1
Plowyk Piowik Mszana 1
Plodko Piodko Perehrymka 1
Pliuska Pluska Bykiwci 1
Pliuskwa Pluskwa Pel'nia 1
Pliuta Pluta Korolewa R. 1
Pl'ontia Plontia Bil'carewa 1
Powanda Powanda Hladysziw 1
Powroznyj Powruźny Izby 1
Powch Pouch, Pauch Poliany M (2). 2
Powszyk Pouszyk Wyslik W. (2) 2
Pohans'kyj Pogasski Wysloczok 1
Pohrebec'kyj Pogrebecki Woltuszowa 1
Podobyns'kyj Podobisski Terepcza 1
Podoliak Podolak Wil'chowa, Wolycia, Serednje W. (2), Serednje M., Uliucz 6
Podol'czyk Podolczyk Bykiwci 1
Podufalyj Podufaiy, Podufal Zahir'ia 1
Pokladko Poktadko Kotan' (2) 2
Pokryszczak Pokryszczak Krywe 1
Polehon'kyj Polehoski, Polehoikij Wojtkiwka (2), Nowosil'ci (2) 4
Polywka Polewka, Polifka Berest, Bortne, Wolia Sen'kowa (2), Wolia Ceklyns'ka, Kam'ianka (3), Swirzowa, Tyskowa 10
Polywoczka Poliwoczka, Poliweczka Andrejiwka 1
Polywczak Poliwczak, Poiewczak Blyznianka (3) 3
Polyniak Poiyniak Labowec' (3), Matijewa 4
Polisniak Poleśniak Bonariwka 1
Polowa Polowa Krynycia 1
Polowyj Polowy Wolowec' 1
Poloniak Polomiak Kotiw (2) 2
Poluliach Polulach Smerek (3) 3
Polumachanycz, Poiumachanicz Komancza (4) 4
Poliak Polak Wysloczok, Jaselko 2
Polians'kyj Polasski Wolowec' (2), Dolzycia, Zydiws'ke, Korolewa R. (2), Poworoznyk, Poliany NS. (6), Chorne 14
Poliaczyszyn Polaczyszyn Balutianka 1
Poliaczok Polaczok Dubne, Fl'orynka 2
Pol'nyj Polny Bereznycia N., Pel'nia 2
Pol'czak Polczak Sukowate 1
Pomajba Pomayba Ripnyk 1
Pontus Pontus Odrechowa 1
Poncz Poncz Wysloczok (2) 2
Ponczak Ponczak Wojtkowa (2) 2
Popadats'kyj Popadacki Jawirnyk R. (2) 2
Popadyn Popadyn Wysoczany 1
Popyk Popik Lukawycia (2), Storoziw, Tychania (3) 6
Popiw Popuw Zubens'ko, Mokre 2
Popko Popko Muszynka (2), 3
Popowycz Popowicz, Popowyc Poliany M., Bilianka, Bil'carewa, Bos'ko, Brunary W., Brunary N., Wysloczok, Woltuszowa (2), Wolia Wyznia, Hlomcza (2), Dal'owa, Zehestiw, Izdebky (2), Klymkiwka (2), Mezybrid (2), Myczkiwci, Morochiw, Moszczanec', Mryholod, Pantna, Perunka, Polonna (2), Poliany H. S., Poliany S. (3), Posada Jasl., Prusyk, Pulawy, Swirzowa R. (3), Serednje W., Serednje M., Stuposiany N., Sukowate, Tarnawka, Telesznycia S. (2), Terstiana, Chyrna, Chorna, Jastrabyk 48
Popowyczok Popowyczek Berezka (2) 2
Popowczak Popowczak Bodnarka (4), Koneczna, Krampna (6) 11
Porada Porada Dal'owa (3) 3
Poradows'kyj Poradowski Bobrka 1
Portniak Portniak Mochnaczka N. 1
Porucznyk Porucznik Mochnaczka N. 1
Posypanko Posypanko, Pozypanko Hyrowa, Myscowa (6), Rostajne 8
Pospolytak Pospolitak Dudynci 1
Potelyc'kyj Potelicki Morochiw 1
Potojka Potoyka Waniwka (3) 3
Potonec Potonec Szczawyyk 1
Potonczak Potosczak Reped' (2) 2
Potoc'kyj Potocki Brunary, Wil'na (4), Zdynia (2), Nowycia, Perunna, Poworoznyk, Skorodne (2) 12
Potoczak Potoczak Odrechowa 1
Potoczko Potoczko Bonariwka 1
Potocznyj Potoczny Hlodno, Izdebky, Lubna, Pawlokoma 4
Pochloda Pochioda Wojkowa 1
Pochna Pochna Stawysza (3), Ustia R. (4) 7
Pocalka Pocaika Posada Jaslys'ka (3) 3
Pociala Pociaia Bilyczna 1
Poczekajlo Poczekayio Krywe (2) 2
Pocztar Pocztarz Mezybrid 1
Poszywak Poszywak Dubriwka Rus'ka (2) 2
Pralka Praika Wolosate (3), Dolzycia (2) 5
Prebendarczyk Prebendarczyk Waniwka 1
Prehnar Pregnar Banycia, Rozdillia (2) 3
Prehon Pregon Wolowec' (2) 2
Premus Premus Lypna (2) 2
Prybyzura Prybyzura Monastyrec' (2) 2
Prybyla Przybyia Macyna W. (2), Rozdillia (2) 4
Prybyliak Przybilak Zyndranowa 1
Prynda Prynda Kotan' 1
Prynziak Pryndziak, Pryndzak Szliachtowa (4) 4
Pryslops'kyj Przysiopski, Przysiupski Kam'iana, Chorne 2
Pryslups'kyj Przysiupski Horodok 1
Prystasz Prystasz, Przystasz, Przysztasz Bykiwci, Waniwka, Wapenne, Wyslik W., Wyszowatka (4), Witryliw, Wolia Sen'kowa, Hrabiwka, Hrusziwka, Dosznycia (3), Dudynci, Zaslaw'e (2), Zdwyzen', Kam'iana (2), Kins'ke, Kostariwci, Nowosil'ci, Petrusza Wolia, Swiatkowa M., Smerekowec' (2), Tokarnia, Foliusz, Chystohorb 31
Prytyskacz Prytyskacz Turyns'ke (2) 2
Prychodnia Prychodnia Wysowa 1
Prycz Prycz Banycia 1
Prozoralyk Prozoralik Balutianka (2) 2
Prokwit Prokwit Jawirky (3) 3
Prokop Prokop Waniwka (2), Moszczanec' (2), Skorodne (2), Chornoriky (5) 11
Prokopyk Prokopik Waniwka (6), Chornoriky (3) 9
Prokopczak Prokopczak Bohusza, Wapenne, Lose Kr. (3), Rostajne (2), Stawysza 8
Prokopczyk Prokopczyk Smerekowec' (2), Szliachtowa (3) 5
Prolodziak Prolodziak, Preiadziak Wolosate 1
Promka Promka Waniwka (3) 3
Pronczak Pronczak Jawirky (2) 2
Pron'ko Prosko Bodnarka (3) 3
Proch Proch Dubriwka Rus'ka (2) 2
Prochnawyj Prochnawy Zyndranowa (3) 3
Procko Procko Monastyrec', Pel'nia, Tarnawa 3
Procumyk Procumik Lukowe 1
Prociak Prociak Wyslik W., Wysoczany 2
Proc' Proz, Proc Bos'ko (2), Kozuszne, Polonna, Preluky, Riabe (2), Syniawa (2), Uliucz (2), Chertez, Chorne 13
Proc'ko Prozko Pel'nia 1
Proc'o Rrosio Wyslik W. (3), Wolia H. (2) 5
Procz Prucz Hladysziw 1
Proczko Proczko Krampna (3) 3
Prusak Prusak Kwiaton' 1
Priadka Priadka, Prządka Prybysziw, Jawirky 2
Priadko Pryiaiko Polonya 1
Pstrak Pstrak Wolia Sen'kowa (2), Wolia Jaworowa, Huczwyci (2), Karlykiw (2), Nahoriany (2) 9
Puhar Pugar Mykiw (2), Turians'ke 3
Pudlyk Pudlik Zawadka R., Lubna (2) 3
Pudlo Pudio Lubna (4) 4
Puz Puz Wojtkiwka 1
Puzak Puzak Wysloczok 1
Pulaws'kyj Puiawski Poworoznyk 1
Pupczak Pupczak Hyrowa (2) 2
Pupczyk Pupczyk Smerekowec' (3) 3
Purna Puma Witryliw 1
Puskon Puskon Roztoka W. 1
Pustel'nyk Pustelnik Pawlokoma 1
Putorak Putorak Wirchomlia M. (3) 3
Puch Puch Myscowa 1
Pucher Pucher Sil'nycia 1
Puchyr Puchyr, Puchir Woltuszowa (5), Hrab, Krampna (2), Swiatkowa M. 9
Puchliak Puchlak Zawiz 1
Puszyk Puszyk Berezka 1
Puszkar Puszkar Tyliawa (2) 2
Puszkarda Puszkarda Nowa Wes' 1
Puszczak Puszczak, Pusczak Wyslik W. (3), Moszczanec' (2) 5
P'iastuk Piastuk Krasna 1
R
Rabada Rabada, Rawada Prybysziw, Tarnawka (5) 6
Radec'kyj Radecki Morochiw 1
Radyk Radyk Chorna Woda (3) 3
Radycz Radycz Kam'ianka 1
Radocyns'kyj Radocisski Tyliawa 1
Rad'o Radio Reped' (3) 3
Rajba Rayba Wolia N. 1
Rajda Rayda Fl'orynka (2) 2
Rajtar Raitar, Reitar Bos'ko, Zawadka R. (2) 3
Rak Rak Wil'ka, Huta, Doszno, Syniawa (4), Tokarnia, Foliusz (4) 12
Ranc'o Rancio Karlykiw (2) 2
Rapawyj Rapawy Karlykiw (4) 4
Rapak Rapak Myczkiwci 1
Rapko Rapko Zubens'ko 1
Ratycia Ratycia Mszana (2) 2
Ratko Ratko Zawadka R. (3) 3
Racyn Racyn Radoszyci (2) 2
Raczyns'kyj Raczysski, Raczesski Jablonycia P. 1
Raczok Raczek Bodaky 1
Rewak Rewak, Rywak Malastiw (2), Mochnaczka (2), Lose (6) 9
Rewiliak Rewilak Leliuchiw (3), Chorna 4
Redzyniak Redziniak Hwozdianka (2) 2
Rejda Reyda Bil'carewa (2) 2
Relyk Relik Bobrka (2) 2
Repa Repa Ozynna (2) 2
Repak Repak Smereczne 1
Repela Repeia, Repela Nowa Wes' (6), Szymbark (2) 8
Rependa Rependa Wyslik W. 1
Repeta Repeta Bil'carewa 1
Repyc'kyj Repicki Cheremcha 1
Repka Repka Szliachtowa 1
Replyns'kyj Rzeplisski Zaluz 1
Repta Repta Liadzyn (2) 2
Repczak Repczak, Repczyk Chorna (3), Szliachtowa 4
Reszetar Reszetar, Reszotar Nowa Wes', Swirzowa P. 2
Rybyns'kyj Rybesski Nowa Wes' (3) 3
Rybka Rybka Syniawa (2), Surowycia 3
Rybs'kyj Rybski Z dynia 1
Rybczak Rybczak Uliucz (2), Jablonycia R. (2) 4
Rywak Rywak Mykiw, Myscowa (5) 6
Rydzyk Rydjiyk Balutianka (3) 3
Rydzanycz Rydzanicz Muszynka 1
Rydz'kyj Rydzki Rudawka 1
Rydosz Rydosz, Rydoji Lupkiw, Moczary, Polonna (2) 4
Ryz Ryji Korolyk Wolos'kyj (2) 2
Ryzyk Ryzyk Blichnarka (3), Wysowa 4
Ryzko Ryjiko, Ryszko Wyslik W., Polonna 2
Rylko Ryiko Kostariwci (3) 3
Ryliak Rylak Wysloczok 1
Rymar Rymarz, Rymasz Ozynna 1
Ryniawec Ryniawiec Wolowec' 1
Ryn'o Rynio Mokre 1
Ryseczko Rysieczko Storozi M. 1
Rysyk Rysik Waniwka 1
Rystwej Rystwey Wojkowa (4) 4
Rytar Rytar Chertez (2) 2
Rychanycz Rychanicz Turianka 1
Rychwal's'kyj Rychwalski Wyszowatka, Pantna 2
Rychla Rychia Jastrabyk 1
Rycko Rycko Hyrowa 1
Ryczyszyn Ryczyszyn Zawadka R. 1
Ryszczak Ryszczak Banycia 1
Riznyk Rieznik, Rzeźnik Jawirnyk Rus'kyj (2) 2
Ripka Ripka, Rypka Bobrka 1
Robuz Robuz Wirchnia 1
Rohal's'kyj Rogalski Turians'ke 1
Rohacz Rochacz Zawoji (2), Zyndranowa (2), Lupkiw 5
Rohoz Rogoz, Rogos Brunary W. (3), Brunary N. 4
Rohocz Rogocz Losje (4) 4
Rohosz Rogosz Fl'orynka (2) 2
Rohun Rohun Rajs'ke 1
Rodko Rodko, Rotko Pantna (3) 3
Rozkanyn Rojikanyn Wolia W. 1
Rozko Rojiko, Roczko Kozuszne, Moszczanec' (4), Prybysziw 6
Rozdil's'kyj Rozdzielski Ozynna, Chorne 2
Rokon Rokon Bachliawa 1
Roman Roman Berezka (2), Blichnarka, Bos'ko, Wapenne, Zawadka R., Zawiz (2), Kostariwci, Kostewa (2), Luh (2), Moszczanec', Radoszyci (2), Tokarnia (4), Szczawnyk, Jawirnyk R. (3), Jaselko 25
Romanec' Romanez Storozi M. 1
Romanyk Romanik Hlodno (3), Dolzycia, Kam'ianka (2), Komancza (2), Mezybrid, Nowycia (2), Prybysziw, Jawirnyk 13
Romanys'ko Romanyśko Chaszyn 1
Romanycz Romanicz Rehetiw (2) 2
Romans'kyj Romasski Kam'ianka, Mezybrid 2
Romanc'o Romancio Mokre 1
Romanczak Romanczak Bos'ko, Wyszowatka (3), Woroblyk Kop. (2), Dowhe, Rychwal'd, Syniawa (2) 10
Romanczyk Romanczyk Krasna, Lukowe (3), Szczawnyk 4
Romaniak Romaniak Muszynka, Snitnycia (3), Stawysza (2), Fl'orynka (4) 10
Romc'o Romcio Ustia Rus'ke (2) 2
Ropyc'kyj Ropicki Rychwal'd, Stawysza 2
Rosypka Rosypka Jablonycia Rus'ka 1
Roczniak Roczniak Moszczanec' 1
Roszczans'kyj Roszczasski, Roszasski Dolyna 1
Rubak Rkbak Wil'sznia, Tarnawa 2
Rubyszyn Rubiszyn Tyliawa 1
Rubc'o Rubcio, Rupcio Wysloczok 1
Ruhala Rugaia, Rugaia Nowa Wes' (6), Poliany NS. (2), Uhryn 9
Rudaws'kyj Rudawski Woroblyk Szl., Posada Hor., Chystohorb 3
Rudyj Rudy Mokre, Stuposiany, Jaselko 3
Rudyk Rudyk Mokre, Mochnaczka, Oslawycia, Smereczne 4
Rudlows'kyj Rudiowski Pawlokoma 1
Ruzyla Rujiyia, Rujiyio Blichnarka (2), Wysowa, Wolia N., Nowosil'ci (3), Tyliawa (4) 11
Rupczak Rupczak Moszczanec' 1
Rusyn Rusyn, Rusin Wyslik W. (2), Wolowec', Wolosate, Wolia Nyznia, Hyrowa (4), Hrab (2), Dowhe, Dosznycia, Korolyk Wol., Labowa (3), Mochnaczka (5), Moszczanec' (4), Neznajowa, Odrechowa (3), Poliana, Pulawy, Rozdillia, Swiatkowa W. (4), Smerekowec', Snitnycia, Tyliawa (2), Chystohorb, Szczawne (3), Jaszkowa (4) 49
Rusynyk Rysinyk, Rusinek Krasna (2), Matijewa (3), Perunka (2), Roztoka W. (2), Smerekowec' (2) 11
Rusynko Rusynko, Rusinko Malastiw (2), Rostajne, Jawir'ia 4
Rusyniak Russyniak, Rusiniak Bilianka, Bohusza, Wirchnia, Wirchomlia W. (3), Kotan', Macyna W. (2), Rostajne (4), Swirzowa R. 14
Rusnak Rusnak Berezka, Zyndranowa 2
Rusniak Rusniak, Ruśniak Wyslik W., Wirchomlia W., Kostariwci 3
Rusiak Rusiak Bortne 1
Rutko Rutko Liadzyn 1
Ruc'kyj Rucki Jablonycia R. (2) 2
Ryszko Ryszko Tyliawa (5) 5
Ruszczak Ruszczak Wirchomlia W., Kam'ianka, Moszczanec', Ustia R. 6
Sabat Sabat, Sabbat Myscowa, Pel'nia, Tychania (3), Jablonycia R., Jawirnyk R. (3) 9
Sabatowycz Sabatowicz Dowhe 1
Sabko Sabko Myscowa 1
Sawa Sawa Wydrna (2) 2
Sawaryn Sawaryn Poliany S. 1
Sawarna Sawarna Tarnawka (2) 2
Sawerda Sawerda, Sawirda Foliusz (2) 2
Sawyna Sawina Poliany M. (2) 2
Sawynows'kyj Sawinowski M szana 1
Sawyniak Sawiniak, Sawinik Mszana (4) 4
Sawka Sawka, Sauka Berezka, Wysoczany, Wolia N., Wolia Sen'kowa (2), Zahutyn, Izdebky, Monastyrec' (2), Oslawycia, Pawlokoma, 19
Sandera Sandera Krynycia 1
Sandowycz Sandowicz Zdynia 1
Sanczak Sanczak Serednje W. 1
San'ko Sasko Smereczne 1
Sapko Sapko Skwirtne 1
Sarakun Sarakun, Sarachun Muszynka, Reped' 2
Saranczak Saranczak Pel'nia 1
Saranczyn Saranczyn Oslawycia 1
Sardyha Sardyga Myscowa (2) 2
Sas Sas Wysoczany, Karlykiw 2
Sasala Sasaia, Sasala Dubne, Poworoznyk (2) 3
Sasyk Sasyk, Sasik Wyslik, Wolia Sen'kowa, Turianka, Szczawne 4
Safala Safaia Wojkowa 1
C ach ar Sachar Szczawne 1
Saia Saja Jalyn 1
Saias Sajas Mszana (2) 2
Swynar Swinar Wolosate (4) 4
Swyst Świst Rehetiw (2) 2
Swystak Świstak Smerek 1
Swyszcz Świszcz Petrusza Wolia (2) 2
Swirz Swierji Jas'onka 1
Swirklyns'kyj Swirklisski Banycia 1
Swirczak Swierczak Jawirky (3) 3
Swirczko Swierczko Waniwka 1
Swirszczak Swirszczak Kins'ke 1
Switula Swituia Wyslik Wel. 1
Swic Świec Berezka (2), Dobra, Ropycia R. 4
Swiahla Swiahia Tyliawa (4) 4
Swiatylyk Swiatylik Wyslik Wel. 1
Swiatko Swiatko, Swiktko Zawadka Rym., Myscowa, Tarnawka 3
Swiatkows'kyj Swiatkowski, Swiątkowski Izby, Losje, Mochnaczka (2) 4
Sebelyk Siebielik Wysoczany 1
Seheta Segeta Wyslik Wel. 1
Sehin Segin Reped' (2), Surowycia, Tyskowa 4
Sekela Sekela, Sekiela Wyslik Wel. 1
Sekera Sekera, Sekiera, Siekera Banycia, Wyslik Wel., Wolowec', Krynycia, Jas'onka 5
Seketa Seketa Oslawycia (2) 2
Sekida Sekida Zubens'ko 1
Sekiliak Sekilak Tokarnia 1
Sekulia Sekula Wysloczok 1
Seledec Seledec Posada Jaslys'ka 1
Seleman Seleman Prusyk (7) 7
Selens'kyj Sielesski Uliucz 1
Sel'man Selman Wysloczok 1
Semak Semak Lupkiw (6), Pulawy, Chorna Woda 8
Seman Seman Zubens'ko (2), Kuliaszne, Uliucz, Chystohorb (2) 6
Semanys'ko Semanisko, Symanisko Blichnarka 1
Semanyc'kyj Semanicki Pantna 1
Semanyczak Semaniczak Mylyk 1
Semanyszyn Semaniszyn Oslawycia, Reped' 2
Semankowycz Semankowicz Myscowa (4) 4
Semanc'o Semancio Wolia W., Cheremcha 2
Semanczyk Semanczyk, Semanczak Wolycia, Dosznycia, Izdebky, Rudawka 4
Semanczko Semanczko Zydiws'ke (2) 2
Semaniak Semaniak, Semieniak Zehestiw (6) 6
Semas' Semaś Bara 1
Semaszyk Semaszyk Blichnarka 1
Sembrat Sembrat Bodnarka (2) 2
Sembratowycz Sembratowicz Bodnarka (2), Liszczyny, Nowycia, Pryslip 5
Semenejko Semeneyko Wolycia 1
Semenyk Semenyk, Semenik Morochiw 1
Semerak Semerak Chrewt (3), Jawirky 4
Semetkewycz Semetkiewicz Solynka 1
Semko Semko Lypowec' 1
Semota Semota Rajs'ke 1
Semula Setnuia Chystohorb 1
Semus Semus Chystohorb 1
Semczyk Semczyk Morochiw 1
Semczyszak Semczyszak, Semczysiak Andrejiwka 1
Sem'ians'kyj Siemiasski, Sendyk Blichnarka, Wysloczok 1
Seneczko Seneczko Wolia Jaworowa 1
Senysz Senysz Riabe (2) 2
Senko Senko, Sesko Wysloczok, Dudynci, Zabolotci, Poliana, Radocyna (2), Tylycz (3), Turyns'ke 10
Senkowycz Senkowicz Krasna (2), Myscowa 3
Senkowiat Senkowiat Zdwyzen' (2) 2
Senciak Senciak Mokre 1
Senczak Senczak, Sinczak Brezowa, Woroblyk Kop . (4), Korolewa R. (4), Neznajowa, Swiatkowa W., Chornoriky (5) 16
Senczyk Sienczyk Smil'nyk 1
Seniuk Seniuk Blichnarka 1
Sen'kiw Seskiw Odrechowa, Oslawycia, Riabe, 3
Sen'o Senio Banycia, Mokre, Nahoriany, 9
Nadoliany, Perehrymka (3) Smil'nyk, Storozi W. 5
Sen'ota Seniota Pulawy 1
Sen'otka Seniotka Pulawy (3) 3
Serafyn Serafin Lubna, Fl'orynka (4) 5
Serbalyk Serbalik Rychwal'd (3) 3
Serbyn Serbin Myczkiwci (2), Prusyk (3) 5
Serbiniak Serbiniak Myczkiwci 1
Serwyn Serwin Waniwka (2) 2
Serhen Sergen Turianka 1
Seredyns'kyj Seredysski Wysloczok, Odrechowa (6) 7
Serednyc'knj Serednicki Kins'ke (4) 4
Seryliak Serylak Pawlokoma 1
Serniak Serniak Bortne (2), Perehrymka (5), Jawirnyk (2) 9
Sechan Sechan Wyslik Wel. 1
Seczok Seczok Hladysziw (2) 2
Sywak Siwak Wyslik Wel. (2), Dubriwka R., Zubens'ko, Oslawycia (2), Rajs'ke, Szczerbaniwka 8
Sywanycz Siwanicz Rostoky, Chrewt 2
Sywec' Siwiez Mokre, Mochnaczka 2
Sywec'kyj Siewiecki Izdebky (3) 3
Sywyj Siwy Kam'ianka (2), Polonna 3
Sywyk Siwik Wolia Sen'kowa, Odrechowa (5), Semuszowa 7
Sywulycz Siwulicz Wil'sznia (5), Tyliawa 6
Syhlianyk Syglanik Skorodne 1
Sydor Sydor, Sidor Bos'ko, Zawadka Rym., Izdebky (4), Myczkiwci, Nowosil'ci (5), Serednje W. (4) 16
Sydoryk Sydoryk Mszana (2) 2
Sydoriak Sydorak, Sidorak Banycia, Bohusza (2), Wolowec' 4
Sym Sym Hrab (2) 2
Symanko Symanko Myscowa 1
Symyk Symik Mokre 1
Symo Symo Wolowec' (2) 2
Symczyk Simczyk Korolewa R. 1
Syndziut Sendziut Wysloczok 1
Synycia Synica, Sienica Wyszowatka, Hrab, Kotan' (2), Ozynna 5
Synyczka Senyczka Dubriwka R. 1
Syniawa Syniawa Krynycia (4) 4
Syniaws'kyj Sieniawski Woroblyk Kop. (2) 2
Syniawczak Syniawczak, Syniwczak Zehestiw (3) 3
Sypliak Syplak Krampna (2), Swiatkowa M. 3
Syranycz Syranicz Bilianka 1
Syrej Syrej, Syrey Wolowec' 1
Syreczko Syreczko Berezka 1
Syrnyk Syrnik Mokre, Tarnawa 2
Syrota Sierota Hladysziw 1
Syrotyns'kyj Sierotysski Izdebky 1
Sysak Sysak Bilyczna (2), Wyslik W. (2), Zdynia (4), Myscowa (2), Snitnycia (2) 12
Sysko Sysko Blichnarka (2), Hyrowa, Lypna, Nowycia (2), Syniawa (3) 9
Sytnyc'kyj Sytnicki Swiatkowa M. (2) 2
Sycz Sycz Barwinok, Horodok, Snitnycia (2), Chertizne (5) 9
Sidan Sidan Wolosate 1
Sikacz Sikacz Wolosate, Terstiana 2
Sirak Sierak Chaszyn 1
Siryj Siry Zabolotci (4) 4
Sirka Sierka Kam'iana 1
Sicz Sicz Selys'ka 1
Skala Skala Wolia N. (3) 3
Skalyk Skalik Berest 1
Skal's'kyj Skalski Ustia R. 1
Skarbala Skarbaia Syniawa 1
Skarlosz Skariosz, Skarlosz Perunka, Fl'orynka (3) 4
Skwir Skwir Poliany M., Rostajne 2
Skwirko Skwirko Poliany S. 1
Skwirtnians'kyj Skwirtniasski Banycia 1
Skwirszko Skwirszko Zydiws'ke 1
Skyba Skiba Moszczanec' (2) 2
Skydan Skidan Smerek 1
Skimba Skimba Wolowec', Neznajowa 2
Skirpan Skirpan, Skirpa Wolowec' 1
Skircza Skircza Dariw (2) 2
Skirczak Skirczak, Skurczak Wyslik W., Dal'owa (3), Szkliary 5
Skobel's'kyj Skobelski Poliany M. (2) 2
Skob'iak Skobyak Rajs'ke 1
Skowronok Skowronek Kostewa (2) 2
Skopyk Skopik Turyns'ke 1
Skop'iak Skopiak Jablonycia R. 1
Skoryk Skoryk Chorna 1
Skornyk Skornik, Skurnik Woroblyk Kop. (2), Kostariwci 3
Skornyc'kyj Skornicki Waniwka 1
Skorodyns'kyj Skorodysski Zyndranowa, Terstiana 2
Skorpan Skorpan Perehonyna 1
Skorupa Skorupa Serednje W. 1
Skorups'kyj Skorupski Kryziwka (3) 3
Skosyk Skosik Ustia R. 1
Skoczypes Skoczypies Wijs'ke (2) 2
Skrehla Skrechla Wil'chowa 1
Skryp Skrzyp Radoszyci (2) 2
Skrypach Skrzypak Hladysziw (3) 3
Skrobala Skrobaia Wolia Sen'kowa, Odrechowa (4) 5
Skrobalyszyn Skrobaliszyn Odrechowa 1
Skrobaliak Skrobalak Odrechowa (2) 2
Skuba Skuba Swiatkowa W. 1
Skul'ko Skulko Lupkiw (2) 2
Skurla Skuria Skwirtne 1
Skurnyk Skurnik Monastyrec' 1
Skurchan Skurchan Wolosate 1
Slabyj Siaby Moczary (2), Uliucz (2) 4
Slywa Slywa, Śliwa Korolewa R. (3), Roztoka W. (3) 6
Slywyk Sliwik Radocyna 1
Slywyns'kyj Sliwisski Korolewa R. (2) 2
Slywka Śliwka Wil'sznia (2), Duszatyn (3), Zyndranowa (2), Izdebky (2), Moszczanec', Radoszyci (2), Uliucz 13
Slywkanycz Sliwkanicz Smil'nyk 1
Slyw'iak Sliwiak Nowosil'ci 1
Slyz Siyji Andruszkiwci, Nadoliany, Pel'nia (3) 5
Slyzak Slyjiak Radoszyci (2) 2
Slymak Ślimak Komancza, Macyna W. (2) 3
Slyniawec' Siyniawiec Koneczna 1
Slipak Slipak, Ślepak Posada Jaslys'ka (2) 2
Slota Siota Berest (4), Blichyarka, Wojkowa, Mylyk, Neznajowa (4), Rehetiw (2), Jastrabyk (5) 18
Slubko Siubko, Stupko Polonna 1
Slutyj Siuty Moczary 1
Sliusar Ślusarz Odrechowa 1
Sliusarczyk Slusarczyk Nowa Wes' (2), Prybysziw 3
Smahula Smaguia Waniwka (3) 3
Smakowczyk Smakowczyk Mylyk (2) 2
Smakula (Smakuia Macyna W. (3) 3
Smar Smarz Myscowa, Ropycia R. (6), Foliusz (2) 8
Smerek Smerek, Smereg Wysowa (2), Myscowa, Mochnaczka, Perehrymka 5
Smerekanycz Smerekanicz Swirzowa R., Swiatkowa W. 2
Smerec'kyj Smerecki Liadzyn (2), Mszana, Posada Horisznia (5), Tarnawka (2) 10
Smereczniak Smereczniak Smerekowec' (2) 2
Smertko Smertko Kotiw, Skladyste 2
Smetana Smetana, Śmietana Wzdiw (2), Wolia N. (5), Kotiw, Labowec', Matijewa, Nowa Wes', Solotwyny 12
Smyk Smyk Wyslik W. 1
Smyczko Smyczko Wysowa 1
Smihel's'kyj Smigielski Ol'chowec', Chrewt 2
Smij Śmiej, Smiey Wolowec', Ropycia R. 2
Smola Smola Wara, Terepcza 2
Smolej Smoley Fl'orynka, Foliusz-Huta 2
Smolen' Smoles, Smolen Wapenne, Wysloczok, Horodok (2), Zawoji, Liadzyn (2), Poliany M. (2), Ropycia R. 10
Smoliak Smolak Zbojis'ka (2), Mszana (2) 4
Smol'nyc'kyj Smolnicki Lupkiw (3) 3
Smol'czak Smolczak Jawirky 1
Smorej Smorey Myscowa 1
Smotryc'kyj Smotrycki Dydnia 1
Snyczak Snyczak Poliana 1
Sobyn Sobin Bortne 1
Sobko Sobko Kuliaszne 1
Sobotiak Sobotiak, Sobociak Stuposiany N. 1
Sobczak Sobczak Nowa Wes' (3), Snitnycia 4
Sobczyszak Sobczyszak, Sopczyszak Wirchomlia W. 1
Sowa Sowa Berezowec', Kotiw (2), Mokre (2), Chaszyn 6
Sowyk Sowik Bil'carewa 1
Sow'iak Sowiak Mszana (2) 2
Sodomyr Sodomir Syniawa (2) 2
Sojka Soyka Lupkiw, Tychania 2
Sokacz Sokacz Bodnarka 1
Sokil Sokui Hanczowa, Hlomcza (2), Kotan', Krasna, Sil'nycia, Chorne 7
Sokolycz Sokolicz Blichnarka (2), Skwirtne (4) 6
Sokula Sokuia Wyslik Wel. 1
Sokura Sokura Moszczanec' (2) 2
Solec'kyj Soiecki Hlomcza (2) 2
Solyna Solina Mszana 1
Solynka Solinka Poliany M. 1
Solynczak Solenczak, Solinczak Wolia W., Wolia N., Rajs'ke 3
Solowej Solowej, Soiowiey Hlodno (2), Poliana 3
Solow'iak Soiowiak Moszczanec' (3) 3
Soloda Soioda, Soloda Wolosate 1
Solomuncza Solomuncza Wyslik Wel. (2) 2
Solom'ianyj Slomiany Terepcza (3) 3
Solonyna Soionina Dosznycia, Myscowa, Jawir'ia (2) 4
Solonynka Soioninka Wolowec' (2) 2
Soltys Soitys, Soitis Bonariwka, Wolia Sen'kowa (2), Wolia Jaworowa (3), Hyrowa, Zawadka Mor., Zawiz (2), Zawoji (4), Myscowa, Selys'ka, Tarnawa, Uliucz 18
Soltysiak Soitysiak Bonariwka 1
Solian Solan Serednje W., Szczawne (2) 3
Soliar Solar Blichnarka (2), Serednje W., Smil'nyk 4
Sopa Sopa Maniw (2) 2
Sopolyha Sopoliga Hyrowa (4) 4
Sorniak Sorniak Brezowa 1
Soroka Soroka, Sreka Blichnarka (2), Brunary N. (2), Zubens'ko, Myscowa, Radoszyci (2), Uliucz, Jawirky (3), Jaselko, Jaszkowa (2) 15
Sorokanycz Sorokanicz Brunary W. (2), Poliany S. (2) 4
Soroczak Soroczak Ja wirnyk Rus'kyj 1
Soroczyns'yyj Soroczysski, Sroczysski Zawiz 1
Sorochman Sorochman Horodok 1
Sosenko Sosenko Dosznycia (3), Jawir'ia (2) 5
Sosnyc'kyj Sosnicki Uliucz 1
Sosniak Sośniak Brezowa, Mykiw, Myczkiwci 3
Socha Socha Hyrowa (2), Dydnia 3
Sochanczak Sochanczak Huczwyci, Riabe (3) 4
Sochan' Sochan Maniw 1
Sochec'kyj Sochecki Zaslaw'je (2) 2
Sochran Sochran Radocyna 1
Spas Spaś Waniwka (4) 4
Spendra Spendra Myscowa 1
Spytko Spytko Chorna (2) 2
Spiwak Spiwak, Śpiewak Hlomcza (5), Kunkowa (2), Mryholod, Perehonyna, Ropycia R. 10
Spirniak Spirniak, Sporniak Krasna (3) 3
Spiczka Spiczka, Spieka Zubryk 1
Spiszak Spiszak Bayycia, Wolosate, Oslawycia 3
Sroczak Sroczak Sil'nycia 1
Stawarczyk Stawarczyk Sukowate 1
Stadnyk Stadnik Pel'nia 1
Stanyk Stanik Zaluz 1
Stanislawczyk Stanisiawczyk Mochnaczka W. 1
Stanczak Stanczak, Stasczak Bonariwka, Hladysziw (2), Dosznycia, Komancza (2), Rychwal'd (3), Skwirtne, Jawirky (4) 14
Stapaj Stapay Reped', Turians'ke (4), Szczawne (3) 7
Stapczak Stapczak Myscowa 1
Starak Starak Terepcza 1
Staranczak Staranczak Wyslik Wel. (4), Izby, Jablinka 6
Staren'kyj Stareski Bos'ko, Kotiw, Polonna (2) 4
Staryj Stary Kostariwci 1
Starows'kyj Starowski Bachliawa 1
Starosta Starosta Skorodne 1
Staroszyn Staroszyn Polonna (2) 2
Staruch Staruch Semuszowa, Tyskowa (2), Turianka (2) 5
Stasenko iStasienko Uliucz 1
Stasiak Stasiak Ustia Rus'ke 1
Stafyn Stafin Bohusza (3), Kotiw (2) 5
Stafyniak Stafiniak Bohusza (4), Brunary N. 5
Stach Stach Dowhe, Radocyna, Swirzowa R. 3
Stachura Stachura Poliany M. 1
Staszkiw Staszkiw Bereznycia N. 1
Staszczak Staszczak Nowa Wes' (3), Pstruzne (2) 5
Staszczyk Staszczyk Krampna 1
Stel'mach Stelmach Krywe, Moszczanec' 2
Stepan Stepan Hlomcza (4) 4
Stepanyk Stepanik Jablonycia P. (2) 2
Stepko Stkpko Koneczna 1
Stepiak Stepiak Turians'ke (4) 4
Steranka Steranka, Scieranka Bortne, Dal'owa, Dosznycia, Kam'ianka, Nowa Wes' (4), Perehonyna, Rehetiw (2), Reped' (4), Rostajne, Swiatkowa M., Tarnawa (3), Jawir'ia 21
Sterzen' Sterjies Zdynia, Luh (2) 3
Stesenko Stesienko Wojkowa (2) 2
Stefanycz Stefanicz Foliusz 1
Stefanc'o Stefancio Wojkowa 1
Stefanczyn Stefanczyn Andrejiwka, Kwiaton' (2), Pryslip 4
Stefura Stefura Lypowec' (3) 3
Stefus' Stefuś Myscowa 1
Stefczyk Stefczyk Lukowe 1
Stech Stech Dariw (3), Zydiws'ke (4) 7
Stecewycz Steciewicz Hlomcza (4) 4
Stecewiat Stecewiat Horodok (2) 2
Stecyk Stecyk Korolewa R. (2), Odrechowa, Rudawka Jasl. (7), Szliachtowa (5) 15
Steciak Steciak, Stecak Balutianka, Lubna, Prybysziw, Tarnawka, Szkliary (2) 6
Stec' Stez, Stec Bayycia S. (2), Barwinok, Hlodno, Kam'iana (3), Komancza, Mochnaczka N., Pawlokoma, Polonna, Sil'nycia, Skorodne (5), Foliusz (4) 21
Stec'ko Stezko Prusyk (3) 3
Stecz Stecz Ustia R. (2) 2
Steczak Steczak Prybysziw 1
Steczko Steczko, Steczko Wirchomlia W., Roztoka M. 2
Stypula Stypuia Bodnarka, Skladyste (2) 3
Styranka Styranka, Sciranka Dolzycia (2) 2
Styran'czak Styranczak Chorna Woda 1
Styrczak Styrczak Wyslik Wel. (3) 3
Stychan Stychan Tokarnia 1
Stycz Stycz Bos'ko 1
Styszkanyn Styszkanin Lukowe 1
Stohnacz Stohnacz, Stochnacz Ozynna (2) 2
Stoliar Stolar Wolowec', Neznajowa (2) 3
Stopen' Stopies Pantna (3) 3
Storozka Storojika, Storoszka Zawadka Rym. 1
Strachoc'kyj Strachocki Odrechowa 1
Stryhacz Stregacz Banycia 1
Strysowczyk Strysowcik Myscowa 1
Stryczko Stryczko Hlomcza 1
Strycznyj Stryczny Wysloczok 1
Strilka Striika, Strzaika Lodyn 1
Stril'czyk Strilczyk Szliachtowa 1
Strows'kyj Strowski Wirchomlia M. 1
Strohyj Strogi Terepcza 1
Strus Struś Woroblyk Kop., Woroblyk Szl. (2), Hlodno, Dudynci, Odrechowa 6
Struczok Struczek Dosznycia (2) 2
Stupak Stupak, Stepak Nowa Wes' 1
Stuchliak Stuchlak Bil'carewa (2) 2
Suda Suda Doszyycia (2), Poliany M. (2), Swiatkowa M. 5
Sudyk Sudyk Karlykiw (2), Korolyk Wol. (2), Mokre, Swirzowa 6
Sudia Sudia Dal'owa (2), Posada Jasl., Tyliawa (2) 5
Sujczyk Suyczyk Turianka 1
Sukowacz Sukowacz Banycia S. 1
Sulyk Sulyk Banycia S. (2) 2
Sulym Sulym, Sulim Smil'nyk (2) 2
Sulynczyk Sulinczyk Krynycia, Poworoznyk 2
Sulycz Sulicz Matijewa (3), Mochnaczka N. (3), Roztoka M., Skwirtne 8
Sulko Suiko Blichnarka (2) 2
Superal Superai Muszynka (2) 2
Suraj Suray Poliany S. 1
Surzycia Surjiycia Mszana (2) 2
Surko Surko Oslawycia 1
Surmacz Surmacz Horodok 1
Surm'iak Surmiak Jawirky (5) 1
Surows'kyj Surowski Wirchomlia M. 1
Susyk Susik Syniawa 1
Susylka Susyika, Susiika Mochnaczka W. 1
Susidka Susidka Poworoznyk (4) 4
Susik Susik Maniw 1
Sus'kyj Suski Tyliawa 1
Suchaj Suchay Kostariwci 1
Suchan Suchan Izby 1
Suchaczyk Suchacik Myscowa 1
Sucheniak Sucheniak Izby, Mochnaczka N. (3) 4
Suchyj Suchyi, Suchiy, Suchy Nowycia, Radoszyci, Rehetiw, Skwirtne (2), Chystohorb 6
Suchyna Suchyna Polonna (2) 2
Suchnyk Suchnik Uliucz 1
Suchodol's'kyj Suchodolski Bila Woda, Jawirky 2
Suchors'kyj Suchorski Wil'na (3) 3
Suciak Suciak Surowycia 1
Suszko Suszko Andruszkiwci, Dudynci, Zubens'ko, Komancza, Lupkiw, Terstiana (3) 8
Suszczyk Suszczyk Jalyn 1
Siuda Siuda Muszynka 1
T
Taborows'kyj Taborowski Polonna 1
Talpasz Taipasz, Taupasz Berest, Swiatkowa W., Solotwyny (2) 4
Taluzka Taiuzka, Taiuska Zdwyzen' 1
Tandyrak Tandirak Rostoka (5) 5
Tandor Tandor Terepcza 1
Tanycz Tanicz Malastiw (2) 2
Tantala Tantaia Rajs'ke 1
Tanczak Tanczak Banycia S. (6) 6
Tapsyk Tapsik Mylyk 1
Taras Taras Zehestiw, Rostoka W., Skladyste 3
Tarasewycz Tarasiewicz Korolewa R. (2), Rostoka W. (3) 5
Tarasyk Tarasik Zehestiw, Kam'iana (3) 4
Taratula Taratuia Wysowa (4) 4
Tarbaj Tarbay Bodaky (2), Pantna (10), Perehonyna, Smerekowec' 14
Tarnaws'kyj Tarnawski Bachir, Dolzycia, Pawlokoma (2), Smerekowec' 5
Tarnawczyk Tarnawczyk Storozi M. (2) 2
Tataliba Tataliba, Tateliba Wolosate (3) 3
Tatar Tatar Roztoka W. (2) 2
Tataryn Tatarzyn Kostewa 1
Tatyk Tatyk Poliana 1
Tatus'ko Tatuśko, Tatusko Bil'carewa, Kam'iana 2
Tatczyszyn Tatczyszyn Nebic'ko (2) 2
Taczka Taczka Wijs'ke (2), Fl'orynka (4) 6
Twerdochlib Twardochlib Lukowe (2), Serednje W. 3
Tezber Tezber Rehetiw (3) 3
Teleban Teleban Wolosate, Chystohorb 2
Telep Telep Dosznycia, Zdynia, Perehrymka (5) 7
Telepa Telepa Hladysziw 1
Telepacz Telepacz, Telipacz Bohusza 1
Telepko Telepko Zyndranowa 1
Telech Telech Lose (4) 4
Telyczka Teliczka Rehetiw (2) 2
Teliuch Cieluch Berest 1
Teliak Cielak Tyliawa 1
Teliatnyk Telatnik Wysoczany 1
Temyszyn Temiszyn Smerekowec' (2) 2
Temnys'kyj Ciemniski Ustia R. 1
Tenycz Tenicz, Teniszcz Mochnaczka N. 1
Tereb'iak Terebiak Moszczanec' (2) 2
Terek Terek, Teryk Wyslik Wel. (2), Zaluz, Zaslaw'e, Kuliaszne, Tychania (2) 7
Tereszko Tereszko Banycia S. (2) 2
Tereszczak Tereszczak Waniwka (3) 3
Terkal' Terkal Oslawycia (2) 2
Terlec'kyj Terlecki Mokre (2), Pawlokoma, Chrewt (3) 6
Terpak Terpak Brezowa 1
Terpen' Terpes, Trzpies Pantna (3) 3
Teslia Cieśla Uliucz 1
Tesz Tesz Terstiana 1
Tybliak Tyblak Tarnawka (3) 3
Tyzko Tyjiko Kozuszne 1
Tylyczka Tyliczka Dal'owa 1
Tyliaws'kyj Tylawski Dal'owa, Pstruzne, Rozdillia (4), Tokarnia 7
Tymyk Tymek Wyslik Wel., Ratnawycia 2
Tymiszak Tymiszak Horodok 1
Tymkiw Tymkiw Solynka 1
Tymko Tymko Krynycia, Syniawa, Uliucz (3), Jaselko 6
Tymoczko Tymoczko, Tymeczko Bilianka (2), Wolodz, Reped' 4
Tymosz Tymosz, Timosz Wirchomlia W., Hlodno 2
Tymur Tymur Zehestiw 1
Tymura Tymura Wirchomlia M. (2), Zubryk 3
Tymus Tymus Zyndranowa, Ozynna (2) 3
Tymc'o Tymcio Karlykiw (4), Tarnawa 5
Tymczak Tymczak Wapenne, Woltuszowa, Hwozdianka, Hrab, Mochnaczka N. 5
Tymczatyn Tymczatyn Rudawka Jaslys'ka 1
Tymczyk Tytnczyk Lukowe, Syniawa, Tokarnia 3
Tymczysz Tymczysz Zydiws'ke 1
Tymczyszyn Tymczyszyn Holuczkiw, Ratnawycia (3), Telesznycia S. (3), Tyskowa, Jalyn (3) 11
Tymczur Tymczur Bereznycia N. 1
Tyna Tupa Mezybrid (2) 2
Tynderak Tynderak Macyna Wel. 1
Tyndyczka Tyndyczka Skorodne 1
Tyniura Tyniura Krynycia (2) 2
Tyn'o Tunio Wil'sznia, Poliany S. (3), Swirzowa R. 5
Tyraj Tyray, Tyroy Ma lasti w 1
Tyrkawec' Tyrkawiec Pantna 1
Tyrpak Tyrpak Andrejiwka (3), Wirchomlia W. (3), Wirchomlia M., Dosznycia (4), Zawadka R. (2), Zubryk (3), Lypna (2), Maniw, Myscowa, Oslawycia (5), Szczerbaniwka, Jawir'ia 27
Tyrcz Tyrcz Mokre 1
Tytko Tytko Zyndranowa 1
Tychanyn Tychanin, Techanin Zydiws'ke 1
Tychanycz Tychanicz Pantna 1
Tyszyk Tyszyk Lupkiw 1
Tyszkanycz Tyszkanicz Maniw, Nowycia 2
Tyszko Tyszko, Tyjiko Wysoczany, Poliany M. (3), Fl'orynka, Chertez (2) 7
Tkacz Tkacz Wyslik Wel. (2), Wil'chowa, Dobra, Zawadka Rym. (3), Krywe (2), Mokre, Ol'chowec', Poliany NS., Rajs'ke, Sukowate, Tyskowa, Ustia R. (2), Chrewt 18
Tkaczyk Tkaczyk Berest (3), Kam'iana (3), Pryslip (2), Riabe, Telesznycia s. (2), Jalyn 12
Tokarczyk Tokarczyk Zloc'ke (5), Smerek (3) 8
Toman Toman Rostoky 1
Tomasz Tomasz Wyslik Wel. 1
Tomaszczyk Tomaszczyk, Tomaszyk Tychania 1
Tomko Tomko Lukawycia 1
Tonycz Tonicz Krynycia 1
Torchan Torchan Dolzycia (3) 3
Trahar Tragar, Tragarz. Wirchomlia W., Wojtkiwka, Zubryk 3
Traharczyk Tragarczyk Wirchomlia W. 1
Tracz Tracz Uliucz 1
Trembacz Trkbacz Losje (2) 2
Tryhot Trygot Lukawycia (2) 2
Trynkala Trynkaia Skwirtne (3) 3
Tryszczak Tryszczak Poliany S. (2) 2
Tryszczyla Tryszczyia Mylyk (2), Poworoznyk (4) 6
Trochanows'kyj Trochanowski Bil'carewa (6), Swiatkowa W. 7
Troc' Troz, Tros Zydiws'ke (3) 3
Troszczak Troszczak Wirchomlia W., Zehestiw 2
Troian Trojan, Troian Lubna, Pawlokoma 2
Truba Trąba Ripnyk 1
Trubyk Trąbik Petrusza Wolia (2) 2
Trubyla Trubyia, Trubiia Lypowec' 1
Trubko Trubko, Trupko Chertez (2) 2
Trupyk Trupik Woroblyk Kop. 1
Truchan Truchan Bapa, Wysowa, Witryliw (2), Zdynia, Reped', Smerek (3), Tylycz (3) 12
Truchanyk Truchanik Witryliw 1
Truchanowycz Truchanowicz Barnowec' 1
Tudaj Tuday Korolewa R. (4) 4
Tuz Tuz Bortne, Wolowec' (3) 4
Tulenyk Tulenik Monastyrec' 1
Tulko Tuiko Petrusza Wolia (2), Rehetiw (3) 5
Tup'iak Tupiak Woroblyk Kop. (5) 5
Turdala Turdaia Foliusz 1
Turdej Turdey Ozynna 1
Turycz Turycz Rehetiw 1
Turko Turko Zawadka R., Polonna, Radocyna (2) 4
Turniak Turniak Kwiaton' 1
Turok Turok, Turek Wysowa, Zawadka R., Krynycia (2), Liadzyn, Macyna W. (3), Rozdillia 9
Turczyk Turczyk Radocyna (2), Szczawlyk 3
Tuc'kyj Tucki Wolodz, Selys'ka 2
Tucza Tucza Nowycia 1
Tuczak Tuczak Bobrka 1
Tchir Tchir, Thir, Thor, Tchurz Wolosate, Luh (2), Pstruzne, Pulawy, Chorne (3), Jawirnyk R. (2) 10
Tchoryk Tchoryk, Thoryk Serednje W. (2), Smerekowec', Sukowate, Turians'ke (2), Uliucz (3) 12
Tiachtyk Tiachtyk, Tiachtych Wolia W. 1
U
Uhryn Uhryn, Uchryn Dobra, Lukowe, Preluky 3
Uhrynyk Uchrynik Uliucz 1
Ulowycz U iowicz Radoszyci 1
Uliuta Uluta Zawadka R. 1
Uliuc'kyj Ulucki Roztoka W. (2) 2
Ul'czak Ulczak Maniw (2) 2
Unys'ko Unisko Krasna 1
U ram Uram Dowhe (5), Morochiw, Riabe (2), Foliusz (2) 10
Urban Urban Berest, Zdynia (7), Rehetiw 9
Urbanyk Urbanik Liadzyn (3) 3
Urda Urda Wirchomlia M. (4), Koneczna 5
Uryna Uryna Balutianka 1
Uryniak Uryniak Blyznianka 1
Usak Usak Kins'ke (2) 2
Uskyj Uski Wojkowa 1
Ustianows'kyj Ustianowski Bachir, Zabrid' (3) 4
Uchal' Uchal, Uhal Banycia S. (5) 5
F
Fader Fader Horodok 1
Fajtasz Faytasz Oslawycia (3) 3
Fajfryk Fayfryk Liszczyny 1
Falatowycz Faiatowicz Wyslik W., Kam'ianka (2) 3
Falatows'kyj Faiatowski Moszczanec' 1
Faliak Falak Blichnarka 1
Fal' Fal Berezowec' (2), Hyrowa (4), Izdebky, Morochiw, Polonna, Chaszyn 10
Famula Famuia Jawirnyk R. 1
Fanok Fanok Serednje W. (2) 2
Farbanec' Farbaniec Dal'owa (2), Zyndranowa, Posada Jasl. (2) 5
Fat Fat Nebeszczany (3) 3
Fatala Fataia Roztoka W. (2) 2
Fatylo Fatyio Zdynia 1
Faszczyszak Faszczyszak Smerekowec' (3) 3
Fedak Fedak Blichnarka, Wil'sznia, Dosznycia (2), Mszana (3), Rop'ianka (6), Tyliawa 14
Fedas Fedas Zyndranowa (3) 2
Fedasz Fedasz Jawirnyk 1
Fedejko Fedeyko Surowycia 1
Federycz Federycz, Federic Izby 1
Fedyna Fedyna Poliany M. (2) 2
Fedyszyn Fediszyn Telesznycia C. 1
Fedkanycz Fedkanicz Chystohorb 1
Fedlianysz Fedlanisz Wolia W. 1
Fedor Fedor Moszczanec' (3) 3
Fedorak Fedorak Solynka 1
Fedorenko Fedorenko Wyslik Wsl., Maniw 2
Fedoryha Fedoryga Bila Woda (3) 3
Fedoryk Fedorik Wyszowatka 1
Fedorynec' Fedoryniec Reped' (3) 3
Fedoryszyn Fedoryszyn Dolzycia, 5
Radoszyci (4)
Fedoryszczak Fedoryszczak Moczary 1
Fedoriw Fedoriw Lubne, Poliana, 3
Solynka
Fedorko Fedorko, Hladysziw (2), 6
Fedurko Zahutyn, Polonna,
Ustia R. (2)
Fedorows'kyj Fedorowski Ustia R. (2) 2
Fedorczak Fedorczak Bil'carewa, Zloc'ke, Klymkiwka (4), Labowec', Mochnaczka N., Ripky (2), Tylycz (2), Uhryn (4) 16
Fedorczyk Fedorczyk Blyznianka (5) 5
Fedoszczak Fedoszczak, Fedoscak Berest (2), Chyrna (9) 11
Fedronko Fedronko Kostariwci (3), Chertez (2) 5
Fedczak Fedczak Dobra (2) 2
Fediak Fediak Moszczanec' 1
Fed'o Fedio, Fedzio Bos'ko, Dal'owa, Skorodne (2), Tychania 5
Fejda Feyda Tarnawka (2) 2
Fejko Feyko Kuliaszne, Lupkiw 2
Fejta Feyta, Fyita Hyrowa (3) 3
Fekula Fekuia Lose (2) 2
Felenc'o Felencio Korolyk Wol. 1
Felenczak Felenczak Bortne, Swiatkowa W. 2
Feliszczak Feliszczak, Felisczak Jastrabyk (6) 6
Fendas' Fendaś Rychwal'd 1
Fenyk Finik Opariwka 1
Fenyn Fenin Nebeszczany 1
Fenkanyn Fenkanin Wyslik Wel. 1
Fen'ko Fesko Dariw, Prybysziw 2
Fen'o Fenio Kuliaszne, Mokre, Terepcza 3
Ferhan Fergan, Fyrgan Wolosate (3) 3
Ferenc Ferenc, Ferenz Wysowa (4), Wijs'ke (2), Lypowec' (2), Nowycia, Surowycia (2), Jawirnyk (5) 16
Ferenczak Ferenczak, Feranczak Kotiw (2) 2
Feryma Feryma Storozi W. 1
Ferciak Ferciak Jawirky (2) 2
Fes Fes Banycia 1
Feskanycz Feskanicz, Feshanicz Bilianka 1
Fecak Fecak Krasna (2) 2
Fecenko Fecenko, Fecienko Karlykiw, Poliany M. 2
Fececzko Fecieczko, Feciczko Rehetiw (2) 2
Fecyk Fecyk Odrechowa 1
Fecyna Fecyna Perehrymka (2) 2
Fecycz Fecycz Maniw (6) 6
Fecyszyn Feciszyn, Fecziszyn Krasna (6) 6
Feciw Feciw, Feciow Szczerbaniwka 1
Fecinko Fecinko Jawir'ia 1
Fecko Fecko Zaluz, Chertez, Chystohorb (3) 5
Fecliak Feclak Blichnarka 1
Fecula Fecuia Zyndranowa (2), Izdebky 3
Feculianczyn Feculanczyn Barwinok 1
Feciura Feciura Nowycia (2) 2
Feciuch Feciuch Smerekowec' (2) 2
Feciak Feciak Bila Woda 1
Fec'ko Fezko Wyslik Wel. (2), Zawadka R. 3
Fec'o Fecio Wyslik Wel. 1
Feczan Feczan Bila Woda (2) 2
Feczko Feczko Kam'iana 1
Fesz Fesz Kotan' (3) 3
Feszanyn Feszanin Chystohorb 1
Feszkanycz Feszkanicz Luh 1
Feszko Feszko Lose 1
Feszczak Fesczak Bos'ko 1
Feszczyszyn Feszczyszyn Uliucz 1
Fyk Fik Horodok, Lodyn, Mykiw 3
Fylyp Filip Bereznycia N. (4) 4
Fylyp'iak Filipiak Nowa Wes' 1
Fykanycz Fikanicz Smereczne (2) 2
Fyliak Filak Banycia, Wolowec' (2), Zdynia (5), Ropycia R., Jas'onka 10
Fihel' Figiel Krynycia (2), Rajs'ke 3
Fil' Fil, Fill Woltuszowa, Wolia Ceklyns'ka, Hladysziw (2), Horodok (2), Zawoji (2), Zloc'ke (2), Krampna, Myscowa (2), Mszana(2), Poliany S., Rudawka, Smerek, Tarnawka 19
Fil'o Filo Chorna 1
Ficor Ficor Smerek 1
Ficula Ficuia Dal'owa (5) 5
Fliak Flak Waniwka, Ol'chowec', Chrewt 3
Fl'oryk Florek Matijewa (2) 2
Fojder Foyder Huczwyci 1
Foliak Folak Jablinka 1
Fol'wars'kyj Folwarski Berezka 1
Forhacz Forgacz Poworoznyk (3) 3
Forytarczyk Forytarczyk Tokarnia (2) 2
Fornal' Fornal, Fornai Dudynci, Zahir'ia 2
Franko Franko Wolosate 1
Franciak Franciak Blichnarka 1
Franczak Franczak Tyskowa (5) 5
Frenczko Frenczko Swiatkowa M. (5) 5
Frydryk Frydryk Woroblyk Kop. 1
Fryncko Fryncko Wapenne (3), Kotan', Rozdillia (2) 6
Fryc Fric Zawadka Rym. (2), Myscowa (2) 4
Fryc'kyj Frycki Zydiws'ke (2), Izby (2) 4
Frycz Frycz Banycia S. 1
Froszczak Froszczak Wysloczok (2) 2
Fuhas Fugas Bila Woda (2) 2
Fudzak Fudjiak Kotan' (2) 2
Fundala Fundaia Radoszyci (2) 2
Fundalowycz Fundaiowicz Huta 1
Furta Furta Bos'ko 1
Furtak Furtak Losje (5), Chorna 6
Furcz Furcz Zubens'ko 1
Fusiak Fusiak Luh (3) 3
Futa Futa Brunary N., Wafka (3) 4
Futula Futuia Solotwyny (3) 3
fuc Fuc Ripky 1
Fuczyla Fuczyia Wolia N. (4), Zyndranowa, Tyliawa 6
Fuczko Fuczko Kam'iana, Nowa Wes' (2) 3
X
Chawyk Chawik Wil'szyn (2) 2
Chaladij Chaiadyi, Chaiadziey Mszana (2) 2
Chalubak Chaiubak, Chalubak Zubryk 1
Chalupa Chaiupa Reped' 1
Chalupnyk Chaiupnik Zabolotci 1
Chalupniak Chaiupniak Kuliaszne 1
Chanas Hanas, Hanasz Bodnarka (2), Huta (2), Nowycia, Perehonyna, Poliany, Serednje W. (3), Storozi W. (3), Turianka (2) 15
Chan' Has Wysloczok (2), Woltuszowa, Tarnawka 4
Charczak Charczak Rychwal'd 1
Chatyk Chacik Sil'nycia 1
Chatnij Hatnij, Hatni Lypowec' (2) 2
Chacholiak Chacholak Bohusza (2) 2
Chwala Chwaia, Hwaia Bodnarka 1
Chwalyk Chwalik Bortne 1
Chwatyliak Chwatylak Blyznianka (2) 2
Chwasciak Chwasciak Turyns'ke (3) 3
Chwostyk Hwostyk Doszno 1
Chylyj Chyiy Labowa, Mu szynka 2
Chyliak Chylak, Chilak, Hylak Bil'carewa, Koneczna, Krynycia (5) 7
Chymycz Himicz Myscowa 1
Chymczak Chymczak, Chimczak, Hymczak Wapenne (2), Dowhe, Prusyk (2) 5
Chym'iak Chimiak Hlodno, Karlykiw, Terepcza (4) 6
Chyr Chyr, Chir, Hyr Polonna (2), Prybysziw (2) 4
Chyter Chiter Wysoczany 1
Chinko Chinko Dobra 1
Chlebasz Chlebasz Petrusza Wolia (4), Ripnyk 5
Chlibyk Chlibik Wysoczany, Polonna 2
Chlop Chiop Zabolotci 1
Chlopyk Chiopik Krynycia, Mszana (2) 3
Chlopko Chiopko Wernejiwka (2) 2
Chliuda Chluda Rehetiw 1
Chmil' Chmiel Ozynna, Pel'nia, Jawir'ia (3) b
Chowanec' Chowaniec, Chowanec, Howaniez Bila Woda, Bilianka (3), Bodnarka, Bos'ko, Wysowa, Labowec' (2), Nowycia, Selys'ka, Tylycz (4), Ustia P., Szymbark(4), Jawirnyk R. 21
Chowanycz Chowanicz, Howanicz Bilyczna, Mykiw (2), Turians'ke 4
Chodza Chodjia Bortne (2) 2
Cholod Chiud Korolyk Wol. (3) 3
Choliawka Cholawka, Choiawka Bos'ko, Izdebky, Uliucz (3) 5
Choma Choma, Homa Bil'carewa, Bos'ko, Wyslik W. (2), Wolowec', Wolia S., Wolia Jawor. (2), Holuczkiw, Dubriwka R., Izdebky, Lose (2), Lupkiw, Malastiw, Muszynka, Polonna, Rajs'ke, Stawysza (2), Jawirky 21
Chomyk Homyk, Homik Berezka, Zdynia, Macyna W. (2), Pantna, Pulawy (4), Rostajne, Swiatkowa W. (6) 16
Chomyszczak Chomiszczak, Homiszczak Zahir'ia, Rudawka, Jaselko (2) 4
Chomka Chomka Komancza (4), Chaszyn 5
Chomko Chomko, Homko Wysloczok (5) 5
Chomczak Chomczak, Homczak Rudawka (3) 3
Chomczyk Chomczyk Kuliaszne (2) 2
Chomczyn Homczyn Rajs'ke 1
Chomczyszyn Homczyszyn Rajs'ke 1
Chom'iak Chomiak, Homiak Andrejiwka, Bonariwka (2), Brezowa (4), Waniwka (2), Wafka (4), Wysloczok, Hlomcza (2), Dosznycia (2), Dubne (2), Zawadka R., Zyndranowa (2), Krampna, Krynycia, Mylyk (6), Rehetiw (2), Smitnycia (2), Fl'orynka, Jalyn 37
Chopen Chopen Perunka (2) 2
Chopko Chopko, Hopko Bos'ko 2
Chopta Chopta, Hopta Oslawycia (2), Radoszyci 3
Chorwat Chorwat, Horwat Banycia S., Zydiws'ke (2), Reped' (3) 6
Choronczak Choronczak Bohusza (3) 3
Chochla Chochla Klymkiwka 1
Chrapko Chrapko Tyliawa 1
Chrapc'o Chrapcio, Hrapcio Wysloczok (2), Doszno (4) 6
Chrapcza Chrapcza Solotwyny 1
Chrapczak Chrapczak Dubne, Leliuchiw (3), Muszynka 5
Chrobak Chrobak Bachir, Wysowa, Jablonycia P. 3
Chromyj Chromy, Hromy Reped' (3), Surowycia (2) 5
Chromyk Chromik Macyka W. 1
Chromoha Chromoga Tychania (2) 2
Chromczak Chromczak Chorna Woda (5) 5
Chroniak Chroniak Ripnyk (5) 5
Chrustawka Chrustawka Morochiw 1
Chruszcz Chruszcz, Chruszcz, Hruszcz, Chrząszcz Kostariwci, Lose (2), Reped' (4) 7
Chudyj Chudy Polonna 1
Chudyk Chudyk, Chudzik Wolodz, Telesznycia S. (3), Jawirnyk R. (2) 6
Chudyn Chudyn Moczary 1
Chudko Chudko Hanczowa (3) 3
Chudoba Chudoba, Chodoba, Hudoba Bonariwka, Rehetiw (4), Rychwal'd, Smerskowec' (3) 9
Chuliawycz Chulawicz Kunkowa 1
C
Cap Cap Wolia Jaworowa (3), Zahir'ia, Zahutyn (2), Krywe, Krynycia (3), Mezybrid (4), Mykiw, Morochiw, Odrechowa (3), Oslawycia (4), Pawlokoma (2), Perehrymka, Polonna, Pryslip (3), Rozdillia, Terepcza (3), Tokarnia (3), Swirzowa, Foliusz (5), Jas'onka 44
Capar Sarah Bachliawa 1
Capyk Capik Wijs'ke, Lupkiw, Morochiw, Mszana, Odrechowa (2), Pryslip (2), Radoszyci (2), Telesznycia S., Turians'ke 12
Capko Capko Chorna, Szczawne 2
Capok Capok Krynycia (2) 2
Car Sah Banycia, Hladysziw (2), Komancza, Poliany M., Poliany S., Tarnawka, Chertez 8
Carewycz Carewicz, Carewicz Serednje W. 1
Caryk Caryk, Carek Kostariwci, Serednje W. 2
Cwerd Cwerd Smerek 1
Cwihar Cwihar, Cwigar Zawadka P. 1
Cwiren Cwiren Smil'nyk 1
Cehyn Cegin Koneczna (3) 3
Ceklyns'kyj Ceklisski Uliucz 1
Ceklyniak Cekliniak Kunkowa 1
Celenko Celenko Moszczanec' (2) 2
Celep Celep, Celeb Prybysziw, Tokarnia 2
Cema Cierna Hladysziw, Losje (2) 3
Cepko Cepko Wyslik Wel. (4), Reped' 5
Ceramiak Ceraniak Hladysziw 1
Cesanyk Cesanik Sukowate 1
Cetkowycz Cetkowicz Radoszyci 1
Cecyla Ceciia Rychwal'd 1
Cjeplyj Ciepiyj, Ciepiy Bos'ko (2), Odrechowa (2) 4
Cybyla Cybyia Wolia Ceklyns'ka 1
Cybulia Cebula Barnowec' 1
Cybuch Cybuch Hrabiwka (4) 4
Cyhan Cygan Zubens'ko (3) 3
Cyhanyk Cyganik Solynka (2), Stuposiany W. 3
Cyzmiak Cijimiak Jawirnyk R. 1
Cykil' Cikil Ripky 1
Cyktor Cyktor Poliana, Skorodne (5) 6
Cylupa Cylupa Moszczanec' (2) 2
Cyma Cyma, Cima Wysowa, Wirchnia, Myscowa 3
Cymbala Cymbaia Klymkiwka, Odrechowa, Stawysza (3) 5
Cymbalyk Cymbalik Kwiaton', Pryslip (3), Chyrna 5
Cymbalista Cymbalista Izby 1
Cymbalistyj Cymbalisty Jalyn 1
Cymbaliak Cymbalak Izby (4) 4
Cymbor Cymbor Bobrka (2) 2
Cymbrak Cymbrak Wolia Sen'kowa 1
Cymko Cymko, Cimko Krampna 1
Cymc'o Cymcio Lukawycia 1
Cypliar Cyplar Rychwal'd (3) 3
Cyrka Cyrka, Cyrko Balutianka (2), Doszno, Kam'ianka, Syniawa (3), Tyliawa 8
Cyrkot Cirkot Jawir'ia 1
Cycha Cycha Myscowa (2) 2
Cyca Cyca Myscowa (2) 2
Cycak Cycak Myczkiwci 1
Cycon' Cycos, Cicos Barnowec' (3), Matijewa 4
Cyc'o Cycio Radoszyci 1
Ciwak, Ciwak Turianka 1
Ciwka Ciwka Zubens'ko 1
Cidylo Cidyio, Cydyio Chyrna (9) 9
Cidyliak Cidylak, Cydylak Bilianka (3) 3
Cizmar Cijimar Wysloczok, Surowycia 2
Cichans'kyj Cichasski, Ciechasski, Andrejiwka, Wojkowa (2) 3
Cichons'kyj Cichosski Mylyk (6) 6
Cichon' Cichos Nowa Wes' (2) 2
Cidylo Cicilo Malastiw (2) 2
Coliak Colak Zawadka R. 1
Coma Sota Zubens'ko 1
Compel' Compel Stawysza (2) 2
Compliak Complak Zloc'ke 1
Copak Copak Zyndranowa 1
Cup Cup, Czup Bos'ko (3) 3
Cup a Cupa Wolosate 1
Cupryk Cupryk Odrechowa (6) 6
Curko Curko Wyslik Wel. 1
Cucyniak Cucyniak Bos'ko 1
Cucura Cucura Myscowa, Pstruzne 2
Ciupa Ciupa Hrabiwka, Uliucz 2
Ciupak Ciupak Dosznycia (2), Stawysza 3
Ciupaszko Ciupaszko Cheremcha (3) 3
Ciupyna Ciupina Jas'onka (2) 2
Ciupka Ciupka Bodaky, Bodnarka (3), Lose, Perehonyna, Rostajne 7
Ciura Ciura Zdynia, Zyndranowa (2), Krywe, Kuliaszne, Myscowa (3), Stawysza (3) 11
Ciuryk Ciuryk Rehetiw (3), Smerekowec' (2) 5
Ciapkala Ciapkala Lose (2) 2
Ciachala Ciachaia Izby 1
C'ok Ciok Pantna 1
C'olej Cioiej Krynycia 1
C'olka Cioika Wafka (2) 2
C'omka Ciomka Jawirnyk Rus'kyj 1
C'opka Ciopka Prusyk (3) 3
C'oczka Cioczka Cheremcha 1
Ch
Chabala Czabafa Wolia W. (4), Jaselko 5
Chaban Czaban Szczawne (2) 2
Chabeniak Czabeniak, Czebeniak Kins'ke (4) 4
Chabur Czabur Poliany S. 1
Chajka Czayka Woroblyk Szl. (2), Mokre 3
Chajkows'kyj Czajkowski Halbiw (2), Korolyk Wol. (2) 4
Chakla Czakta Zubens'ko 1
Chaklosz Czakiosz Krampna 1
Chapak Czapak Mochnaczka 1
Chapczara Czapczara Wyslik W., Moszczanec' (2) 3
Charnota Czarnota Wolodz 1
Chaczo Czaczo, Czaco Wysowa (2) 2
Chaczows'kyj Czaczowski Jawirky 1
Chwan Czwan Ozynna 1
Chwan'o Czwanio Rychwal'd (3) 3
Cheberenczak Czeberenczak Rychwal'd (2) 2
Chekan Czekan Wyslik Wel. 1
Chekela Czekeia, Czkeia Mszana 1
Chekerylo Czekeryio Solynka 1
Chepa Czepa Pawlokoma 1
Chepak Czepak Szliachtowa 1
Chepera Czepera, Czapera Rychwal'd 1
Cheperak Czeperak Ozynna (2) 2
Chepirdak Czepirdak Hrab 1
Chepko Czepko, Czypko Wyslik Wel. (7) 7
Chepczyk Czepczyk Krasna (2) 2
Cherwinczak Czerwi enczak Zehestiw 1
Cherwoniak Czerwoniak, Czerwieniak Liszczyny, Mykiw, Jawirky (2) 4
Cherep Czerep Muszynka 1
Cherepaniak Czerepaniak Semuszowa 1
Cherepyk Czerepik Perunka (6) 6
Cherepkanyk Czerepkanik Polonna 1
Cherkes Czerkes, Czerkiesz Hlodno (4), Selys'ka 5
Chernec'kyj Czerniecki Mszana, Polonna, Uliucz (3) 5
Chernyk Czernik Jablonycia R. (2) 2
Cherniaws'kyj Czerniawski Liszczyny 1
Chernians'kyj Czernianski Bil'carewa, Smerekowec', Szczawne (2) 4
Chernias Czernyias Chorna Woda 1
Cherczak Czerczak Smerek 1
Chesak Czesak Mezybrid, Mszana (2) 3
Chesar Czesar Wijs'ke 1
Chech Czech Zahutyn 1
Chechura Czechura Hrabiwka 1
Chyhra Czygra Hanczowa 1
Chyz Czyji, Czysz Poliany S. 1
Chyzyk Czyjiyk Bobrka, Lukowe 2
Chyzmar Czyjimar Ozynna 1
Chypara Czypara Skorodne (2) 2
Chyrko Czyrko Swirzowa R. (2) 2
Chyrniaws'kyj Czyrniawski jiylycz 1
Chyczyla Czyczyia, Czycyla Hrab, Krynycia (4), Ozynna 6
Chyczko Czyczko Terstiana (3) 3
Chok Czok Roztoka M. 1
Chomko Czomko, Czomeko Dobra (2), Zyndranowa (4), Rajs'ke 7
Chopak Czopak Zubens'ko (2) 2
Chopyk Czopik Kam'iana, Komancza, Jawirnyk 3
Chopko Czopko Monastyrec' 1
Chop'iak Czopiak Tychania (3) 3
Chornejko Czarneyko Wyslik Wel. 1
Chornen'kyj Czorneski, Czorneyki Zaslaw'e (2) 2
Chornyj Czarny Zawadka R., Myscowa (2), Polonna, Chrewt 5
Chornyk Czarnik Wolodz 1
Chornyszyn Czorniszyn Zawadka R. 1
Chornonoha Czarnonoga Lypna, Rychwal'd (2) 3
Chornosz Czornosz, Czarnosz Waniwka (2) 2
Chochacz Czochacz Dobra 1
Chubak Czubak Berezka 1
Chubala Czubata Moszczanec' 1
Chubatyj Czubaty Holuczkiw 1
Chuber Czuber Wolia Sen'kowa 1
Chubyns'kyj Czubisski Hrusziwka (3) 3
Chuwalyk Czuwalik Izby (2) 2
Chuhan Czugan Maniw 1
Chudak Czudak, Cudak Opariwka 1
Chudyk Cudyk Oslawycia 1
Chulak Czuiak Skwirtne 1
Chulyj Czuiy Dowhe (4) 4
Chulyk Czulik, Culik Poliany M., Rajs'ke (2), Swiatkowa W 4
Chulka Czuika Zubens'ko 1
Chumanowycz Czumanowicz Zydiws'ke (2) 2
Chupak Czupak, Czupik Berest, Bilianka (3), Kryziwka, Leliuchiw (2), Matijewa (2), Mochnaczka N., Nowa Wes', Roztoka W. (4) 15
Chupakows'kyj Czupakowski, Czupukowski Bodnarka 1
Chupala Czupaia, Czupala Posada Hor. 1
Chupela Czupieia Pel'nia 1
Chuper Czuper Kniaton' (2) 2
Chupyk Czupik Bilianka (3) 3
Chupyna Czupina Krynycia (2), Poworoznyk 3
Chupynka Czupinka Leliuchiw 1
Chupryk Czupryk Bobrka 1
Chur Czur Monastyrec' 1
Chura Czura, Ciura Wyszowatka, Preluky (2) 3
Churyk Czuryk Smitnycia 1
Churyla Czuryiia, Czuryio Wysoczany, Ozynna (5), Swiatkowa W. 7
Churma Czurma Komancza 1
Churchan Czurchan Dosznycia 1
Churczak Czurczak Hwozdianka 1
Chufyn Czufin Mezybrid (2), Terepcza (3) 5
Chuchan Czuchan Wyslik Wel. (2) 2
Chuchran Czuchran Jawir'ia 1
Chuchta Czuchta Zdynia (5) 5
Chuczyk Czuczyk Lukawycia, Monastyrec' 2
Sz
Szadnyk Szadnik Semuszowa 1
Szajda Szayda Blichnarka 1
Szajniak Szayniak Syniawa (2) 2
Szalajda Szatayda, Czaiayda Balutianka 1
Szalajko Szaiayko Bachir 1
Szalans'kyj Szatasski Zubens'ko 1
Szalaputa Szaiaputa Krynycia 1
Szalenyk Szalenik Nowosil'ci (2), Tylycz 3
Szalynda Szalinda Wyslik Wel. 1
Szaliak Szalak Solynka (2) 2
Szal'kowycz Szalkowicz Tokarnia 1
Szambora Szambora, Szczambora Jaszkowa (3) 3
Szamra Szamra Morochiw 1
Szapka Szapka Terepcza (3) 3
Szaraj Szaray Jawirnmk (2) 2
Szarak Szarak Wyslik Wel., Oslawycia (4) 5
Szaryns'kyj Szarzysski Matijewa (2) 2
Szarszon' Szarszon, Szarszon Labowec', Nowa Wes' (5) 6
Szafran Szafran, Szafren Odrechowa (5), Roztoka W. (5), Terstiana 11
Szafranko Szafranko Lose 1
Szach Szach Banycia, Wyslik Wel., Wolia Ceklyns'ka, Radoszyci (2) 5
Szwahla Szwachia Smereczne 1
Szwajka Szwayka Labowa, Labowec' (2) 3
Szwajczak Szwayczak Uliucz 1
Szwak Szwak Szczawne 1
Szwarczak Szwarczak Postoka 1
Szwed Szwed Brezowa, Wysloczok (2), Karlykiw, Perehonyna (2), Terepcza (3), Jas'onka 10
Szwedyk Szwedyk, Szwedzik Turianka 1
Szwerdan Szwerdan Smil'nyk 1
Szwec' Szwez, Szwiec, Szewc Krynycia, Lose, Myczkiwci, Mochnaczka, Moczary, Nowycia, Poliana (2), Radoszyci, Snitnycia, Turyns'ke 11
Szwihar Szwigar Dowhe 1
Szeba Szeba Wolosate 1
Szewkenycz Szewkienicz, Szowkinicz Ozynna 1
Szewczyk Szewczyk, Szewczik Banycia, Wara (3), Wil'chowa, Wolia N., Zdynia (2), Zabolotci (2), Lubna, Moczary (2), Muszynka (3), Rychwal'd, Serednje W., Smil'nyk, Stawysza, Chorne 21
Szeda Szeda Nowa Wes' 1
Szelep Szeiep Zloc'ke 1
Szelestak Szelestak Mylyk (3), Rehetiw 4
Szelyha Szeliga Ropycia R. 1
Szeliuha Szeluga Riabe (2) 2
Szemda Szemda Wyslik Wel. (4) 4
Szemelia Szemela Wyslik Wel. (4) 4
Szemeliak Szemelak Swiatkowa M. 1
Szemeta Szemeta Wyslik Wel. 1
Szepeliak Szepelak Hlodno (5) 5
Szepeliawczyn Szepelawczyn Surowycia (2) 2
Szeptak Szeptak Barnowec' (2), Izby, Labowec' (5) 8
Szepczyk Szepczyk Berest 1
Szeremeta Szeremeta Polonna (4) 4
Szerech Szerech Jaselko 1
Szerszen' Szerszes Szkliary (4) 4
Szeszota Szeszota Mszana 1
Szyhel's'kyj Szygielski Chrewt 1
Szyjka Szyika Zyndranowa (2), Polonna 3
Szyk Szyk Bos'ko, Dariw (3) 4
Szymanyk Szymanik Wyslik Wel. 1
Szymanok Szymanek Wyslik Wel. 1
Szymans'kyj Szymasski Wolia Jaworowa, Bos'ko 2
Szymbratowycz Szymbratowicz Bilianka 1
Szymko Szymko Zyndranowa (2) 2
Szymonczyk Szymonczyk Klymkiwka 1
Szymoczko Szymoczko Banycia 1
Szyms'kyj Szymski Wysoczany 1
Szymula Szymuia Dal'owa 1
Szymusz Szymusz Bos'ko 1
Szymczak Szymczak Chorna Woda (5), Jawirky 6
Szymczyk Szymczyk Zdwyzen' (2) 2
Szypak Szypak Szkliary (3) 3
Szypula Szypuia Wolia Sen'kowa, Pstruzne 2
Szyren' Szyres Bodnarka 1
Szyczak Szyczak Wyslik Wel. 1
Szyszak Szyszak Bila Woda, Smitnycia 2
Szyszkowycz Szyszkowicz Wyslik Wel. 1
Szkap'iak Szkapiak Maniw (2) 2
Szkara Szkara Halbiw 1
Szkwarla Szkwaria, Szkwarla Krynycia (4), Nowa Wes', Jastrabyk (2) 2
Szkwir Szkwir Krampna (2) 2
Szkiliars'kyj Szkilarski Tyliawa 1
Szkomba Szkomba, Szkemba Banycia 1
Szkorad Szkorad Bortne 1
Szkrabaliak Szkrabalak Temesziw (2) 2
Szkurat Szkurat Poliana 1
Szlichtyn Szlichtyn Waniwka 1
Szlianta Slanta Bohusza, Klymkiwka, Lypna, Losje 4
Szliachta Szlachta Liszczyny (3) 3
Szliachtycz Szlachtycz Wyslik Wel. (3) 3
Szmajda Szmayda Hladysziw (4), Zawadka R. (2), Koneczna, Pryslip 8
Szmar Szmarz Klopitnycia 1
Szmil' Szmil Tarnawka 1
Szopa Szopa Wapenne (3), Hlodno (2), Krywe, Malastiw (2), Pstruzne, Jas'onka 10
Szopej Szopey Mochnaczka W. (3) 3
Szopyk Szopik Macyna W. (2) 2
Szopotyk . Szopotyk Wolia W. 1
Szopc'o Szopcio Mochnaczka W. (2) 2
Szop'iak Szopiak Waniwka (2) 2
Szost Szost Zloc'ke (4), Jawirky 5
Szostak Szostak Bykiwch, Bilianka, Horodok (3), Kostariwci, Syniawa (2) 8
Szostko Szustko Wysoczany, Kozuszne, Tokarnia 3
Szostopalec' Szostopalec Dosznycia 1
Szot Szot Zahutyn 1
Szochodiak Sochodiak Stuposiany W. (2) 2
Szpak Szpak, Szpiak Berezka (2), Berezowec', Bilianka, Hladysziw (2), Dolzycia (3), Zdynia, Kostewa (4), Luh (3), Lukowe, Myscowa (2), Pawlokoma (3), Poliany M. (5), Pstruzne, Semuszkowa (3), Tychania, Uliucz, Chaszyn, Szymbark 37
Szpandrak Szpandrak Hyrowa 1
Szpenda Szpenda Dariw 1
Szpendra Szpendra Prybysziw I
Szpyliak Szpilak Moczary (3) 3
Szpyrda Szpyrda Radoszyci (2) 2
Szpyrka Szpyrka Lukowe, Opariwka, Prusyk 3
Szpinko Szpinko Hladysziw (2), Rehetiw 3
Szpola Szpoia Lukowe (2) 2
Szponda Szponda, Szpond Tokarnia (3) 3
Sztel'ma Sztelma Poliany M. (4) 4
Sztefura Sztefura Karlykiw (2), Lypowec' 3
Sztyma Sztyma Poliana 1
Sztochmal' Stochmal Zyndranowa (2) 2
Sztuka Sztuka Morochiw (2) 2
Szuba Szuba Kostariwci, Poliany S. (2) 3
Szubszak Szubszak Ozynna 1
Szuwarnyk Szuwarnik, Sziuwarnik Reped' 1
Szudylo Szudyio Zahutyn 1
Szulyha Szuliga, Suliga Lose 1
Szulyk Szulik Jablonycia P. (2) 2
Szulycz Szulicz Kwiaton' (2), Sukowate (2) 4
Szulysz Szulisz Oslaw ycia 1
Szulir Szulir Nowa Wes' (2) 2
Szulowycz Szuiowicz Rehetiw 1
Szulusz Szulusz Zubens'ko 1
Szuliak Szulak Sukowate (2) 2
Szul' Szul, Szui Wysloczok, Woltuszowa, Woroblyk, Hrusziwka (3), Dubriwka, Zawoji (4), Liadzyn, Syniawa 13
Szumylias Szumilas Bila Woda (3) 3
Szupeczura Szupeczura Monastyrec' 1
Szupij Szupy Bobrka 1
Szura Szura Radoszyci (2) 2
Szurhot Szurgot Jablonycia P. (2) 2
Szurda Szurda Wyslik Wel. 1
Szurdej Szurdey Ozynna 1
Szurkalyk Szurkalik Zawadka Mor. 1
Szurkaliak Szurkalak Bortne 1
Szurc'o Szurcio Wolia Jaworowa 1
Szustko Szustko Zubens'ko 1
Szuta Szuta Radocyna (2) 2
Szutak Szutak Chorne (2) 2
Szutowycz Szutowicz Malastiw 1
Szutiak Szutiak, Szuciak Wolia Sen'kowa, Smerek 2
Szuflat Szufiat, Szuflad Bonariwka, Waniwka (2) 3
Szufryn Szufryn Storozi M. (2) 2
Szuchad Szuchad Kostariwci 1
Szuchan Szuchan Kostariwci (3) 3
Szcz
Szczawyns'kyj Szczawisski Banycia S., Oslawycia (2) 3
Szczawniak Szczawniak Berest 1
Szczerba Szczerba Bodnarka (3), Zawadka R. (3), Kam'iana, Lupkiw (2), Nowa Wes' (3), Polonna, Swirzowa 14
Szczerbaniws'kyj Szczerbanowski Szczerbaniwka (2) 2
Szczerbyk Szczerbik Rop'ianka (2), Turianka (2) 4
Szczerb'iuk Szczerbiuk Pel'nia (2) 2
Szczerbiak Szczerbiak Dariw 1
IDesniak Szczesniak Berest, Nowa Wes', Poliany NS. (2), Jaselko (2) 6
Szczypczyk Szczypczyk Perunna (5) 5
Szczyrba Szczyrba Kam'iana, Pel'nia (3) 4
Szczudlyk Szczudlik Zahutyn 1
Szczur Szczur Dobra 1
Szczuryk Szczurek, Sczurek Wolia Ceklyns'ka 1
Szczurko Szczurko Wolowec', Uliucz 2
Szczutka Szczutka Jablonycia R. (2) 2
Ju
Juhas Juchas, Jochas Wysloczok, Szkliary 2
Juhasyk Juhasik Zehestiw 1
Junak Junak Szczawne (2) 2
Jurak Jurak Zawiz (2) 2
Jurasz Jurasz Hrab, Lupkiw, Jawir'ia 3
Juraszko Juraszko Zubens'ko 1
Juraszczak Juraszczak Bil'carewa (2) 2
Jurenko Jurenko Kuliaszne (2) 2
Juryk Juryk, Jerzyk Losje 1
Jurynko Jurynko Polonna (2) 2
Juryszczak Juryszczak Bilyczna 1
Jurkiw Jurkuw Wil'chowa, Zubens'ko, Oslawycia, Stuposiany N., Szczerbaniwka (2) 6
Jurko Jurko Skorodne 1
Jurkowycz Jurkowicz Koneczna, Myscowa (5), Solynka 7
Jurkows'kyj Jurkowski Bodnarka, Wirchomlia W., Perehrymka (4), Rychwal'd (2) 8
Jurnak Jurnak Prybysziw (2) 2
Jurta Jurta Dubriwka Rus'ka, 1
Jurcaba Jurcaba Poliana (4) 4
Jurc'o Jurcio Wirchomlia W. 1
Jurcz Jurcz Ripky 1
Jurczak Jurczak Wirchomlia W., Pulawy (3), Szymbark 5
Jurczyk Jurczyk Bos'ko, Dudynci, Zydiws'ke (5), Solotwyny (2), Jawirnyk 10
Jurczyszak Jurczyszak, Jurczyczak Brunary N. (2) 2
Jurczyszyn Jurczyszyn, Jurciszyn Waniwka, Dosznycia, Semuszowa 3
Jursz Jursz Berezowec' 1
Juskayycz Juskanicz Neznajowa 1
Jusko Jusko Pulawy 1
Jucha Jucha Blichnarka (3), Wysloczok 4
Juchwak Juchwak Szczerbaniwka 1
Juszynda Juszynda Chystohorb 1
Juszczak Juszczak Bilianka (7), Bodnarka, Zawadka R., Koneczna, Liszczyny, Macyna W. (2), Rychwal'd 14
Juszczyk Juszczyk Solotwyny, Jalyn 2
Jaremycz Jaremycz Neznajowa 1
Jarem'iak Jaremiak Dobra 1
Jarec Jarec Jalyn 1
Jarko Jarko Kam'iana 1
Jarolym Jarolim Zubens'ko 1
Jaroma Jaroma Waniwka (3) 3
Jarosz Jarosz Wysoczany, Zydiws'ke, Kozuszne, Kostariwci, Lose (2), Nowycia (2), Poliany, Radoszyci (2), Swirzowa R. (2) 13
Jaroszko Jaroszko Radoszyci 1
Jaroszczak Jaroszczak Bortne, Lukowe (3), Swiatkowa W., Terepcza (3) 8
Jasins'kyj Jasisski, Jasiesski Hrab, Radocyna, Smerekowec' (2) 4
Jasinczak Jasinczak Banycia 1
Jaskulka Jaskutka Ripnyk 1
Jaslyk Jaslik Jawirnyk (2) 2
Jastriab Jastrzemb, Jastrząb Liadzyn (2) 2
Jastriabczyk Jastrabczyk, Jastrząbczyk Berest (2) 2
Jas'kiw Jaśkuw Terstiana 1
Jachym'iak Jachymiak Labowec' 1
Jacewycz Jacewicz Hladysziw (4), Dowhe 5
Jacenyk Jacenik Zloc'ke (5), Szczawnyk 6
Jacenko Jacenko Kuliaszne 1
Jacenczyk Jacenczyk Wolia Jaworowa 1
Jaceczak Jaceczak Nowycia (2) 2
Jaceczko Jaceczko Barwinok 1
Jacyla Jacyia Wysoczany 1
Jacyszyn Jacyszyn, Jacyczyn, Jaczyszyn Krasna (2) 2
Jackanyn Jackanin Odrechowa 1
Jackanycz Jackanycz Muszynka (3), Odrechowa (2) 5
Jackiw Jackuw Tyskowa 1
Jacura Jacura Zawadka R. (2) 2
Jacus Jacus, Jucus Wysowa 1
Jaciak Jaciak, Jacak Matijewa 1
Jac'o Jacio Chystohorb 1
Jaszczyszak Jaszczyszak Lypowec', Uhryn (2) 3

Local Links:

Icon Return to Lemko Home Page


Document Information

Document URL:http://lemko.org/genealogy/krasowskii/namesUS.html

Page prepared by Walter Maksimovich
E-mail: walter@lemko.org

Copyright © LV Productions, Ltd.


LV Productions, Ltd.
c/o Walter Maksimovich
730 Pennsylvania Avenue Apt. 706
Miami Beach, FL 33139

USA
© LV Productions, Ltd.  Originally Composed: March 1st, 2002
Date last modified: March 27, 2020